Als u een Koninklijke onderscheiding krijgt, dan is dat een hele eer. De jaarlijkse 'lintjesregen' met Koningsdag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving.
Hoewel we spreken van 'lintjesregen', komt een onderscheiding niet uit de lucht vallen. Het toekennen van een onderscheiding gebeurt altijd na een voorstel om iemand te decoreren. Persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving staan hierbij centraal. Voor het uiteindelijke besluit om iemand te onderscheiden, doorloopt een voorstel een lange procedure. U kunt gedecoreerd worden in de Orde van de Nederlandse Leeuw of de Orde van Oranje-Nassau.

Nederlandse Leeuw 

Voor deze orde komen mensen in aanmerking met zeer uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving. Het gaat dan om prestaties of inspanningen - vaak op basis van bijzondere talenten - die erg belangrijk zijn voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan baanbrekend wetenschappelijk werk of vernieuwend ondernemerschap. Maar ook aan uitmuntende sportprestaties of unieke creativiteit op het gebied van kunst en cultuur. Er zijn drie graden: Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis.

Oranje-Nassau

Een onderscheiding in deze orde is voor mensen met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denkt u aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mantelzorgers en mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving. Er zijn zes ridderlijke graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis.

Ook iemand die in zijn of haar werk bijzondere prestaties levert, kan een onderscheiding krijgen. Zulke ‘(zeer) bijzondere verdiensten in de werkkring’ moeten dan echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de organisatie of het bedrijf zelf. De samenleving moet er baat bij hebben. Iemand die al veertig jaar bij dezelfde werkgever werkt, levert op zich een hele prestatie maar krijgt geen koninklijke onderscheiding.

Een voordracht doen 

Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Daar komt veel bij kijken. Omdat we veel informatie over iemand nodig hebben, maar ook omdat u deze informatie moet verzamelen zonder dat hij of zij erachter komt.
Wat moeten we dan allemaal weten? In hoofdlijnen gaat het om de bijzondere activiteiten die iemand onderneemt, het belang voor de samenleving en de periode waarin deze activiteiten zijn of worden verricht. Ook de tijd die hij/zij eraan besteedt, is erg belangrijk. Daarnaast willen we graag weten of het om activiteiten gaat die aan de hoofdfunctie zijn verbonden en of deze vergoed worden. U kunt online een aanvraag in dienen via: https://lintjes.nl/voordragen.

Indienen aanvragen

Als u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het goed daarover eerst te overleggen met de kabinetschef van de burgemeester, de heer G. Bruijnaers. Hij neemt met u contact op zodra u uw aanvraag heeft ingediend. Het is namelijk erg belangrijk dat alle bijzondere verdiensten met alle gegevens bekend zijn. U krijgt dan ook advies hoe u de aanvraag het beste kunt opstellen.
De burgemeester speelt overigens een belangrijke rol in de procedure: zij brengt advies uit over alle decoratievoorstellen aan de Commissaris van de Koning. Nadat deze zijn oordeel over het voorstel heeft gegeven, stuurt hij het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke adviescollege geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister die uiteindelijk beslist. Bij een positieve beslissing wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. Het is tenslotte niet voor niets: "Het heeft Zijne Majesteit behaagd…"

Gelegenheid

U kunt ook een onderscheiding aanvragen, bedoeld voor een speciale gelegenheid. Iemand kan bijvoorbeeld jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan voor een vereniging die een jubileum viert. Zijn of haar verdiensten moeten dan wél een relatie hebben met die bijzondere gelegenheid. Decoratievoorstellen voor bijzondere gelegenheden moet u minstens vijf maanden van tevoren bij de gemeente indienen.

Koninklijke erepenning

De Koninklijke erepenning is een ereteken voor verenigingen of instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel voor sportverenigingen. De penning wordt slechts verleend ter gelegenheid van een 50-jarig jubileum of daarna bij een meervoud van 25-jarig bestaan. Net als bij het predikaat Koninklijk of het predikaat Hofleverancier moet een volledig dossier ingediend worden. Hierin moet de geschiedenis worden toegelicht, maar moet ook worden duidelijk gemaakt dat de vereniging of instelling vooraanstaand en betrouwbaar is. Het is verstandig de aanvraag al in een vroeg stadium in te dienen, bij voorkeur minimaal 9 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum. U kunt deze aanvraag indienen bij de gemeente.

Predikaat Hofleverancier

Het predikaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Ook hier is het van belang dat het bedrijf in de plaats van vestiging of in de regio vooraanstaand is. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen door de uitzonderlijke dienstverlening, de bijzondere kwaliteit van de producten of de lange traditie in een bepaalde stad of streek. De regel is dat een predikaat alleen aangevraagd kan worden bij een bijzonder jubileum (100-jarig bestaan of daarna bij een meervoud van 25-jarig bestaan of bij een zeer bijzondere gebeurtenis). Net als bij de Koninklijke erepenning of het predikaat Koninklijk moet een volledig dossier worden ingediend . Hierin moet de geschiedenis worden toegelicht maar moet ook worden duidelijk gemaakt dat de vereniging of instelling vooraanstaand en betrouwbaar is. Het is verstandig een aanvraag al in een vroeg stadium in te dienen, bij voorkeur minimaal 9 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum.

Predikaat Koninklijk

Het predikaat Koninklijk is voor ondernemingen die op hun gebied in Nederland een eerste of zeer vooraanstaande positie innemen. De bedrijfsvoering moet onberispelijk zijn en de onderneming is volledig zelfstandig ten aanzien van bedrijfsstrategie en financieel beleid.
Naast ondernemingen kunnen ook verenigingen een aanvraag doen voor het predikaat Koninklijk. 
De regel is dat een predikaat alleen aangevraagd kan worden bij een bijzonder jubileum. (Bij een 100-jarig bestaan of daarna bij een meervoud van 25-jarig bestaan of bij een zeer bijzondere gebeurtenis).
Dienstverlenende organisaties zoals financiële instellingen, accountantskantoren, advocatenkantoren en instellingen uit de medische sector zijn uitgesloten van het predikaat Koninklijk.
Net als bij de Koninklijke erepenning of het predikaat Hofleverancier moet een volledig dossier worden ingediend. Hierin moet de geschiedenis worden toegelicht, maar moet ook worden duidelijk gemaakt dat de vereniging of instelling vooraanstaand en betrouwbaar is.
Het is verstandig een aanvraag al in een vroeg stadium in te dienen, bij voorkeur minimaal 9 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum. U kunt deze aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en erepenningen neemt u contact op met de kabinetschef, telefoon (0495) 677 111 of mail naar kabinet@nederweert.nl

Bent u tevreden over deze pagina?