Nieuw subsidiebeleid vanaf 2019, u kunt reageren

Home > Actueel in Nederweert > Nieuw subsidiebeleid vanaf 2019, u kunt reageren

Nieuw subsidiebeleid vanaf 2019, u kunt reageren

Vorige week dinsdag stond het nieuwe subsidiebeleid ter instemming op de agenda van de raadsvergadering. De nota is samen met organisaties en verenigingen opgesteld. Een belangrijk uitgangspunt was het flink vereenvoudigen van de regels. Het concept is nu klaar en iedereen kan hierop reageren.

Subsidietoekenningen moeten bijdragen aan het behoud van het bloeiende verenigingsleven en het bevorderen van de inzet van vrijwilligers. Deelname aan de samenleving door jeugdigen, senioren en mensen met een beperking is belangrijk. Het streven is ook om het bestaande activiteitenaanbod te vernieuwen.                                                                                                             

Subsidiesoorten

De gemeente kent een aantal subsidiesoorten. Zo zijn er de waarderingssubsidies (de jaarlijkse subsidies aan de verenigingen), incidentele subsidies (bijvoorbeeld voor leefbaarheidsinitiatieven), projectsubsidies, budgetsubsidies (voor organisaties met beroepskrachten) en investeringssubsidies (voor verenigingsgebouwen).

Twee belangrijke doelgroepen

Voor de toekenning van de subsidies zijn twee doelgroepen bepaald: jongeren tot en met 20 jaar (dat is een uitbreiding met één jaar t.o.v. de huidige regels) én ouderen vanaf 65 jaar (dus niet alleen leden van ouderenverenigingen, maar voor senioren van alle verenigingen). Het gaat dan voornamelijk over de subsidies die aan de plaatselijke verenigingen worden toegekend. Hiervoor wordt een bedrag per lid verleend, met daarnaast soms een vast bedrag. Hoe dat er per verenigingssoort uitziet, is te lezen in het ontwerp-Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019.

Uitgangspunten

“Een aantal uitgangspunten diende als vertrekpunt voor de nieuwe nota”, aldus beleidsadviseur Ger Odekerken. “Zo moeten de activiteiten de kracht van de samenleving laten zien, willen we de inzet van vrijwilligers bevorderen. Maar het belangrijkste doel is de vereenvoudiging van de subsidieberekeningen en vermindering van de regels waaraan voldaan moet worden. Het moet veel gemakkelijker worden om een subsidie aan te vragen. En verder wordt er voortaan jaarlijks door de gemeente openheid gegeven over de toekenningen”.                                                                                                                           

Welke aanpassingen?

Een belangrijke verandering ten opzichte van het huidige subsidiebeleid is dus de vereenvoudiging van de regels. Die regels zijn samen met de verenigingen opgesteld. Onderstaand geven we u een overzicht van een aantal andere wijzigingen.

  • Zoveel mogelijk subsidie direct vaststellen, zonder af te rekenen en verantwoorden
  • Geen moeilijke berekeningen meer
  • Bij waarderingssubsidie: ledental is bepalend en soms een vast bedrag
  • De zang-, toneel- en vrouwenverenigingen komen weer voor subsidie in aanmerking
  • Voor alle leden van 65 jaar en ouder wordt - onder voorwaarden -subsidie verleend
  • Verenigingen dienen hun jaarverslag en hun jaarrekening in, zodat de gemeente de ontwikkeling van een subsidieontvanger kan volgen
  • Gemeente plaatst elk jaar een lijst van verleende subsidies op de website.

Verordeningen

Ger: “De regels zijn dus vereenvoudigd, maar moeten er nog wel zijn om subsidies te kunnen verlenen. Zodat aanvragers weten waar ze aan toe zijn en er geen willekeur ontstaat. Ook het nieuwe subsidiebeleid wordt dus opgenomen in regels: in de algemene subsidieverordening Nederweert 2019 en in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019”.

Inspraakperiode

Het college van burgemeester en wethouders heeft beide regelingen opgesteld. Het zijn ontwerpen waarop nu gereageerd kan worden. U vindt ze vanaf 14 juni op onze website en ze liggen ook ter inzage bij de infobalie in het gemeentehuis. Van 14 juni t/m 5 juli 2018 kan iedereen een reactie indienen. Dat kan door het sturen van een e-mail aan: info@nederweert.nl. Of door het schrijven van een brief aan burgemeester en wethouders van Nederweert, postbus 2728, 6030 AA Nederweert.

Toekomst

De inspraakreacties nemen we mee voor het opstellen van de definitieve subsidieregelingen. Na de zomervakantie buigen de raadsleden zich over het voorstel.

Onderstaand kunt u het nieuwe subsidiebeleid downloaden. Vragen? Bel of mail met Ger Odekerken: subsidie@nederweert.nl.