Twee alternatieven wegverbinding A2-N275-N266 uitgewerkt

Home > Actueel in Nederweert > Twee alternatieven wegverbinding A2-N275-N266 uitgewerkt

Twee alternatieven wegverbinding A2-N275-N266 uitgewerkt

Om te komen tot een goede keuze voor de uiteindelijke optimalisatie van de wegverbinding tussen de A2 en N266 in Nederweert, zijn door de projectgroep twee alternatieven gelijkwaardig uitgewerkt. Naast het randwegalternatief is er ook een oplossing uitgewerkt waarbij het verkeer over de bestaande provinciale wegen blijft rijden.

Tijdens de werkbijeenkomst op woensdag 13 maart zijn gemeenteraadsleden, Provinciale Staten (PS) en de stake- en shareholders op de hoogte gebracht van de uitwerking van de mogelijkheden voor een betere verkeersafwikkeling van de A2, N275 en N266. Ook is een toelichting gegeven op de wijze waarop aan het einde van dit jaar een afweging wordt gemaakt tussen de beide alternatieven.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Dit gebeurt in een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Beide alternatieven kosten niet alleen geld, maar leveren ook maatschappelijke baten op. Gedacht kan worden aan minder geluid- en trillinghinder, minder luchtverontreiniging, rijtijdenwinst voor auto’s en fietsers, verbetering van de verkeersveiligheid en mogelijkheden om de Kanaalzone in Nederweert her in te richten.

Verkeers- en veiligheidsknelpunten

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. De vragen van de raads- en PS-leden richtten zich vooral op elementen waarvan zij het belangrijk vinden dat deze worden meegenomen in de totale infrastructurele en maatschappelijke plannen. Denk dan aan mogelijke verkeers- of veiligheidsknelpunten als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Deze vragen werden adequaat beantwoord aan de hand van enkele presentaties.

Twee opties uitwerken

Voor de verbinding A2-N275-N266 was een randwegalternatief uitgewerkt. Op verzoek van PS is ook een nieuw alternatief uitgewerkt. Dit nieuwe alternatief is het bestaande tracé N266. Bij dit nieuwe alternatief op het bestaande tracé wordt geen nieuwe weg aangelegd, maar worden de knelpunten op de bestaande wegen opgelost. Het randwegalternatief en het nieuwe alternatief zijn vervolgens op gelijkwaardige wijze door de projectgroep uitgewerkt. Ook de verkeersdoorstroming bij de rotonde Nederweert-Eind en mogelijke filevorming bij de afrit uit de richting Eindhoven, worden daarin meegenomen.                                                                                                        

Herinrichtingsmogelijkheden beide alternatieven

Voor beide alternatieven zijn de mogelijkheden voor aanpassing van de infrastructuur en de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone in beeld gebracht. Denk hierbij ook aan aanpassing of zelfs aanleg van (nieuwe) fietsverbindingen richting Weert. Om te lezen bij welk alternatief welke onderdelen kunnen worden uitgevoerd, verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u de presentaties zoals deze tijdens de werkbijeenkomst zijn getoond, inclusief alle opties en mogelijkheden.

Herinrichtingsopties Kanaalzone

Bij handhaving van de N275 en N266 op het huidige tracé zijn er aan de Nederweertzijde minder mogelijkheden voor herinrichting van de Kanaalzone. De herinrichting van de Kanaalzone aan de Budschopzijde is in uitvoering. De inrichting aan deze zijde is niet afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt voor verbetering van de verbinding A2/N275/N266. Hieronder ziet u de diverse mogelijkheden.
 

Herinrichting Kanaalzone randwegalternatief nieuw alternatief
Rotonde ter hoogte van de Schoolstraat X
Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal X
Wandelpad op kanaalniveau X
Vervanging verharding provinciale weg door groen bij ‘t Brugske X
Woningbouw nabij het kanaal bij ‘t Brugske X
Verblijfsgebied Schoolstraat - Staat X
Horecavoorziening bij Brug 15 X

Wijziging kostenbegroting

De afweging van allerhande factoren en onvoorziene omstandigheden, de toevoeging van nieuwe maatregelen en de indexering van kosten leiden tot kostenverhoging. Het project is in deze fase slechts zeer globaal uitgewerkt. Er zijn daarom nog veel onderdelen die moeten worden onderzocht. Dit levert een aantal risico’s op. In het verleden werden deze risico’s niet meegenomen in de kostenramingen. De provincie rekent nu wel de mogelijke risico’s in. Als later bij de uitwerking blijkt dat deze risico’s zich niet voordoen, dan worden de kosten naar beneden bijgesteld.

Planning van besluitvorming

In de MKBA worden alle maatschappelijke effecten, kosten en baten op een rijtje gezet. De gemeenteraad neemt op 16 april een besluit over welke onderdelen uit de inrichting Kanaalzone hij bij beide alternatieven wil opnemen in de MKBA. Op 9 juli besluit de raad over de Kanaalzone en adviseert PS over één van beide alternatieven N266/N275/A2. In het vierde kwartaal van 2019 is de besluitvorming door PS.Hieronder kunt u de presentaties, de herinrichtingsmogelijkheden en uitleg over de kosten downloaden.