Adviesraad sociaal domein

Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

Taken Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en zorgt dat signalen uit de samenleving die hiermee een relatie hebben de bestuurlijke agenda bereiken. De Adviesraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 

De Adviesraad Sociaal Domein wil zorgen dat de belangen van de doelgroepen voldoende worden betrokken bij de totstandkoming, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke gevoerde beleid. Zij wil er door haar adviezen aan bijdragen dat alle burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. De adviesraad heeft geen taak in de individuele klachten van burgers en andere zaken die een individueel karakter dragen of betrekking hebben op individuele klanten van de gemeente.

De adviesraad onderhoudt regionale contacten met Klankbordgroepen en andere Adviesraden en kan desgewenst deskundigen raadplegen voor voorlichting of deskundigheidsbevordering.

Leden van de Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit maximaal 10 leden exclusief een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris. Zij worden benoemd voor 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
De leden representeren de verschillende doelgroepen en zijn daardoor vertegenwoordigers van de achterban. Zij hebben vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis en ervaring met de onderwerpen die behandeld worden. Het zijn ervaringsdeskundigen of leden met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld vanwege werk). Alle leden zijn inwoners van de gemeente Nederweert. 

De Adviesraad is er voor u!

De Adviesraad komt meerdere malen per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De raad is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Nederweert over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Als u vindt dat bepaalde zaken beter geregeld kunnen worden of als u ideeën heeft kunt u daarvoor terecht bij een lid van de Adviesraad .
Wilt u meer weten over de Adviesraad of heeft u een vraag of signaal dat u wilt bespreken? Neem dan gerust contact op met een lid of het secretariaat van de Adviesraad: mevr. M. Saes, per e-mail te bereiken: marij.saes@hetnet.nl.
De volgende personen hebben zitting in de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nederweert:

NaamOrganisatie / AchterbanE-mailadres
Mart van de MortelVoorzitterfamilievdmortel@gmail.com
José Claessens-BongersJeugdjosebongers5@gmail.com
Wil de BruinWoonikw.debruin@woonik.nl
Netty ClaessensDe Zonnebloem / Ouderennettyvdberge@gmail.com
Thieu HeijltjesVoormalig huisarts / Gezondheidszorgthieu.heijltjes@gmail.com
Ria van HoutenJeugd(hulpverleningt.houten7@chello.nl
Gerrie KesselsPSWg.kessels@psw.nl
Everliene MaasParticipatiedoelgroepcojodiadmael@gmail.com
Marian SchützZorgmarian_schu@hotmail.com
Thea Sieben-WinkelmolenGehandicaptenplatform Nederweertsieben3@outlook.com
Marij SaesSecretarismarij.saes@hetnet.nl