Burgemeester en wethouders van Nederweert;

Gelet op de artikelen 3 lid 1, 7 lid 3, 14 lid 2 en 19 lid 1 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats ‘Kreijel’ 2012;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende

‘Nadere regels voor de gemeentelijk begraafplaats Kreijel 2012’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 1. begraafplaats: gemeentelijk begraafplaats aan Kreijel;
 2. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of (eigen) verstrooiingsplaats;
 3. grafbeplanting: winterharde beplanting;
 4. verstrooiingsplaats: op een afzonderlijk deel van de begraafplaats aangewezen plaats waarop as wordt verstrooid;
 5. toepasselijke overige begripsaanduidingen: begripsbepalingen opgenomen in artikel 1 van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats’.

Artikel 2 Openingstijden

De begraafplaats is geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.

Artikel 3 Plaatsing gedenkteken en asverstrooiing

 1. Plaatsen, afbreken en afvoeren van gedenktekens mag uitsluitend plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 2. Plaatsing van asbus/urn in of op eigen graf/urnennis gebeurt op aanwijzingen van de beheerder door nabestaanden of de beheerder.
 3. Verstrooiing van as op een eigen graf gebeurt op aanwijzingen van de beheerder door nabestaanden of de beheerder.

Artikel 4 Gedenktekens

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Kreijel 2012” gelden voor plaatsing gedenktekens en de voor een eigen graf gelegen strook grond de volgende voorschriften:
  • Maatvoering staand gedenkteken/afdekking strook grond eigen graf:
   • Hoogte bovengronds: 90 centimeter tot 1 meter
   • Breedte: 40 tot 50 centimeter
   • Afdekking strook grond voor gedenkteken: 1.30 meter breed, 60 centimeter diep
  • Maatvoering liggend gedenkteken op kindergraf 
   • Lengte: 80 centimeter
   • Breedte: 40 centimeter 
  • Inrichting en gebruik strook grond voor gedenkteken eigen graf
   • Het is toegestaan de strook grond voor een eigen graf te voorzien van een bij het gedenkteken passende band of van kiezelsteen, beplanting of anderszins; de hoogte van de omranding mag niet boven het aanliggende grasniveau uitkomen.
   • Het is niet toegestaan losse kiezels op of rondom een eigen graf te gebruiken anders dan in hiervoor beschreven kiezelbakje.
 2. Voor gedenktekens, afdekkingen en banden/omrandingen mogen uitsluitend duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Voor een gedenkteken in een eigen urnennis mag uitsluitend natuursteen worden gebruikt.

Artikel 5. Winterharde gewassen

 1. Winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het eigen graf beschikbare oppervlakte/plantstrook met een breedte van 1.30 meter en een diepte van 60 centimeter niet overschrijden en moeten door snoeien binnen die oppervlakte kunnen worden gehouden.
 2. Winterharde gewassen mogen niet hoger worden dan 50 centimeter.

Artikel 6. Inrichten register/registratie begraven lijken en asbezorging

 1. Op een (digitale) plattegrondtekening wordt aangetekend welke graven uitgegeven zijn.
 2. Daarnaast wordt een register bijgehouden waarin wordt aangetekend:
  • naam, voornamen, geboortedatum, datum van overlijden en begraven;
  • het recht op een graf is verleend, naam, voornamen en adres van de belanghebbende;
  • het einde van de termijn waarvoor het graf is uitgegeven.
 3. De in het eerste lid vermelde (digitale) tekening en gegevens worden in kopie en op een brandvrije plaats bewaard.
 4. Het bepaalde in het tweede lid is ook van toepassing op het register van asbezorging.

Artikel 7. Slotbepaling

 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2012.
 2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels komen alle op grond van de “Verordening op het gebruik van de gemeentelijk begraafplaats”, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 1994, gewijzigd op 4 maart 1997, bij afzonderlijke besluiten door ons vastgestelde nadere regels of richtlijnen te vervallen.
 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Reglement gemeentelijke begraafplaats Kreijel 2012”.

Nederweert 19 juni 2012.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris,             De burgemeester,

Mw. D.J.E. Noppers    H.H. M. Evers