Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

De bouw van de eerste vier windmolens in de gemeente Nederweert is opnieuw een stap dichterbij. Op 13 maart 2018 gaf de gemeenteraad aan de ontwikkeling van Windpark Ospeldijk ruimtelijk mogelijk te willen maken. Daarmee gaat de vergunningaanvraag voor Windpark Ospeldijk de officiële procedure in. Voor alle vragen over windpark Ospeldijk kunt u een e-mail sturen naar: ospeldijk@newecoop.nl.

Vier gemeenten

De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie trekken samen op om windenergie te stimuleren en faciliteren.

Uitgangspunten

Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. Ook is er een aantal uitsluitingen voor de locaties. Het doel is mogelijk maken dat in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, kunnen worden gerealiseerd. De partijen werken dan ook intensief samen om genoemd doel te realiseren.

Drie plannen

De afgelopen periode is een aantal principeverzoeken ingediend waarvan er uiteindelijk zes overgebleven zijn. Er is afgesproken om er daarvan maximaal drie aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 september 2017. De raadsleden bogen zich over het initiatief Ospeldijk, De Zoom en Frenkenbaan. Vanuit oogpunt van landschap en ruimtelijke ordening is het plan Ospeldijk volgens het college de beste locatie en is het degelijk uitgewerkt. Dit initiatief had dan ook de voorkeur van het college. De raad besloot uiteindelijk om aan het initiatief Ospeldijk medewerking te verlenen dat uitgaat van vier windmolens. Aandachtspunt bij dit initiatief is wel dat duidelijk wordt wat er van de opbrengsten terugvloeit in de ‘gemeenschap’. De locaties De Zoom en Frenkenbaan blijven als terugvaloptie in stand, maar in eerste instantie wordt nu ingezet op Ospeldijk.

Hoe nu verder?

Nu de gemeente medewerking verleent aan het principeverzoek Ospeldijk, kunnen de initiatiefnemers hun plan verder concretiseren. De communicatie met de bewoners in het plangebied en wijdere omgeving maakt een belangrijk onderdeel uit van de voorbereiding. Het voornemen van Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP is om de nodige vergunningen in het najaar van 2018 binnen te hebben, zodat de molens in 2019 gebouwd kunnen gaan worden. Wethouder Coumans: “Wind is één van de mogelijkheden om energie op te wekken, maar we hebben alle duurzame energiebronnen hard nodig om onze welvaart te kunnen behouden”.

Burgerinitiatieven in vier gemeenten

In de vier deelnemende gemeenten zijn inmiddels al meerdere windpark-initiatieven opgepakt. Welke dat zijn, leest u in de folder Samen voor duurzame energie, wind is nodig!

Vragen en antwoorden

Om u zo goed mogelijk te informeren, hebben we veelgestelde vragen en antwoorden over het opwekken van windenergie in de vier gemeenten voor u op een rij gezet. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u ook veel informatie over windenergie.