Onze gemeenteraad staat in Nederweert aan het roer. De zes fracties in de raad beslissen samen wat er in onze gemeente moet gebeuren. Op deze pagina leest u waar de raad op 10 oktober 2023 over heeft vergaderd. Welke besluiten er zijn genomen en waarom. Beslissingen die ook voor u van belang kunnen zijn. 

Preventie is het sleutelwoord in beleidsplan sociaal domein 2024-2027 

Onze missie: inwoners gezond en zelfredzaam houden

Iedereen in Nederweert telt mee, doet mee en draagt naar eigen vermogen een steentje bij. Samen met onze maatschappelijke partners zetten we de komende jaren meer dan ooit in op preventie en het versterken van de gezondheid van inwoners. Wie het op eigen kracht niet redt, kan rekenen op passende ondersteuning van de gemeente.

Dit is de kernboodschap van het regionale beleidsplan sociaal domein 2024-2027 dat de gemeenteraad afgelopen dinsdag unaniem heeft vastgesteld. Hierin beschrijven de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal op hoofdlijnen hoe zij de komende jaren graag willen samenwerken binnen het sociaal domein. Oftewel: hoe zij invulling geven aan hun wettelijke taken rond de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Met deze nieuwe visie borduren zij voort op het beleid en de ontwikkelingen die de afgelopen jaren met succes in gang zijn gezet. 

Vroegsignalering

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, richt de aandacht zich vooral op het vroegtijdig signaleren van problemen. In nauwe samenwerking met haar partners in het sociaal domein ondersteunt en stimuleert de gemeente allerlei initiatieven die mensen gezond, sterk en zelfstandig houden en helpen om hun talent te ontwikkelen. Denk aan de ‘praktijkondersteuner jeugd’, een pilot die in één huisartspraktijk werd opgestart en vanwege groot succes naar andere praktijken wordt uitgebreid. 

Waardevolle adviezen

De gemeente gaat de regionale visie voor het sociaal domein zoveel mogelijk lokaal inkleuren, zo hield wethouder Carla Dieteren de raad dinsdagavond voor. Daarbij zoekt ze nadrukkelijk het overleg met de Adviesraad Sociaal Domein die het college van b&w de afgelopen maanden van diverse, waardevolle adviezen voorzag. Zo stelt de adviesraad bijvoorbeeld voor om succesvolle initiatieven, zoals inloopcentrum De Tref in Nederweert, uit te breiden naar andere kernen, en pleit ze voor meer aandacht voor een gezonde leefstijl met veel beweging.  Ook zou het college er volgens de adviesraad goed aan doen om een ‘sociale kaart’ te ontwikkelen zodat inwoners weten welke vormen van ondersteuning er zijn en waar ze hiervoor terechtkunnen.   

Meerdere raadsfracties vroegen het college om alle initiatieven in het sociaal domein goed te monitoren en daarbij ook de samenhang tussen de verschillende projecten niet uit het oog te verliezen. Wethouder Dieteren zegde dit toe. Er is op dit moment een ‘dashboard’ in ontwikkeling, een speciaal instrument waarmee de gemeente projecten goed kan evalueren en waar nodig kan bijsturen. 

Luchtkwaliteit op scholen voldoet aan de norm 

Alle basisscholen in de gemeente Nederweert voldoen aan de wettelijke norm voor ventilatie. In alle klaslokalen hangen bovendien apparaatjes die de hoeveelheid CO² in de lucht meten. 

Dit zei wethouder Carla Dieteren dinsdagavond in een reactie op vragen van GroenLinks-raadslid Marieke Manders. Haar fractie ontving afgelopen zomer signalen dat een aantal kinderen vanwege de hoge temperaturen eerder van school gehaald moest worden. Volgens wethouder Dieteren wordt het klimaat op scholen goed gemonitord. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er in uitzonderlijke gevallen, op zeer warme dagen, wel eens een overschrijding kan plaatsvinden.

Projectbureau Wonen van start

Met de aanstelling van een ‘Projectbureau Wonen’ kan de gemeente Nederweert nu serieus aan de slag met haar ambities voor woningbouw in de kernen, waaronder Leveroy. Wethouder Boris Meessen reageerde hiermee dinsdagavond op vragen van CDA-raadslid Frank Kurstjens. Woningbouw is voor de gemeenteraad een topprioriteit, maar door een tekort aan ambtelijke capaciteitsproblemen was het lange tijd moeilijk om die ambitie te realiseren. Met de komst van het projectbureau, midden oktober, is die capaciteit er nu wel. In de dorpen is grote behoefte aan nieuwe huizen, vooral voor jongeren en senioren. Fractievoorzitter Marcel Vossen van JAN vroeg het college of het mogelijk is om inwoners die graag binnen hun eigen kern willen verhuizen voorrang te verlenen bij de toewijzing van woningen. Wethouder Meessen gaat deze optie nader tegen het licht houden. 

Nieuwe verordening voor behandeling bezwaarschriften

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen wanneer zij schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een besluit van de gemeente. Een goede communicatie met de burger en een oplossingsgerichte benadering staan dan ook centraal in de nieuwe verordening voor de behandeling van bezwaarschriften die de raad dinsdagavond heeft vastgesteld. Voordat een bezwaarschrift formeel wordt behandeld, zijn de inspanningen erop gericht om met de burger informeel tot een goede oplossing te komen.

De gemeenteraad Nederweert