Bijstand, uitkering

U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken. Dat kan op werkdagen tussen 9:00 uur en 11:00 uur, via (0495) 677 111.

Wat is een bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud betalen. Denk bijvoorbeeld aan huur, eten en drinken. U vraagt een uitkering aan wanneer uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld wanneer u in de gevangenis zit.

Ik ben jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u zich eerst melden voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dit niet lukt, kunt u na deze periode een bijstandsuitkering aanvragen.

Wanneer heb ik recht op bijstand?

De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. Een bijstandsuitkering wordt niet altijd uitbetaald in geld. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de gemeente u bijstand geven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraag- en inlichtingenformulier voorzien van de gevraagde bewijsstukken zoals:
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw eventuele schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, eventuele schulden en arbeidsverleden.

Wat moet ik doen?

Het aanvragen van een bijstandsuitkering verloopt in 5 stappen:

Stap 1 

Eerst belt u naar het UWV via het telefoonnummer 0900-9294. U kunt daar melden dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen bij de gemeente Nederweert. Houd bij dit telefoongesprek uw burgerservicenummer bij de hand.

Stap 2 

Na de telefonische melding bij het UWV, kunt u de melding doen bij de gemeente Nederweert. Neem daarvoor op werkdagen telefonisch contact op tussen 9:00 uur en 11:00 uur met de adviseurs Sociaal Domein van de gemeente Nederweert. U krijgt dan de benodigde formulieren toegestuurd samen met een uitnodiging voor een intakegesprek bij het arbeidsintegratiebedrijf Werk.Kom.

Stap 3 

U vult het aanvraag- en inlichtingenformulier volledig in, u ondertekent het en u voegt de gevraagde kopieën van de noodzakelijke bewijsstukken toe. Welke bewijsstukken moeten worden toegevoegd, kunt u lezen in het overzicht of in de uitnodigingsbrief die tegelijkertijd met de verzending van de formulieren naar u is gestuurd.

Stap 4 

De ingevulde formulieren en bewijsstukken neemt u mee naar het gesprek bij Werk.Kom. De gesprekken vinden in principe op donderdagmiddag plaats. U hebt het intake gesprek met een arbeidsdeskundige van Werk.Kom en een adviseur Sociaal Domein van gemeente Nederweert. In het gesprek wordt uw aanvraag besproken en uw mogelijkheden om te participeren. U bent verplicht om er alles aan te doen om uw kwaliteiten voor de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk aan vrijwilligerswerk, tegenprestatie of andere activeringsactiviteiten. Wanneer u daar moeite mee hebt, kunt u om ondersteuning vragen.

Stap 5 

Als uit het gesprek bij Werk.Kom blijkt dat het mogelijk is om werk te verrichten, start u zo snel mogelijk met werken op locatie van Werk.Kom. Als dat niet mogelijk is, wordt naar een andere oplossing gezocht. In de eerste periode dat u in het diagnosecentrum van Werk.Kom werkt, worden uw mogelijkheden om aan te sluiten op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Op die manier wordt de kans op passend werk vergroot. 

Als u tijdens deze stappen ergens problemen tegenkomt, dan kunt u uiteraard met uw vragen terecht bij de gemeente Nederweert. Wij kijken dan of wij u verder kunnen helpen.

Let op! Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. U kunt ook een boete krijgen.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u alleen? Of woont u samen met een partner die ook jonger dan 27 jaar is? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Re-integratie

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan. Dit noemen we re-integratie. U kunt ook recht hebben op re-integratie als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Uitstroompremie

Heeft u een uitkering ontvangen, bent u 27 jaar of ouder en bent u gaan werken of als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan; dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige uitstroompremie. Daarmee willen we mensen stimuleren om weer te gaan werken. Hier zijn enkele voorwaarden voor, onder andere dat u zes maanden aaneengesloten uitkeringsvrij bent (door het betaald werk of zelfstandig ondernemerschap). Wij vertellen u hier graag meer over en helpen eventueel bij de aanvraag.

Extra informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Bent u tevreden over deze pagina?