Wat is het?

Klacht indienen

Vindt u dat een bestuurder of ambtenaar van de gemeente Nederweert zich niet correct naar u gedragen heeft, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen (DigiD)

File complaint (eIDAS)

Andere klachten

Wilt u een klacht indienen over een besluit van de gemeente, dan gelden hier andere regels voor. Een dergelijke klacht heet 'bezwaar maken' Wilt u een klacht indienen over de openbare werken of een milieu-aangelegenheid, dan noemen we dat een melding openbare ruimte(externe link)

Wat moet ik doen?

De gemeente Nederweert wil een klantvriendelijke organisatie zijn. Ze wil ervoor zorgen dat het contact tussen u en de ambtenaren en bestuurders naar tevredenheid verloopt. We hebben een Kwaliteitshandvest opgesteld, waarin we aangeven welke kwaliteitsbeloften we doen. Toch kan het wel eens niet lopen zoals u wilt. De Algemene wet bestuursrecht regelt het indienen en afhandelen van klachten. Het gaat hier om klachten over het gedrag van of de behandeling door het bestuur en/of medewerk(st)ers van de gemeente. Zo willen we misverstanden over de manier van handelen van individuele ambtenaren en bestuurders oplossen en voorkomen. Het gaat er niet alleen om dat u zeker weet dat uw klacht serieus wordt afgehandeld. Wij kunnen ervan leren hoe de dienstverlening beter kan. De gemeente wil snel, direct en persoonlijk omgaan met klachten. 

De gedraging waarover u een klacht indient, mag niet langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Uw klacht wordt allereerst getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht. Voldoet uw klacht niet aan de voorwaarden dan wordt deze niet in behandeling genomen. Als u uw klacht mondeling indient, zult u vaak al meteen te horen krijgen of uw klacht voldoet aan de wettelijke eisen en, als dat niet zo is, waarom niet.

Hebt u uw klacht schriftelijk ingediend, dan krijgt u binnen vier weken bericht. Kiest u voor een informele afdoening van uw klacht dan vindt de afhandeling over het algemeen snel plaats. Bent u niet tevreden over de informele afhandeling dan wordt uw klacht opnieuw in behandeling genomen. Geeft u de voorkeur aan een formele afhandeling van uw klacht dan krijgt u, conform de wettelijke bepalingen, de gelegenheid om uw klacht mondeling toe te lichten. De betrokken klachtenbehandelaar, die belast is met het feitenonderzoek van uw klacht, brengt na afronding van het onderzoek een advies uit. Op basis hiervan oordeelt het college van burgemeester en wethouders of de klacht gegrond of ongegrond is en of maatregelen noodzakelijk zijn. Dit oordeel ontvangt u uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst van uw klacht. De termijn van zes weken kan, schriftelijk en onder opgave van redenen, met maximaal vier weken worden verlengd.

Klachtenbehandelaar

In gemeente Nederweert hebben we een klachtencoördinator die klachten behandelt over een gedraging of handeling van een ambtenaar, een wethouder, de gemeentesecretaris of een directeur (het college van burgemeester en wethouders oordeelt over de klacht op basis van het feitenonderzoek) de burgemeester (de burgemeester oordeelt over de klacht op basis van het feitenonderzoek) de gemeenteraad of (een lid van) een commissie (de raad resp. de commissie oordeelt over de klacht op basis van het feitenonderzoek).

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman: een onpartijdig en onafhankelijk instituut. U kunt op deze website een klacht indienen. Wilt u weten of u met uw klacht terecht kunt bij de Nationale ombudsman? Bel dan (0800) 33 55 555. De Nationale ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert net zo goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan. Daar wordt de burger beter van en de overheid ook Kijk ook op www.nationaleombudsman.nl (externe link)voor meer informatie.

Last van de overheid

Ervaart u in uw contact met de overheid onnodige bureaucratische rompslomp of heeft u andere klachten over de overheid? Meld het bij het meldpunt. Elke melding wordt opgepakt. Kijk op www.lastvandeoverheid.nl(externe link).