Op 18 april 2023 stelde het college het koersdocument Energietransitie vast. In dit Koersdocument is beschreven wat we als gemeente Nederweert willen oppakken en waarom we dit doen. Het betreffen concrete activiteiten en projecten die nodig zijn als eerste stappen om de uiteindelijke doelen te halen. De energietransitie is een brede opgave die we inzetten vanuit het perspectief van draagbaar en haalbaar voor de Nederweertenaar en de Nederweerter bedrijven en organisaties. 
Het inzetten van energiecoaches, het informeren van inwoners over alternatieven voor verwarmen van woningen anders dan met aardgas, een aanpak voor meer zon op dak, een regionaal gecoördineerde aanpak voor het isoleren van woningen met een slecht energielabel zijn voorbeelden van activiteiten en projecten die we willen uitvoeren.
De energietransitie in het koersdocument omvat drie belangrijke pijlers die elkaar deels overlappen:

  1. Energiebesparing: De energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet in te kopen of op te wekken. Energiebesparing heeft dan ook direct invloed op de energielasten van inwoners en bedrijven. Omdat een lagere energievraag bovendien betekent dat we in Nederland minder duurzame opwek nodig hebben, zorgt energiebesparing er indirect voor dat de opgave voor deze opwek beperkt wordt. 
  2. Warmtetransitie: De warmtevoorziening in Nederland is sterk gebaseerd op het gebruik van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat huishoudens en bedrijven voor die tijd moeten overschakelen op alternatieven, zoals warmtepompen of warmtenetten gebaseerd op duurzame bronnen. We noemen dit de warmtetransitie. In 2021 heeft de Raad dan ook de transitievisie warmte vastgesteld en daarmee het warmtebeleid van de gemeente Nederweert bepaald. 
  3. Duurzame opwek elektriciteit: Ondanks de inzet op besparing, blijft de elektriciteitsvraag in Nederland groeien. Om aan de stijgende vraag te voldoen, moet meer elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Om regie te kunnen voeren en rekening te kunnen houden met de vele belangen in het buitengebied van Nederweert maken we een beleidskader voor wind- en zonneparken. Dit kader zal anticiperen op de opgave die we hebben op het gebied van duurzame opwek na 2030. Voorafgaand aan kaders voor wind- en zonneparken wordt er een integraal landschapskader gemaakt. Dit landschapskader is nodig om de beleidskaders voor wind- en zonneparken te maken.

Het koersdocument vind u hier. Het koersdocument is een dynamisch document en daarom wordt dit document ook periodiek herijkt. Dit zodat we nieuwe ontwikkelingen ook steeds mee kunnen nemen.