Bijpraten over het centrum

Home > Actueel in Nederweert > Bijpraten over het centrum

Bijpraten over het centrum

Stand van zaken plannen en ontwikkelingen

Na het zomerreces zijn betrokkenen en de gemeenteraad in een themabijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom het Centrumplan Nederweert. De komende periode staat in het teken van belangrijke besluiten om de fase van planvorming af te ronden. Onderdeel van deze besluitvorming is een onderzoek naar ruimte voor heroverweging van de plannen door de nieuwe gemeenteraad, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Inhoud themaraad

Momenteel is een bestemmingsplan voor het Centrumplan in voorbereiding en werken de projectontwikkelaar en de gemeente aan het bouwplan en aan het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. In de themaraad van 20 augustus kregen de raad en andere belangstellenden informatie over het Centrumplan in brede zin. Wat speelt er en welke resultaten zijn er al bereikt? En welke werkzaamheden en procedures komen eraan?

afbeelding raadzaal
Tijdens de themaraad van 20 augustus werd het Centrumplan uitgebreid besproken. Foto: Nederweert24

Meer duidelijkheid

Wethouder Peter Koolen gaf aan het begin van de themaraad een duidelijk signaal. “Er moet nu een definitief besluit komen over de plannen en er moeten dit jaar keuzes gemaakt worden. Het is in het belang van de gehele gemeenschap dat er duidelijkheid komt rondom de ontwikkeling van het centrum”, aldus Koolen.

De laatste ontwikkelingen

Projectleider George Groot nam de raad vervolgens mee in de recente ontwikkelingen. In december 2017 sloot de gemeente een overeenkomst voor de ontwikkeling van het Centrumplan met de ontwikkelcombinatie Rialto Vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijven Jongen. Naar aanleiding van de coalitieonderhandelingen wordt momenteel juridisch onderzocht of er bestuurlijke ruimte is (voor college en/of raad) voor eventuele heroverwegingen rond de plannen. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend op het moment dat de raad het besluit neemt over het bestemmingsplan voor het Centrumplan.

Ter inzage

Er zijn diverse onderzoeken gedaan voor het nieuwe bestemmingsplan. Denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, onderzoek naar de in het gebied aanwezige flora en fauna, onderzoek naar verkeer en parkeren en geluid- en milieuaspecten. Deze onderzoeken zijn nodig om er zeker van te zijn dat het plan past binnen de geldende wet- en regelgeving. Uiteindelijk krijgt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd. Voordat de raad hierover een besluit neemt, ligt het plan eerst voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan zijn zienswijze dan kenbaar maken.

Bouwplan

De projectontwikkelaar heeft het bouwplan al volledig uitgewerkt. Het is de bedoeling om hiervoor tegelijkertijd met het bestemmingsplan een vergunningsprocedure te doorlopen. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, start het over en weer kopen en verkopen van diverse gronden. De gemeente koopt de grotendeels leegstaande sporthal. Het is de bedoeling dat daar parkeerplaatsen komen. Daarna kan de uitvoering starten. Die begint met de bouw van de nieuwe supermarkt en de appartementen. Daarna verzorgt de gemeente de aanleg van de wegen en nieuwe parkeerplaatsen in het gebied.

Besluitvorming rondom het bestemmingsplan staat gepland voor de raadsvergadering in november dit jaar.