Binnen het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! is een gezamenlijke ambitie en agenda opgesteld. Deze is opgesteld door de Raad van Inspiratie (RvI). Een groep van elf personen die betrokken is bij het buitengebied vanuit verschillende hoedanigheden (agrarische bedrijven, recreatiebedrijven, inwoners, natuur, milieu en gezondheid). De RvI bracht op 28 mei 2015 een advies uit aan het college van B&W, de notitie “Inspiratie voor een Buitengebied in Balans”. Onderstaand schema geeft de positie van de Raad van Inspiratie weer.

Schema: positie van de Raad van Inspiratie