1. In welke gevallen kan de dialoog worden toegepast

De dialoog is een zorgvuldig gesprek tussen een ondernemer en zijn omgeving. De dialoog is niet verplicht maar wordt in de volgende situaties gestimuleerd:
Bij uitbreiding van (agrarische of niet-agrarische) bedrijven met gebouwen, dieren of activiteiten. Dialoog wordt toegepast voorafgaand aan de officiële aanvraag om omgevingsvergunning of wijziging van bestemmingsplan. Bij een vooroverleg of principe uitspraak wordt de aanvrager gewezen op de voordelen van het voeren van dialoog: meer draagvlak in de omgeving en bij raad, voorkomen van juridische procedures.
Bij overlast die niet via het handhavingstraject kan worden opgelost omdat een bedrijf voldoet aan de verleende vergunningen. Team handhaving heeft hierbij een signaal functie.
In overleg met de bedrijfscontactfunctionaris kan bekeken worden of inzet van een onafhankelijke procesbegeleider nodig c.q. mogelijk is. Indien een aanvrager geen dialoog voert, dient hij de reden hiervoor aan te geven bij de aanvraag.

2. Hoe kan de dialoog worden toegepast

Uitgangspunt is dat de ondernemer zelf met de buurt in gesprek gaat over zijn plannen in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat betekent dat de plannen nog niet uitgewerkt zijn in detailtekeningen. De ondernemer kiest zelf voor de wijze van dialoog.
Mogelijkheden zijn:

  • Bijeenkomst met de hele buurt.
  • Buren individueel bezoeken.
  • Open dag houden of gaan kijken bij een soortgelijk bedrijf.

In overleg met de gemeente kan de omvang van de buurt worden bepaald. Richtlijn is dat de omwonenden in een straal van 200 meter van een bedrijf worden uitgenodigd voor de dialoog. De buurt dient ook een logisch gebied te zijn dat binnen de invloedssfeer van het bedrijf zit. Om die reden kan ook een grotere of kleinere afstand in acht genomen worden.

Een dialoog betekent open communicatie waarbij over en weer met respect standpunten worden gewisseld. Van de dialoog wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt in ieder geval antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wie is uitgenodigd voor de dialoog en wie heeft hier van gebruik gemaakt?
  • Welke plannen zijn met de omgeving besproken?
  • Heeft de ondernemer kennis genomen van de bevindingen van de buurt?
  • Hoe denkt de ondernemer rekening te houden met de wensen en zorgen van de buurt?
  • Hoe denkt de buurt rekening te houden met de bevindingen van de ondernemer?
  • Ondertekening van het verslag door degenen die bij het gesprek aanwezig zijn geweest. Door te ondertekenen geven aanwezigen aan dat ze het eens zijn met de inhoud van het verslag, niet met de inhoud van het plan.

3. Wat gebeurt er met het verslag van de dialoog

Indien de dialoog plaatsvindt in het kader van een aanvraag om omgevingsvergunning of wijziging van bestemmingsplan wordt het verslag bij de onderbouwing van de aanvraag gevoegd. Hiermee wordt het verslag openbaar. Alhoewel het verslag van de dialoog geen grondslag is om een aanvraag te verlenen of weigeren, kan het verslag van invloed zijn op de procedure. Zo kan een dialoog aan de voorkant er toe leiden dat er geen of minder zienswijzen worden ingediend.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan de gemeente het verslag gebruiken om belangen van partijen (buurt en ondernemer) af te wegen bij het nemen van een besluit.