Voor de belastingen werken we samen met Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De gemeente maakt het beleid, de BsGW regelt de administratie en klantenservice. Kijk op de website van BsGW voor uw persoonlijke informatie.

De gemeente heft verschillende soorten belastingen. Welke zijn dat en wat betaalt u precies in 2020?

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Gemeenten zijn verplicht om de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) uit te voeren. Zij bepalen jaarlijks van alle onroerende zaken in Nederland de waarde en stellen deze vast (peildatum is 1 januari). Deze waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB). De gemeente heft jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting hebben elk een eigen tarief. Dit tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor woningen en niet-woningen zijn verschillende tarieven vastgesteld.

De gemeenteraad heeft voor 2020 de volgende OZB-tarieven vastgesteld:

  • Eigenarenbelasting van woningen: 0,1260% van de WOZ-waarde
  • Eigenarenbelasting van niet-woningen: 0,2748% van de WOZ-waarde
  • Gebruikersbelasting van niet-woningen: 0,2093% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Naast een vast bedrag per aansluiting betaalt elk huishouden in Nederweert een bedrag per kilo afval. Het vastrecht van de afvalstoffenheffing is € 112,20 per jaar. Het variabel tarief voor de afvalstoffenheffing is € 0,15 per kg. Inwoners die vanwege gezondheidsproblemen extra afval aanbieden, bijvoorbeeld incontinentiematerialen, kunnen een reductie van het variabel tarief aanvragen. Ze betalen dan slechts een gedeelte van het aantal kilo’s afval dat aangeleverd wordt. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dan kunt u de reductie online aanvragen.

Rioolheffing

Bent u eigenaar van een huis of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de riolering, dan betaalt u rioolheffing. Huurders krijgen geen aanslag rioolheffing. Het tarief is € 275,90. Voor bebouwde percelen waarvan de WOZ-waarde kleiner dan € 20.000,00 is én waarvan alleen lozing van hemelwater plaatsvindt geldt een verlaagd tarief van € 27,59.

Hondenbelasting

Wie een of meerdere honden heeft, moet hondenbelasting betalen. De kosten zijn € 25,00 per hond per belastingjaar. Voor een kennel bedragen de kosten € 100,00 per jaar. Meld uw hond aan bij de BsGW.

Automatisch betalen

U kunt uw belastingen via automatische incasso betalen. De aanslagbedragen worden dan aan het eind van de maand in maximaal tien maandelijkse termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven. Hebt u nog niet gekozen voor automatische incasso en wilt u dat wel, dan kunt u dit via de BsGW regelen. Kiest u hier niet voor, dan moet u de aanslag zelf betalen. Dit kunt u doen in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op 31 maart en de tweede op 30 april. Er zit geen acceptgiro meer bij de aanslag.

Bezwaren en kwijtschelding

Bent u het niet eens met de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. U dient dan binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk of digitaal, via uw persoonlijke pagina op de website van BsGW, een bezwaarschrift in.

Is uw inkomen niet zo hoog, dan komt u misschien in aanmerking voor (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U vraagt kwijtschelding aan op uw persoonlijke pagina op de website van BsGW. Hier hebt u de mogelijkheid om toestemming te geven om uw gegevens te laten toetsen. Uit deze toetsing blijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Het is ook mogelijk telefonisch een formulier aan te vragen bij BsGW. Dit dient u elk jaar opnieuw aan te vragen.

Informatie

Voor belastingvragen kunt u terecht op de website van BsGW. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke pagina. U kunt ook bellen, via 088-8420420. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. Dit kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Wilt u een brief sturen? Het adres is: BsGW, Postbus 1271, 6040 KG Roermond.

Bent u tevreden over deze pagina?