Moodboardsessies

Home > Moodboardsessies

Moodboardsessies

Welke thema’s zijn cruciaal om ons buitengebied toekomstbestendig te maken? Die vraag stond centraal tijdens vier sessies waarin ruim 60 belanghebbenden en belangstellenden deelnamen. Op creatieve wijze werd er gezamenlijk input geleverd voor de omgevingsvisie op het buitengebied van Nederweert.

Onder leiding van kunstenaar Rob Benders van Regentag werden er moodboards ontwikkeld. Dat zijn creatieve collages waar ideeën, gedachten en gevoelens een plek krijgen. Die moodboards leggen de basis voor de nieuwe, gezamenlijk gedragen omgevingsvisie.

Bekijk de foto's voor een impressie van de sessie

Impressie van de sessie in Haaze-hoof in Ospel , 19 november 2018

Na een gesprek over de belangen en ontwikkelingen in het buitengebied en de rol die daarin verwacht wordt van de politiek, werd er een creatieve slag geslagen. Deelnemers maakte moodboards over de door hen zelf genoemde trefwoorden. Een impressie:

 • Trefwoord Groener; het buitengebied is nu druk, viezig en vol. Er zijn veel verschillende kleuren aanwezig. Dat moet ombuigen.
 • Trefwoord Belangen; er spelen veel verschillende belangen. Denk aan die van de overheid, van de agrosector, van de natuur, van bewoners et cetera. De overheid zou een brug moeten slaan tussen die partijen.
 • Trefwoord Verantwoordelijkheid; de overheid moet betrouwbaar én duurzaam zijn. Ze moet handelen op basis van voldoende kennis en (praktijk)ervaring.

De gezamenlijke discussie verliep energiek. Ideeën werden uitgewisseld en verbindingen werden gelegd. Uit de gezamenlijke afsluiting bleek dat de deelnemers respect voor elkaar het allerbelangrijkste vinden.

Impressie van de sessie in Reigershorst in Nederweert-Eind, 21 november 2018

Een gemengd gezelschap ging ijverig aan de slag door de trefwoorden die uit het introductierondje kwamen, uit te werken in moodboards. Een indruk van de belangrijkste thema’s:

 • Trefwoord Educatie; Nederweert is traditioneel en behoudend. Om te ontwikkelen moeten we daar los van durven komen. Uiteraard wel op zo’n manier dat we de goede eigenschappen behouden en ons veilig blijven voelen.
 • Trefwoord Wonen en balans; het handelen is tot nu toe vooral op economische gronden geweest. Om Nederweert gezond te houden moet er meer aandacht komen voor ecologie. En dat geldt voor iedereen; meer aandacht voor lucht, water en bodem.
 • Trefwoord Faciliteren; in Nederweert kunnen we geen wereldproblemen oplossen zoals fijnstofproductie substantieel terugdringen. Wel kunnen we het goede voorbeeld geven.
 • Trefwoord Opgave en opleiding; de nieuwe omgevingsvisie is een hele opgave. Door samen te werken, ethisch te handelen en te focussen op wat er goed gaat komen we een heel eind.
 • Trefwoord Bewustwording; we komen alleen verder door het sámen te doen. En soms betekent dat ook dat niet iedereen het eens is.
 • Trefwoord Rust en technologie; de vervuiling in Nederweert biedt kansen om oplossingen te vinden. We kunnen ons met die oplossingen ook nadrukkelijk profileren.

Impressie van de sessie in De Pinnenhof in Nederweert, 26 november 2018

Al snel wordt duidelijk dat tegenstrijdige belangen, veiligheid in het verkeer, het terugdringen van regels en de kwaliteit van het buitengebied centrale thema’s zijn. Om het buitengebied goed achter te laten voor de jeugd  is een goede visie met dúrf cruciaal. In vier groepen kwamen er conclusies op het gebied van:

 • Duurzaamheid; het is cruciaal om losse belangen samen te brengen in één groter belang. Daarvoor is het belangrijk dat we naar elkaar luisteren én dat we lef hebben!
 • Kwaliteit; op naar een ‘wauw’-effect in het buitengebied, maar wel binnen gezamenlijk op te stellen regels.
 • Duurzaam ondernemen; het proces rondom de bestemming van de Noordervaart, de Rietbrug en de brug bij Stokershorst leveren vragen op. Van de gemeente wordt transparantie en daadkracht verwacht.
 • Recreatie; een onderwerp dat aandacht en ontwikkeling verdient.

Impressie van de sessie in De Pinnenhof in Nederweert, 28 november 2018

In de laatste sessie werden moodboards gemaakt over de volgende thema’s:

 • Trefwoord Social media en klimaat; milieu is een thema waar we allemaal mee bezig moeten zijn. Dan zal de pers misschien ook minder negatief schrijven over de agrarische sector.
 • Trefwoord Duurzaam en wonen; windenergie is in het buitengebied een belangrijk thema. En ook de zoektocht naar nieuwe woonvormen.
 • Trefwoord Communicatie en openheid; laten we de pers niet negatief benaderen maar juist open en eerlijk ontvangen.
 • Trefwoord Leefbaar; het belang van een goed milieu voor de jeugd is duidelijk. Nu de regelgeving hier nog op aanpassen.
 • Trefwoord Functies buitengebied; samenwerken in dialoog in plaats van op basis van regels en richtlijnen.

De belangrijkste boodschappen uit de laatste sessie waren dat er nog meer samengewerkt moet worden en dat Nederweert het helemaal zo slecht nog niet doet!

Belangrijkste conclusies uit moodboardsessies

Tijdens de terugkombijeenkomst op 12 december 2018 werden de belangrijkste thema’s uit de moodboardsessies opgesomd.

De moodboardsessies leverden op dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te zijn over de problemen die spelen in het buitengebied. Als met wederzijds respect naar elkaar wordt geluisterd, blijkt er begrip te ontstaan over elkaars situatie. Dit biedt een goede basis voor het vinden van oplossingen. Kernwoorden zijn: constructief, we moeten het samen doen, verbinding tussen mensen, vitaliteit, veerkracht.

De deelnemers verwachten van de gemeente dat die meedenkt met creatieve en innovatieve oplossingen. Beoordeel die niet strikt volgens de regels, maar zie vooral de kansen. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij kernwoorden. Geef als overheid een kader mee en biedt daarbinnen ruimte. ‘We moeten af van het knellende keurslijf van het bestemmingsplan.’ En wees een betrouwbare overheid.

Er is behoefte aan betaalbare woonruimte voor jongeren en senioren (levensloopbestendig). Hiervoor liggen kansen in het buitengebied (bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische gebouwen). Waarbij dan wel aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid van de voorzieningen. Ook worden kansen gezien voor kleinschalige bedrijven in vrijkomende agrarische gebouwen.

Maak ruimte voor de jeugd om echt te kunnen spelen. Stukjes bos of natuur waar ze hun gang kunnen gaan. Nu wordt alles veel te veel ingekaderd.

Ga uit van de kwaliteiten die er zijn in het buitengebied van Nederweert: de kanalenviersprong, de prachtige natuurgebieden. Versterk dit tot een gebied waar het prettig en gezond is om te wonen en te werken.

Pak de Omgevingsvisie voortvarend op; er is behoefte aan nieuwe kaders en duidelijkheid. Laat zien wat er op korte termijn al wordt gedaan (‘quick wins’).

Het vervolg

De opgehaalde informatie en moodboarden geven de gemeente richting bij het schrijven van de omgevingsvisie op het buitengebied. De zoektocht naar gezamenlijke delers blijft in de ontwikkeling het uitgangspunt.