Verkeer is een dynamisch proces dat vraagt om een dynamisch verkeersbeleid. De gemeente Nederweert heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een Duurzaam Veilige weginrichting.

Mobiliteitsplan Nederweert

In Nederweert vinden constant allerlei (ruimtelijke) ontwikkelingen plaats. Denk aan de herinrichting van wegen en straten of de aanleg van een nieuw wooncomplex of een nieuwe wijk. Daarnaast heeft een veranderende samenleving gevolgen voor verkeersbewegingen. Zo zorgt de vergrijzing voor scootmobielen in het verkeer en is er een toename van de elektrische fiets. Deze ontwikkelingen vragen om een visie op mobiliteit.

Nederweert zet met het Mobiliteitsplan in op verkeersveiligheid en een logisch en veilig netwerk voor fiets-, landbouw- en vrachtverkeer. Mobiliteit betekent voor ons ook, voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer en een optimale doorstroming op de rijks- en provinciale wegen.

Mobiliteit is, tenslotte, nooit af. Het vraagt om een blijvende investering in infrastructuur, het gedrag van burgers en onze bezoekers. Het mobiliteitsplan biedt een goede basis om daarmee aan de slag te gaan.

Het nieuwe mobiliteitsplan, dat de raad vaststelde in februari 2020 kwam tot stand na een traject met burgers en maatschappelijke partners. We bedanken iedereen die een bijdrage leverde aan het plan.

VerkeersVeiligheidsPlan Nederweert (VVPN)

In het verkeersveiligheidsplan wordt, als uitvloeisel van het Beleidsplan Verkeer en Vervoer specifiek ingegaan op de knelpunten ten aanzien van verkeersonveiligheid in de gemeente Nederweert. Op basis van een uitgebreide analyse en een uitgebreid communicatietraject is inzicht verkregen in de objectieve en subjectieve knelpunten. Vervolgens wordt inhoudelijk geadviseerd over het verkeersveilig inrichten van de infrastructuur in Nederweert waarbij de genoemde knelpunten extra aandacht krijgen. Tenslotte worden de maatregelen in de tijd uitgezet in een zogenaamd Meerjaren Uitvoeringsprogramma.

Verkeersveiligheidsplan Nederweert