Participatiewet

Meedoen door het hebben van werk betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer zingeving. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. De eigen kracht van de mensen staat daarbij centraal.

Decentralisatie. Waarom?

Met de Participatiewet is er één regeling gekomen voor iedereen die in het verleden een beroep deed op:

  • een deel van de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten bekend onder de naam Wajong (alleen de indicaties afgegeven tot 31-12-2014 blijven onder de doelgroep van het UWV vallen);
  • de Wet Sociale Werkvoorziening;
  • de Wet Werk en bijstand.

Het doel van deze wet is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De gemeenten biedt ondersteuning op het gebied van arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving. Ook mensen die om welke reden dan ook, moeilijk aan een baan kunnen komen of aangepast werk nodig hebben.

Wat verandert er?

Met de invoering van de Participatiewet gelden voor iedereen dezelfde rechten en plichten. De gemeenten krijgen een centrale rol in de uitvoering van deze wet, en kan voor iedereen dezelfde instrumenten en voorzieningen inzetten. Zo komt er meer duidelijkheid.

De huidige Wajongers worden na herbeoordeling niet overgedragen aan gemeenten. Zij behouden hun Wajonguitkering. De gemeenten worden alleen verantwoordelijk voor de nieuwe aanvragen per 1 januari 2015 van de mensen met arbeidsvermogen.

De Participatiewet regelt ook dat de sociale werkvoorziening op termijn ophoudt te bestaan. Vanaf 2015 komen er geen nieuwe mensen op de wachtlijst. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag moeten. De gemeente biedt ondersteuning.

Wanneer

De participatiewet is op 1 januari 2015 van kracht geworden.

Samenwerking arbeidsmarktbeleid

De gemeente voert de regie op de Nederweerter aanpak van de Participatiewet en stelt het nieuwe beleid vast. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de regiogemeenten in Midden-Limburg. Dit heeft er mee te maken dat wij als Midden-Limburg één arbeidsmarktregio vormen. Ook worden partijen zoals werkgevers, UWV, en (vertegenwoordigers van) cliënten nauw betrokken bij de visie op en implementatie van de Participatiewet.

Om de samenwerking een structureel karakter te geven, hebben de samenwerkende gemeenten de Nota regionaal arbeidsmarktbeleid 2012-2016 vastgesteld. De regio wil met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid bijdragen aan het stimuleren van economische groei en ervoor zorgen dat zoveel mensen meedoen in de maatschappij. Ook is er lokaal een nieuwe visie op re-integratie, ‘Uitgangspuntennotitie Participatiewet, vastgesteld. Hiermee wordt er een onderscheid gemaakt in de diverse doelgroepen en de instrumenten die wij als gemeente inzetten.

Andere decentralisaties in het sociaal domein

Het Rijk en de provincie brengen maatschappelijke taken onder bij gemeenten. Gemeenten krijgen daarmee de opdracht om taken op het gebied van de Awbz-Wmo, Jeugdzorg en de onderkant van de arbeidsmarkt uit te voeren. Het Rijk vindt dat gemeenten beter in staat zijn ondersteuning op maat te bieden, dichter bij de cliënt en beter afgestemd op zijn behoeften en lokale mogelijkheden.