Samen met veertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis vormt de gemeente Nederweert de Regionale Energie Strategie (RES) regio Noord- en Midden-Limburg. Met de RES kijken we naar moeilijke duurzaamheidsvraagstukken die we alleen kunnen oplossen door als regio samen te werken en afspraken te maken. De eerste versie van de RES is af: de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties in Noord- en Midden-Limburg kunnen tot en met dinsdag 23 februari hierop reageren. Deze reacties neemt de regio zo veel als mogelijk mee in de definitieve versie van de RES.

RES

In de Regionale Energie Strategie (RES) kijken we naar energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind, hoe we over kunnen gaan naar duurzame warmte en hoe inwoners voordeel uit de energietransitie kunnen halen. De RES komt niet in de plaats van lokaal beleid, maar is een aanvulling hierop. 

Samenwerking

We kijken naar lastige vraagstukken zoals de volle elektriciteitsnetten. Deze kunnen we efficiënter benutten door projecten regionaal met elkaar af te stemmen. Daarnaast heeft iedere gemeente de enorme opgave om in 2050 alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken voor onze woningen en gebouwen. Als regio doen we samen onderzoek naar welke mogelijkheden onze regio biedt. Bijvoorbeeld warmte uit de Maas of restwarmte van fabrieken. Op deze manier versnellen we als regio de energietransitie. 

Beleid gemeente

Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid op het gebied van duurzaamheid. Veel gemeenten hadden ook al een eigen beleid voordat de RES werd opgesteld. De keuzes uit dit beleid zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0. Het gemeentelijk beleid is en blijft leidend voor de verduurzaming van de gemeente. We stellen dit samen met de omgeving, waaronder inwoners, op.

Reageren op

De RES die nu voorligt, is dus een regionaal document. Het gaat niet over het lokale energiebeleid voor onze gemeente. Het is een abstract document dat bijvoorbeeld geen locaties voor windturbines en zonneparken aanwijst. Maar het vormt wel de basis voor de energietransitie in de regio. “Daarom vinden we het belangrijk om de RES met onze inwoners te delen én de mogelijkheid te bieden een reactie te geven”, aldus wethouder Voss (o.a. duurzaamheid). “Deze reacties nemen we mee in de definitieve RES 1.0.” 

Planning

Tot en met dinsdag 23 februari kan iedereen een reactie indienen. Ga hiervoor naar www.resnml.nl/reactie. Hier vindt u het ontwerp van de RES 1.0, een samenvatting en meer informatie over de reactieprocedure. Na 23 februari past de regio de RES 1.0 waar nodig aan op basis van de binnengekomen reacties. Het is de planning dat de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg uiterlijk 1 juli 2021 de definitieve RES 1.0 vaststellen. 

Online bijeenkomst

Op donderdag 11 februari organiseert de RES Noord- en Midden-Limburg om 18.00 uur een online bijeenkomst voor alle inwoners in de regio. Tijdens deze bijeenkomst licht de regio de plannen uit de RES toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Meer informatie vindt u op www.resnml.nl/agenda/webinar.

Vragen

Hebt u een vraag over de RES, de reactieprocedure of de online bijeenkomst? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl