In veel gemeenten in Nederland is voor het kappen van een boom op eigen terrein een kapvergunning nodig. In de gemeente Nederweert hebben we dit eenvoudiger geregeld. Zo hoef je hier alleen een kapvergunning aan te vragen als een boom op de ‘Groene kaart Nederweert’ staat. Staat de boom niet op deze kaart, dan mag u hem zonder vergunning kappen.

Beeldbepalende bomen

De bomen in onze gemeente die op de groene kaart staan, zijn bomen die beeldbepalend zijn voor het landschap. Deze bomen zijn beschermd en worden op de groene kaart aangemerkt als ‘waardevol’ of ‘monumentaal’. Vaak staat zo’n boom op gemeentegrond, maar het kan ook voorkomen dat een beschermde boom op uw eigen terrein staat. 

Boom wel of niet beschermd

De ‘Groene kaart Nederweert’ is eenvoudig interactief te raadplegen op nederweert.nl/boom-kappen. Op de groene kaart staan alle beschermde bomen en de beschermde landschapselementen. Staat de betreffende boom op de kaart of maakt de boom onderdeel uit van een landschapselement? Dan is de boom beschermd en heeft u voor de kap een vergunning nodig.  

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Het is belangrijk dat u zorgt voor de bomen en het groen op uw terrein. Het maakt daarvoor niet uit of deze op de groene kaart staan of niet. Met ‘zorgen voor’ bedoelen we dat u een boom controleert op losse of overhangende takken en het groen snoeit waar nodig. Als u kunt aantonen dat u uw groen verzorgt, dan voorkomt u dat u aansprakelijk kunt worden gesteld als bijvoorbeeld een tak afbreekt en schade veroorzaakt. 

Ander groen

Naast de Groene kaart Nederweert houdt de Provincie Limburg vanuit de Wet Natuurbescherming het provinciaal niveau van bomen en houtige beplanting op peil. Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt kappen en het gaat om een totale bosoppervlakte van minimaal 1.000 m2 of een bomenrij van meer dan 20 bomen, dan bent u verplicht dit te melden. Bovendien moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). Kijk voor meer informatie op de website van de provincie.   

Contact opnemen

Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente. We kijken graag samen met u of een vergunning nodig is.