Een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum is een van de ambities uit het coalitieakkoord. “Daarvoor investeren we onder meer in het Lambertushof en omgeving”, vertelt wethouder Economie, Jorik Franssen. “Samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden hebben we het gebiedsontwerp Lambertushof opgesteld. Het ontwerp is het sluitstuk van een geslaagd participatietraject.” Het college van B&W stemde maandag 12 juni in met het ontwerp.
Het versterken van de lokale economie is een van de prioriteiten van het college van B&W van de gemeente Nederweert. Dit is uitgewerkt in het majeur programma Economische gebiedsontwikkeling, waar de gemeenteraad afgelopen november mee instemde. Het Lambertushof e.o. maakt onderdeel uit van dit programma.

Zorgvuldig proces

In de afgelopen maanden zijn inwoners, ondernemers en belanghebbenden uitgebreid betrokken bij het proces. Grote betrokkenheid bleek uit de opkomst bij de twee meedenkbijeenkomsten. Wethouder Franssen: ”Bij beide bijeenkomsten hebben ruim 70 aanwezigen hun input geleverd. Daarnaast zijn er diverse individuele gesprekken gevoerd met omliggende lokale ondernemers en de Ondernemersvereniging Nederweert (OVN). Dat heeft geleid tot onderstaande gebiedsontwerpen voor deelgebied Lambertushof incl. achterliggend parkeerterrein en deelgebied Oversteek Kerkstraat-Kapelaniestraat.”

Illustratieve afbeelding van de deelgebieden

U kunt de afbeelding ook onderaan de pagina als pdf downloaden.

Tevreden

Met een grote groep belanghebbenden blijft het inrichten van een gebied altijd een afweging van belangen. Wensen zoals beleving op het Lambertushof, ruim parkeren dichtbij, toegankelijkheid voor langzaam verkeer en mindervaliden, bevoorrading, evenementen, terrassen op het Lambertushof en vergroening zonder overlast, strijden om voorrang. ”Uit een analyse van gemaakte opmerkingen tijdens de meedenkbijeenkomsten, bleek dat enkele wensen beter buiten de gemarkeerde projectzone gerealiseerd kunnen worden”, licht Franssen toe. “Die verbeteringen in het noordelijkste deel van de Kerkstraat worden meegenomen en daar waar al mogelijk uitgevoerd in het dagelijkse werk.”

“Het versterken van onze lokale economie vraagt continue aandacht en investeringen. Binnen zes maanden zijn we met betrokkenen tot het gebiedsontwerp gekomen. Zodra dit gebiedsontwerp wordt gerealiseerd geven we een stevige impuls aan het Nederweerter centrum en dat is goed voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers”, aldus wethouder Franssen.

Behandeling raad

Op woensdag 14 juni werd het ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens een openbare meedenkbijeenkomst. De besluitvorming over het gebiedsontwerp en de benodigde financiële middelen vindt plaats tijdens de raadsvergadering in september.