Met de aanleg van een windpark, een zonnepark en tal van andere initiatieven is Nederweert goed op weg om te verduurzamen. De gemeenteraad stemde op dinsdag 8 juni in met de Lokale Energie Strategie. De raad nam ook kennis van het uitnodigingskader voor zonne-energie op land. Daarmee geven we richting aan initiatiefnemers en de koers voor de toekomst. 

Ambitie
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat de gemeente in 2035 energieneutraal wil zijn. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op deze ambitie. Momenteel wordt het windmolenpark in Ospeldijk gerealiseerd en heeft de gemeente medewerking verleend aan de realisatie van zonnepark ‘t Kruis. Deze projecten dragen bij aan de invulling van onze lokale ambitie en aan de Regionale Energie Strategie (RES). De Provincie Limburg geeft aan voorrang te willen geven aan het realiseren van zon op daken. Daarnaast moeten we ons bij de ontwikkeling van (grootschalige) energieprojecten realiseren dat de huidige netwerkcapaciteit beperkt is.

Betekenis

De instemming van de gemeenteraad voor de Lokale Energie Strategie betekent dat we blijven werken aan het behalen van onze lokale ambities. Dit doen we onder meer door in te (blijven) zetten op energiebesparing en het stimuleren van zon op daken. We kijken ook naar mogelijkheden voor een regionale aanpak/samenwerking. Daarnaast werken we aan de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties, waaronder het gemeentehuis en de sporthal. 

Ervaring opdoen

Het besluit van de raad betekent dat we op korte termijn geen nieuwe plannen voor een windmolenpark en/of zonnepark toevoegen. Voorstellen voor zon op land en/of windenergie komen mogelijk weer in beeld nadat een programma voor energietransitie door de raad is vastgesteld. Voor dit nog op te stellen programma worden de ervaringen van het windpark Ospeldijk en zonnepark ‘t Kruis betrokken. Bij het windpark in Ospeldijk gaat het om een evaluatie die wordt uitgevoerd nadat de windmolens operationeel zijn. Bij zonnepark ’t Kruis gaat het om een evaluatie van het proces om te komen tot een zonnepark. 

Verantwoordelijkheid

We realiseren ons dat bij projecten voor windenergie en zon op land de impact op de ruimtelijke ordening groot is. En juist daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke overheid. Om die reden willen we bij toekomstige ontwikkelingen ook het landschapskader betrekken dat in regionaal verband wordt opgesteld.

Geen nieuwe (grootschalige) projecten

Het uitnodigingskader zon op land zetten we nu dus nog niet in. Dat betekent ook dat we nog geen principeverzoeken en/of vergunningaanvragen in behandeling nemen voor dergelijke projecten. Op een later moment laten we mogelijk nieuwe, (grootschalige) projecten voor wind en/of zon op land toe. Dat is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het programma voor energietransitie. Nieuwe plannen voor grootschalige wind- en of zonne-energie kunnen pas daarna en ook nog binnen de RES-regio getoetst en afgestemd worden. Daarbij blijft de afweging ook afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende netwerkcapaciteit.

Programma voor energietransitie

Het opstellen van het programma voor energietransitie staat gepland voor het najaar van 2021. De verwachte doorlooptijd van een programma op basis van de omgevingswet is ongeveer een jaar.