Procedure bezwaar en beroep

Home > Procedure bezwaar en beroep > Procedure bezwaar en beroep

Procedure bezwaar en beroep

Adressen

Gemeente Nederweert
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Rechtbank Limburg
Postbus 950
6040 AZ Roermond

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
 

Procedures

Inzageperiode
Alle (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende een bepaalde periode ter inzage. U kunt deze tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de infobalie inzien. Soms is dat bij de afdeling zelf; maakt u daarvoor dan eerst een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de genoemde juridische procedure te volgen. Meestal begint de procedure op de dag na publicatie, soms op de dag na verzending (verzenddatum staat dan tussen haakjes achter het adres), soms op een andere dag.

Informatie in bekendmaking
Bij elke bekendmaking staat beschreven wat de inzageperiode is, waar de stukken zijn in te zien, welke procedure u kunt volgen en tot wie u zich kunt richten. Meestal zijn dat het college van burgemeester en wethouders en de Rechtbank Limburg; soms de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Staat er geen procedure vermeld, dan kunt u niets doen. De informatie is dan alleen ter kennisgeving.

Wat kunt u doen?
Onderstaand vindt u de uitleg over de verschillende procedures die u kunt volgen.

Aanvragen
U kunt de aanvragen inzien bij de infobalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen
Tegen de ontwerpbesluiten (voorgenomen) kunt u tijdens de vermelde inzageperiode schriftelijk een zienswijze indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de desbetreffende afdeling. Soms gebeurt dit via een hoorzitting.

Bedenking indienen
Tegen bepaalde besluiten (verleend) kunt u, als u belanghebbende bent en eerder een zienswijze heeft ingediend of wanneer u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de vermelde inzageperiode schriftelijk een bedenking indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking.

Bezwaar indienen
Tegen bepaalde besluiten (verleend) kunt u, als u belanghebbende bent, tijdens de vermelde inzageperiode bezwaar indienen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Gelijktijdig is het mogelijk om, als onverwijlde spoed dit vereist, een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg.

Beroep instellen
Tegen bepaalde besluiten (verleend) kunt u, als u belanghebbende bent en eerder een zienswijze/bedenking/ bezwaar heeft ingediend, beroep instellen bij de genoemde instantie in de bekendmaking. Dit kunt u ook doen als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze/bedenking/bezwaar heeft ingediend. Gelijktijdig is het mogelijk om, als onverwijlde spoed dit vereist, een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Dat kan in sommige gevallen ook bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; onverwijlde spoed is dan niet altijd vereist. Een enkele keer is hoger beroep mogelijk bij bovengenoemde Afdeling.