Nederweert is een Midden-Limburgse plattelandsgemeente, die er in de eerste plaats is voor haar ruim 17.000 inwoners en staat voor de leefbaarheid binnen haar grondgebied.We zijn een gemeente met vijf kernen waar onze inwoners zich thuis voelen en waar bezoekers zich welkom voelen. Als bestuurskrachtige gemeente profileert Nederweert zich in de regio. We zetten in op woningbouw, (agrarische) bedrijvigheid, natuur en landschap en toerisme en recreatie.

De platte ambtelijke organisatie is ingericht volgens het directiemodel en bestaat uit drie afdelingen. Samenwerking staat voorop. Onze medewerk(st)ers weten wat zij willen en kunnen. We zetten in op kwaliteit, flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Bij de gemeente Nederweert werken ongeveer 140 mensen, waarbij de verdeling man/vrouw circa 50/50% is. Het aantal formatieplaatsen bedraagt zo’n 110.

Vacatures

Hoe solliciteren

Als u solliciteert op een vacature bij de gemeente Nederweert, dan is dat het begin van een sollicitatieprocedure.

 Algemene uitgangspunten daarbij zijn:

  • Een eerlijke kans op aanstelling
  • Voldoende informatie
  • Het eerbiedigen van uw privé-omstandigheden en een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

Hieronder geven wij een overzicht van de gang van zaken en de regels die we bij uw sollicitatie toepassen.

Nader bericht

Binnen drie tot uiterlijk zes weken na sluiting van de sollicitatietermijn ontvangt u nader bericht. Dit kan een brief zijn waarin u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Hierin staat met wie u een gesprek heeft en welke functie zij vervullen. U kunt ook bericht krijgen dat u behoort tot de groep die niet direct voor een gesprek wordt uitgenodigd. Uw sollicitatie wordt dan in portefeuille gehouden. U krijgt dan later bericht of u alsnog wordt uitgenodigd voor een gesprek. Als uit de eerste groep opgeroepen sollicitanten een geschikte kandidaat is benoemd, krijgt u daarvan natuurlijk ook bericht. Als derde mogelijkheid kunt u een brief krijgen waarin staat dat u niet in aanmerking komt voor de functie.

Het sollicitatiegesprek

Bij het sollicitatiegesprek zijn doorgaans maximaal vier functionarissen aanwezig. Zij vormen de sollicitatiecommissie. Daarin zitten in ieder geval het hoofd van de afdeling waar u heeft gesolliciteerd en een personeelsconsulent. Zo’n gesprek duurt in de regel ½ uur tot 1 uur. U krijgt dan ook informatie over de functie, de arbeidsvoorwaarden en de verdere gang van zaken en u kunt natuurlijk vragen stellen. De sollicitatiecommissie wil van u ook graag iets meer weten. Bijvoorbeeld over uw opleiding, ervaring, competenties en opvattingen over het werkterrein waarop u solliciteert.

Inspraak van de medewerk(st)ers

Bij leidinggevende functies wordt een vertegenwoordiging van de medewerk(st)ers betrokken. Het kan dan ook voorkomen dat u een gesprek heeft met een tweede commissie. Uiteraard wordt u dat - indien van toepassing - van tevoren medegedeeld.

Referenties

Pas als u toestemming heeft gegeven voor het inwinnen van referenties wordt er bij de door u opgegeven personen geïnformeerd. Dit gebeurt in overleg met de personeelsconsulent. Voor benoeming is een “verklaring omtrent het gedrag” vereist. Voor bepaalde risicofuncties kan ook nog nader onderzoek noodzakelijk worden geacht.

Psychologisch onderzoek

Voor bepaalde functies kan een psychologisch of assessmentonderzoek als hulpmiddel bij de selectie worden gebruikt. U heeft recht op inzage in het rapport en de resultaten van het onderzoek van de psycholoog. U bepaalt zelf of wij dit rapport van de psycholoog krijgen. Als u besluit dat het rapport niet aan ons moet worden toegezonden, gebeurt dat ook niet. Wordt het rapport, met uw toestemming, wel doorgestuurd, dan is de inhoud slechts voor een beperkt aantal mensen ter inzage. Er worden geen kopieën van gemaakt. Na besluitvorming over de benoeming zal het psychologisch rapport (verzegeld) worden opgenomen in het personeelsdossier.

Integriteit

Integriteit is een van de kernwaarden van onze organisatie. Integriteitsaspecten (zoals o.a. nevenfuncties) komen aan de orde tijdens het sollicitatiegesprek. Voorts zal worden gevraagd naar de originele exemplaren van diploma’s en getuigschriften. Een voorgenomen benoeming wordt pas definitief nadat u een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) heeft kunnen overleggen.Op grond van de Wet Identificatieplicht zijn wij verplicht de identiteit van een nieuwe medewerk(st)er te controleren op echtheid. Dit doen we als regel bij het arbeidsvoorwaardengesprek aan de hand van uw origineel identiteitsbewijs.

Medisch onderzoek

Aanstellingskeuringen worden alleen nog maar verricht als er bijzondere fysieke of psychische eisen aan een functie worden gesteld of als onder bezwarende omstandigheden gewerkt moet worden. Bij een vacature wordt slechts één sollicitant voor de medische aanstellingskeuring uitgenodigd. Dit is de kandidaat die voorgedragen wordt voor benoeming. U bent wel verplicht tijdens het sollicitatiegesprek zelfstandig mededelingen te doen van relevante medische informatie die van belang kan zijn voor de vervulling van de functie-eisen en daarmee de beslissing omtrent de aanstelling.

Termijnen

De sollicitatieprocedure wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld doch duurt doorgaans maximaal drie maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum die in de advertentie staat. Tijdens de procedure ontvangt u steeds zo spoedig mogelijk bericht van de uitkomsten van gesprekken, onderzoek e.d. Als u benoemd wordt, krijgt u schriftelijk bericht over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en andere afspraken die voor uw functie van belang zijn. Als u niet benoemd wordt krijgt u ook bericht. U kunt dan, op verzoek, een nadere toelichting op krijgen.

Onkostenvergoeding

Reiskosten die u heeft gemaakt in verband met uw sollicitatie worden vergoed. De vergoeding wordt gebaseerd op gebruik van openbaar vervoer of 19 cent per kilometer.

Voor meer informatie kunt u bellen, telefoon (0495) 677 111, of mailen naar vacature@nederweert.nl.

Open sollicitaties

Wilt u een open sollicitatie sturen? Dat mag natuurlijk altijd. Afhankelijk van de vacatures die er op dat moment zijn, ontvangt u bericht. We houden geen sollicitaties in portefeuille. Het blijkt dat informatie immers snel verouderd is. Vandaar dat voor iedere vacature die extern wordt opengesteld werving plaatsvindt via een daartoe geëigend medium. Als regel is dat onze website maar ook regionale dag- en weekbladen, vakbladen en het plaatselijk verschijnend weekblad.

Voor meer informatie kunt u bellen, telefoonnummer (0495) 677 111, of mailen naar info@nederweert.nl.