Een deel van de geschiedenis van Nederweert is onder het oppervlak begraven.
Zoals omschreven in de Erfgoedwet wordt daarom zorgvuldig met archeologie omgegaan. In de beleidsnota archeologie van de gemeente Nederweert wordt beschreven hoe dat moet gebeuren.

De regio Weert-Nederweert is een archeologisch aandachtsgebied in de provincie Limburg.
In die regio zijn enkele archeologische rijksmonumenten.

Uitvoering

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen en in alle bestemmingsplannen worden archeologische paragrafen opgenomen.
Uitgangspunt van de Erfgoedwet is dat het archeologisch bodemarchief zoveel mogelijk in de bodem (in situ) behouden moet worden. 
Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dan is het noodzakelijk dat voorafgaand aan grond verstorende activiteiten (ondergrondse sanering, slopen, graven, heien etc.) wordt vastgesteld of er ter plaatse archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Daarbij is in de wet bepaald dat ‘de verstoorder betaalt’.
Dit houdt in dat initiatiefnemers voorafgaand aan de grond verstorende activiteiten, door archeologisch vooronderzoek moeten aantonen
dat als gevolg van hun handelen geen archeologische waarden ongezien worden vernietigd.

Onderzoek richtlijnen

Als er een archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, dan hebben de gemeenten Nederweert en Weert daarvoor samen een onderzoeks-sjabloon laten opstellen.
Dit sjabloon en de toelichting kunt u hieronder downloaden