Binnen het sociaal domein heeft de gemeente Nederweert verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente voert een samenhangend en integraal beleid bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen.

De gemeente probeert haar inwoners steeds beter te helpen bij hun zorg- of ondersteuningsvragen. Zodat zij de zorg of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Doel is ook, dat mensen zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij, en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De nadruk ligt op wat mensen zélf kunnen, eventueel met hulp van mensen uit hun eigen omgeving. Daarna komt de vraag of, en welke, professionele zorg of ondersteuning nodig is.

De beleidsplannen die de gemeente Nederweert voor het sociale domein heeft vastgesteld, vindt u op deze pagina.