U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken. Dat kan op werkdagen tussen 9:00 uur en 11:00 uur, via (0495) 677 111.

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Hoe werkt het?

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst aan voor bijstand. Na de aanmelding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Re-integratie naar werk

Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De gemeente heeft een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan wordt dat voor u geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.120,00 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.240,00 hebben.
 • Hebt u meer dan € 51.600,00 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Wat moet ik doen?

Het aanvragen van een bijstandsuitkering verloopt in 5 stappen:

Stap 1
Eerst belt u naar het UWV via het telefoonnummer 0900-9294. U kunt daar melden dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen bij de gemeente Nederweert. Houd bij dit telefoongesprek uw burgerservicenummer bij de hand.

Stap 2
Na de telefonische melding bij het UWV, kunt u de melding doen bij de gemeente Nederweert. Neem daarvoor op werkdagen telefonisch contact op tussen 9:00 uur en 11:00 uur met de adviseurs Sociaal Domein van de gemeente Nederweert. U krijgt dan de benodigde formulieren toegestuurd samen met een uitnodiging voor een intakegesprek bij het arbeidsintegratiebedrijf Werk.Kom.

Stap 3
U vult het aanvraag- en inlichtingenformulier volledig in, u ondertekent het en u voegt de gevraagde kopieën van de noodzakelijke bewijsstukken toe. Welke bewijsstukken moeten worden toegevoegd, kunt u lezen in het overzicht of in de uitnodigingsbrief die tegelijkertijd met de verzending van de formulieren naar u is gestuurd.

Stap 4
De ingevulde formulieren en bewijsstukken neemt u mee naar het gesprek bij Werk.Kom. De gesprekken vinden in principe op donderdagmiddag plaats. U hebt het intake gesprek met een arbeidsdeskundige van Werk.Kom en een adviseur Sociaal Domein van gemeente Nederweert. In het gesprek wordt uw aanvraag besproken en uw mogelijkheden om te participeren. U bent verplicht om er alles aan te doen om uw kwaliteiten voor de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk aan vrijwilligerswerk, tegenprestatie of andere activeringsactiviteiten. Wanneer u daar moeite mee hebt, kunt u om ondersteuning vragen.

Stap 5
Als uit het gesprek bij Werk.Kom blijkt dat het mogelijk is om werk te verrichten, start u zo snel mogelijk met werken op locatie van Werk.Kom. Als dat niet mogelijk is, wordt naar een andere oplossing gezocht. In de eerste periode dat u in het diagnosecentrum van Werk.Kom werkt, worden uw mogelijkheden om aan te sluiten op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Op die manier wordt de kans op passend werk vergroot.

Als u tijdens deze stappen ergens problemen tegenkomt, dan kunt u uiteraard met uw vragen terecht bij de gemeente Nederweert. Wij kijken dan of wij u verder kunnen helpen.

Let op!
Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraag- en inlichtingenformulier voorzien van de gevraagde bewijsstukken zoals:
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw eventuele schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, eventuele schulden en arbeidsverleden.

Bent u tevreden over deze pagina?