Resultaten provinciaal onderzoek internationalisering arbeidsmarkt

Home > Actueel in Nederweert > Resultaten provinciaal onderzoek internationalisering arbeidsmarkt

Resultaten provinciaal onderzoek internationalisering arbeidsmarkt

De gemeenteraad Nederweert stelde afgelopen mei lokaal beleid voor de huisvesting van internationale werknemers vast. Dit vormt een goed vertrekpunt om invulling te geven aan de huisvestingsopgave. Internationale werknemers uit de EU vormen een groeiende groep burgers in Nederland en leveren een grote bijdrage aan de economie in Nederland. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen als het gaat om huisvesting en de leefbaarheid in wijken.

Wensen en behoeften

In opdracht van de Stuurgroep Internationale Werknemers, onder voorzitterschap van Giel Braun, analyseerde onderzoeksbureau Decisio samen met Companen de internationalisering van de arbeidsmarkt in Limburg. Ook zijn de wensen en behoeften van werkgevers én internationale medewerkers op het gebied van wonen en integratie in beeld gebracht. Het rapport en de bijlagen kunt u onder aan de pagina downloaden. Onderstaand de belangrijkste conclusies.

Aantal internationale werknemers stijgt

Het aantal werkzame internationale werknemers stijgt in Limburg sinds 2010 sterk. Er was een gemiddelde groei van 22 procent per jaar. De grootste groei is in Noord-Limburg. Maar ook in Midden- en Zuid-Limburg is er een duidelijke groei. De ontwikkeling van het aantal internationale werknemers in Limburg kent grotendeels hetzelfde groeipad als de ontwikkeling van het aantal vacatures in de provincie: als het beter gaat met de economie zijn er meer vacatures en meer arbeidskrachten nodig. Dan komen er ook meer internationale werknemers naar Limburg. In jaren waar het aantal openstaande vacatures afneemt, neemt het aantal internationale werknemers ook af. Ook zien we dat het aantal internationale werknemers zich in tegengestelde richting van de werkloosheid (dus: in jaren met relatief hoge werkloosheid, daalt het aantal internationale werknemers).

Geen verdringing

Deze ontwikkelingen wijzen er op dat internationale werknemers vooral naar Limburg komen als zij nodig zijn op de arbeidsmarkt. Van verdringing op de arbeidsmarkt lijkt niet of nauwelijks sprake. Werkgevers geven aan dat zij geen Nederlandse werknemers met de juiste vaardigheden of helemaal geen Nederlandse werknemers kunnen vinden. Ondanks de stijging van het aantal internationale werknemers sinds 2010 neemt de vacaturegraad nog steeds toe. Dit beeld wordt bevestigd door de ontwikkeling van de beroepsbevolking en het werkloosheidspercentage in dezelfde periode. De beroepsbevolking bleef stabiel en het werkloosheidspercentage daalde.

Huisvesting

Op dit moment wonen er naar schatting 66.800 internationale werknemers in Limburg. Werkgevers en uitzenders zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van internationale werknemers. Tegelijkertijd zijn het gemeenten (en in mindere mate de provincie) die over de ruimtelijke inpassing van huisvesting gaan. Uiteindelijk moeten marktpartijen en overheden gezamenlijk komen tot oplossingen voor het huisvesten van internationale werknemers. Door voldoende mogelijkheden te bieden voor huisvesting, kunnen verdringingseffecten voorkomen worden.

Integratie

De meerderheid van de internationale werknemers geeft aan Nederlands in ieder geval te begrijpen. Wat we ook duidelijk terugzien, is dat het overgrote deel graag meer contact zou willen met Nederlanders. Dit geldt voor driekwart van de geënquêteerden. De meerderheid van de internationale werknemers zou Limburg aanraden aan vrienden en familie die op zoek zijn naar een baan in het buitenland. De drie meest genoemde aandachtspunten op dit gebied zijn: a. taal en cultuur b. tolerantie in de samenleving c. fysieke afstand (tot de Nederlander).

Coronacrisis

Bij de volgende conclusie is op basis van nationale ramingen uitgegaan van een daling van het BBP van 5 procent in 2020 en gedeeltelijk herstel in 2021 van 4,4 procent: Uit de historische ontwikkeling van het aantal internationale werknemers is te zien dat het aantal internationale werknemers in Limburg zich, na een dip, weer snel herstelt als de economie zich herstelt. Daarnaast heeft de vergrijzing een versterkend effect op de inzet van internationale werknemers.

Blijvende aandacht en inzet

Het onderzoek laat zien dat ondanks de coronacrisis een groei in aantallen internationale werknemers nog steeds te verwachten is. De Stuurgroep Internationale Werknemers ziet dit als een bevestiging om zich blijvend in te zetten voor meer en betere huisvesting en integratie van internationale werknemers. Binnenkort organiseert zij daartoe een aantal kennisbijeenkomsten om partijen bij elkaar te brengen, met het oog op snellere realisatie van huisvesting voor internationale werknemers.

Goed beeld, verdere afstemming

Het onderzoek geeft aanleiding om binnen de regio verder af te stemmen over de huisvestingsopgave, omdat de invulling lokaal kan verschillen. Zaken die gemeente-overschrijdend zijn, dienen op regionaal niveau binnen Samenwerking Midden-Limburg (SML) of zelfs op provinciaal niveau vanuit de provinciale Taskforce opgepakt te worden.