De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto 'Samen groots, samen verbinden!' samen aan het verbeteren van de verbinding N266-N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij spelen we ook in op de gewenste ontwikkelingen in de kern Nederweert en het leisuregebied langs Randweg West.

Gespreksrondes

Tussen mei en juli vonden twee gespreksrondes plaats met stakeholders en klankbordgroepen. Er is veel informatie opgehaald die we gebruiken bij het uitwerken van de verschillende projectonderdelen. 

Uitvoering van aanvullend onderzoek 

Op dit moment zitten we nog in de haalbaarheidsfase. We onderzoeken of de plannen die we bedacht hebben ook haalbaar zijn. Adviesbureau Geonius voert daarom vanaf volgende week verschillende onderzoeken uit binnen het projectgebied. Deze onderzoeken vinden plaats op of langs de openbare weg. Denk hierbij aan flora- fauna-, bodem-, explosieven-, asfalt- en geluidsonderzoeken. Mogelijk dat er verkeersmaatregelen genomen worden om de veiligheid voor de onderzoeker en weggebruiker te kunnen garanderen. 

Uitkomsten verwerken in definitief schetsontwerp

De uitkomsten van deze onderzoeken en de reacties van de stakeholders en klankbordgroepen, verwerken we in het definitief schetsontwerp. Hiermee ronden we de haalbaarheidsfase naar verwachting aan het einde van 2021 af. Dit schetsontwerp presenteren we nog aan belangstellenden en belanghebbenden. Hierover informeren we u later.

Planvormingsfase

Het definitief schetsontwerp vormt de basis om in een volgende fase, de planvormingsfase, een definitief ontwerp te kunnen maken. Daarna komt de uitvoering van het project langzamerhand in zicht. Momenteel voorzien we de start hiervan in 2024. Meer informatie staat op limburg.nl.