Wmo

Home > Wmo

Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Wmo regelt dat mensen met een beperking, die niet of niet geheel op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving hun huishouden kunnen voeren en kunnen meedoen, ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen.

De ondersteuning die de gemeente biedt, kan verschillen van mens tot mens; we bieden geen standaardpakketten. U ontvangt de zorg of ondersteuning die past bij uw situatie en altijd aanvullend op de mogelijkheden van uzelf en uw omgeving. Op het moment dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u hiervoor terecht bij het Steunpunt in uw dorp. Meer informatie over de Steunpunten die in elke kern van Nederweert aanwezig zijn.

Het doen van een melding

Als u een melding wilt doen, is het verstandig eerst contact op te nemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente via het telefoonnummer 0495-677111. Bent u echter woonachtig in het postcodegebied 6035 (Ospel,Ospeldijk en omgeving), dan kunt u het beste contact opnemen met het Ospels Steunpunt (tel. 06-38 15 01 14).

U kunt een melding indienen door het meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te vullen.

Het Gesprek

Nadat u contact heeft gehad met een medewerker van het Steunpunt, neemt de adviseur Sociaal Domein van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken. U kunt een persoonlijk plan opstellen voorafgaand aan het gesprek. De adviseur gaat met u en uw medebewoners en/of uw mantelzorger in gesprek om passende oplossingen te vinden voor uw probleem. Hierbij wordt gekeken naar wat u nog zelf kunt, eventueel met hulp van uw familie, vrienden, kennissen of buren.

De adviseur Sociaal Domein vraagt dan altijd of een mantelzorger, familielid of goede vriend ook bij het gesprek aanwezig is. Is er niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen dan is er professionele cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliëntondersteuner geeft informatie, advies en algemene ondersteuning. Hij/zij kan u bijvoorbeeld bijstaan tijdens het keukentafelgesprek. U hoeft de cliëntondersteuner niet zelf te betalen. Dat doet de gemeente. Hij/zij is onafhankelijk van de gemeente. Als u gebruik wilt maken van een cliëntondersteuner of meer informatie hierover wil kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (tel. 088-6560600; op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur).

Wat bespreekt de adviseur Sociaal Domein met u

Het gesprek vindt altijd bij u thuis plaats. Om na te gaan waar problemen zitten en wat mogelijke oplossingen zijn, is het belangrijk dat u een zo duidelijk mogelijk beeld schetst van de situatie. Gaandeweg het gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod zoals de woonsituatie, het schoonmaken van het huis, mobiliteit in en om het huis, contact met andere mensen, mantelzorg en de financiële situatie. Bij het zoeken van oplossingen voor het probleem wordt samen met u gekeken, wat u zelf of samen met hulp van familie, vrienden, kennissen of buren kunt oplossen. Is dat niet genoeg, dan kan de gemeente bijspringen voor ondersteuning.

Een advies op maat

Op basis van het gesprek maakt de adviseur Sociaal Domein een gespreksverslag. Hierin staan de verschillende oplossingen die tijdens het gesprek besproken zijn. U kunt, eventueel met hulp uit uw omgeving, met het advies aan de slag. Als in het advies staat dat een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo een passende oplossing biedt, kan deze aangevraagd worden. Uw contacten met de medewerkers van het steunpunt is namelijk geen aanvraag voor een Wmo-voorziening. Het kan ook zijn dat er geen voorziening aangevraagd hoeft te worden omdat er voor het probleem een andere oplossing is. Doordat het maatwerk is, varieert de uitkomst per persoon. Voor eenzelfde hulpvraag kan een andere oplossing geboden worden. Door deze manier van werken krijgt u de ondersteuning die bij u past. Het is een advies op maat.

Persoonsgebonden budget (Pgb) of zorg in natura

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u geld beschikbaar waarmee u zelf ondersteuning regelt en inkoopt. U kunt met dit budget terecht bij een aanbieder naar keuze. De gemeente stort uw pgb-bedrag op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiervan betaalt de SVB maandelijks de door u ingestuurde facturen en declaraties rechtstreeks aan de zorgverlener(s) die de hulp hebben geleverd. De SVB doet ook het budgetbeheer. Het Pgb dat aan het einde van het jaar niet is besteed, stort de SVB terug aan de gemeente.

Zorg in natura
Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders (budget)afspraken gemaakt om ondersteuning in natura te leveren. Hier vindt u een overzicht van deze aanbieders.

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

De gemeente vraagt voor maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Den Haag. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Op basis van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner, vastgesteld door de Belastingdienst, berekent het CAK welke eigen bijdrage u moet betalen. Uitzondering is een rolstoel. Hiervoor de gemeente geen eigen bijdrage.

Voor bijna alle voorzieningen is de looptijd van de eigen bijdrageregeling maximaal 3 jaar of totdat de kostprijs van de voorziening is bereikt. Een uitzondering op deze regel is de voorziening hulp bij het huishouden, want daar is vanuit de wetgeving geen maximale looptijd aan verbonden.

Contact met het CAK en de gemeente
Hebt u vragen aan het CAK? Bel dan het gratis informatienummer (0800) 1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. E-mail: info@hetcak.nl, website: www.hetcak.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met het het steunpunt in uw dorp via het nummer 0495-677 111.