De gemeente Nederweert publiceert veel informatie over beleid. Deze informatie vindt u op de website, in het gemeentecontact, op sociale media, in de lokale media en op overheid.nl  

Bent u op zoek naar informatie die niet gepubliceerd is of die u niet kunt vinden? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. 

We maken onderscheid tussen twee soorten verzoeken: 

 • Informatieverzoek
 • Verzoek op basis van de Wet open overheid

Informatieverzoek 

Voor een informatieverzoek hoeft geen formele procedure doorlopen te worden. De uitkomst wordt niet openbaar gemaakt. Er is geen sprake van een besluit waarop bezwaar gemaakt kan worden. 
 
Vaak wordt deze manier gekozen als u antwoorden en/of documenten nodig hebt voor eigen gebruik. Denk hierbij aan: 

 • Gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn zoals bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom etc.); 
 • Documenten die u nodig heeft voor een bezwaarprocedure; 
 • Gegevens die u nodig heeft om een klacht in te dienen. 

U kunt een informatieverzoek online indienen, met onderstaand formulier. 

Indienen informatieverzoek

Woo-verzoek

Bij een Woo-verzoek gaat het om een officiële procedure voor het opvragen van bestaande documenten. De gemeente maakt op basis van een Woo-verzoek geen nieuwe documenten. De indiener heeft als doel om deze documenten openbaar te hebben voor iedereen. Dit geldt ook voor het Woo-verzoek dat u zelf indient. 
 Voor een Woo-verzoek gelden strengere eisen voor afhandeling. De beslissing op het verzoek is een officieel besluit. Een positief besluit heeft tot gevolg dat de documenten of bestanden voor iedereen openbaar zijn. Tegen een negatief besluit kunt u bezwaar aantekenen.  
Elk Woo-verzoek moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: 

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt; 
 • De informatie moet ergens zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een document. Dat kan op papier of digitaal zijn; 
 • De informatie is bij de gemeente aanwezig en niet bij een ander bestuursorgaan; 
 • Het gaat over publieke informatie. 

U hoeft niet aan te geven waarom u de informatie opvraagt. Sommige informatie mogen we niet geven. Dit betreft bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie waarvan openbaarmaking schadelijk is. Soms geven we de informatie niet of slechts gedeeltelijk. 
Aan het indienen van een Woo-verzoek zijn geen kosten verzonden. Als u papieren kopieën wilt ontvangen van de opgevraagde informatie, dan brengen we daar een bedrag van 10 cent per pagina voor in rekening.

Woo-contactfunctionaris 

Als u overweegt om een Woo-verzoek in te dienen kunt u voordat u het formele verzoek indient overleggen met onze Woo-contactfunctionaris. Zij is het aanspreekpunt voor vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie en de Woo. De contactfunctionaris kan u meer vertellen over de procedure en of een Woo-verzoek de meest geschikte optie is voor het doel dat u met het verzoek wilt bereiken. 
De Woo-contactfunctionaris kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0495) 677 111. Algemene vragen over de Woo kunt u sturen naar info@nederweert.nl Let op: dit is niet bedoeld om een officieel Woo-verzoek in te dienen, dat kan alleen op de wijze zoals hieronder beschreven.

Wijze van indiening

U kunt een Woo-verzoek op drie manieren indienen: 

Digitaal

U kunt uw verzoek digitaal indienen door gebruik te maken van het online formulier hieronder (met DigiD als u de informatie voor uzelf opvraagt of met eHerkenning als u de informatie als bedrijf of instelling opvraagt). De gemeente neemt alleen digitale verzoeken in behandeling die via een van onderstaande formulieren worden ingediend.

Indienen Woo-verzoek met DigiD

Indienen Woo-verzoek met eHerkenning

Per post

Indien u uw verzoek niet digitaal kunt of wilt indienen, kunt u een Woo-verzoek per post indienen. 
Zet in uw brief in elk geval onderstaande informatie:

 • Geef specifiek aan dat het om een Woo-verzoek gaat;
 • Geef aan om welk onderwerp het gaat;
 • Geef aan om welke periode het gaat;
 • Geef zo specifiek mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen; 
 • Geef aan wat voor soort documten het betreft;
 • Vermeld uw contactgegevens.

Stuur uw Woo-verzoek naar het volgende adres:

Gemeente Nederweert 
T.a.v. Woo-contactfunctionaris 
Postbus 2728 
6030 AA Nederweert 

Mondeling

Als u mondeling een Woo-verzoek wilt indienen, dient u een afspraak te maken met de Woo-contactfunctionaris via info@nederweert.nl. 

Machtiging

Dient u een Woo-verzoek in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van een ander persoon? Voeg dan een machtiging toe van de persoon die u machtigt. 

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist in principe binnen 4 weken op uw verzoek. We kunnen hiervan afwijken bij een ingewikkeld Woo-verzoek of bij een Woo-verzoek waarbij om een groot aantal documenten of gegevens gevraagd wordt. In dit geval bespreken we dit met u. 
We kunnen de termijn ook opschorten als uw verzoek Woo-onduidelijk is of wanneer er zienswijzen moeten worden gevraagd. Is dit het geval, dan laten wij u dit schriftelijk weten.  
We kunnen de termijn met twee weken verlengen. Als dit gebeurt laten we dit schriftelijk aan u weten, met de reden van de verlenging.  

Bekijk de  Woo-index Gemeente Nederweert | Overheid.nl(externe link) voor meer informatie.