Op donderdag 22 september 2022 startte we het participatieproces om te komen tot een omgevingsvisie voor de kernen en bedrijventerreinen. Dat deden we met een algemene meedenksessie in zaal Dansrijck in de Kerkstraat. 

Zo’n 30 belangstellenden gingen met elkaar het gesprek aan over onderwerpen zoals klimaatverandering, gebiedsontwikkeling, verdienvermogen en gezonde leefomgeving. Dat deden ze eerst met zijn allen en daarna in kleinere groepjes. Daarbij werden steeds de vragen gesteld: 
waar wil je meer van, wat is mogelijk en hoe en wat is er al. De resultaten van de avond zijn gebundeld en worden gebruikt bij het verder vormgeven van de visie. Onder de resultaten van de avond kunt u de presentatie van de avond downloaden. 

Gebiedsontwikkeling

Waar wil je meer van?
 • Goede verkeersdoorstroming bij scholen
 • Meer parkeerplaatsen  gekoppeld aan woonomgeving en woningbouw
 • Meer parken/recreatie bij woningen
 • Toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers, mindervaliden en ouderen
 • Ruime woningen in groene(re) omgeving
 • Extra huizen voor kleine gezinnen/alleenstaanden
 • Laat ondernemers meer hun gang gaan
 • Creëer meer kansen voor ondernemers
 • Behoud monumentale en beeldbepalende gebouwen
 • Meer rustpunten in Nederweert en omliggende dorpen, denk aan parken en picknicktafels
 • Betaalbaar wonen voor eigen burgers in alle woningen
 • Starters- en seniorenwoningen
 • Meer ruimte voor burger- en buurtinitiatieven: samen optrekken, gemeente moet faciliteren, niet uitspelen van partijen
 • Keuzes maken
 • Ruimte voor koop en huur
 • Ook wonen in centrum moet mogelijk blijven
 • Goede groenstructuur in centrum en op de bedrijventerreinen
 • Betrouwbare overheid
 • Activiteiten voor ouderen
Wat is mogelijk en hoe?
 • Aanpassing parkeerplaatsen Lambertushof
 • Wadi’s voor wateropvang Ospel
 • Fietsbrug en -tunnel
 • Ruimte voor recreatie
 • Visie op kernen met ruimte voor ontspanning, recreatie met veel groen
 • Binding met omgeving denk aan Eindhoven
 • Mobiliteitshubs voor fiets en auto
 • Minder parkeerplaatsen
 • Toegankelijkheid auto overal overeind houden ook voor omgeving rondom Nederweert
 • Hergebruik infrastructuur (gebouwen) buitengebied
 • Starterswoningen zijn voor starters
 • Loket ‘moeilijk doen’ sluiten, plannen duren te lang
 • Zo snel mogelijk activiteiten in gang zetten
 • Groenstructuur gebruiken als verbinding voor meerdere activiteiten, met name in kernen
 • Mantelzorgwoningen breder trekken ook voor bijvoorbeeld starters “maatwerk”
 • Voor de eeuwigheid bouwen: degelijk, duurzaam, flexibele functie nodig in gebouwen
 • Initiatieven van onderuit zijn belangrijk --> niet aan de kant schuiven, maar aanpakken
 • Aandacht voor de Mildert, waar horen we bij?
 • Minder verkeersborden; wel bewegwijzering naar parkeerplaatsen en fietsroutes door het dorp
 • Oplossing voor spanning tussen bouwen en bedrijvigheid. Graag soepelere regels
 • Het idee loslaten dat alles laagbouw moet zijn, ook buiten de kern Nederweert
 • Minder regels voor mantelzorgwoningen
 • Nieuwe verhouding tussen wonen en werken: meer bouwen en bedrijvigheid
 • Verweving functies doordacht mogelijk maken
Wat is er al?
 • Nieuwe wijk: te kleine tuin/ruimte
 • Goede ontwikkelingen
 • Alle kernen hebben een school (Ospeldijk?)
 • Industrieterreinen binnen de bebouwde kom
 • Verschillende karakters in kernen/gehuchten
 • Bijzondere landschapselementen
 • Mobiliteitsplan (snelfietspad)
 • Kanalen en provinciale wegen; verbinding of grens?
 • Rijk verenigingsleven
 • Sportvelden per kern
 • Gemeenschapshuizen per kern
 • Geen kosten voor parkeren

Klimaatverandering

Waar wil je meer van?
 • Actieve voorlichting over wat kan qua budget vb. klimaatpagina
 • Meer laadpalen
 • Meer zonnepanelen op platte daken
 • Veilige en logische fietsroutes
 • Mogelijkheden op het gebied van verduurzamen
 • Zelf aan de slag!
 • Meer groen in de kernen en op de bedrijventerreinen
 • CO2 neutrale bedrijven
 • Meer natuur, meer bomenplant
 • Isolatie van gebouwen
 • Zonnepanelen niet alleen op daken maar ook op schuttingen en in tuinen
 • Inzet van waterstof
 • Krachten bundelen
 • Samenwerken met andere partijen
 • Bedrijven op bedrijventerreinen moeten meer samenwerken
 • CO2-reductie
 • Verbeteren openbaar vervoer
 • Elektrische auto
 • Deelfietsen
Wat is mogelijk en hoe?
 • Kwaliteit wonen
 • Alle lantaarnpalen met zonnepanelen
 • Yuverta: Onder welke voorwaarden zou je in Nederweert willen wonen?
 • Maatwerk stikstofproblematiek
 • Waterbeheersing water vasthouden en opvang
 • Bij vervanging oude bomen, geen teruggang Co2
 • 3-30-300 stelregel groen
 • Een versteende tuin hogere WOZ/rioolheffing dan een groene tuin
 • Groen vooral in de woonkernen in plaats van de bedrijventerreinen
 • Beheren van groen
 • Stimuleren van energietransitie
 • Richtlijnen stoken houtkachels
 • Buisleidingtracé: meer ondergronds transport aandacht geven
 • Flexibele invulling agrarische bedrijven denk aan Retail en ICT
 • Meer subsidies op het gebied van stroomopslag thuis ondersteunen
Wat is er al?
 • Te weinig groen
 • Klein budget

Gezonde leefomgeving

Waar wil je meer van?
 • Lief zijn voor elkaar, we doen het samen!
 • Veilige en meer fietspaden
 • Veilige wegen in de kern
 • In elke kern onderwijs
 • Meer groen (natuur) en blauw (water)
 • Veilige speelruimte
 • Sociale veiligheid
 • Aandacht voor handhaving
 • Meer groen
 • Bewegen stimuleren
 • Handhaven op snelheid (veiligheid en geluid) weg op aanpassen
Wat is mogelijk en hoe?
 • Verlichte en geïsoleerde fietspaden
 • Geluidsoverlast A2 verminderen
 • Aandacht voor energietransitie
 • Bebouwing: meer groen, meer bewegen ook voor jeugd
 • Gezonde leefomgeving centraal: bekijk alternatieven en onderbouw keuzes
 • Meer stilte d.m.v. vertragen (op de weg)
 • Snoeiafval niet in/tegen de kern bewaren in verband met stank
 • Groene tuinen stimuleren bij inwoners
 • Ruimere wijken dat biedt kansen voor groen en veiligheid
 • Samenhorigheid creëren
 • Leefbaarheid in eigen omgeving, verenigingen versterken
 • Minder geuroverlast
 • Handhaving op milieunormen (geur, geluid, etc.)
 • Gezondheid is meer dan fysiek, gebruik brede definitie van Machteld Huber
 • Veilig en groen ontspannen op het bedrijventerrein
 • Financiële ruimte creëren om te kunnen stimuleren
 • Stimuleren van verandering bij huidige bedrijven en woningen
Wat is er al?
 • Leuke, fijne en “frisse” uitstraling behouden
 • Trots op wat we hebben, wel stimuleren tot verbetering
 • Slechte luchtkwaliteit, moet beter

Verdienvermogen

Waar wil je meer van?
 • Meer ruimte voor (buiten)horeca
 • Recreatie, camping, vakantie’park’
 • Duurzaamheid
 • Klimaat (groen en blauw)
 • Woningbouw verdelen over de kernen
 • Kleinere kavels voor bedrijven
 • Parkeerruimte voor iedereen
 • Ruimte voor doorontwikkeling
 • Hoogwaardige (agrarische) bedrijvigheid
 • Doorstroom woningen faciliteren
 • Kansen voor hoogopgeleide jongeren
 • Aantrekkelijke (werk)omgeving
 • Digitale infrastructuur
 • Energietransitie
 • Balans / mix ruimtebehoefte vs opwaardering (kwaliteit)
Wat is mogelijk en hoe?
 • Splitsen woningen t.b.v. woningbouw
 • Omvorming agrarische bedrijven (rand van de kernen) --> nieuw verdienmodellen 
 • Omgaan met leegstaande panden (waaronder kerken en scholen)
 • Meer faciliteiten voor startende ondernemers (ZZP’ers)
 • Locaties voor startups
 • Investeren in onderwijs(niveau)
 • Open staan voor nieuwe kansen (economie van de toekomst)
 • Bedrijven meer verspreid over de kernen
 • Bestemming panden meer aan bewoner/ondernemer laten
 • Droom: Goede toekomst voor de jeugd
 • Droom: Aantrekkelijk kernwinkelgebied
 • Droom: Energieneutraal Nederweert
 • Droom: Verbinding onderwijs en buitengebied
 • Droom: Circulair (minder afval)
 • Droom: Gelijke kansen voor kinderen
Wat is er al?
 • Leegstaande agrarische bedrijven
 • Winkels in het centrum
 • Lokaal ondernemerschap
 • Winkelruimte
 • Sport
 • Agrarische bedrijvigheid
 • Forensengemeente inkomend en uitgaand
 • Eigen werkgelegenheid
 • Goede infrastructuur voor A-locaties (strategisch)