Onze gemeenteraad staat in Nederweert aan het roer. De zes fracties in de raad beslissen samen wat er in onze gemeente moet gebeuren. Op deze pagina leest u waar de raad deze maand over heeft vergaderd. Welke besluiten er zijn genomen en waarom. Beslissingen die ook voor u van belang kunnen zijn. 

Nederweert maakt werk van betere luchtkwaliteit 

Nederweert gaat op alle fronten aan de slag om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Omdat uw gezondheid als inwoner boven alles gaat, vindt de gemeenteraad uitstel niet langer verantwoord. “Iedereen heeft het recht om schone lucht in te ademen.”

Het is geen geheim dat de luchtkwaliteit in Nederweert op dit moment nog te wensen overlaat. Door de hoge concentratie van intensieve veehouderij worden de normen voor de uitstoot van fijnstof, geur en stikstof in onze gemeente ruimschoots overschreden, zo leren verschillende metingen. 

De gemeenteraad maakt zich hier grote zorgen over, bleek dinsdagavond bij de bespreking van het Omgevingsprogramma Luchtkwaliteit, een onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie die in december op de agenda staat. In januari 2020 ondertekende Nederweert het Schone Lucht Akkoord. Een afspraak tussen het Rijk, provincies en gemeenten die ervoor moet zorgen dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit kunnen leven. 

De meeste raadsfracties vinden de aanpak tot dusver te beperkt en vrijblijvend. In hun ogen moet het gemeentebestuur niet wachten op beleid vanuit het Rijk en de provincie, maar zelf initiatief nemen om de luchtkwaliteit in Nederweert te verbeteren. Alleen de basis op orde brengen en aan de wettelijke norm voldoen, zoals een paar jaar geleden nog werd afgesproken, vinden de partijen niet voldoende. De gezondheid van onze inwoners is in het geding en vraagt om meer capaciteit en daadkracht. Een brede en grondige aanpak, niet alleen gericht op de veehouderij, maar op alle sectoren. 

Projectbureau Luchtkwaliteit

Die integrale aanpak komt er. Een gezamenlijke motie van CDA, D66 en Nederweert Anders kreeg dinsdagavond steun van de voltallige gemeenteraad. Ook de fracties van JAN, de Nederweerter VVD en GroenLinks zijn bezorgd over de volksgezondheid en vinden dat de gemeente een extra stap moet zetten.  

Afgesproken is nu dat Nederweert in de nieuwe begroting voor 2024 geld reserveert voor de oprichting van een Projectbureau Luchtkwaliteit. Een speciaal projectteam gaat een plan maken om de luchtkwaliteit in Nederweert blijvend te verbeteren. Niet alleen de agrarische sector, maar alle mogelijke bronnen van luchtvervuiling worden hierbij onder de loep genomen. Denk aan de industrie, het verkeer of bijvoorbeeld de effecten van houtstook. Het college houdt de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte van de resultaten. 

Omgevingsprogramma 2.0

Wethouder Boris Meessen gaat vol enthousiasme aan de slag met deze opdracht. In het voorjaar van 2024 komt hij met een aangepast plan terug naar de raad. “Een Omgevingsprogramma Luchtkwaliteit 2.0”, zo noemt de wethouder die nieuwe, verbeterde versie. Vooruitlopend hierop gaat het college aan de slag met concrete maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk aan intrekkingsbeleid voor het intrekken van vergunningen en een sloopregeling voor de sloop van leegstaande stallen. 

Verder krijgen veehouders als het aan de raad ligt geen toestemming meer voor een uitbreiding van hun bedrijf, tenzij aantoonbaar wordt gemaakt dat de netto veestapel krimpt en de uitstoot van fijnstof, geur en stikstof daalt. D66 en Nederweert Anders vroegen hierom in een motie die dankzij de steun van JAN en GroenLinks nipt werd aangenomen. 

De fractie van GroenLinks wil graag nog een stap verder gaan door in het omgevingsplan strenge, lokale eisen te stellen aan de luchtkwaliteit. Wethouder Meessen houdt alle aanbevelingen van de raad in gedachten bij het ontwikkelen van het nieuwe Omgevingsprogramma. “Want”, zo zei hij: “Het college en de raad dienen hetzelfde doel: elke inwoner van Nederweert heeft het recht om schone lucht in te ademen.” 

Raad stelt ontwerp Omgevingsvisie kernen en bedrijventerreinen vast
Nederweert wil lokale ondernemers ruimte bieden

Een meerderheid van de gemeenteraad ziet mogelijkheden voor de aanleg van een nieuw, duurzaam bedrijventerrein in Nederweert. Zo’n 15 hectare extra bedrijfsruimte zijn er de komende jaren nodig om ondernemers binnen onze gemeente de ruimte te bieden om te groeien. Voor grootschalige distributiecentra en zware industrie is geen plaats, het nieuwe bedrijventerrein wordt afgestemd op de lokale behoeften. 

Een concrete locatie heeft de gemeente nog niet op het oog. 
De wens voor extra bedrijfsruimte is opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie voor kernen en bedrijventerreinen. Hierin staat beschreven hoe de ruimte in de gemeente Nederweert de komende jaren op hoofdlijnen wordt ingericht. 
In juni boog de gemeenteraad zich over de eerste contouren van deze visie die in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is ontwikkeld. Nu alle reacties zijn verwerkt, stelde de raad afgelopen woensdagavond de ontwerpvisie vast. 

Zoals eerder vermeld ligt er op het gebied van woningbouw een forse opgave. Tot 2030 zijn er, verdeeld over de kernen, 800 nieuwe woningen nodig. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat deze woningen aansluiten bij het dorpse karakter van Nederweert. Dat betekent dus geen hoogbouw, midden in de kernen. 

Ruimte om te groeien 

Ook bedrijven hebben ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen. Volgens D66 hebben lokale ondernemers behoefte aan een modern en energieneutraal bedrijventerrein om de omslag te kunnen maken naar een duurzame economie. De VVD noemde een nieuw bedrijventerrein woensdagavond “goed nieuws voor ondernemend Nederweert en voor de lokale werkgelegenheid.” Het CDA sprak zich in juni al uit voor extra bedrijfsruimte.  De fracties van Nederweert Anders en GroenLinks zien geen noodzaak voor een zesde bedrijventerrein in Nederweert. 

JAN vroeg het college om ervoor te waken dat een nieuw aan te leggen bedrijventerrein financieel rendabel wordt. Volgens de fractie kan het niet zo zijn dat een nieuw terrein straks gedeeltelijk leeg blijft doordat ondernemers hun intrek nemen in leegstaande, agrarische gebouwen in het buitengebied. Volgens wethouder Boris Meessen hoeft daar niemand bang voor te zijn. We willen niet dat er in het buitengebied minibedrijventerreintjes ontstaan. De omgevingsvisie voor onze kernen en bedrijventerreinen wordt goed afgestemd op onze visie voor het buitengebied.”

Procedure

Vanaf 1 januari 2024, als de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, moet elke gemeente een Omgevingsvisie hebben. Zeg maar de opvolger van de oude structuurvisie. Omdat de Omgevingsvisie zo veelomvattend is, besloot Nederweert eerder al om ze in kleinere delen op te knippen. Een paar jaar geleden stelde de gemeenteraad al de Omgevingsvisie voor het buitengebied vast. De visie voor kernen en bedrijven is nu dus in concept vastgesteld. De definitieve versie van de allesomvattende Omgevingsvisie staat in december op de raadsagenda. 

De gemeenteraad Nederweert