Planning

Het ontwikkelen van de gebiedsvisie voor het Lambertushof en omgeving bestaat uit drie fases. De planning ziet er als volgt uit. 

 1. Afgerond: Fase 1 (van februari tot en met maart 2023)

  Startvergadering Projectgroep incl. gezamenlijk locatiebezoek
  Opmaak concept-basiskaart en uitgangspuntennotitie
  Projectgroep
  Aanpassingsronde
  Bestuurlijk overleg

 2. Afgerond: Fase 2 (van maart tot en met april 2023)

  Opstellen sterkte-zwakteanalyse (SWOT)
  Opmaak inrichtingsvarianten deelgebied 1
  Opmaak inrichtingsschets en massastudie voor deelgebied 2, 3 en 4 Projectgroep
  Aanpassingsronde en globale financiële doorrekening
  Informatiebijeenkomst 1 stakeholders en omwonenden (incl. opmaken posters)
  Bestuurlijk overleg (incl. verwerking feedback informatiebijeenkomst 1)

 3. Afgerond: Fase 3 (van april tot en met juni 2023)

  Inrichtingsplan deelgebied 1
  Uitwerking stedenbouwkundige kaders deelgebied 2 t/m 4
  Projectgroep
  Overleg Welstand
  Aanpassingsronde
  Informatiebijeenkomst 2 stakeholders en omwonenden
  Presentatie College (incl. voorbereiding)
  Presentatie Info-Raad (incl. indiening stukken)