Nederweert staat er financieel goed voor. De begroting voor de komende jaren is sluitend en laat mooie plussen zien. Hierdoor is er veel ruimte om te investeren in plannen die onze leefomgeving aantrekkelijker maken en de gezondheid van onze inwoners bevorderen.

De zes fracties in de gemeenteraad stemden afgelopen dinsdagavond unaniem in met de nieuwe begroting voor 2024-2027. Hierin staan de verwachte inkomsten en uitgaven van Nederweert, met daaraan gekoppeld de ambities voor de komende vier jaar.

Eenmalige korting

Omdat het financieel zo goed gaat met onze gemeente, ontvangen alle 7600 huishoudens in 2024 een eenmalige korting van 100 euro op hun aanslag gemeentelijke belasting. Deze korting wordt verrekend via de afvalstoffenheffing.

Verder wordt de hondenbelasting, die eerder al werd gehalveerd, vanaf 1 januari afgeschaft. Tijdens de begrotings-behandeling steunden alle raadsfracties een wijzigingsvoorstel (amendement) van D66, JAN, VVD en Nederweert Anders om deze “overbodige en oneerlijke” belasting te schrappen. De voorzieningen die er in onze gemeente zijn voor honden en de maatregelen om overlast te beperken, blijven gewoon bestaan en bekostigt de gemeente voortaan uit de algemene middelen.

Met het vaststellen van de nieuwe begroting is nu duidelijk waar Nederweert de beschikbare budgetten aan wil besteden.
Als gevolg van solide, financieel beleid is er de komende vier jaar volop ruimte om te investeren. Bijvoorbeeld in nieuwe woningen en meer groen. In gastvrije en goed bereikbare dorpskernen, schone lucht en een toekomstbestendig buitengebied. Ook bieden we extra ruimte aan ondernemers en ondersteunen we verschillende initiatieven die onze inwoners vitaal en gezond houden. Daarnaast investeren we flink in onze ambtelijke organisatie, in extra menskracht die nodig is om onze plannen uit te voeren.

Meer woningen

Ook dinsdagavond bleek dat woningbouw voor politiek Nederweert bovenaan de agenda staat. De raad steunde drie moties om de woningnood in onze kernen te ledigen en bouwplannen goed af te stemmen op de lokale behoeften. Het college van Ben W gaat nu in kaart brengen waar in de gemeente ‘een straatje erbij’ kan worden gebouwd. Ook belooft het collegebestuur alerter te zijn op de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen en een goede spreiding hiervan over de kernen. Op verzoek van coalitiepartijen CDA, JAN en De Nederweerter VVD gaat het college bovendien bekijken of woningzoekenden met een lokale binding of een economische of maatschappelijk binding, voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van woningen. Door een nijpend tekort aan passende huizen voelen veel inwoners zich genoodzaakt om onze gemeente te verlaten. Door hierop in een huisvestingsverordening gericht te sturen, probeert de gemeente deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Meer groen

Voor 2024 staan diverse projecten op stapel. Er zijn veel inspanningen op sociaal vlak, zoals de bestrijding van armoede en laaggeletterdheid, het aanjagen en ondersteunen van gezondheidsinitiatieven of richten zich op de voorbereidingen voor de beoogde transitie van het buitengebied. Projecten in de openbare ruimte zijn voor iedereen zichtbaar. Denk aan de herinrichting van Lambertushof-Kerkstraat-Noord en de bouw van de nieuwe MFA De Pinnenhof. Of het vergroenen van het Raadhuisplein. Het klimaatbewustzijn groeit in Nederweert. Naast GroenLinks maken ook andere partijen in de raad zich sterk voor een gezonde leefomgeving. Op verzoek van Nederweert Anders en D66 trekt de gemeenteraad tot en met 2027 jaarlijks nog eens 50.000 euro extra uit voor de aanplant van bomen en groen in de kernen. Verder zegt wethouder Boris Meessen toe met de provincie in gesprek te gaan over de forse uitdagingen in het buitengebied voor een gezonde natuur, schone lucht en schoon water.

Erfgoed 

Diezelfde wethouder Meessen gaat met het parochiecluster Tabor in gesprek over de toekomst van de Sint-Barbarakerk, een van de meeste beeldbepalende gebouwen van Leveroy. Het cluster heeft aangekondigd de kerken in Baexem, Grathem en Kelpen-Oler te gaan sluiten, maar nog geen uitspraak gedaan over de kerk in Leveroy. De oppositiefracties van D66, GroenLinks en Nederweert Anders riepen het college via een motie op om het kerkgebouw, vooruitlopend op het nieuwe erfgoedbeleid, te beschermen tegen sloop. Als sluiting aan de orde is, willen zij dat het collegebestuur meedenkt over een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. Deze motie werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Kinderraad

De gemeenteraad wil graag ook van kinderen horen wat hun wensen zijn voor de toekomst van Nederweert. Vanuit die gedachte gaat het college op zoek naar een werkvorm waarin jeugdige inwoners kunnen meepraten over het gemeentelijk beleid. De motie van JAN om een kinderraad nader te onderzoeken werd dinsdagavond door de voltallige gemeenteraad gesteund. Zo kunnen kinderen kennismaken met de lokale democratie en ontwikkelen zij belangrijke vaardigheden. Goed naar elkaar luisteren bijvoorbeeld. Je eigen mening vormen. En samen tot beslissingen komen. Competenties waar je een leven lang profijt van hebt.
 

De gemeenteraad Nederweert.