Voorwoord

In Nederweert is het goed wonen, werken en recreëren. Dat willen we met deze Omgevingsvisie versterken. We houden daarbij rekening met veranderingen, nieuwe inzichten en behoeften. We hebben daarbij ook oog voor onze omgeving. Waar we kunnen samenwerken moeten we dat ook zeker doen. Met gemeentes om ons heen en andere belanghebbenden.

Tijdens verschillende bijeenkomsten is er nagedacht over de verschillende thema’s uit de fysieke leefomgeving. Inwoners, ondernemers, raadsleden en andere belanghebbenden hebben hieraan een bijdrage geleverd. Dit heeft geleid tot de richtinggevende uitspraken en procesafspraken die zijn verwerkt in de Omgevingsvisie.

Dankzij de inbreng van alle betrokkenen is er een mooie basis voor de toekomst van Nederweert. Het is een startpunt om aan de slag te gaan met bijbehorend beleid. Zodat we de mooie ideeën op papier ook daadwerkelijk in Nederweert gaan zien.

Wethouder Boris Meessen

Inhoud:

 1. Waarom een Omgevingsvisie?
  1.1 Doel Omgevingsvisie
  1.2 Visie op korte en lange termijn
  1.3 Omgevingswet en omgevingsplan
  1.4 Omgevingsvisie in delen 
  1.5 Status Omgevingsvisie 
  1.6 Leeswijzer
   
 2. Veranderende tijden, vaste waarden
  2.1 Ontwikkelingen in de kernen en op bedrijventerreinen
  2.2 De identiteit
   
 3. Kernkwaliteiten per deelgebied
  3.1 Eigen kwaliteiten per kern en bedrijventerrein
  3.2 Kernen
  3.3 De afspraken
   
 4. De visie
  4.1 De opgaven
  4.2 Context van de opgaven
  4.3 Passende woningbouw
  4.4 Toekomstbestendige bedrijventerreinen
  4.5 Voorzieningen in de kernen
  4.6 Een gezonde en veilige leefomgeving
  4.7 Een bijdrage leveren aan de energietransitie
  4.8 Een bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie
  4.9 Versterken van het groene karakter
  4.10 Verbeteren van de infrastructuur (mobiliteit) 
  4.11 Versterken van gastvrijheid en beleving
   
 5. De praktijk
  5.1 Inspelen op trends en ontwikkelingen
  5.2 Versterken van de omgevingskwaliteit
  5.3 Wegwijzer initiatiefnemers
  5.4 Ter inspiratie voorbeelden uit de praktijk
  5.5 Uitvoering
   
 6. Fricties tussen visies buitengebied en kernen en bedrijventerreinen
  6.1 Invulling vrijkomende agrarische bebouwing ten opzichte van zo veel mogelijk ontwikkelingen concentreren in de kernen
  6.2 Mogelijkheden voor bedrijven in het buitengebied ten opzichte van nieuw bedrijventerrein
  6.3 Wonen in vrijkomende agrarische bebouwing ten opzichte van inbreiding
   
 7. Communicatie, voortzetting en borging
  7.1 Altijd in gesprek blijven
  7.2 Met passie en met alle betrokkenen

Bijlage Participatie