Cat. A

Definitie:

 • een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de Handelsregisterwet 2007; en
 • waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteuning.

Berekeningswijze:

100% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar.

Begeleiding en kortdurend verblijf
BGIBGG2KDV3
€ 64,61 per uur€ 43,72 per dagdeel € 184,05 per etmaal   
Vervoer1Hulp bij huishouden
Vervoer regulier2Vervoer rolstoel2HBH4
€ 15,31 per dag€ 25,16 per dag€ 36,34 per uur

Cat. B

Definitie:

 • een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en
 • die toebehoort aan een zelfstandige zonder personeel aan wie een geldige beschikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is afgegeven.

Berekeningswijze:

80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar.

Begeleiding en kortdurend verblijf
BGIBGG2KDV3
€ 51,69 per uur€ 34,98 per dagdeel € 147,24 per etmaal    
Vervoer1Hulp bij huishouden 
Vervoer regulier2Vervoer rolstoel2HBH4
€ 15,31 per dag€ 25,16 per dag€ 29,07 per uur

Cat. C

Definitie:

 • een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en
 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.

Berekeningswijze:

Begeleiding en kortdurend verblijf: 80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar Hulp bij huishouden: Niet van toepassing.

Begeleiding en kortdurend verblijf
BGIBGG2KDV3
€ 51,69 per uur                                                                    
Vervoer1Hulp bij huishouden 
Vervoer regulier2Vervoer rolstoel2HBH4
   

Cat. D

Definitie:

 • een persoon niet zijnde een persoon als bedoeld in categorie C; en
 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene die daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.

Berekeningswijze:

De hoogste periodiek voor de benodigde hulp in de desbetreffende cao, vermeerderd met de vakantiebijslag en tegenwaarde van de verlofuren.

Begeleiding en kortdurend verblijf
BGIBGG2KDV3
1-jan: € 23,23
1-mrt: € 23,82
1-okt: € 24,42
per uur                      
                                                                    
Vervoer1Hulp bij huishouden 
Vervoer regulier2Vervoer rolstoel2HBH4
                                                                   1-jan: € 19,80
1-mrt: € 20,39
1-okt: € 20,99
per uur

Cat. E

Definitie:

 • een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad;
 • of een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de wettelijke vertegenwoordiger;
 • die verantwoording over het pgb verschuldigd is; en
 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene die daarover verantwoording is verschuldigd geen arbeidsovereenkomst aangaat.

Berekeningswijze:

De hoogste periodiek voor de benodigde hulp in de desbetreffende cao, vermeerderd met de vakantiebijslag en tegenwaarde van de verlofuren.

Begeleiding en kortdurend verblijf
BGIBGG2KDV3
1-jan: € 23,23
1-mrt: € 23,82
1-okt: € 24,42
per uur                       
                                                                    
Vervoer1Hulp bij huishouden 
Vervoer regulier2Vervoer rolstoel2HBH4
                                                                   1-jan: € 19,80
1-mrt: € 20,39
1-okt: € 20,99
per uur

1 Voor vervoer, waarvan de noodzaak apart is geïndiceerd, geldt dat het tarief overeenkomstig is aan het vervoerstarief dat het college in natura heeft vastgesteld wanneer een cliënt daadwerkelijk wordt vervoerd.

2 In beginsel wordt geen pgb verstrekt voor begeleiding groep en het hieraan gerelateerde vervoer, uitgevoerd door personen uit de categorieën C, D en E, in verband met de loonvereisten. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt maximaal het tarief van categorie B als leidraad gehanteerd, rekening houdend met de loonvereisten.

3 In beginsel wordt geen pgb verstrekt voor kortdurend verblijf, uitgevoerd door personen uit de categorieën C, D en E, in verband met de loonvereisten. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt maximaal het tarief van categorie B als leidraad gehanteerd, rekening houdend met de loonvereisten.

4 Hiernaast bestaat voor hbh nog het type pgb-alfa. Dit type pgb is vanaf 2015 niet langer mogelijk voor nieuwe cliënten. Voor bestaande cliënten bestaat een overgangsregeling. Het uurtarief is gelijk aan categorie D en E, gebaseerd op het handhaven van de bestaande afspraken.

Aldus vastgesteld op 31-10-2023 te Nederweert,