Informatie (versie 1 juli 2021)

Het kabinet heeft vanwege de grote economische gevolgen van de coronacrisis tijdelijke financiële ondersteuning beschikbaar gesteld voor zelfstandig ondernemers, ook voor zzp’ers. Onderdeel van deze financiële ondersteuning is de zogenaamde Tozo. Tot en met 30 juni 2021 kon u Tozo 4 aanvragen. Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen.

Voor wie is de Tozo?

Voor zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden als dat het geval is. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Soort ondersteuning

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 3 maanden aanvult tot het sociaal minimum (tot en met uiterlijk 30 september 2021), en/of;
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00.

Wat u moet weten

 • U kunt Tozo 5 levensonderhoud aanvragen vanaf 1 juli t/m 30 september 2021. De Tozo 5-uitkering kan voor maximaal drie kalendermaanden en alleen over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 september 2021 kunt u géén uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo 5 meer aanvragen.
 • U kunt de uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht aanvragen tot de eerste van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. U kunt bijvoorbeeld in augustus 2021 aanvragen per 1 juli 2021. Let op: u kunt niet in juli 2021 aanvragen per 1 juni 2021, omdat juni in de periode van Tozo 4 valt.
 • Heeft u al een uitkering levensonderhoud Tozo 4 gehad en wilt u binnen 3 maanden na de einddatum Tozo 5 aanvragen? Dat kan via een verkort aanvraagformulier. Dit vindt u onder ‘Direct online regelen’.
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand € 1.541,00 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.078,70 netto voor alleenstaanden (bedragen per 1 juli 2021). De precieze bedragen voor uw situatie vindt u onder Voorwaarden.
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De lening bedraagt maximaal € 10.157,00 tegen een verlaagd rentepercentage. Heeft u al eerder een lening ontvangen vanuit Tozo ontvangen? Dan kunt u alleen een aanvulling aanvragen tot een maximaal bedrag van € 10.157,00.

Aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag heeft u DigiD nodig
Beslisboom Rijksoverheid: wel of geen recht op Tozo?

Wij verzoeken u de beslisboom ‘Krijg ik Tozo’ in te vullen voordat u een aanvraag indient. Dan kunt u alvast zien of u mogelijk recht heeft op de Tozo.

Vul éérst de beslisboom 'Krijg ik Tozo'

Heeft u minder dan 3 maanden geleden gebruik gemaakt van Tozo 4?

Als de periode tussen de einddatum van de Tozo 4-uitkering en de datum waarop u de Tozo 5 wilt laten ingaan korter dan 3 maanden is, kunt een verkort aanvraagformulier indienen via deze link:

Verkort aanvraagformulier levensonderhoud Tozo 5

Vraagt u voor de eerste keer Tozo aan, heeft u langer dan 3 maanden geleden Tozo ontvangen of wil u (aanvullend) bedrijfskrediet aanvragen?

Gebruik dan het standaard aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Tozo 5 met DigiD

Hoe werkt het?

Algemene voorwaarden

 • U vraagt aan vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.
 • Uw inkomen en het inkomen van uw partner (als u die heeft) is onder het sociaal minimum. Zie ook 'Voorwaarden partnerinkomen' hieronder.
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
 • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde op 17 maart 2020 en stond toen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder normale omstandigheden werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1225 uur.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Nederweert. In sommige gevallen kunt u ook bedrijfskrediet aanvragen als u in het buitenland woont. Hieronder vindt u meer informatie voor grenswerkers.
 • Als er weer inkomsten zijn uit uw bedrijf en uw financiële situatie wijzigt, dan bent u verplicht deze wijziging aan ons door te geven.

Aanvullende voorwaarden partnerinkomen

Als u een partner heeft, dan telt het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen (verlenging van uw) Tozo-uitkering.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe hoog is het sociaal minimum?

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
  • van 18 tot 21 jaar € 266,29

Aanvullende voorwaarden voor een bedrijfskapitaal

De regeling bedrijfskapitaal is alleen bedoeld als de ondernemer voldoet aan de bovenstaande algemene voorwaarden en als het bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis. De ondernemer moet dit naar waarheid verklaren en aannemelijk maken.

 • De lening bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,00 met een rente van 2%.
 • De maximale looptijd van de lening is maximaal 5 jaar.
 • Aflossing lening vanaf 1 januari 2022.
 • Heeft de ondernemer die het bedrijfskapitaal aanvraagt een maatschap, Vof, CV, BV of coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid? Zo ja; het bedrijfskapitaal wordt slechts verleend indien hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit de bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:
  • alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend;
  • de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid.

Let op: de eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat. Het bedrijfskapitaal wordt niet verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de aan de andere vennoten verleende bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Voorwaarden voor AOW-gerechtigden

U kunt alleen een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

Voorwaarden voor grenswerkers

Bent u zelfstandige en woont of werkt u over de grens? Uw recht op Tozo is afhankelijk van waar u woont en waar u uw bedrijf of beroep uitoefent. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

 • Woont u in Nederland, maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in het buitenland (bv. België)?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud indienen. U kunt geen aanvraag indienen voor bedrijfskrediet.
   
 • Woont u in het buitenland (bijv. België), maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in Nederland?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente Maastricht. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning.