Informatie (versie 1 oktober 2020)

Het kabinet heeft een noodpakket banen en economie aangekondigd vanwege de grote economische gevolgen van de coronacrisis voor zelfstandig ondernemers. Onderdeel van dit noodpakket is de zogenaamde Tozo. Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De initiële regeling liep van 1 maart tot 1 juni 2020 en is al eens verlengd tot 1 oktober 2020. De regeling is nu wederom verlengd tot uiterlijk 1 juli 2021 en heet nu 'Tozo 3'. Op 30 september 2020 liet het kabinet weten dat er waarschijnlijk vanaf 1 april 2021 een beperkte vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen gaat gelden voor Tozo 3. Per 1 oktober 2020 kan voor maximaal zes maanden (t/m 31 maart 2021) Tozo 3 worden aangevraagd zonder de beperkte vermogenstoets.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Soort ondersteuning

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 6 maanden* (tot en met uiterlijk 31 maart 2021 2021) aanvult tot het sociaal minimum; en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Wat u moet weten

 • De uitkering levensonderhoud kunt u in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Dus vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 november? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 oktober (of vanaf 1 november, 1 december, 1 januari, enzovoort). Vraagt u de uitkering aan op 15 december? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 december of de 1e van een latere maand. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.
 • Heeft u al gebruik gemaakt van de Tozo 2? Dan kunt u een verlenging aanvragen via een verkort aanvraagformulier. Deze vindt u onder ‘Direct online regelen’.  
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand € 1.512,90 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.059,03 netto voor alleenstaanden (norm per 1 juli 2020). De precieze bedragen voor uw situatie vindt u onder Voorwaarden.
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening. De lening bedraagt maximaal € 10.157. Dit is voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen tegen een verlaagd rentepercentage. Heeft u al een lening ontvangen vanuit een eerdere Tozo-regeling? Dan kunt u alleen een aanvulling aanvragen tot een maximaal bedrag van € 10.157.

Aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag heeft u DigiD nodig
Beslisboom Rijksoverheid: wel of geen recht op Tozo?

Wij verzoeken ondernemers om die beslisboom in te vullen, alvorens een aanvraag bij de gemeente wordt ingediend. Als uit de beslisboom blijkt dat de ondernemer mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt de ondernemer rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. 

Vul éérst de beslisboom 'Krijg ik Tozo'

Heeft u minder dan 3 maanden geleden gebruik gemaakt van Tozo? 

Heeft u al eerder een Tozo uitkering toegekend gekregen? Is de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter dan 3 maanden? Dan kunt u gebruikmaken van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van de uitkering. Zie daarvoor deze link:

Verkort aanvraagformulier levensonderhoud Tozo 3

Heeft u niet eerder gebruik gemaakt van Tozo en was dit langer dan 3 maanden geleden of wil u (aanvullend) bedrijfskrediet aanvragen?

Wanneer u voor het eerst een aanvraag levensonderhoud voor Tozo doet, de tijd tussen uw eerdere Tozo-uitkering en deze nieuwe uitkering 3 maanden of langer is, of een (aanvullend) bedrijfskrediet wilt aanvragen, maakt u gebruik van het reguliere aanvraagformulier:

Aanvraagformulier Tozo 3 met DigiD

Hoe werkt het?

Algemene voorwaarden

 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.
 • Het inkomen van u en uw partner (als u die heeft) onder het sociaal minimum is. Zie ook 'Aanvullende voorwaarden partnerinkomen' hieronder.
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
 • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder normale omstandigheden werkt u per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1225 uur.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Nederweert. In sommige gevallen kunt u ook bedrijfskrediet aanvragen als u in het buitenland woont. Hieronder vindt u meer informatie voor grenswerkers.
 • Als er weer inkomsten zijn uit uw bedrijf en uw financiële situatie wijzigt, dan bent u verplicht deze wijziging aan ons door te geven.

Aanvullende voorwaarden partnerinkomen

Heeft u een partner? Dan telt net als bij Tozo 2 ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen (verlenging van uw) Tozo-uitkering.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe hoog is het sociaal minimum?

Dit betreft voor;

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.512,90
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.059,03
  • van 18 tot 21 jaar € 261,44

Aanvullende voorwaarden voor een bedrijfskapitaal

De regeling bedrijfskapitaal is alleen bedoeld als de ondernemer voldoet aan de bovenstaande algemene voorwaarden en als het bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis. De ondernemer moet dit naar waarheid verklaren en aannemelijk maken.

 • De lening bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,00 met een rente van 2%.
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar.
 • Uitstel van aflossing op de lening tot 1 januari 2021.
 • Heeft de ondernemer die het bedrijfskapitaal aanvraagt een maatschap, Vof, CV, BV of coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid? Zo ja; het bedrijfskapitaal wordt slechts verleend indien hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit de bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:
  • alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend;
  • de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid.

Let op: de eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat. Het bedrijfskapitaal wordt niet verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de aan de andere vennoten verleende bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Voorwaarden voor AOW-gerechtigden

U kunt alleen een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

Voorwaarden voor grenswerkers

Bent u zelfstandige en woont of werkt u over de grens? Uw recht op Tozo is afhankelijk van waar u woont en waar u uw bedrijf of beroep uitoefent. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

 • Woont u in Nederland, maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in het buitenland (bv. België)?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud indienen. U kunt geen aanvraag indienen voor bedrijfskrediet.
   
 • Woont u in het buitenland (bijv. België), maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in Nederland?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente Maastricht. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning.