Wat is het?

Stoken snoeihout, organiseren St. Maartensvuur en verbranden besmet hout

Als u snoeihout van erfbeplanting of andere kleine landschapselementen wilt verbranden, heeft u voortaan geen individuele ontheffing meer nodig. Ook voor St. Maartensvuren geldt deze verplichting niet meer. Er zijn wel een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. 

Voor het organiseren van een St. Maartensvuur dient u onderstaand meldformulier in te vullen. Doe dit minimaal 2 weken van tevoren.Voor het verbranden van besmet hout (bacterievuur of iepziekte) is de aanvraag van een individuele ontheffing nog wel nodig. Het formulier hiervoor kunt u ook hieronder invullen. Vooraf moet er dan aangetoond worden dat er sprake is van een besmetting met bacterievuur of iepziekte.

St. Maartensvuur, melding

Stookontheffing bacterie iepenziekte (DigiD/eHerkenning)

Hoe werkt het?

Geen ontheffing meer nodig voor verbranden snoeihout en St. Maartensvuren

a. Er mag enkel worden gestookt in de maanden februari, maart, oktober en november.
b. De algemene ontheffing geldt enkel voor het stoken van snoeihout afkomstig van erfbeplanting en/of andere landschapselementen en niet afkomstig van derden. Andere afvalstoffen mogen niet verbrand worden.
c. Er mag alleen gestookt worden in het buitengebied, binnen de bebouwde kom mag er niet worden gestookt.
d. Het is het niet toegestaan snoeihout te verbranden in de weekends en op algemene feestdagen.
e. Het snoeihout moet droog zijn of de kans hebben gehad te drogen (1 á 2 maanden).
f. Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en dergelijke.
g. Gedurende het branden moet op het perceel continu toezicht gehouden worden door één of meerdere volwassen personen. Deze moet tevens zorg dragen voor een goed brandend vuur zodat zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt.
h. Het vuur mag pas worden aangestookt ná zonsopgang en moet geheel gedoofd zijn vóór zonsondergang.
i. Voorkomen moet worden dat door rookvorming het verkeer op openbare wegen wordt gehinderd of in gevaar gebracht. Voorkomen moet worden dat door rookvorming overlast wordt veroorzaakt bij woningen van derden. Het verbranden van snoeihout moet op zodanige afstand van huizen of andere (bij)gebouwen geschieden, dat dit geen brandgevaar kan opleveren voor de betreffende gebouwen. Daartoe dienen minimaal de volgende afstandseisen in acht te worden genomen: 
a. 50 meter tot openbare weg en hoogspanningsmasten of -lijnen 
b. 30 meter tot woningen of andere bouwwerken 
c. 100 meter tot bos, hei, veen, rieten kap en opslag brandgevaarlijke stoffen 
d. 30 meter tot opstaande begroeiing, houtwallen en andere houtopstanden
j. Het vuur mag slechts worden aangestookt bij ten hoogste windkracht 4 op de schaal van Beaufort.
k. Het is verboden snoeihout te verbranden indien een waarschuwingsfase in verband met een verhoogde luchtverontreiniging van kracht is.
l. Na afloop van het stoken moeten de vuurresten volledig worden gedoofd en moeten de verbrandingsresten zo spoedig mogelijk, echter ten laatste binnen 1 week, op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd en afgevoerd.

Ingeval van het stoken van St. Maartensvuren :

mZijn de voorschriften d. en h. niet van toepassing.
nVervalt in voorschrift b. “niet afkomstig van derden”.
oDient de afstand tot woningen of andere bouwwerken als bedoeld in voorschrift i. 100 meter te bedragen.
pDient de organisator van het St. Maartensvuur de gemeente minimaal 2 weken voorafgaand aan het stoken te informeren over de stooklocatie, de stookdatum en wie de feitelijk verantwoordelijke organisator is van het St. Maartensvuur. Het informeren dient bij voorkeur te gebeuren via het aanmeldingsformulier op deze website en anders telefonisch via de receptie van het gemeentehuis.
qGelden voor het overige de bovengenoemde voorschriften a. tot en met e. onverminderd.


m. Zijn de voorschriften d. en h. niet van toepassing.
n. Vervalt in voorschrift b. “niet afkomstig van derden”.
o. Dient de afstand tot woningen of andere bouwwerken als bedoeld in voorschrift i. 100 meter te bedragen.
p. Dient de organisator van het St. Maartensvuur de gemeente minimaal 2 weken voorafgaand aan het stoken te informeren over de stooklocatie, de stookdatum en wie de feitelijk verantwoordelijke organisator is van het St. Maartensvuur. Het informeren dient bij voorkeur te gebeuren via het aanmeldingsformulier op deze website en anders telefonisch via de receptie van het gemeentehuis.
q. Gelden voor het overige de bovengenoemde voorschriften a. tot en met e. onverminderd.

Ingeval van het stoken van besmet hout :

Voor het verbranden van besmet hout is de aanvraag van een individuele ontheffing nog wel nodig.
Vooraf moet er dan aangetoond worden dat er sprake is van een besmetting met bacterievuur of iepziekte.

Milieu

Als u zich houdt aan de regels, dan belast u het milieu zo min mogelijk. Maar eigenlijk is het veel beter om uw snoeihout te laten versnipperen, te composteren of naar de milieustraat in Weert te brengen.

Bent u tevreden over deze pagina?