Aanleg openbare ruimte centrumplan gegund aan Den Ouden Aannemingsbedrijf

Inleiding

De werkzaamheden in het centrum verlopen voortvarend. De bouw van het appartementencomplex ligt op schema. De verwachting is dat het pand in mei 2022 opgeleverd wordt. Vooruitlopend op de oplevering wordt in april 2022 gestart met de inrichting van de openbare ruimte. Het werk is gegund aan aannemer Den Ouden uit Schijndel. Met dit artikel wordt u geïnformeerd hoe de inrichting eruit komt te zien, hoe wij de uitvoering aanpakken, wat de impact op de omgeving is en hoe wij u erbij betrekken.

Hoe ziet het inrichtingsplan eruit?

Het inrichtingsplan is al een aantal jaren geleden opgesteld ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure. Er heeft toen afstemming plaatsgevonden met de omgeving. Ook is het plan besproken met de het gehandicaptenplatform. In het plan is rekening gehouden met zoveel mogelijk wensen.

Impressie bouw van het appartementencomplex

Voldoende parkeerplaatsen

Aan de hand van richtlijnen is bepaald hoeveel parkeerplaatsen er minimaal nodig zijn rekening houdend met de uitbreidingen van de winkeloppervlakte en aantal woningen. Totaal komen er 255 parkeerplaatsen. Dat zijn 76 parkeervakken meer dan in de bestaande situatie. De 75 extra parkeervakken die we 6 jaar geleden hebben aangelegd aan de achterzijde van het gemeentehuis en aan de Geenestraat tellen hierin niet mee. We reserveren 12 vakken voor mindervaliden. Tevens stellen we deels een blauwe zone in. De parkeervakken worden 20 cm breder. Hierdoor wordt het parkeren comfortabeler.

Voldoende bomen

Bomen zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving en dragen in belangrijke mate bij om hittestress te voorkomen. Voor de aanleg van voldoende parkeerruimte en het mogelijk maken van het bouwplan, moes er een aantal bomen gerooid worden. De meeste bomen stonden in de verharding en waren niet gezond. In het nieuwe plan planten we 21 bomen terug. Om ervoor te zorgen dat deze bomen gezond kunnen uitgroeien, leggen we een ondergrondse groeiplaats aan. Deze groeiplaatsen bestaan uit boomkratten gevuld met gezonde teelaarde.

Duurzame en mooie materialen

De materialen sluiten aan op het materiaalgebruik in het centrum. Dit betekent dat we gebakken klinkers in combinatie met natuursteen toepassen. Dit geeft een mooie uitstraling, het materiaal gaat lang mee en is herbruikbaar.

Afkoppelen hemelwater

Het hemelwater, afkomstig van de nieuwbouw en de verharding in de openbare ruimte, koppelen we af van het vuilwaterriool. Hiervoor leggen we in het hele plangebied een infiltratieriool aan. Bij hevige regenbuien wordt het regenwater afgevoerd naar een centrale, ondergrondse infiltratiebunker. Het regenwater kan hierdoor ter plaatse infiltreren en zo voorkomen we wateroverlast. De infiltratiebunker realiseren we onder het parkeerplein.

Hoe ziet de uitvoering eruit en hoe blijft u geïnformeerd?

De gemeente heeft de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. Hierbij is niet alleen gekeken naar de prijs, maar vooral naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Belangrijk aspect hierbij is dat de aannemer de werkzaamheden zo goed mogelijk afstemt met de omgeving en met de diverse partijen die in het gebied werkzaamheden verrichten. Overlast moet hierbij zo veel mogelijk beperkt worden en de bereikbaarheid dient zo optimaal mogelijk te zijn. Aannemer Den Ouden uit Schijndel had de beste aanbieding.

Uitvoeringsduur

De werkzaamheden starten in april 2022 en duren tot oktober 2022. Daarna dient nog een klein gedeelte, namelijk de Burg. Hobusstraat vanaf Kerkstraat tot de Geenestraat, heringericht te worden. De planning hiervan is afhankelijk van de voortgang van de bouw van een nieuwbouwplan ter hoogte van de huidige ondergrondse afvalcontainers. Mogelijk is dit pas in 2023 gereed, waarna we het laatste gedeelte kunnen herinrichten. Vooruitlopend op de start worden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (bijv. rooien bomen, aanleg tijdelijke parkeervakken, inrichten ketenpark). Daarnaast worden ook de kabels en leidingen al verlegd/aangepast.

Toepassen fasering

We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Een bepaalde mate van overlast is tijdens de werkzaamheden echter niet te voorkomen. Er werken immers veel partijen op een kleine oppervlakte. De winkels en woningen moeten daarnaast bereikbaar blijven. Het werk voeren we daarom uit in 7 fases, waarbij we het afgesloten gebied per fase zo klein mogelijk houden. D.m.v. omleidingsroutes leiden we het verkeer lokaal om. Woningen en bedrijven in het werkvak houden we toegankelijk met loopschotten. De tekening met daarop de fasering vind u op een aparte faseringstekening op deze site.

Informeren bewoners en belanghebbenden

Voordat aannemer Den Ouden start met de werkzaamheden, maar ook tijdens de werkzaamheden, informeren zij alle bewoners, bedrijven, bezoekers en belanghebbenden over de werkwijze en fasering. Hierbij is ook gelegenheid om vragen te stellen of wensen kenbaar te maken. Zo weet iedereen wat ze kunnen verwachten en kan Den Ouden Aannemingsbedrijf zoveel mogelijk rekening houden met eventuele wensen. De (digitale) informatieavond hebben we op 23 februari gehouden. De bewoners en bedrijven in het gebied hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Behalve de informatieavond informeren we iedereen via bewonersbrieven, de gemeentelijke website/Gemeentecontact, de BouwApp en opendagen tijdens de werkzaamheden. Op het werk is de uitvoerder dagelijks aanwezig om vragen te beantwoorden en eventuele knelpunten op te lossen. U kunt met vragen ook altijd bij de gemeente terecht.

Download de BouwApp

Via onderstaande QR-code kunt u de BouwApp downloaden. Dit kan ook door in de Applestore/Android Market de Bouwapp op te zoeken. Zodra u de app heeft gedownload zoekt u op ‘Centrumplan Burgemeester Hobusstraat’ en vervolgens op ‘ Volgen’. U ontvangt dan meldingen op de telefoon, zodra er nieuwe berichten worden gedeeld. Zo blijft u altijd op de hoogte. Ook kunt u onder aan het scherm op de symbooltje van een vingerafdruk/’over’ klikken. U kunt dan alle informatie over het project lezen.

afbeelding BouwApp