Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Home > Inwoners > Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Informatie (versie 31 maart 2020)

Wat is de Tozo regeling?

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een noodpakket banen en economie aangekondigd vanwege de grote economische gevolgen van de coronacrisis voor zelfstandig ondernemers. Onderdeel van dit noodpakket is de zogenaamde Tozo. Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De regeling wordt op dit moment nog definitief uitgewerkt door de Rijksoverheid en gaat na publicatie met terugwerkende kracht in werking treden per 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Soort ondersteuning

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Zie voor een overzicht van alle steunmaatregelen de infographic op de website van de Rijksoverheid.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Verklaring en inlichtingenplicht van de ondernemer

Om in aanmerking te komen voor de Tozo uitkering levensonderhoud, dient de ondernemer naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis (netto € 1.500,00 voor gehuwden en netto € 1.050,00 voor een alleenstaande vanaf 21 jaar). De ondernemer is verplicht om uit zichzelf alle inlichtingen te verstrekken, die van invloed kunnen zijn op het recht of op de hoogte van de uitkering.

Om in aanmerking te komen voor het bedrijfskapitaal dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Doelgroep Tozo

 • Gevestigde ondernemers met inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis (o.a. zzp’ers);
 • Directeur groot aandeelhouder (Dga) van een B.V.. Naast de onderstaande voorwaarden moet sprake zijn van volledige zeggenschap en dragen van financieel risico. De Dga moet aannemelijk maken dat zijn/haar B.V. nu tijdelijk geen salaris kan uitbetalen als gevolg van de coronacrisis..

Inkomensregeling Tozo

De uitkering voor levensonderhoud (inkomensregeling) is bedoeld voor ondernemers en alleen van toepassing als:

 • de ondernemer in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt;
 • de ondernemer woont in de gemeente Nederweert, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd;
 • het bedrijf gevestigd is in Nederland en de ondernemer hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert;
 • de ondernemer over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om het bedrijf en beroep uit te oefenen;
 • het bedrijf actief is en niet is opgeheven;
 • het bedrijf vóór 17 maart 2020, 18:45 uur was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • het bedrijf voor het merendeel in het bezit van de ondernemer zelf is: de ondernemer heeft tenminste 51% van de aandelen in handen;
 • de ondernemer de volledige zeggenschap over het bedrijf heeft en zelf kan bepalen welke investeringen of welke aankopen er worden gedaan;
 • de ondernemer gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in het bedrijf of zelfstandig beroep werkt;
 • het inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum (als de ondernemer inkomsten heeft in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 moet dit worden doorgegeven aan de gemeente: inkomsten van de ondernemer worden verrekend met de uitkering voor levensonderhoud.);
 • de ondernemer ouder is dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Regeling bedrijfskapitaal Tozo

De regeling bedrijfskapitaal is alleen bedoeld als de ondernemer voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en als het bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis. De ondernemer moet dit naar waarheid verklaren en aannemelijk maken. De overige voorwaarden voor een bedrijfskapitaal zijn:

 • de lening bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,00 met een rente van 2%.
 • de maximale looptijd van de lening is drie jaar.
 • uitstel van aflossing op de lening tot 1 januari 2021.

Beslisboom Rijksoverheid: wel of geen recht op Tozo?

Wij verzoeken ondernemers om die beslisboom in te vullen (openen met Chrome/Mozilla Firefox browser) , alvorens een aanvraag bij de gemeente wordt ingediend. Als uit de beslisboom blijkt dat de ondernemer mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt de ondernemer rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. 

>> Vul éérst de beslisboom 'Krijg ik Tozo' in <<

Voor het indienen van een aanvraag heeft de ondernemer een DigiD code nodig. De digitale aanvraag kan nu al ingevuld worden indien de financiële nood van de ondernemer te hoog is. De gemeente gaat dan beoordelen of de ondernemer in aanmerking komt voor een voorschot.

>> Aanvraagformulier Tozo met DigiD <<

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

In het nieuwsbericht laat de Rijksoverheid weten dat er een beslisboom beschikbaar wordt gesteld. U kunt de meest actuele informatie daarover op de website van de Rijksoverheid vinden. Wij verzoeken u om de beslisboom op de website van de Rijksoverheid in te vullen, zodra die beschikbaar wordt gesteld. U kunt op basis van de beslisboom (komt begin april) dan nagaan of u mogelijk in aanmerking komt voor de Tozo regeling. Indien uit de beslisboom blijkt dat u mogelijk in aanmerking komt voor de Tozo, dan kunt u hieronder de digitale aanvraag indienen. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

>> Aanvraagformulier Tozo met DigiD <<

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111
E: sociaaldomein@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.