De programmarekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen die zich er daarin in het voorgaande jaar hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar. Een accountant controleert of de cijfers in de programmarekening een juist beeld geven van de werkelijkheid. De programmarekening wordt in het voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld.