Volgens artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om jaarlijks de ingediende schriftelijke klachten te registreren en te publiceren. In 2021 heeft de gemeente Nederweert tien klachten ontvangen over gedragingen van medewerkers. Hiervan zijn er 2 niet in behandeling genomen vanwege lopende bezwaar-/ beroepsprocedures. Het betreft de volgende klachten.

1. 
Datum: Ingekomen via Nationale Ombudsman op 31 maart 2021
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht tegen een medewerker over de aanleg van een parkeervlak voor de woning van betrokkene. 

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de klachtcoördinator. Klacht is intern besproken met de vakafdeling. Betrokkene is schriftelijk uitleg gegeven over hoe de gemeente tot de inrichting van de groenvakken en parkeervakken in de wijk is gekomen, waarom er welke keuzes zijn gemaakt en waarom het parkeervak bij betrokkene voor de woning is geplaatst.  

2. 
Datum:  Via e-mail op 10 mei 2021
Klager: Gemachtigde namens een inwoner van Nederweert
Klacht: Klacht tegen een medewerker over de uitvoering van het onderzoek in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). 

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de teamcoördinator AJBZ. De klacht is intern besproken met de vakafdeling. De vakafdeling heeft een telefoongesprek gevoerd met klager. Betrokkene is medegedeeld dat de klacht betrekking heeft op het inhoudelijk Wmo onderzoek en dat daarvoor een bezwaarschrift kan worden ingediend. De bezwaarzaak is formeel afgehandeld via de procedure van de commissie bezwaarschriften.

3.
Datum: Via e-mail op 26 mei 2021

Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht tegen een wethouder over het niet reageren op mails met vragen over het nachtvissen en wildkamperen en parkeren langs het kanaal. 

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de klachtcoördinator. Per brief is uitleg gegeven over het kampeerbeleid van de gemeente en de wet- en regelgeving met betrekking tot het nachtvissen. De gemeente heeft ingezet op extra capaciteit om te controleren op locatie. Daarnaast is betrokkene er op gewezen om situaties van overlast te blijven melden, zodat er na een melding nog gerichter gecontroleerd kan worden.

4. 
Datum: Schriftelijk op 28 mei 2021
Klager: Een aantal vertegenwoordigers van omwonenden windpark
Klacht: Klacht tegen wethouder, vanwege het meermaals afzeggen van afspraken. 

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de klachtadviescommissie. De klacht is tijdens een gesprek met betrokkenen besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de klachtadviescommissie een advies uitgebracht aan het college. De commissie heeft het college geadviseerd om in gesprek te gaan met de betrokkenen over de gezondheidsaspecten. Het college heeft dit advies opgevolgd en is in gesprek gegaan.  

5.
Datum: Via e-mail op 28 mei 2021
Klager: Gemachtigde namens een bewoner
Klacht: Klacht tegen een BOA over het handelen en gebruik van bevoegdheden door de BOA. 

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de teamcoördinator AJBZ. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarin betrokkenen gehoord zijn. Daarna is een advies uitgebracht aan het college en is de klacht afgehandeld. 

6.
Datum: Via klachtformulier op 28 juli 2021
Klager: Inwoner van Nederweert
Klacht: Klacht tegen twee medewerkers over de dienstverlening aan de balie van het gemeentehuis.

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de klachtcoördinator. Betrokkene is telefonisch te woord gestaan. Er is excuses aangeboden voor de langere wachttijd aan de balie van het gemeentehuis. De klacht is besproken met de leidinggevende en de betrokken medewerkers. Betrokkene is daarnaast een brief gestuurd en schriftelijk excuses aangeboden. 

7.
Datum: Via e-mail op 10 augustus 2021
Klager: Inwoner van Nederweert
Klacht: De klacht gaat over de telefonische bereikbaar van Publiekszaken, met name: het niet terugbellen na een terugbelverzoek door een medewerker.

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de klachtcoördinator door middel van een telefoongesprek met betrokkene, waarin de dienstverlening van het Publiekszaken is besproken. Betrokkene heeft aangegeven tevreden te zijn over de afhandeling van de klacht.

8. 
Datum: Schriftelijk op 3 september 2021
Klager: Inwoner van Nederweert 
Klacht: Klacht tegen de gemeente vanwege het niet toekennen van een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015)

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de teamcoördinator AJBZ. De klacht is besproken met de vakafdeling en de leidinggevende. De vakafdeling is in gesprek gegaan met betrokkene en er is samen naar een oplossing gekeken: een voorziening op grond van de Participatiewet.  

9.
Datum: Via online klachtformulier op 9 november 2021
Klager: Inwoner van Nederweert 
Klacht: Klacht omdat betrokkene geen reactie heeft ontvangen op vragen over de aanpak van kattenoverlast door de gemeente.

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de klachtcoördinator door middel van een gesprek met betrokkene en de wethouder. De burger geeft aan tevreden te zijn met de afhandeling van de klacht. 

10. 
Datum: Via online klachtformulier op 9 december 2021
Klager: Inwoner van Nederweert  
Klacht: Klacht over een medewerker naar aanleiding van een controle door gemeente en Politie. 

Afdoening: De klacht is afgehandeld door de teamcoördinator AJBZ. De klacht is besproken met leidinggevende en desbetreffende BOA. De klacht is telefonisch besproken met betrokkene. Er is uitleg gegeven over de procedure. De klacht heeft bijgedragen aan verbetering van het werkproces.