Op 1 juli 2022 treedt de omgevingswet in werking. Vooruitlopend hierop stelde de gemeenteraad op dinsdag 20 juli de Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert vast. Het vaststellen van de visie is het einde van een intensief traject waarbij veel informatie is opgehaald bij gebruikers, bezoekers en bewoners van ons mooie buitengebied. De omgevingsvisie omschrijft de ambitie en de richting die we de komende jaren op willen gaan in het buitengebied. 

Visie vaststellen

De gemeenteraad had slechts twintig minuten nodig om het document en de zienswijzen vast te stellen. Op een aantal details na waren er vooral complimenten voor de manier waarop de visie tot stand kwam. Het doel van de omgevingsvisie is het toewerken naar een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat vergt de komende jaren een forse kwaliteitsslag. 

Toekomst 

De Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert bevat zaken die niet alleen op dit moment van belang zijn, maar ook op de middellange en lange termijn. Zo staan er de komende jaren diverse veranderingen in het landelijk gebied op stapel als gevolg van de energieopgave, aanpassingen die nodig zijn voor het klimaat en een verandering in de landbouw.

Ruimte bieden 

Dit vraagt om een aanpak waarbij alle opgaven op het gebied van gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, economische ontwikkeling, duurzaam ondernemen, landbouw, wonen, natuur, milieu en water betrokken worden. We plannen niet het eindbeeld van de toekomst. Wel bieden we een (ruime) bandbreedte waarbinnen nieuwe plannen en ideeën kunnen bijdragen aan de gestelde doelen.

Zienswijzen

In februari en maart kregen alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ketenpartners de kans om te reageren op het ontwerp van de omgevingsvisie. In totaal maakten 25 inwoners, bedrijven en organisaties hier gebruik van. In de Nota van Zienswijzen, die de raad samen met de omgevingsvisie heeft vastgesteld, reageren we op de ingebrachte zienswijzen. Een aantal zienswijzen gaf aanleiding om de omgevingsvisie op een aantal punten aan te passen. 

Uitvoeren van afspraken

Nu de omgevingsvisie is vastgesteld, gaan we aan de slag met de uitvoering van de procesafspraken. Zo maken we een omgevingsprogramma voor luchtkwaliteit en energie, werken we een sloopregeling uit en realiseren we de projecten uit het groenbeleidsplan en mobiliteitsplan. Al deze stappen nemen we samen met de inwoners en bedrijven. We zijn dus niet klaar, maar werken samen verder aan ons mooie buitengebied. 

Online omgevingsvisie

Er is ook een publieksvriendelijke onlineversie van de omgevingsvisie. Laat ons weten wat u van het document vindt. Dat kan via info@nederweert.nl