Windenergie

Home > Windenergie

Windenergie

Op 13 maart 2018 gaf de gemeenteraad aan de ontwikkeling van Windpark Ospeldijk ruimtelijk mogelijk te willen maken. Op de locatie bij het pompstation van WML komen vier windmolens. De initiatiefnemers zijn Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP. Als de benodigde vergunningen in het najaar van 2018 verleend worden, kan de bouw in 2019 beginnen. Voor alle vragen over het windpark in Ospeldijk kunt u een e-mail sturen naar: ospeldijk@newecoop.nl of kijken op www.newecoop.nl.

Vier gemeenten en provincie

De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie trekken samen op om windenergie te stimuleren en faciliteren.

Uitgangspunten

Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. Ook is er een aantal uitsluitingen voor de locaties. Het doel is mogelijk maken dat in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, kunnen worden gerealiseerd. De partijen werken dan ook intensief samen om genoemd doel te realiseren.

Drie plannen

De afgelopen periode is een aantal principeverzoeken ingediend waarvan er uiteindelijk zes overgebleven zijn. Er is afgesproken om er daarvan maximaal drie aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 september 2017. De raadsleden bogen zich over het initiatief Ospeldijk, De Zoom en Frenkenbaan.

Windpark Ospeldijk

Vanuit oogpunt van landschap en ruimtelijke ordening is het Windpark Ospeldijk volgens het college de beste locatie en is het degelijk uitgewerkt. Dit initiatief had dan ook de voorkeur van het college van B&W. De raad besloot uiteindelijk op dinsdag 13 maart 2018 om aan het initiatief Ospeldijk medewerking te verlenen. Dit plan gaat uit van vier windmolens op de locatie bij het pompstation van WML. Aandachtspunt bij dit initiatief is wel dat duidelijk wordt wat er van de opbrengsten terugvloeit in de ‘gemeenschap’. De initiatiefnemers zijn Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP. De locaties De Zoom en Frenkenbaan blijven als terugvaloptie in stand, maar in eerste instantie wordt nu ingezet op Ospeldijk.

Planning

Nu de gemeente medewerking verleent aan het principeverzoek Ospeldijk, kunnen de initiatiefnemers hun plan verder uitwerken. De communicatie met de bewoners in het plangebied en wijdere omgeving is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Het voornemen van Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP is om de nodige vergunningen in het najaar van 2018 binnen te hebben, zodat de bouw van de molens in 2019 kan beginnen.

Burgerinitiatieven

In de vier deelnemende gemeenten zijn inmiddels al meerdere windpark-initiatieven opgepakt. Welke dat zijn, leest u in de folder Samen voor duurzame energie, wind is nodig!

Vragen en antwoorden

Om u zo goed mogelijk te informeren, hebben we veelgestelde vragen en antwoorden over het opwekken van windenergie in de vier gemeenten voor u op een rij gezet. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u ook veel informatie over windenergie.