Weblog burgemeester

Home > Weblog burgemeester

Weblog burgemeester

 • Nieuwjaarstoespraak 2019

  (03-01-2019)


  Beste mensen,

  Fijn dat u allen in zo grote getale naar onze nieuwjaarsbijeenkomst  bent gekomen.
  Het is en blijft een mooie traditie om aan het begin van het jaar elkaar te ontmoeten en de beste wensen toe te wensen.

  Nederweert heeft wat met China
  En, dames en heren, volgens de Chinese dierenriem is 2019 “het jaar van het varken”. Met, naar reële schatting zo’n 250.000 varkens in Nederweert, dus per persoon -ongeacht de leeftijd- ongeveer 14,7 varken, moet 2019 voor ons wel een memorabel jaar worden.
  Maar niet alleen vanwege het aantal. In de Chinese cultuur worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan de symboliek van het varken: “tolerant en begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig sympathiek, waarheidsgetrouw, gesteld op gezelligheid en lekker eten”.  
  Zie hier, Nederweert en de Nederweertenaar ten voeten uit en tegelijkertijd geheel in de transcendente en esoterische geest van de oosterse wijsbegeerte, de ultieme verklaring voor het groot aantal varkens in Nederweert.

  Nederweert ná de verkiezingen
  Vorig jaar om deze tijd stonden we aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van die verkiezingen bracht een geheel nieuw gemeentebestuur met zich mee. 8 van de 17 raadsleden kwamen voor het eerst in de gemeenteraad. De helft van de gemeenteraad werd maar liefst vernieuwd.
  In het college kwamen drie nieuwe wethouders niet allemaal even piep maar met geen -of slechts heel kort in lang vervlogen tijden-, ervaring in een bestuurscollege. Ik kan u zeggen het is een fijn en collegiaal college.

  Het is daarom mooi om te zien dat nu,  8 maanden na de verkiezingen, het inhoudelijk geen radicale omwenteling bleek te zijn. Natuurlijk andere accenten, een nieuwe flow maar toch ook -gelukkig- voortbordurend op het stevige fundament van jarenlange Nederweerter gemeentepolitiek. Er wordt niet gemorreld aan het robuuste financiële beleid van de gemeente
  Het doet me deugd dat de overgang van het oude naar het nieuwe college nagenoeg geruisloos is verlopen  Van een keiharde breuk met het verleden is geen sprake. De beleidskaders die waren uitgezet, krijgen soepel hun vervolg. Natuurlijk herkennen we  bij onderwerpen als overheids- en burgerparticipatie, duurzaamheid, gezondheid en het tegengaan van ondermijning de tijdgeest en de politieke bereidheid van de gehele raad om een tandje bij te zetten. En dat is goed.

  Lost u het zelf maar op
  Aan het ontbijt afgelopen zaterdag las ik een artikel van Sander van Walsum, gewaardeerd journalist en opiniemaker bij de Volkskrant. Het artikel had als pakkende kop “Lost u het zelf maar op”.
  Het is een stevige tekst die tot nadenken stemt; Van Walsum constateert dat steeds meer thema’s op het bord van de samenleving worden geschoven niet uit kracht maar omdat de overheid er geen raad mee weet. En in die politieke werkelijkheid zo constateert hij, is moeilijk beleid te voeren dat gericht is op het welzijn van toekomstige generaties. Stelt u zich voor zo geeft hij aan; wat was het een zegen voor de huizenmarkt geweest als de hypotheekrenteaftrek  20 jaar geleden  geleidelijk was aangepakt. Hetzelfde geldt voor de veranderingen in het pensioenstelsel, het  verminderen van de Co2 uitstoot of het aanpassen van de energieconsumptie. Ik herinner me nog de nota Grenzen aan de groei door de Club van Rome in 1972, ik was 19 jaar en toen al waren er volop waarschuwingen en discussies. Helaas werden ze veelal gediskwalificeerd als geitenwollensokken verhalen.

  Maar ja zo zegt Van Walsum: De grillige kiezer heeft de bestuurder onzeker gemaakt en onzekere bestuurders zijn twijfelende bestuurders die gevoelige thema’s nog even voor zich uitschuiven of (dus) op het bordje van de samenleving leggen.
  En natuurlijk ik ben het helemaal eens met onze gouverneur, de heer Theo Bovens, als hij in zijn nieuwjaarstoespraak de rode draad hanteert dat de overheid iedereen moet betrekken bij haar besluitvorming. Dat we vooral oog en oor moeten hebben voor degenen die zich niet kunnen identificeren met het beleid van de overheid of erger nog zich achtergesteld voelen.

  Terug naar Sander van Walsum: Schuiven wij in Nederweert te veel zaken voor ons uit, durven wij geen beslissingen te nemen? Leggen wij de moeilijke vraagstukken op het bordje van onze plaatsgenoten en nemen we dan vervolgens beslissingen die dezelfde burgers teleurstellen?

  Ja, er komt een nieuw bestemmingsplan voor het centrum. Ja, eindelijk is de kogel door de kerk voor een supermarkt in het plan Wijen, En ja, ondernemer en gemeente willen snel aan de slag met het realiseren van een hotel aan de A2.
  En wederom ja, er worden verkeersmaatregelen getroffen op de Leveroyse dijk.
  Vragen genoeg: Hoe gaat het verder met de planvorming en de uitvoering van het burgerinitiatief de Bengele Beweegt en met de Kanaalzone. Maar ook, de dorpsraden gaven onlangs aan zich vaker door de gemeente overvraagd te voelen, dus herkenbaar is het betoog van Van Walsum zeker, ook in Nederweert.

  Oproep aan de raad
  Onwillekeurig dringt de vraag zich op hoe de besluitvorming met betrekking tot de infrastructuur rondom Nederweert  in 2019  zal gaan uitvallen.  Spreken we alleen met elkaar in het hier en nu of denken we na over het Nederweert  van 2050. Gaat die discussie uiteindelijk over ons, over de belangen van individuele betrokkenen of gaat het over de toekomstige generaties die hier willen werken en wonen.

  Hebben we de boot gemist nu de provincie de grote infrastructurele projecten gaat herprioriteren?  Als we gaan morrelen aan nut of noodzaak van de Kanaalzone komt zowel het randweg alternatief als de aanpassingen op knelpuntenniveau in gevaar. Met argusogen zal de Provincie Nederweert volgen. Eind februari is weer een werksessie met Provinciale Staten gepland. In maart zijn de statenverkiezingen, er komt een nieuw provinciaal coalitieakkoord. In juli moet de raad het advies uitbrengen aan Provinciale Staten.

  In deze nieuwjaartoespraak doe ik een oproep aan de raad om het met elkaar eens te worden op dit dossier. Een verdeelde raad is op grote dossiers een verzwakte raad. Het gevecht dat we destijds samen hebben gevoerd om de noodzakelijke miljoeneninvestering te claimen voor de infrastructuur voor Nederweert wordt anders alsnog een verloren gevecht. Ik ben verheugd dat gedeputeerde Mackus vandaag in ons midden is, ik besef dat hij de belangen van geheel Limburg moet dienen ook als het gaat om de herprioritering maar ik ga er ook echt vanuit dat Hubert de terechte wensen van Nederweert op zijn netvlies houdt staan. En op zijn eigen gedreven manier daar ook voor gaat.

  Nog heel even over de hotelkwestie, compliment aan de Weerter wethouder Wendy van Eijk
  Een weerbarstig dossier, lange tijd zat het overleg op slot. In die fase heb ik op enig moment gedeputeerde Teunissen benaderd. Nog dezelfde middag spraken wij elkaar op mijn kantoor. Met dank aan hem maar zeker ook door de verfrissende aanpak en opstelling van wethouder Wendy van Eijk  werden de gesprekken vlot getrokken. Op dit moment  hebben wij, de betrokken partijen aan onze kant van de A2,  als inzet gekozen dat we Weert een hotel, wat ons betreft mag daar gerust een toekan op staan, met congresfaciliteiten gunnen. Met dat aanbod kiezen we er voor om niet macho op onze strepen –lees op het convenant en de nog steeds geldende afspraken met  de gemeente Weert- te gaan staan.

  Zo’n gebaar kun je als bestuurders alleen maken als je bereid bent je schuttersputje te verlaten,  je oog hebt voor de ander en je in de belangen van de ander verdiept.

  Zoals u weet is een nieuw casino daarbij voor de betrokken ondernemers aan deze zijde van de A2 en de gemeente een brug te ver. Je kunt natuurlijk ook overvragen. Een bioscoop is en blijft echter  op Nederweerter  grondgebied van harte welkom.

  Dames en heren, er zijn wel grenzen aan onze constructieve opstelling. Maar met dit aanbod hoop ik oprecht dat Nederweert niet gedwongen wordt opnieuw op haar strepen te gaan staan.

  Nederweert, 75 jaar bevrijd
  In 2019 is het 75 jaar geleden dat Nederweert is bevrijd. Een burgercomité onder leiding van Peter Stultiens is momenteel doende met het organiseren van activiteiten die vooral ook het belang en het besef van vrijheid onder de aandacht  brengen van de jeugd. Het doet me deugd dat onze jonge raadsleden hebben aangegeven daar een rol in te willen vervullen.

  Das Wort zum Sonntag
  Dames en heren, dit is niet mijn laatste nieuwjaarsbijeenkomst in Nederweert. Natuurlijk volgend jaar zal iemand anders u toespreken. Na meer dan 12 jaar mag dat ook wel. Maar “es god bleef” zo zeggen ze in Zuid-Limburg  ben ik er hier volgend jaar gewoon als ambteloos burger bij.

  De politiek in Nederweert is verjongd en vernieuwd. Dat stemt mij reuze gelukkig. De toekomst van Nederweert is bij hen in goede handen. Wie momenteel naar de samenstelling van de gemeenteraad in Nederweert  kijkt, ziet veel jonge mensen. Mensen met talenten en de potentie om uit te groeien tot krachtige eigentijdse bestuurders die dicht bij onze inwoners staan. Een nieuwe generatie politici heeft zich aangediend.

  De combinatie in de gemeenteraad van ervaring en aanstormend talent, de bereidheid tot samenwerking; ik heb er alle vertrouwen in. En in dat perspectief wens ik u mede namens mijn echtgenote een voorspoedig, gezond en gelukkig 2019.

  Dank u wel.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dames en heren,

  Voor het zevende jaar op rij mag ik dit jaar de gemeentecomplimenten uitreiken.

  Zoals u weet is het Gemeentecompliment is een gemeentelijke onderscheiding, een blijk van waardering voor getoonde inzet en verdiensten en een aanmoediging om vooral zo door te gaan. Het kan ook bedoeld zijn als waardering voor bijzondere prestaties of vernieuwend of bijzonder ondernemerschap.
  Het Gemeentecompliment wordt jaarlijks uitgereikt in de categorieën Sociaal Maatschappelijk, Sport en Ondernemerschap. Nu had ik dit jaar graag –op initiatief van de gemeenteraad- het gemeentecomplimentje uitgereikt aan een jeugdig persoon die zich meer dan gewoon verdienstelijk heeft gemaakt. Het ontbrak ons echter aan tijd om daar voor dit moment invulling aan te geven. Dat complimentje verplaatsen we naar koningsdag 2019. Mocht u denken “daar weet ik wel iemand voor” meldt u zich dan even bij mijn kabinetschef dhr. Giel Bruijnaers.

  Verdienstelijk, bijzondere prestatie
  Het college van burgemeester en wethouders reikt het compliment uit aan een persoon, vereniging, stichting, instelling of bedrijf uit Nederweert die/dat zich verdienstelijk maakt voor de Nederweerter gemeenschap en/of een bijzondere prestatie heeft geleverd. Bij Ondernemerschap kan gedacht worden aan vernieuwend of uniek ondernemerschap, blijkend uit bijvoorbeeld aandacht voor duurzaamheid of bijzondere initiatieven.

  Gemeentecompliment ‘Ondernemend Nederweert’ voor Theeschenkerij Hof van Schoor
  Hof van Schoor was het eerste theehuis in onze gemeente. Tineke en Hans Hofstede waren pioniers toen zij vele jaren geleden in Schoor begonnen. Inmiddels voeren dochter Nienke en moeder Tineke de theeschenkerij. Het zijn positief ingestelde en gastvrije ondernemers die ook maatschappelijk erg betrokken zijn. Zij bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moesten in het begin even -plezierig- wennen aan hun directe Hollandse inslag maar ze horen nu aboluut helemaal bij Nederweert en onze gemeenschappen.

  Gemeentecompliment ‘Sociaal Nederweert’ voor: de Brandweer post Nederweert:
  Sinds jaar en dag beschikt Nederweert over goed opgeleide en betrokken vrijwilligers die zich verbonden voelen met onze gemeenschap. Het is niet vanzelfsprekend om dag en nacht in weer en wind voor de gemeenschap klaar te staan. Soms in gevaarlijke omstandigheden. Vooral het afgelopen jaar is door de vele natuurbranden op hen een groot beroep gedaan. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Nederweert een 50.000 euro extra ter beschikking gesteld voor het verbeteren van de uitstraling van de nieuwe brandweerkazerne. Ere wie ere toekomt, hier is een dikke pluim voor de postcommandant Henk Stals op zijn plaats. Bij de bouw van de kazerne is hij werkelijk mijn steun en toeverlaat en zijn inzichten als ondernemer zijn daarbij zeer welkom.

  Gemeentecompliment ‘Sportief Nederweert’ voor RKVV Eindse Boys:
  Eindse Boys viert in 2019 haar 60-jarig jubileum. De club kent een grote mate van zelfwerkzaamheid en kenmerkt zich door de grote betrokkenheid van de leden onder het motto “Bij Eindse Boys Doen We Het Samen”. Tegelijk met het verenigingsjubileum bestaat het dames- en meisjesvoetbal 12,5 jaar. Jaarlijks organiseert de club samen met VSN een voetbalweek waaraan zo’n 250 kinderen deelnemen. Sinds 1982 loopt er een uitwisseling met het Duitse TuS Ahrbach. Kortom een sprankelende en zichzelf steeds vernieuwende vereniging. Ze weten ook wat feesten is,,ik heb begrepen dat het storm loopt voor de kaartverkoop voor Rowen Heze tijdens het jubileumfeest.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Feitjes uit de laatste weken van 2018

  (21-12-2018)


  Er was wederom veel werk aan de winkel de afgelopen 14 dagen, heel divers ook. Gelukkig, dat houdt een mens jong. Ik "pik' er een paar zaken uit.

  Bijna dagelijks waren we wel korter of langer doende met de hotelontwikkelingen in Nederweert. Na jarenlange vertraging, eerst door de economische crisis en vanaf 2014/2015 door de hotelplannen van Weert komt er eindelijk garen op de klos.
  Zoals u wellicht in de media heeft gelezen heeft de gemeente Weert een zienswijze ingediend tegen onze plannen. Precies op de laatste dag van de zienswijzeprocedure. Dat geeft dus nog wat extra werk tussen Kerst en Nieuwjaar. Het stuk ademt veel juridische scherpslijperij en wij zullen er gepast op reageren.
  Het economisch belang van de regio Midden-Limburg vraagt er om dat wij snel aan de slag kunnen gaan met  ons Weerterlandhotel. Aan Nederweert zal het niet liggen.

  De Bonte Avond van de Vlikkestaekers was een daverend succes. Ik heb super genoten. De jongens en meisjes van Ospel slagen er elk jaar opnieuw in de carnavalskolder naar grote hoogte te stuwen. Lachen, gieren, brullen dus en dat mag ook wel in deze tijden.

  Al langer was er een afspraak gepland tussen burgemeester Houben van Voerendaal en mij over onze wederzijdse aanpak van ondermijning. Op 10 december was het dan zo ver. Het is goed om te zien dat elke gemeente er vanuit haar positie stevig mee omgaat.  We leren van elkaars ervaringen en we beseffen dat we er niet alleen voor staan.

  In 2019 is Nederweert 75 jaar bevrijd van het juk van de Tweede Wereldoorlog. Onder voorzitterschap van Peter Stultiens zijn we met een aantal plaatsgenoten aan de slag gegaan om dat moment speciaal te kunnen herdenken en gedenken. U hoort er nog van.

  Leuk ook, we schakelen met ons gehele en totale wagenpark van zegge en schrijven één (1) auto over op elektrisch rijden. Omdat onze bodes, handhavers, bestuurders enz. ook worden geacht de elektrische auto te nemen hebben we er drie aangeschaft. Voor een groot deel worden ze terugbetaald uit de reiskostendeclaraties. Nederweert duurzaam vooruit en zo hoort het ook.

  Mooi, op Ospeldijk, bij het Thomashuis vond een fijne kerstviering plaats .Jong en oud amuseerde zich goed en heel prijzenswaardig: het Thomashuis verbindt mensen en is in de gemeenschap van Ospeldijk niet meer weg te denken.

  Natuurlijk gingen we met en delegatie van het College naar het benefietconcert voor de kerk van Ospel. We zagen hoe een kleine gemeenschap groot kan zijn. Een trotse pastoor Coumans, een trots dorp en een goed gerestaureerde markante kerk. Gemeenschapszin ten top.

  Een groep inwoners en vooral ondernemers uit Nederweert hebben zich georganiseerd onder de noemer Nederweert2030. Wethouder Koolen en ik hadden er een goed gesprek mee. Een van hun speerpunten is het positief onder de aandacht brengen van de geplande randweg. Of u nu voor of tegen de randweg bent het is natuurlijk wel goed dat ook voorstanders zich roeren. Niet voor niets hebben we destijds de provincie en de regio warm kunnen maken voor dit project. De 15 miljoen externe gelden wachten nog steeds op hun bestemming. Er is een onderzoek naar een alternatief gaande. Volgende jaar gaat hopelijk de kogel door de kerk. Nederweert2030 wil zich op verschillende terreinen manifesteren, o.a. waar het gaat over toekomstige bedrijventerreinen. Graag willen we ook in de toekomst met hen in gesprek blijven.

  Dat wil de gemeente Weert ook zo vernam ik in de wandelgangen. Interessant dat Weert een groep mensen uitnodigt die zich Nederweert2030 noemen. Een charmeoffensief richting ondernemers om zich onder de grote Weertervlag te scharen of werkelijke interesse?  

  Tijdens de laatste raadsvergadering stemde de gemeenteraad er unaniem mee in om 53.500 euro vrij te maken voor de uitstraling van de nieuwe brandweerkazerne. Extra duurzaamheidsmaatregelen en een deel van de esthetische aanpassingen vinden plaats binnen het budget. Nu worden voorzieningen getroffen om de kazerne nog beter tot zijn recht te laten komen. Dat kost 53.500 euro en dat is ongeveer 4% van de totale bouwkosten +/- 1.300.000.

  Als vervolg op een eerdere aanzet in 2015 spraken Provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap en de gemeente Nederweert over de toekomst van de Noordervaart en de mooie dingen die daar kunnen gaan plaatsvinden. Nederweert gaat dit bestuurlijk en ambtelijk trekken.

  Tot slot wil ik eindigen met de afkortingen die mijn vader rondom deze tijd op briefkaarten schreef. "ZK en ZN". Hij was een man van weinig woorden.
  Ik wens u en de uwen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe. Tot ergens in 2019.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Dat is andere koek; bestrijding van ondermijning is "Chefsache"

  (06-12-2018)


  De berichten in de media -alleen al van deze week- buitelen over elkaar heen. Onderstaand zomaar een greep zonder compleet te willen zijn.
   

  * Invallen in Tegelen en Sittard bij actie tegen Italiaanse maffia
  * Growshop Kelpen Oler op slot
  * Waterlek leidt naar hennepkwekerij Venlo
  * Hennepkwekerij verstopt onder kapperzaak
  * Hennepkwekerijen opgerold in Nederweert en Weert
  * Forse boetes en gevangenisstraffen voor fraudererende kippenboeren
  * Nederlandse banken en bedrijven betrokken bij Russisch witwasschandaal.

  Onze onschuld als braaf en correct land hebben we al lang geleden verloren, onze naïviteit over de georganiseerde misdaad ook.
  Een nieuw woord is inmiddels gemeengoed geworden:  "Ondermijning". Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een groot maatschappelijk probleem dat onze rechtstaat aantast, het raakt ons allemaal. En er gaat gruwelijk veel geld in om.

  De verkoopwaarde van in Nederland geproduceerde xtc en amfetamine lag vorig jaar op tenminste 18,9 miljard euro. En u weet,  een miljard is 1000 miljoen euro. Geen kleingeld dus.

  In het kleine Nederweert zetten we veel op touw om ondermijning te bestrijden. Ambtenaren, gemeenteraad, college en uiteraard ikzelf, we zijn zeer overtuigd van de noodzaak en we trekken er van alle kanten hard aan.
  Natuurlijk kunnen we dat niet alleen.

  Graag verwijs ik u daarvoor naar de tweetal recente artikelen op Nederweert 24 te weten.https://www.nederweert24.nl/?s=intensievere+ketensamenwerking en https://www.nederweert24.nl/2018/12/05/aanhoudingen-bij-ondermijningsacties-in-nederweert/  Leest u ze vooral nog eens door.

  We blijven onze inspanningen volhouden en we zoeken permanent de samenwerking met alle relevante partners want alleen op die manier kunnen we onze inzet laten uitstijgen boven het -alleen maar- bestrijden van incidenten. Hoe belangrijk op zich zelf ook.

  Inmiddels ben ik er wel van overtuigd geraakt dat het bestrijden van ondermijning ook op nationaal niveau "Chefsache" zou moeten zijn. Het is zo bedreigend voor de rechtstaat en het behoud van een fatsoenlijke maatschappij dat wat mij betreft de minister-president zélf het boegbeeld zou moeten zijn van een Nederland dat ondermijning niet accepteert en de bestrijding daarvan als zijn persoonlijke missie ziet. Andere koek dan de EU maar wel zeker net zo belangrijk.
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Politiek, boemeltrein met storingen of vastberaden koers houden.

  (26-11-2018)


  “De machinist zat te slapen” concludeerde een enkeling over gemeenteraadsleden bij het plan Wijen. Dat is nog maar de vraag. Volgens mij waren alle gemeenteraadsleden destijds zeer bij de tijd en klaarwakker op het moment dat ze de belangrijke besluiten namen over het centrumplan. En dat geldt zowel voor de voor- als tegenstanders.....

  We kunnen niet met droge ogen beweren dat de trein van het centrumplan blindelings voort raast. Integendeel, het centrumplan is eerder een boemeltrein gebleken. Op het moment dat de goedgebekte Amsterdammers van Supravast in de gaten kregen dat zij Nederweert niet de wetten konden voorschrijven, werd de supermarkt in een vloek en een zucht verkocht aan de grote ‘vijand’ Jan Linders. De omgekeerde versie van “Wass sich liebt dass neckt sich”. Na jarenlang discussie in de coupé’s boemelde de trein vervolgens voort.

  We kunnen ook positief concluderen dat de gemeenteraad in haar besluitvorming bepaald niet over een nacht ijs is gegaan.

  De fractie JAN diende in 2014 een motie in om de hoogte van het nieuwe gebouw te verlagen. De motie werd verworpen.

  Pas na heel veel druk van het toenmalige college werd er geruime tijd later in de nachtelijke uren een akkoord bereikt met de ontwikkelcombinatie in de vorm van een exploitatie-overeenkomst. Het is waar, de trein stokte af en toe maar boemelde ook voort.

  Hoe lang blijft boemelen acceptabel, wanneer is het ijs dik genoeg? Op basis van de raads- en collegebesluiten gaat het college een ontwerp-bestemmingsplan in procedure brengen.

  De raad heeft destijds gevraagd dit ontwerp eerst in de raad te bespreken. Bij zo’n belangrijk onderwerp is dat een goede zaak. De discussie vond plaats tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 november 2018.  Formeel onder de noemer “kennis nemen van”. In de politieke praktijk bood het de gemeenteraad de ultieme gelegenheid het college de opdracht te geven met een ander ontwerp-bestemmingsplan te komen. Of, iets zachter, het college te vragen het ontwerp te heroverwegen. Dit gebeurde niet, de meerderheid van de raad concludeerde op zijn minst dat de reële gevolgen van een ander ontwerp zeer onwenselijk zouden zijn.


  Een motie van de fractie JAN over de hoogte van het gebouw werd voor de tweede keer in de geschiedenis door een raadsmeerderheid verworpen. De fractie JAN besefte daarbij desgevraagd dat het voorgestelde ontwerp in procedure zou worden gebracht en stond daar achter.

  Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Zelfs al stem je in met de inhoud om reële nadelige gevolgen te voorkomen. Als de raad toestaat dat het ontwerp in procedure wordt gebracht, kiest de raad voor dát plan. Sommige raadsleden juichend, anderen met de grootst mogelijke tegenzin. De trein vervolgt zijn weg.

  De Nederlandse procedures voorzien er in dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen op een ontwerpbestemmingsplan. Over die zienswijzen zal de raad een besluit nemen vooraleer te besluiten over het definitieve bestemmingsplan. Op dat moment kan in principe het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Dat is een groot goed, zo is er altijd sprake van een afgewogen besluitvorming.

  De vraag dringt zich op of raadsleden ook een zienswijze kunnen indienen. In het verlengde van een kwestie die speelde in de gemeente Waalwijk heeft de Raad van State daarover een uitspraak gedaan. De kwestie betrof een wijziging van het bestemmingsplan in Waalwijk dat gevolgen had voor een raadslid. De Raad van State vond dat een raadslid als belanghebbend burger gebruik mag maken van zijn recht om een zienswijze in te dienen. Er is wel een voorwaarde; het raadslid onthoudt zich vervolgens van deelname aan het beraad en de besluitvorming over het bestemmingsplan in de gemeenteraad. Als een raadslid zich netjes aan die regel houdt is er volgens de Raad van State geen sprake van belangenverstrengeling. Het kan en mag dus wel.

  Een ander onderwerp.
  In het verleden heeft ondergetekende gesteund door het college en de raad stevig gelobbyd om zgn. GOML gelden (provincie en Midden-Limburgse gemeenten samen goed voor 15 miljoen) naar Nederweert te halen. De raad was er in den beginne unaniem mee eens, dat hielp enorm.

  Onlangs las ik dat de provincie wil gaan herprioriteren op infrastructurele projecten. Dat was even schrikken. Het is helaas niet helemaal uit te sluiten dat daarmee de provinciale bijdrage aan ons project (10 miljoen) gaat verdampen. Het project staat onderaan op de lijst die door de provincie is gepubliceerd. Dat dan gelukkig weer wel.

  Maar goed, de uitspraak van de Statenfractie van de SP van destijds: “De aanleg van de randweg ligt onder in de la en komt er nooit meer uit” kan om een totaal andere reden (bezuinigingen) alsnog worden bewaarheid.

  De mogelijkheden en kansen om de infrastructuur rondom Nederweert fundamenteel te verbeteren lagen vooral in een periode die 4 tot 6 jaar achter ons ligt. De politiek en maatschappelijke reuring bleek echter te groot. Uiteindelijk was Provinciale Staten gevoelig voor het verzet tegen de randweg zoals dat door een (grote) minderheid in de raad en tegenstanders van de randweg werd verwoord.
  Er wordt op dit moment een ander alternatief onderzocht. Ook dat is democratie en het was in de omstandigheden het beste wat Nederweert kon overkomen. Het is zoals het is.

  Verbetering van de infrastructuur rondom Nederweert. Blijft het een boemelende stoptrein of vertrekt de trein helemaal niet meer, dat is nu de kwestie.
  Ontsnapt Nederweert aan de herprioritering dan blijven er in principe geldmiddelen voor de randweg of het alternatief -oplossingen op knelpuntniveau- aanwezig. Ik ga daar mijn stinkende best voor doen.

  Ook over een aantal andere zaken kan ik nog wel een boompje opzetten. Een blog schrijven is echter net als een raadsvergadering. Een mens moet keuzes maken. Een volgende keer meer.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Varkens-geiten-moccapudding en de begrotingsvergadering

  (11-11-2018)

  Links en rechts wordt de grote en kleine wereld steeds meer uitgelegd in populaire one-liners. Eens kijken of mij dat ook lukt. Als voorbeeld heb ik vooral gekozen voor de begrotingsvergadering van dinsdag 6 november.

  “44 miljoen, veel poen om goed werk te doen”.

  Dank, dank, dank aan de gemeenteraad van Nederweert. Alle partijen stemden in met de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde begroting. Dan gaat het om 44 miljoen. Een hoop poen waar je best een aantal uren over mag bomen. Voor een college is het politiek het gemakkelijkste als de discussie in de raad zich vooral richt op details, moties en amendementen. Alles gaat dan in de regel uiteindelijk gewoon door. In Weert zag ik dat de raad zich per motie boog over een wifi aansluiting in een molen. (ik geloof dat er ongeveer 1200 euro mee was gemoeid) Heel belangrijk natuurlijk, zolang als het daar over gaat gaat het erg goed met Weert. (Overigens ben ik van mening dat bij de mannen van de Rogstaekers een prinses niet zou misstaan maar daar gaat de raad niet over en de burgemeester van Nederweert -gelukkig- al helemaal niet).

  “Varkens-geiten-moccapudding”

  Een kinder’versje’. Zeg de woorden maar eens heel snel achter elkaar. Ondertussen ligt de sector zwaar onder vuur, heeft zelfs Provinciale Staten een geitenstop aangekondigd en hebben mensen oprechte zorgen over de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. Nederweert ‘eet’ er wel van natuurlijk. Oplossingen zijn vooral gebaat bij de nuance en niet bij de (e)motie. De belangrijkste politieke opgave van de komende jaren zit wat mij betreft in het buitengebied en de intensieve veehouderij. Alleen samen kunnen we daar vooruitgang in boeken. Niet het versterken van het bestaande maar nieuwe concepten moeten uiteindelijk de uitkomst brengen. Dat zal gepaard gaan met grote veranderingen in economisch en sociaal opzicht. 

  “Je hebt recht’n maar dan heb je ook plicht’n”

  Een oude sociaal-democraat uit Twente bezwoer me dat lang geleden. Het is niet alleen een waarheid als een koe maar ook vanwege zijn dialect en de stelligheid waarmee hij sprak zal ik het nooit vergeten. Hij had het destijds vooral over de rechten en plichten van burgers die (tijdelijk) op bijstand zijn aangewezen. (De alleenstaande norm in de bijstand is op dit moment overigens per maand 946,73 euro plus 49, 83 vakantietoeslag).

  De vergoeding voor het raadswerk is onlangs met terugwerkende kracht opgehoogd van 617,77 euro per maand naar bruto 958,91 euro per maand en een onbelaste onkostenvergoeding van 170,17 euro per maand.
  Vers van de pers, we moeten onze begroting er nog op aanpassen.
  Raadsleden worden geacht daar 16 uur per week voor in touw te zijn. Dan is het nog steeds een zeer karig loon of een schijntje zo u wilt. Gemopper over te veel avondactiviteiten lijkt me echter niet aan de orde. En ja hoor, de voorzitter van de voetbalclub doet het allemaal gratis en voor niks en ook daar gaan er heel veel vrije uren in zitten.

  Het bovenstaande is een typisch voorbeeld van eigentijds populisme. Op een bepaalde manier de getallen achter elkaar zetten, wat goochelen met voorbeelden en woorden (“opgehoogd”). De vergelijking met een bijstandsgerechtigde. Niet te zeer benadrukken dat over de raadswedde belasting moet worden betaald, enzovoort en zo verder. Niet persé liegen maar in de beeldvorming gaat het wringen. Ik vind in ieder geval dat onze raadsleden de vergoeding verdienen.
  Een raadslid gaf me aan wat bedenkingen te hebben bij de verhoging. “Het gemeenteraadswerk moet niet aantrekkelijk gemaakt worden door de vergoeding” zo zei hij. Gelukkig, de nuance zit er weer in.

  Een oude maar nog steeds actuele one-liner: "Een gezonde geest in een gezond lichaam”

  De gemeenteraad wil extra geld vrij maken voor een life-stylecoach. Ik had een veel betere oplossing. Als alle gemeenteraadsleden nu eens samen met burgers die te weinig bewegen de Kennedymars (80 km) gaan lopen. We slaan dan twee vliegen in één klap. Tijdens de gezonde wandeltochten kunnen vele gesprekken plaatsvinden over Nederweert, het beleid en de partijen. 'Burgerparticipatie by walking around' en het kost niks.

  Dienstbaar als altijd ben ik zeker bereid om met ons campertje tijdens de Kennedymars als bezemwagen te functioneren en eventuele -al dan niet politieke- blaren door te prikken.

  “Bomen groeien tot in de hemel, hun wortels niet”

  Nederweert staat er financieel goed voor en financiële afbraak gaat sneller dan opbouw.

  Er is veel maatschappelijke en politieke discussie over het besluit van het college om onder meer vanwege de veiligheid van de schoolgaande jeugd 190 eikenbomen aan de Leveroyse dijk te kappen. De wortels hebben het wegdek ernstig beschadigd. De raad wil er nog eens sonderend over spreken. Dat is bij kwesties die veel maatschappelijke reuring veroorzaken (o.a. Groen Weert) altijd heel goed.

  “Open en transparant dus: "Spreek wat waar is, drink wat klaar is en eet wat gaar is”.

  Over het centrumplan (“plan Wijen”) is veel gesproken. Er is een -tot nu toe geheim- rapport uitgebracht over de positie van het college en de gemeenteraard in dit dossier. Die geheimhouding heeft alles te maken met grote belangen voor de gemeente en is daarom wat mij betreft te billijken. De gemeenteraad is bevoegd geheimhouding op dit rapport op te leggen en is ook de enige instantie die de geheimhouding er kan afhalen. Het College gaat daar uiteindelijk niet over en het zal heus niet eeuwig geheim blijven.

  Tijdens een zeer druk bezochte en informatieve  openbare vergadering in de raadzaal op maandag 29 oktober is tot op detailniveau gesproken over het centrumplan. Dat helpt raadsleden bij het maken van een politieke afweging.

  En er vinden gelukkig nog steeds gesprekken plaats. Zo was ik onlangs na afloop van het benefiet orgelconcert in de Lambertuskerk een halfuurtje in het café van een een lokale uitspanning en hoorde/zag dat de coalitiepartijen die avond in hetzelfde gebouw een gesprek hadden gehad met tegenstanders van het “plan Wijen”. Top dat er veel met elkaar wordt gesproken. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.

  Op naar de raadsvergadering van 20 november

  ________________________________________________________________________________________________________________________________-

 • In memoriam Gerard Evers

  (02-11-2018)


  Vorige week donderdagmorgen 25 oktober kwamen de broers en zussen Evers al vroeg bij elkaar. Iedereen voelde dat het een hele zware dag zou worden. We spraken met elkaar, we hoopten op een wonder, we waren stil en hielden elkaar vast. Het bericht van zijn vrouw Magda tegen half 12 die ochtend “Gerard is niet meer” sloeg evengoed in als een bom.

  Op 16 juni 1950 zag in Nijkerk het 7e kind van Knit en Marie Evers-Peters, Gerard, het levenslicht.

  Van Nijkerk verhuisde het gezin naar Heythuysen om uiteindelijk in 1955 te landen in Nederweert. Daar groeide Gerard op aan het St. Antoniusplein. Met pappa en mamma en 9 kinderen in een klein huis. Van daaruit gingen de oudste kinderen vrijen. Gerard vertelde daar prachtig over bij het afscheid van onze zwager Pierre Stienen in december vorig jaar.


  Gerard ging na de lagere school in 1962 naar het gymnasium in Rolduc. Hij mocht alleen in de vakanties naar huis. Dat is toch ook wat voor zo’n kind. Hij kreeg nr. 49. Het stond in al zijn kleren, jassen, onderbroeken, dekens. Zo raakte je niks kwijt en het was al duur genoeg.

  Tijdens zijn studie op de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar ontmoette Gerard zijn grote liefde Magda Sormani . Magda kwam terecht in een rumoerige Evers-clan waar met stemverheffing werd gekaart en stevige discussies plaatsvonden over politiek en de maatschappij. En dat woord stevig is nog voorzichtig gekozen.

  Gerard heeft als leraar Nederlands gewerkt maar zijn hart lag vooral bij het theater en het regisseren van toneel. In de afgelopen week lazen we over zijn kennis en kunde en hoe hij mensen wist te inspireren. Recent werd een voorstelling die hij regisseerde "Dag Mamma" gedurende een tweetal avonden uitgevoerd in de Pinnenhof. 

  Er wordt gezegd dat mooie herinneringen aan een geliefde  troost  bieden bij het overlijden. Zo voelen wij mensen dat. We kunnen er elkaar mee bemoedigen. Bij het uitspreken van deze woorden en denkend aan Gerard komt steeds een dichtregel van Henriette Roland Holst in me op. Dat geeft hoop in deze tijd. Zij schreef:  “De zachte krachten zullen overwinnen”.

  Gerard en ik lazen thuis het boek Nils Holgerson’s wonderbare reis. De kleine jongen die op een gans reist en de wereld beneden aanschouwt. Zelfs toen we volwassen waren grapten we er over van wie dat boek nu eigenlijk was. 
  Een ding is zeker; aan Gerards wonderbare reis is veel te abrupt en veel te snel een einde gekomen.

  Gisteren is Gerard begraven op het kerkhof in Deil. Geen enkele familiebijeenkomst zal nog ooit hetzelfde zijn. Gerard laat een vrouw, drie kinderen en een kleinkind achter. We zijn er allemaal zeer door aangedaan.

   


 • “Gelijke monniken, gelijke kappen” ........mits de monniken gelijk zijn. Oftewel wanneer zwart toch niet zwart is en wit grijs begint te worden.

  (19-10-2018)


  De rol en de taken van de gemeentelijk overheid zijn zeer divers. De uitvoering van landelijke wetten (bijv. het uitgeven van paspoorten) is er daar een van, het opstellen van bestemmingsplannen is weer een andere taak.

  Met enige regelmaat krijg ik bij burenconflicten of conflicterende belangen het verzoek om te bemiddelen. Een voorbeeld is het  "4 dagen live-muziek" bij de kermis. Omwonenden en horeca kunnen daar verschillend over denken. Daar hebben we in het recente verleden -op verzoek van alle partijen- met elkaar over gesproken. Mijn inzet was en is met name: “Als u het met elkaar eens kunt worden, houd ik daar in mijn besluit rekening mee”. Dat was redelijk bijzonder want het beleid staat al drie dagen aaneengesloten livemuziek toe. Met dat beleid worden alle belangen recht gedaan zowel die van de feestvierende muziekliefhebbers, de horeca als de omwonenden.

  Tot op de dag van vandaag heeft dat goed gewerkt. En feitelijk heb ik daarmee invulling gegeven aan een van de meest oorspronkelijke overheidstaken; het toetsen van een vergunningaanvraag en daarmee het wegen van het algemeen belang. In dit bijzonder geval is het de burgemeester toegestaan om van het Geluidsbeleid bij Evenementen af te wijken als hij of zij daar goede redenen toe ziet. Concreet: “U houdt rekening met elkaar, u probeert de overlast te beperken, u bent het met elkaar eens, 4 dagen live-muziek mag dit jaar” Jaren geleden al een vooruitstrevende manier om een gemeente te besturen. Omgevingswet avant la lettre.

  Zo’n bemiddelingspoging kan alleen slagen als alle partijen dat willen. Over het al dan niet verlenen van een vergunningaanvraag is uiteindelijk geen (koe)handel mogelijk. Dan moet de overheid toch echt de aanvraag toetsen en een besluit nemen. Wie het er niet mee eens is kan de gemeente er op aanspreken en de commissie Bezwaar en Beroep of uiteindelijk de rechter inschakelen.

  Een omgekeerd voorbeeld: Bij het bouwen van een huis kunnen de buren wellicht geen bezwaar hebben maar de vergunningsaanvraag zal getoetst moeten worden aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit. U begrijpt dat.

  Nog een voorbeeld. Een ondernemer wil een bepaalde agrarische ontwikkeling, al dan niet gebaseerd op bestaande rechten. De buurt ziet dat niet zitten. De ondernemer zegt “als ik er huizen mag bouwen zie ik van de ontwikkeling af”. De gemeente heeft geen belang bij woningbouw ter plaatse, sterker nog het frustreert de vastgestelde woningbouwplannen. Dan toch maar om de lieve vrede woningbouw toestaan?

  In dat geval gaat de gemeente zich op glad ijs begeven wanneer ze zich tot een bemiddelende rol tussen ondernemer en omwonenden laat verleiden. Alles kan natuurlijk maar dat lijkt me -met als inzet woningbouw- principieel niet aan de orde.

  Redenerend vanuit de eigenaar valt het te proberen. Elke eigenaar van agrarische gronden zal er woningbouwgrond van willen maken. Dat is meer dan dikke winst, dat wil iedereen wel.

  We kenden in het verleden de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Een algemene regeling die in specifieke gevallen in Nederweert tot goede oplossingen heeft geleid.

  Als een ondernemer een agrarische ontwikkeling wil zal hij toch echt zelf met de buurt in dialoog moeten gaan. Wij toetsen vervolgens de aanvraag. Als de ondernemer rekening houdt met de buurt en er door de dialoog geen bezwaren komen gaat alles een stuk sneller. We willen iedereen helpen maar we kunnen geen verantwoordelijkheden overnemen die aard- en nagelvast bij de ondernemer zelf horen.

  Hoe het in de toekomst gaat als de zogenaamde Omgevingswet van kracht wordt? Wie het echt weet mag het zeggen. De toetsende taak van de overheid en het wegen van het algemeen belang zal nooit tot 0 worden gereduceerd, dat weet ik wel zeker.

  Een van onze beleidsambtenaren zegt het zo: "Voor alle spelers in het proces moet er iets in het vat zitten en alle betrokkenen (omgeving, initiatiefnemer, gemeente, gebruiker) zullen open en transparant en met vertrouwen in elkaar in gesprek moeten gaan, anders zal telkens weer teruggegrepen (moeten) worden naar regels en procedures. En dan nog zal er niet in alle gevallen een oplossing komen. Dan is het maar goed dat de gemeente (of rechtbank) het laatste woord heeft".  
  Ik ben het 100% met zijn opvatting eens..

  De bestuurspraktijk in een gemeente laat 101 voorbeelden zien. Soms ogenschijnlijk gelijk maar bij nader inzien toch ook weer niet. 
  Vandaar de titel van deze blog. Wel een beetje gejat natuurlijk want de schrijfster E.L.James beweerde al veel eerder dat er 50 tinten grijs zijn....
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Brussel is en blijft een bruisende stad, zeker als iedereen uit zijn bubbel komt

  (10-10-2018)


  Na afloop van de raadsvergadering van dinsdag 9 oktober togen wethouder Voss en ik naar Brussel. Daar vond de volgende ochtend een bijeenkomst plaats met Europarlementariërs.
  Ongeveer een jaar geleden berichtte ik op mijn blog over een belangrijke Europese koerswijzing onder het motto "van landbouwbeleid naar voedselbeleid”. Dit overleg was een voortzetting daarvan.

  De regio’s AgriFood Capital (Noord-Oost Brabant), de regio Foodvalley (Wageningen en omstreken) en Greenport Regio Venlo trekken daar gezamenlijk in op. Gezien vanuit Brussel behoort Midden Limburg tot de Greenport regio Venlo. Gedrieën duiden we ons aan als Food NL. Allemaal Engelse aanduidingen dus.

  Er is in Brussel nog veel belangrijke missiewerk te doen. Voor de sector, het milieu, duurzaamheid, de leefomgeving, en niet in de laatste plaats de voedselvoorziening aan de (wereld)bevolking.

  De laatste weken vind ik veel inspiratie in nieuwe gedachten over innovaties in de sector. Innovaties niet zoals traditioneel om verbeteringen te bewerkstelligen in bestaande productiemethoden of om efficiencyslagen te realiseren (de bubbel tot nu toe en daarmee meer van hetzelfde).

  Het gaat in deze tijd om innovaties die moeten leiden tot een totaal andere houding en inzichten over (gezonde) voedselvoorziening, dierenwelzijn en duurzaam ondernemen. Het bedrijf Kipster is een wenkend voorbeeld. Surf eens naar: http://www.kipster.nl/
  Lollig, één van de eigenaren is vegetariër. De wereld wordt aangenaam onoverzichtelijk.

  Over een dialoog gesproken; Zelfs “Wakker Dier” komt voor Kipster uit háár (anti)bubbel. 

  Bij het begin van deze raadsperiode heb ik het voorzitterschap van het bestuurlijk werkveld Landbouw en Natuur overgedragen aan wethouder Voss. Bij de totstandkoming van de Samenwerking Midden-Limburg, zo'n zes jaar geleden nam ik dat voorzitterschap op me. In verband met de continuïteit is het mijns inziens gewenst dit soort functies niet tussentijds in een raadsperiode  over te dragen. Het is wel mooi dat ik daarmee nog de voorzichtige kiem van een zeer wenkend perspectief zie ontluiken.

  By the way (!), Engelse termen zijn dé standaard in Brussel. Zal een harde Brexit leidden tot een nieuwe voertaal? Frans of Duits?, of blijft het 'business as usual'. Toch eens aan Frans Timmermans vragen......Alleen al daarom zou Great Britain in de Europese Unie moeten blijven toch?

  Super voor Europa en Nederland als Frans Timmermans, een echte Heëlesje jong als opvolger van Jean Claude Juncker voorzitter wordt van de Europese Commissie. Top!

  Afbeelding Burgemeester Evers en wethouder Voss
  Wethouder Voss en ik voor een billboard (ook Engels) van Food NL (juist ja, Engels)
  ___________________________________________________________________________________________________________________________

 • Zichtbaar en duidelijk aanwezig, daar gaat het om

  (26-09-2018)


  De gemeente Nederweert wil al sinds jaar en dag zichtbaar in de gemeenschappen aanwezig zijn. Wij zoeken onze plaatsgenoten op en vinden de dialoog. Wij beseffen dat gemeenschappen alleen kunnen floreren door samenwerking.  Nederweert wil daarin voorop lopen en uitblinken.

  Dat doen we natuurlijk niet alleen. Een hele belangrijke partner is voor ons de politie en met name de gewone politiemensen/wijkagenten die het werk doen. De politie noemt dat "wijkgerichte politiezorg".  Onze Nederweerter wijkagent Joost Helmer Kasper, werd door de absolute top van de Nationale Politie uitgenodigd om in een korte boodschap te laten zien hoe wij dat hier in Nederweert doen.
  Dat is een grote eer.

  Er hoort een heel verhaal bij maar de beelden hieronder spreken ook wel voor zich. Mocht u bekende gezichten tegen komen. Dat is best mogelijk. Zoals ik de eerste zin al aan gaf willen wij immers graag zichtbaar in de gemeenschap aanwezig zijn. 

  Goed gedaan Joost, goed gedaan Dennie en al die andere mannen en vrouwen die dag-in-dag-uit voor ons klaar staan. U begrijpt het, deze burgemeester is trots op onze wijkagenten.
     ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nederweert zal de Hoge Heren mores leren....

  (21-09-2018)


  “Nederweert zal de hoge heren mores leren”, het is een variant op de Muurkrant van vroeger in Utrecht. Ten tijde van de afbraak van arbeidersbuurten ten behoeve van de aanleg van Hoog Catharijne was het een veel gebruikte slogan van -let op de spelling-  'Aksiekomitees'. 
  Vanuit ons perspectief hopelijk ouderwets trouwens, Hoge Dames bestonden blijkbaar niet.

  'Mores'', een mooi woord, qua klank en betekenis. Het is zoals we wel aanvoelen een systeem van ongeschreven regels of gebruiken die in bepaalde situaties of context gelden. Iemand mores leren betekent dan zoveel als de ander ongezouten daaraan herinneren.

  Op een symposium over integriteit in het gouvernement hoorde ik voor het eerst het woord ‘morespudentie’.  Oftewel, in de praktijk van alle dag ontstaat de mores over hoe we integer handelen samen gestalte geven.

  Velen misten enigszins een gevoel voor politieke mores afgelopen week in de Tweede Kamer. Tijdens de algemene beschouwingen werd alles uit de kast gehaald om vooral het publiek te bedienen. Althans die indruk krijg je toch. Minder inhoud, meer performance.

  En nu naar Nederweert.

  Bij elke presidiumvergadering (de vergaderig van fractievoorzitters) blikken we terug op de voorgaande raadsvergadering. Niet zozeer op de inhoud maar meer op hoe de vergadering is gegaan.
  Wat mij betreft ongelooflijk belangrijk om gezamenlijk de uitstekende politieke mores in Nederweert te blijven ontwikkelen en borgen. Het is aan het begin van een nieuwe raadsperiode -zeker voor een burgemeester- overigens altijd een belangrijk aandachtspunt.

  Een paar voorbeelden “Schorsingen zijn zo rommelig voor de publieke tribune” Moeten we daar wel zoveel gebruik van maken?

  Voor mij zijn schorsingen een zegen voor de democratische besluitvorming. Het zorgt er voor dat de politieke partijen rustig op zoek kunnen gaan naar wat hun bindt in plaats van scheidt. Niet leuk misschien voor de publieke tribune, wel heel goed voor de inhoud.

  Een ander voorbeeld: Het is een geweldig groot goed voor de toekomst dat Nederweert beschikt over een aantal jonge twintigers in de gemeenteraad. Die zijn gretig, moeten veel ruimte krijgen en af en toe een tikje kunnen hebben. .Dat het voor de raadsvoorzitter ook wel eens wennen is zeg ik met enig gevoel voor understatement.

  En ach, bescheidenheid siert de mensheid. We kunnen en hoeven (nog) niet alles (beter) te weten. Net als in het gewone leven is zelfreflectie bij de een nu eenmaal meer aanwezig dan bij de ander. We kunnen gelukkig veel van elkaar leren.

  En nog eentje: Hoe gaan we om met schriftelijke vragen? Is het altijd wel noodzakelijk om het bestuur en de ambtenarij daar mee op te zadelen. Is de performance, de buitenwacht laten weten dat een onderwerp stevig wordt aangepakt belangrijker dan de inhoud? Helpen de vragen Nederweert vooruit of werken ze juist contraproductief. Daar ben ik heel straight in. Politiek is geen gezelschapsspelletje, uiteindelijk telt alleen het belang van Nederweert.

  Er zijn nog zo veel onderwerpen, hoe gaan we om met moties en amendementen, met interrupties tijdens de raadsvergaderingen?

  We blijven leren door met elkaar permanent het gesprek aan te gaan. ‘Moresprudentie’ dus.

  Tot slot:

  Met het Reglement van Orde in de hand kunnen we/ kan ik een raadsvergadering om 20.30 uur hebben afgehandeld. Door een goede politieke mores wordt het al snel 22.30 uur. Dan komt iedereen aan bod komen.

  Ik blijf consequent kiezen voor het laatste.

  Denkend aan de algemene beschouwingen in den Haag: “Nederweert zal de hoge heren (en dames) mores leren”. Oké, met een knipoog dan maar we zijn er altijd toe bereid.

                                                                                               ------------------
   

  Op onderstaande foto ziet u een collage van foto’s in het Thorpe Camp museum in Lincolnshire Engeland. Ik kreeg de foto via Hein Janssen van de heemkundevereniging.

  Het zijn foto’s van de ring van die Harrie Vaes in de oorlog maakte van een brokstuk van het neergestorte vliegtuig in de Peel. Harrie gaf deze ring deze zomer aan een van de nazaten van de overleden bemanningsleden.

  De ring op zijn eindbestemming, zo voelt dat voor Harrie.

  Volgend jaar wordt er (ook provinciaal) veel aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding in Limburg.

  Binnenkort wil ik een aantal organisaties ( 4 mei-comité Nederweert, Stichting Geschiedschrijving, Heemkundevereniging, Bond van Wapenbroeders Ospel, ) uitnodigen om te bespreken óf en hoe we gezamenlijk aansluiting kunnen vinden bij provinciale activiteiten. Dat het mij daarbij gaat om het herdenken, het stilstaan bij oorlogsgeweld en het grote goed van de vrijheid moge duidelijk zijn.

  Of zoals ik een van de laatste nabestaanden van de operatie Market Garden (september 1944) in op tv hoorde zeggen “Het gaat niet om het naspelen van de oorlog”. Wijze woorden.


   

  Afbeelding.jpg
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Twee raadsvergaderingen binnen een week en een zeer betrokken Limburgse gedeputeerde.

  (08-09-2018)


  Twee raadsvergaderingen binnen een week, het komt niet vaak voor.

  Tijdens een korte raadsvergadering op 30 augustus j.l. heeft de gemeenteraad aangegeven mij te willen voordragen voor herbenoeming. Ik stel dat zeer op prijs. Een grotendeels vernieuwde raad, een compleet nieuw college. In die omstandigheden wil ik zeker graag aanblijven tot mijn opvolger begint.

  De raad van Nederweert wil snel en voortvarend met de opvolgingsprocedure aan de slag gaan. Dat is een goede zaak.

  Ik herinner me nog de periode als lid van de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad van Onderbanken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester beginjaren 90 van de vorige eeuw. Je leert er veel van.

  Onderstaand de woorden die ik uitsprak nadat plaatsvervangend raadsvoorzitter Charlotte Koppen had aangegeven dat de raad mij voor herbenoeming wil voordragen.
   

  “Dank u wel voorzitter,

  Op de eerste plaats wil ik u allen, vertrouwenscommissie en gemeenteraad hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in mij heeft uitgesproken. Ook van mijn kant reken ik op continuering van de goede samenwerking met de gemeenteraad, daarnaast uiteraard met het college van B en W, het ambtelijk apparaat en last but not least de mensen en organisaties in Nederweert.

  Wanneer de herbenoeming,  zowel bij de Commissaris van de Koning  als bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  in kannen en kruiken is,  ga ik in onze mooie gemeente  mijn derde periode in als kroonbenoemde burgemeester in. In dat verband is het goed te weten dat ik heb aangegeven dat ik Nederweert wil blijven dienen totdat mijn opvolger/opvolgster er is.

  Voorzitter u heeft daarbij de datum medio 2019 genoemd. Een mooie datum die goed past bij het momentum dat velen mét mij als belangrijk ijkpunt in hun werkzaam leven beschouwen te weten het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In mijn geval is dat 1 augustus 2019.

  Er zit nog genoeg “Sturm en Drang” in mijn lijf en in mijn genen. Dat zal ongetwijfeld voorkomen dat ik me de komende tijd lijdzaam ga beperken tot op mijn handen zitten en op mijn pensioen wachten.

  Daarbij wil ik de tekenen van de nieuwe tijd verstaan. En vanuit die optiek lever ik graag een bijdrage in het inwerken van het nieuwe college, en ook, als daar althans behoefte aan is, het wegwijs maken van onze nieuwe jonge raadsleden in het politieke metier. In principe staat mijn deur altijd open.

  De komende tijd wil ik een strategische bijdrage leveren aan de belangrijkste gemeentelijke dossiers en zal ik daarnaast veel aandacht hebben voor actuele onderwerpen als burgerparticipatie, duurzaamheid en modernisering van de dualistische verhoudingen met de gemeenteraad.

  Kortom, U rekent op mij, ik reken op u en Nederweert rekent op ons”.

                                                                                                     ---------------

  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 september kwam o.a. het leisuregebied en daarbinnen het realiseren van een hotel aan de Nederweerterzijde van de A2 aan de orde. Ten behoeve van het toerisme, de regio en de ondernemers had het hotel er in onze optiek al lang en breed gelegen als er na de economische crisis drie jaar geleden er zich geen nieuw initiatief buiten het afgesproken leisure-gebied, had aangediend.

  De raadsfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het college. Tijdens het debat daarover werd duidelijk dat alle fracties het beleid van de vorige en het huidige college volop ondersteunen. U heeft in de krant het artikel en de waarneming van de journaliste kunnen lezen.

  In 2017 deden wij een aantal concrete handreikingen aan Weert om uit de impasse te komen. Helaas werden die handreikingen afgewezen.

  Een professioneel bestuurder moet altijd gericht zijn op het nakomen van afspraken én moet in alle omstandigheden tot het uiterste gaan om oplossingen te vinden. Gesteund door de opstelling van de raad heb ik gedeputeerde Teunissen daarom gevraagd om onder zijn leiding een nieuw gesprek met Weert te arrangeren. Hij wil dit doen en ook de portefeuillehouder van Weert is positief.

  Uitgangspunt voor de gesprekken zijn onze handreikingen van vorig jaar en wellicht zijn er nog meer opties.
  Dagblad de Limburger spreekt consequent over een “hoteloorlog”. Te zware woorden voor een behoorlijk stevig meningsverschil tussen twee buurgemeenten.


  Om het beeld van de krant door te zetten door te zetten. Er volgen binnenkort (gelukkig) “vredesbesprekingen” en dat nog wel zonder een interventie van de Veiligheidsraad.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De vakantie is voorbij

  (23-08-2018)


  Zo, de vakantie is voorbij en met recht kunnen we zeggen: “Wat een weer”.

  Dit jaar waren we in Normandië, niet eens zo heel ver maar wel prachtig, een indrukwekkende historie, mooie zandstranden en majestueuze krijtrotsen. Dan spreek ik nog niet eens over de “Moules avec frites” ((9,50 euro)

  Het was goed dus.

  Van de vele boeken die ik mee nam las ik er twee: “het Geluk van Limburg” van Maria Luyten en de bestseller “het verloren symbool”. van Dan Brown.

  Het boek van Maria Luyten kreeg ik van zoon Rens te leen. Onze familie heeft zelf geen mijnwerkersachtergrond maar het boek is zeer herkenbaar voor iemand die jarenlang in die mijnstreek heeft gewoond.
  In 1972 kwam ik met een aantal medestudenten aan op het station in Lotbroek. Het was een druilerige grijze dag, onder de rook van de staatsmijn Emma een beetje somber allemaal. In 1973 ging de Emma dicht.

  Vele politici maar toch vooral degenen die zelf nooit ‘onderin’ hadden gewerkt probeerden politieke munt te slaan uit de mijnsluitingen.

  Want: “Den Uyl heeft de mijnen gesloten”, zo heette het. Als we nu zien wat er in Groningen naar aanleiding van de (gevolgen) van gaswinning aan de hand is vraag ik me af of de zelfde mensen op dit moment Joop den Uyl dankbaar zouden zijn geweest...

  Ook in onze tijd is het vergoeden van mijnschade in de mijnstreek een onderwerp dat met enige regelmaat de kop op steekt. 

  In 1976 sneuvelde de schoorstenen van de Oranje Nassau; de Lange Lies en de Lange Jan. Vanuit Lotbroek waar ik inmiddels werkzaam was kon ik het allemaal volgen.

  De historie aan de mijnindustrie wordt in de streek levendig gehouden. Wie tussen Amstenrade en Merkelbeek onder de N276 door rijdt, ziet het werk van kunstenaar Herman Veltrop. Hij heeft het oude viaduct beschilderd met afbeeldingen die herinneren aan het mijnverleden van de streek. De foto onderstaand is gemaakt bij de 'opening', Het meisje in het rood is mijn kleindochter Ava. Zij woont met vader Rens en moeder Rachelle in Schinveld.  De vakantie is nauwelijks een week voorbij. Twee themaraden zijn inmiddels de revues gepasseerd.

  Op maandag 20 augustus spraken we over de stand van zaken rondom het centrumplan. Zowel vanuit de politiek als vanuit de ondernemers was er grote belangstelling. Logisch, voor de ontwikkeling van Nederweert zijn/moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Daarmee is het ook een stevig politiek item.

  Op dinsdag 21 augustus bracht hoogleraar Pieter Tops een bezoek aan Nederweert. Samen met journalist Jan Tromp schreef hij het boek: “De achterkant van Nederland”. Het boek gaat in op de relatie tussen onderwereld en bovenwereld.

  Om maar eens een voorbeeld te noemen. Het geld wat met criminele activiteiten wordt verdiend moet toch ergens uitgegeven worden. De gemeente Nederweert wil samen met andere instanties (politie, OM, belastingdienst en douane) fors inzetten op het bestrijden van ondermijning. Voor mij is daarbij minder de vraag van belang “wiens competentie of bevoegdheid is het?” maar meer “hoe bereiken we resultaten?”.

  Iets totaal anders.

  “De dienstbare overheid” is een bekend begrip. Om dat letterlijk in praktijk te brengen en als dank voor hun tomeloze inzet gingen wethouder Koolen en ik “oberen” tijdens de afsluitingsavond voor vrijwilligers van het KinderVakantieWerk. Dat deden we met veel plezier, Voorzitter Tjeu Stultiens stuurde me onderstaande foto  Om het weekend goed in te luiden gingen Thea en ik afgelopen vrijdag naar de onvolprezen Huiskamer aan de Wilhelminasingel in Weert. In een geweldige muzikale ambiance traden daar de Hot Buskers op. Veel (oud)dorpsgenoten waren er getuige van. Logisch, de band is ook op en top Nederweert.

  En dit weekend is het overal voor- of achterom kermis. Vanmiddag, zaterdag 25 augustus, vindt de officiële opening plaats. Er is voor elk wat wils aan attracties en veel muziek in het dorp. Wie weet zien we elkaar nog. Op het horecaplein of aan de voet van de Lambertustoren. Daar treedt op zondagavond 21.00 uur  in Zaal Centraal de 21Boeket Blues Band op. Daar wil ik graag bij zijn.

  In ieder geval allen heel veel plezier toegewenst.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Hartelijk afscheid, warm onthaal en de (kinder) vakanties zijn begonnen

  (13-07-2018)


  Op woensdag 4 juli namen we afscheid van de wethouders Geraats, Coumans en van Meel. Als ik de woorden zo achter elkaar zet klinkt het ogenschijnlijk wat kil.
  De werkelijkheid is anders. 
  Ik kijk terug op een hele mooie samenwerking met fijne collega's. Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen kwaliteiten.

  Henk Geraats, dossiervreter en op alle terreinen van het gemeentelijk beleid een gekend en erkend strategische sparringspartner. Altijd bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Solide loco-burgemeester.

  Theo Coumans, vind ik met recht een positieve verrassing en verademing; vierkant, pragmatisch en resultaat gericht. Langslepende dossiers bracht hij in anderhalf jaar tot een goed einde waar het soms uitzichtsloos leek.

  Rick van Meel, verichtte baanbrekend werk voor de kanaaalzone aan Budschopzijde, bond ook in den Haag de koe de bel aan en ging 'andersdenkenden' niet uit de weg maar zocht ze juist op.

  Van NederweertAnders kregen de wethouders een toepasselijk en op maat gesneden boek. Heel leuk en misschien het begin van een mooie traditie.

  (Na de vergadering herinnerde ik me dat ik begin negentiger jaren aan een afscheidnemend raadslid die zijn vernieuwingsdrang in mijn ogen té veel oppimte het boek "Im Westen nichts Neues" van Erich Maria Remarque gaf. Het stond in mijn boekenkast, beduimeld en helemaal 'stuk' gelezen.
  Achteraf had ik er wel spijt van. Het is een indrukwekkend boek over de zinloosheid en ellende van oorlog en het geruststellen van de familie thuis. Alleen de titel paste goed bij het afscheidnemend raadslid).

  Minimaal elke dinsdagmorgen bespraken we samen het wel en wee van de gemeente. Zo werd de B en W vergadering de middelpuntvliedende kracht van het gemeentelijk beleid. Ik kijk er met veel plezier op terug.
  Onder het motto: "Geen mooier gewicht dan evenwicht" vormden we in combinatie met elkaar een goed team. 

  Het was bloedjeheet tijdens de afscheidsbijeenkomst in de raadzaal. Klimatologsiche aanpassingen zijn daar geen overbodige luxe. Een mooie uitdaging voor de nieuwe bestuurdersploeg.
  Daartoe vond op 5 juli een ingelaste raadsvergadering plaats. Vanwege Raadpop weken we uit naar de Haazehoof.  En met ons veel familie, vrienden en bekenden van de nieuwe wethouders. Zij kregen letterlijk en figuurlijk een warm onthaal. Een prachtige start voor Henk Cuijpers, Frank Voss en Peter Koolen. Na de raadsvergadering bespraken we kort de meest actuele zaken. Het klikte meteen.

  Eerlijk is eerlijk; de ingehuurde geluidsinstallatie voor de vergadering was naatje pet. Bezoekers moesten al liplezen om ons te kunnen volgen. Dat was zeer jammer.
  De vergadering liep wat uit omdat er het nemen van een voorbereidingsbesluit op de agenda stond. Een voorbereidingsbesluit dat zich richt op de knelpuntsituaties in de pluimveesector.

  Bijzonder was dat in de tijd tussen de nieuwe en de oude wethoudersploeg ik dit dossier -inclusief de contacten met de staatsecretaris- behartigde. Dan moet je het als portefeuillehouder ook uitleggen en verdedigen. Immers de 'oude' wethouders zijn afgetreden en de nieuwe wethouders zijn nog niet ingevoerd in de materie. Uiteindelijk stemde op één na alle raadsleden voor. Een goed teken als we willen komen tot een 'Pact van Nederweert" voor de intensieve veehouderij. Dan is de inzet en commitment van alle partijen onmisbaar. Een compliment van staatssecretaris van Veldhoven volgde de dag op de raadsvergadering.

  Ook in de Haazehoof was het drukkend warm. Er werd mij verzocht wat vaart te maken omdat ik had begrepen dat de nieuwbakken wethouders hun benoeming nog op andere plekken wilden vieren. Daarbij kwam als extra agendapunt de intensieve discussie over het voorbereidingsbesluit. Zo was er wat weinig tijd voor de persoonlijke felicitaties vanuit de zaal. Dat zal zeker op een ander moment zijn goedgemaakt.

  De ontmoetingen met de wethouders en de eerste collegevergadering geven me veel vertrouwen in de toekomst.
  Met veel plezier zal ik ze de komende tijd terzijde staan zodat ze snel mogelijk goed ingewerkt worden en goed berekend zijn op hun taak. Er wordt wel gezegd dat het een jaar duurt voordat dat op alle dossiers het geval is. Samen met ons ambtelijk apparaat zijn we daar al volop mee bezig.

  Inmiddels zijn de schoolvakanties aangebroken. Voor mij ook de reden om deze blog enige tijd stil te leggen. Voor degenen die thuis blijven: Geniet van Nederweert en de vele activiteiten. Voor degenen die naar elders gaan "Kom goed weer thuis, let bij zee-vakanties op voor kwallen" (Is altijd verstandig).

  Voor beide categorieën geldt: "Ontspan, pluk de dag maar laat ook wat hangen voor morgen....."
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Zeg het met foto's

  (28-06-2018)


  Het is op en top zomer. Ditmaal daarom geen uitgebreide teksten. Gewoon een aantal foto's uit de afgelopen weken, niet eens allemaal "op datum".

  Één ding is duidelijk: Burgemeester zijn is Nederweert blijft super uitdagend en leuk
   


  Foto: Berber Rulkens

  Donderdag7 juni: Gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven over de fijn stof problematiek in Nederweert (en Nederland)  Foto's: Nederweert24

  Woensdag 13 juni: De rolstoeltocht in Nederweert was wederom een groot succes. Dankbare gezichten, enthousiaste vrijwilligers.


  Foto: Bram Thijssen 

  Vrijdag 15 juni; Op ons bedrijventerreinen aan de Pannenweg gaan die dag maar liefst twee bedrijven officieel van start: ARRK SPG en VDL Kunstoffen.
  Beide directies spreken hun waardering uit voor de gemeente Nederweert en de ambtelijke inzet. Welkom en veel succes vanaf deze prachtige locatie.


  Foto's: Nederweert24

  Zaterdag 16 juni: Opening Kunstlint; het bestuur is gewijzigd, het enthousiasme gebleven.


  Foto's: Nederweert 24

  "Wo man singt, lasst man sich ruhig nieder. Bösewichten haben keine Lieder".
  Beloofd is beloofd, dus deed ik samen met voorzitter René Verheggen, de opening van het korenfestival bij gelegenheid van het 15 jarig jubileum van het Shantykoor 

  Bij de foto's hieronder:
  Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn en dus verzorgde locoburgemeester Theo Coumans op het zelfde moment op perfecte wijze de opening van het Bondsschuttersfeest. Later op de middag sloot ik uiteraard aan.

  De beoogd toekomstige loco-burgemeester Henk Cuijpers wijst (nu nog) de schutterij de weg. En op de onderste foto ziet u dat echtgenote Thea met heel veel plezier het vlaggetje naar beneden schoot.
  Foto's: Nederweert 24

  Zondag 17 juni Bondschuttersfeest


  Foto: Nederweert 24

  Maandag 18 juni:  Ria Faber Chef Basiseenheid Weert/Leudal/Nederweert en ik brengen samen  tijdens een persconferentie verslag uit van de resultaten van de bestuurlijke controles 'ondermijning' waarbij 9 locaties door gezamenlijke overheidsdiensten werden bezocht.


  Foto's: Nederweert24

  Donderdag 21 juni, samen met wethouder Geraats een bezoek gebracht aan het diamanten Bruidspaar Lei en Lieske Op Heij  Foto: Johan Bloemers

  Dinsdag 26 juni: Inwijding waterwagen en kavel nieuwe brandweerkazerne, samen met de jeugdbrandweer.


  Foto: Nederweert 24

  Dinsdag 26 juni Ondertekening erfpachtovereenkomst met de  Veiligheidsregio Limburg Noord over het terrein van  de brandweerkazerne


  Foto Nederweert 24

  Dinsdag 14 juni: Opening Bengele Beweegt Beach Event, vroeger kwam ik hoger.....


  Foto: Nederweert 24

  Dinsdag 19 juni: Aanbieding van het coalitieakkoord "Aan de slag voor een gezonder Nederweert". Op 5 juli worden de nieuwe wethouders benoemd.
   


  Foto: Nederweert 24

  Woensdag 27 juni: Opening van de Gunnerij, samen met de altijd actieve en hardwerkende Thieu Knapen.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Open brief aan formerende parijen JAN/NederweertAnders/D'66

  (09-06-2018)


  Het concept bestuursakkoord tussen JAN, NederweertAnders en D'66 zit in een afrondende fase. Zoals te doen gebruikelijk ben ik in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het concept. Deze reactie vindt u onderstaand.


  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Vanuit het perspectief van een burgemeester gaat deze blog over coalitievorming

  (21-05-2018)


  Het was de juiste discussie op de juiste plek. Tijdens de openbare raadsvergadering van 8 mei j.l sprak de raad over de stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming. In onze Nederlandse democratie is de raadzaal dé plaats en de openbare raadsvergadering hét moment om de politieke discussie te voeren.

  Het is toch eenvoudig, de verkiezingsuitslag was helder. De beoogde coalitie kan rekenen op een democratische meerderheid. Daar is geen speld tussen te krijgen.

  Als er een beoogde andere coalitie aan het werk was gegaan waren de onderlinge redeneringen net zo vanzelfsprekend geweest. Bijvoorbeeld de twee grootste partijen gaan onderhandelen (CDA en JAN) óf de grootste partij en de twee winnaars gaan met elkaar aan de slag (CDA, Nederweert Anders en D66). De ervaring leert me dat het in dit soort situaties uiteindelijk minder om de rationele onderbouwing gaat maar meer om de politieke wil. JAN, Nederweert Anders en D’66 willen Nederweert gaan besturen. Niet dat een partij wordt uitgesloten maar de voorkeur is anders.

  En dus -wie zal het zeggen- bestaat er de reële mogelijkheid dat Nederweert een college krijgt met drie nieuwe wethouders die voor het eerst in hun leven het ambt gaan vervullen. Elke compleet nieuwe wethoudersploeg is ten principale altijd goed en voor iedere burgemeester steeds een uitdaging. In de afgelopen 12 jaar heb ik nogal wat ervaring opgedaan met wisselende coalities. Ik begon met een JAN/PvdA/VVD coalitie. Tussentijds ontstond er een CDA/PvdA/VVD coalitie en de laatste 4 jaar gingen CDA en VVD de samenwerking aan. 10 Wethouders zag ik tot nu toe komen en gaan. Mooier dan door deze feiten kan niet beter worden geduid dat een burgemeester altijd boven maar vooral tussen de partijen staat.

  Belangrijke vraagstukken krijgt Nederweert voor de kiezen. Het Centrumplan, de Infrastructuur het Buitengebied zijn wel de meest opvallende kwesties. Het is daarbij goed om te zien hoe de huidige wethouders de verbinding zoeken met hun nog onbekende opvolgers.  Alle huidige wethouders voelen nadrukkelijk de noodzaak van een warme overdracht aan hun opvolger en ambtelijk wordt dat ten volle ondersteund. Dat heeft ook geresulteerd in een openbaar stuk waarin het huidige college de onderwerpen beschrijft met een hoge bestuurlijke attentiewaarde. Het heeft wat mij betreft natuurlijk ook alles te maken met de bestuurlijke continuïteit waar onze plaatsgenoten, organisaties en ondernemers recht op hebben.

  Verbinding zoeken tussen partijen onderling is  al jarenlang een grote kracht van politiek Nederweert. Zelfs wanneer er sprake was van serieuze tegenstellingen. Ik hoef maar te verwijzen naar de raadsdiscussies over de randweg waarbij altijd met veel onderling respect argumenten werden gewisseld. Altijd vermeldden het college samen met de raad zorgvuldig de meerderheids- en minderheidsstandpunten in brieven naar de provincie. Het waren discussies die ook op de overvolle publieke tribunes bij voor- en tegenstanders veel respect afdwongen. Secuur, transparant en integer.

  Verbinding zoeken betekent de intrinsieke overtuiging voor een nieuwe coalitie dat haar zinvol en goede werk een basis vindt in de prestaties van eerdere colleges en raden. Werkelijke verbinding betekent dat de coalitie dat besef wil uitstralen.

  Het betekent voor elke nieuwe oppositie dat het de opdracht heeft om frank en vrij en onbevangen naar de ontwikkelingen te kijken zonder een nostalgische of zure hang naar het verleden.

  Waarbij voor de echt majeure ontwikkelingen geldt -daar ben ik vast van overtuigd- dat ze alleen maar samen tot succes gebracht kunt brengen.
  Wanneer we spreken over het Buitengebied in Balans/ de Intensieve veehouderij dan is die samenwerking en verbinding tussen alle partijen in de raad absoluut noodzakelijk. Juist vanwege het draagvlak niet alleen bij omwonenden maar ook bij de agrarische ondernemers. Want beiden hebben zo hun eigen uitgesproken 'natuurlijke' politieke partners.

  Dat is de nieuwe raad zeker toevertrouwd. Wat gezegd moet worden moet worden gezegd. Vanuit ieders eigen rol, coalitie of oppositie, moeten de belangen van Nederweert worden gediend. Dat is een cliché maar daarom niet minder waar.

  ‘t Kumptj good.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bij de dodenherdenking 2018, het verhaal van een plaatsgenoot

  (05-05-2018)


  Al enige jaren vertel ik bij de dodenherdenking een verhaal van een plaatsgenoot. De voorbereidingen zijn altijd intens en vaak emotioneel. De gesprekken, het nadenken over wat ik heb gehoord. Het toevertrouwen van het relaas aan het papier. Het opnieuw teruggaan en bespreken van wat ik wil gaan zeggen. Alhoewel de onderwerpen heel beladen zijn geeft het me een rijk en dankbaar gevoel. Het is mooi dat ik de verhalen hoor en mag vertellen. Dank daarvoor. Hieronder leest u mijn bijdrage.

  "Het is 4 mei, een belangrijke dag in ons land. Overal vinden dodenherdenkingen plaats, wordt er stilgestaan bij wat er in 40-45 gebeurde.  Dat doen we vanavond niet alleen op deze plek. 7 km verder op in de grote tent van Moulin Blues verstomd om 8 uur de muziek en wordt er bij de oorlog stilgestaan.

  Als burgemeester van Nederweert spreek ik met veel plaatsgenoten. Regelmatig gaat het gesprek over de oorlog. In onze gemeenschappen leven nog vele verhalen. We hoeven het niet ver te zoeken.

  Vorig jaar vertelde ik u de herinneringen van Ciska van de Kerkhof-Saes uit Nederweert.

  Onze  bijeenkomst bij het oorlogsmonument op het Raadhuisplein wordt  vandaag onder andere begeleid door Zangkoor Milagri Leveroy en de Fanfare Concordia Leveroy

  Dit jaar jaar neem ik u daarom mee naar de 8ste oktober 1944 in Leveroy.

  Ik sprak daarover de afgelopen weken met Pierre van Bommel, inmiddels 91 jaar oud. Ik ken Pierre en zijn vrouw Truus van eerdere ontmoetingen.
  Namens het gemeentebestuur bracht ik hen drie keer eerder een bezoek. Ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk, hun 60 jarig huwelijk maar ook bij Pierre’s 90ste verjaardag. En altijd kwamen de gesprekken als vanzelf  op de oorlog.  En altijd spreek je dan over de ingrijpende gevolgen van grote wereldgebeurtenissen op het leven van gewone mensen in een klein dorp.

  Ik heb Pierre beloofd om terughoudend om te gaan met wat hij me vertelde. Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend en ellendig dat je het nog niet eens met je naasten kunt delen. De oorlog heeft zijn leven bepaald en getekend. Alles wat Pierre nu denkt en vindt  houdt er mee verband. Dochter Mariet vertelt dat de oorlog thuis een vrijwel onbesproken onderwerp bleef. Oorlogsfilms kijken op tv was er niet bij. Wortelenstamppot eten kan Pierre nog steeds niet.

  Hetgeen ik u vertel heb ik met Pierre, Truus en hun dochter Mariet doorgenomen. Zo mocht ik het zeggen.

  Pierre vertelt: “Het was op 8 oktober 19 44, ik was pront 17 geworden. Net als elke zondag gingen we naar de H. Mis. De dienst werd door een razzia van de Duitsers ruw verstoord. Bij de kerkdeur werden we opgewacht. Met 18 mannen gingen we op transport.

  Eerst gingen we naar Roermond met 77 man in één wagon, ‘s Nachts ging het verder naar Wuppertal. Daar hebben we 2 dagen in een lager gezeten.

  Het eten was er heel slecht; Het middageten bestond uit een portie warm water waarin koolbladeren ronddreven. Dat moest koolsoep voorstellen”.


  Ongeveer 100 Limburgers waaronder Pierre vertrokken naar de landbouwgebieden in de omgeving van Hannover. Het was de tijd van de bietencampagne, dat levert altijd veel werk op. Pierre heeft  zes weken “krotten moeten uitdoen” op een staatsboederij. Daar werden de “gooj schoon” die hij nog aan had voor het bezoek aan de zondagsmis  in Leveroy omgewisseld voor klompen met een leren riempje.

  Verderop in het Harzgebergte werd hij met 6 anderen ingezet voor het dichten van een bominslag. In het concentratiekamp leefde iedereen voor zich. Het was puur overleven. ’s Morgens droog brood, ‘smiddags weer warm water met een koolblad.

  “Onder de hoogspanningsdraad van het concentratiekamp door haalden we wat wortels uit de aangrenzende tuin. Met gevaar voor eigen leven. Als je de draad aanraakte was je op slag dood. Het was bar en bar slecht”.
  Pierre werd een uitgemergelde magere jonge man.

  Hij zegt: “Ik heb ze nog voorgedaan hoe je koeien moest melken, ik dacht als ik dat mag doen zorg ik er wel voor  dat de melk niet alleen in de emmer terecht komt. Ik deed het prima maar de commandant wilde me niet voor dat werk inzetten.

  Uiteindelijk werd ik tewerkgesteld in Katlenburg-Lindau op een boerderij. Daar werd ik gelukkig goed behandeld. Ik woog nauwelijks 40 kg maar daar werd ik weer een beetje mens”.


  Katlenburg-Lindau ligt ongeveer 400 km hier vandaan.

  In 1976 is Pierre met Truus onaangekondigd teruggegaan. De boerderij kende hij meteen terug. Günther Schwarz , destijds een jongetje van 14 jaar kende hem ook meteen. Ze werden erg gastvrij ontvangen.

  Pierre zegt; “Toen de bevrijding  kwam ben teruggelopen, met Hermans uit Grathem en Parren uit Thorn, na het  middageten. We hadden nog een lange tocht voor de boeg. Weken aan een stuk hebben we gelopen soms gekropen door  beken,  langs de rivier de Weser, over de railing van een kapot geschoten spoorbrug, overal zagen we de restanten en verschrikkingen  van de oorlog.

  Bijna thuis, tussen Heythuysen en Leveroy kwam hij mevr. Hoeben van de Bekker tegen. Ze was op de fiets. Ze schrok en zei “Bis tich det Pierre”. Ze vroeg of hij haar fiets wilde lenen, dan liep zij wel terug. Pierre wilde het laatste stukje zelf lopen.

  Eind mei 1945 arriveerde Pierre in Leveroy.

  Hij vertelt: “Na thuiskomst vroeg de pastoor of ik uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer de week daarop als bedevaart naar de Kapel in ’t zand in Roermond wilde lopen. Dat heb ik niet gedaan.  Ik had genoeg ‘bedevaart ‘ gehad”.

  Wij leven in een tijd vol spanningen en oorlog, nog steeds hopen mensen ooit de weg naar huis te vinden, zijn ze wanhopig op zoek naar vrede.

  We herdenken vanavond  alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Wij mogen gelukkig in vrijheid leven. Laat ons de verhalen doorgeven. Wij zullen hen nooit vergeten".

  Voor een verslag van de dodenherdenking verwijs ik u naar: https://www.nederweert24.nl/2018/05/04/dodenherdenking-bij-oorlogsmonument-op-raadhuisplein-2/
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Psychologie van de koude grond......

  (30-04-2018)


  Af en toe ga ik na hoe vaak mijn twitter-berichten worden gelezen. Je kunt er geen peil op trekken en ik weet dus ook niet of het aantal clicks veel of weinig is.
  Meestal zijn de aantallen niet opzienbarend. Maar waar komen nu de verschillen uit voort? 

  Krijgen berichten met een bestuurlijke opvatting veel aandacht. Nee dat valt reuze mee. Hiervan getuigt bijvoorbeeld onderstaande tweet over de uitwerking van een alternatief voor de Randweg naar aanleiding van een krantenbericht. Dit alternatief moet leiden tot een weloverwogen keuze. De tweet is overigens niet opzienbarend maar sluit gewoon aan op de opvattingen van het huidige college en de meerderheid (CDA/VVD) in de vorige raadsperiode. Dat zou een rol kunnen spelen.

  De tweet werd slechts 218 keer weergegeven. Dat had ik veel vaker ingeschat. Leeft de Randweg/knelpuntenalternatief behalve bij de actiegroepen/direct belanghebbenden en de lokale politiek minder dan we soms vóóronderstellen. Dat lijkt me natuurlijk toch ook niet waar te zijn. 

  Gisteren, zondagavond 29 april om 23.00 uur, plaatste ik een tweet over de aanstaande  dodenherdenking. Eigenlijk redelijk midden in de nacht. Vanmorgen om 9.00 hadden 392 mensen de tweet aangeklikt. En nu een uur later zijn het er zelfs 454. Wat is de verklaring?, historisch besef? Positief gevoel? Saamhorigheid?

  Het twitterbericht over de coalitievorming in Roermond en de voordracht van zoon Rens werd 4 dagen geleden geplaatst. 994 Personen keken er naar. Dat vond ik nu in verhouding wel veel. Waar komt het uit voort? Scoort menselijke betrokkenheid in combinatie met politiek per definitie goed? 

  Ongetwijfeld zullen hele knappe koppen het perfect kunnen analyseren. Ik blijf me liever verbazen anders maak ik me te zeer schuldig aan "psychologie van de koude grond".

  Tot slot iets heel anders, via de media heb ik kennis genomen van het ontslag van Daan Prevoo en een groot deel van de statenfractie van de SP. Ik heb Daan meegemaakt in de "Rumal-discussies".  Dat dossier heeft hij heel goed opgepakt met een grote betrokkenheid op de zorgen van omwonenden. Dat is niet vreemd voor iemand met zijn achtergrond. Hij bleef daarbij oog houden voor de bedrijfsbelangen. Altijd een moeilijk evenwicht maar het is wel aard en nagelvast aan het besturen van een provincie (of gemeente) verbonden. Daan bedankt.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • We zijn van wal gestoken en dat is maar goed ook

  (20-04-2018)


  De eerste vergadering in de raadsperiode 2018-2022 van het presidium (de vergadering van (nieuwe) fractievoorzitters, griffier en burgemeester) heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. De vergadering verliep in goede harmonie; we spraken over de inhoudelijke verbinding tussen de huidige en de vorige raadsperiode, de agenda van de raadsvergadering van 8 mei, de themaraden en zo meer.

  In het kader van de inwerkperiode van de nieuwe raadsleden (en fractie-ondersteuners) vonden er deze week twee informatieavonden plaats.
  Vanuit de gemeentelijke organisatie werd daarbij ingezoemd op een aantal onderwerpen waaronder:
  - De rollen die raad en college in de gemeentepolitiek vervullen,
  - de instrumenten die een raad(slid) heeft om het beleid te beïnvloeden,
  - het begrotingsproces en de financiële stand van zaken,
  - het sociale domein,
  - de nieuwe omgevingswet,
  - onze externe gerichtheid op de omgeving en de kernen van Nederweert (zowel fysiek als sociaal) en de 
  - samenwerking in de regio.

  Eigenlijk veel te veel om in twee avonden te kunnen verwerken. Dat hoeft overigens ook niet. De komende maanden zullen mede in het teken staan van informatie ophalen, indrukken opdoen en thuisraken in het politieke metier.

  Tijdens de eerste avond stond ik nog even stil bij het begrip "Right to Challenge" of in goed Nederlands "het recht om uit te dagen".
  Het kabinet kiest voor Right to Challenge, zo staat in het regeerakkoord. Er komt een aparte regeling om dit mogelijk te maken. Burgers en lokale verenigingen krijgen de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Ook krijgen buurtbewoners of verenigingen "het eerste recht" om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de activiteit zelf voort te zetten.
  Het past perfect in onze visie op de participatiemaatschappij. Een prachtige doelstelling en een hele mooie uitdaging. Al denk ik af en toe dat we als beleidsmakers en politici in onze gedachten wat verder zijn dan de maatschappij. Maar goed, dan is het (mede) onze taak om die verschillen te overbruggen. En zoals het oude maar nog steeds zinvolle spreekwoord luidt. "Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd". Al willen we graag heel snel. Vooral voortvarend koers houden dus.

  Met alle nieuwe raadsleden heb ik in deze beginperiode een kennismakingsgesprek. Het is zinvol en interessant om te spreken over iemands individuele drijfveren om politiek te gaan bedrijven. Een persoonlijke kennismaking hoort daar wat mij betreft bij. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die bij de gemeente aan de slag gaat.

  Kortom we zijn van de kant en dat is maar goed ook. Nederweert is nog lang niet af.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Wetenswaardigheden op een rij

  (13-04-2018)


  In deze blog even wat (aardige) wetenswaardigheden uit de afgelopen anderhalve week op een rij.

  Tijdens een bezoek aan staatssecretaris van Veldhoven (I en W) werd gesproken over een 'APK' voor stallen. De staatsecretaris was voorzichtig positief. Nederweert pleit er daarnaast al langer voor om wettelijk te borgen dat bij vermindering van uitstoot (door verplichte technische voorzieningen) het toegestane emissie-plafond niet opnieuw opgevuld mag worden met meer dieren.

  Veel maatschappelijke organisaties vinden hun weg naar onze informatieavonden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Enerzijds wordt privacy meer en meer een belangrijk maatschappelijk item. Anderzijds zijn  “big data”  gouden handel geworden met alle negatieve gevolgen van dien. De invoering van de verordening is overigens geen vrije keuze maar wordt voorgeschreven. Evengoed is het een opgave voor de organisaties om U tegen te zeggen. Waar wij kunnen helpen doen we dat graag. Van Brunssum tot Hendrik Ido Ambacht krijgen wij vragen over onze aanpak. Bij de wijze waarop Nederweert organisaties benaderd lopen we voorop. Op de foto ziet u de propvolle raadzaal. Volgende week donderdag 19 april is de tweede sessie.  De bezoekers aan de theatervoorstelling “Dag Mamma” in de Pinnenhof werden geraakt door de diepmenselijke emoties die ontstaan bij mensen die lijden aan dementie en hun naaste omgeving. Een buitengewoon indrukwekkende en leerzame voorstelling. Zie ook: https://www.nederweert24.nl/2018/04/06/dit-raakt-je-tot-in-het-diepst-van-je-ziel-dag-mama-fotos/

  Rogee Beerens en Emiel Dings spraken op heel plezierige wijze met me over het timmerdorp zoals dat op Hemelsvaartsdag weer in Budschop van start gaan. Samen met wethouder Geraats wil ik graag de opening verzorgen. Echtgenote Thea en ik zullen als vrijwillige timmercoaches daarnaast een dagdeel de handen stevig uit de mouwen steken. https://www.nederweert24.nl/event/timmerdorp-xxl-jong-nederland-budschop/

  Het 4 mei-comite kwam bijeen en sprak over de dodenherdenking. De noodzakelijke afspraken zijn gemaakt. Goed dat we dat in Nederweert nog steeds zo doen. Dank ook aan de muziekverenigingen uit Leveroy, scouting Nederweert en de Bond van Wapenbroeders Ospel.

  Nederweert is een  wereldkampioen rijker, Lorenzo Caboni. In januari 2017 kreeg Lorenzo al het gemeentecompliment in de categorie sport. Ook nu gaan we hem binnenkort zeker in het zonnetje zetten.  De trotse ontvangers van de Gemeentecomplimenten 2017 met in het midden breakdancer Lorenzo Caboni.
  Foto's: Nederweert24


  Er werd geen gouden helm in de Peel opgegraven maar jonge Ospelse dames vonden op een hotelkamer in Valkenburg 26.000 euro in een toilettas. Niet verkeerd al hebben ze er geen profijt van.

  We werden wederom opgeschrikt door dumpingen van drugsafval. Zorgwekkende gebeurtenissen. Het tegengaan van criminaliteit en ondermijning moet topprioriteit van de politiek blijven en zeker van de burgemeester.

  We konden kennis nemen van het onderzoek naar hotelaccomodaties in Limburg. Laten we de boel de boel en alles “aan de markt over” of nemen we onze overheidsverantwoordelijkheid op het gebied van ruimtelijke ordening serieus. Dat is en blijft het (eeuwige) vraagpunt. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180409_00059335/alle-limburgse-hotelplannen-opnieuw-tegen-het-licht

  U weet het: In afwachting van de benoeming van een nieuw college blijft  het huidige college uiteraard Nederweert besturen. Ook na de verkiezingen moeten zaken immers ter hand worden genomen en tot uitvoering worden gebracht.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De nieuwe raad kan van start

  (03-04-2018)


  Vorige week donderdag 29 maart, werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Het was niet direct een inhoudelijke vergadering.
  Veel vrienden, familie en bekenden kwamen naar de raadzaal om getuige te zijn van de installatie en om de nieuwe leden te feliciteren.
  Een paar dagen eerder opperde ik aan de politieke partijen om aansluitend aan de installatievergadering een openbare avond te organiseren. Iedereen was dan toch al bij elkaar. Zo konden de partijen nog even terugkijken op de verkiezingen en vooral het vervolg bespreken.

  Onder de uitstekende  leiding van de technisch voorzitter Peter Stultiëns en nadat de 'verkenner' Henk Hermans verslag had gedaan van zijn gesprekken met de partijen bleek dat de 5 partijen het eens waren over het aantrekken van een onafhankelijke procesbegeleider en het zo maximaal mogelijk in de openbaarheid onderhandelen.

  Getalsmatig zijn er een aantal opties mogelijk. Het zal er dus echt om gaan om het vraagpunt welke partijen zijn inhoudelijk het meest met elkaar verbonden. Dat lijkt logisch en dat is het ook maar ik weet ondertussen dat menselijke factoren bij coalitie-vorming een niet te onderschatten rol vervullen.
  Waar heb je de beste klik mee? In wie heb je het meeste vertrouwen? Dat soort vragen speelt op de achtergrond (ook) een rol.

  Het wachten is nu op de eerstvolgende openbare bijeenkomst. Die laat waarschijnlijk niet al te lang op zich wachten.

  Nederweert moet bestuurd worden, ook in de tussentijd. Vanmorgen spraken we in het huidige college hierover. Wij voelen ons daarvoor zeer verantwoordelijk.

  Tijdens de presidiumvergadering van 16 april a.s. wil ik met de fractievoorzitters bespreken op welke wijze het zittende college een aantal vraagstukken bij de kop wilt pakken. Natuurlijk zoeken we daarbij (procesmatig) een relatie met het nog op te stellen bestuursakkoord. 

  Presidiumvergaderingen vinden overigens al sinds jaar en dag in de volledige openbaarheid plaats. We beginnen om 19.30 uur. U kunt er bij zijn.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Afscheid van de raadsleden 2014-2018

  (28-03-2018)

  Tijdens de raadsvergadering van 27 maart werd afscheid genomen van 8 raadsleden. Op een totaal van 17 raadsleden gaat er een forse vernieuwing plaatsvinden. Tijd om om terug te kijken. Ik deed dat  in de volgende bewoordingen:

  "Dames en heren, geachte raadsleden,

  Bij een terugblik is het in de regel zo dat niet altijd iedereen dezelfde perceptie heeft van de werkelijkheid. Absolute objectiviteit bestaat niet en is een illusie. Toch zijn er wel een paar “waarheden” waarin we ons waarschijnlijk allemaal kunnen vinden.
  Om te beginnen; "Het is een groot democratisch goed dat we mogen gaan stemmen".
  Óf: "De kiezer heeft altijd gelijk".
  Óf : "Bij verkiezingen spelen beelden vaak een grotere rol dan de feiten".

  Dat gezegd hebbende is deze allerlaatste raadsvergadering van deze periode een geschikt moment om terug te kijken.

  357 Raadsvoorstellen hebben we behandeld, u diende 23 moties in en 27 amendementen.
  In sommige gemeenteraden wordt dat aantal bereikt in één begrotingsvergadering. Wordt Nederweert daardoor  een gemeente met een duffe gemeentepolitiek?  Ik geloof het niet. We mogen er eerder trots op zijn dat we juist door in de raadsvergadering de dialoog met elkaar aan te gaan, we vrijwel altijd tot goede en eendrachtige besluitvorming komen. Natuurlijk zijn er op belangrijke dossiers verschillen van inzicht, ik hoef in dat verband alleen maar op de randweg en het centrumplan te duiden. Maar dan is het onze kracht dat we die discussies volop aan gaan en ook politiek elkaar de nieren proeven.
  U mag daarop waarachtig trots zijn.

  In onze drie-eenheid ambtelijk apparaat, gemeenteraad en college hebben we samen voor Nederweert, voor de mensen van Nederweert hele goede resultaten bereikt. En het kan altijd nog beter. En als ik over wij spreek heb ik het echt over u als raad, over het ambtelijk apparaat en over het college.

  Om eens wat zaken te noemen:

  Nederweert is in financieel opzicht super gezond, een geweldig vertrekpunt voor elke coalitie in welke samenstelling dan ook.

  Fantastisch hoe dat we probleemloos de drie decentralisaties hebben ingevoerd, inhoudelijk én financieel.

  Onze geurnormen zijn de strengste in de gehele regio.

  Onze daadkracht heeft geleid tot buitengewoon snelle procedures waar het gaat over het plaatsen van windmolens.

  Onze inspanningen met betrekking tot de glasvezel, zijn voor de insiders fameus.Getrokken, gesleurd en geduwd hebben we er aan en niet alleen voor Nederweert. Het is een gekend feit dat geheel Midden Limburg profiteert van onze inzet en wederom daadkracht.

  De Pannenweg is met stip het meest succesvolle bedrijventerrein in de regio.

  Voor ons allen nog  te weinig maar ook op het gebied van fijnstof hebben we resultaat geboekt.

  De snelle doorontwikkeling van Nederweert waar het gaat over de veranderende positie van de overheid en een meer prominente plaats voor gemeenschapsinitiatieven is op vele fronten zichtbaar. Ik noem u: De Bengele Beweegt/de Uitwijck, Ospel Verenigt,de Stichting Activiteiten Leveroy, de Kanaalzone, onze leefbaarheidsregisseurs, Er zijn nog vele slagen te winnen maar de ankerpunten zijn gezet.

  Nederweert heeft haar strategische opties vervat in een dynamische strategische agenda waarmee we de komende jaren uit de voeten kunnen.

  De procedure die we hebben doorlopen om te komen tot een nieuwe brandweerkazerne kunnen zeer zeker als daadkrachtig en doortastend worden gekwalificeerd.

  De nieuwe woongebieden floreren ongekend. Het is een lust voor het oog om te zien hoe Nederweert zich ontwikkelt.

  Is dan alles goed gegaan? Nee naar ons aller gevoel duren bepaalde zaken veel te lang. Discussies over bereikbaarheid, infrastructuur en centrumplanontwikkelingen vragen –soms buiten onze invloedsfeer- heel veel tijd en energie. Dat is niet exclusief voor Nederweert maar het treft ons ook.

  In relatie met de intensieve veehouderij, de fijnstof en uitstootdiscussies neemt het belang van de volksgezondheid een steeds nadrukkelijker plek in. Dat is een gedeeld beeld.

  Dames en heren

  Ook met verdrietige zaken zijn we geconfronteerd; het overlijden van ons raadslid Frans Kurstjens en twee mensen die heel kort bij onze micro politieke wereld stonden, Jan van Iersel en Lies Evers.

  Hans Houtman en Hubert Mackus stopten als wethouder en werden opgevolgd door Theo Coumans en Rick van Meel.

  Een aantal nieuwe gezichten ook in de raad. Carla van Nieuwenhoven als opvolger van Hubert Mackus, Rolf Verheijen als opvolger van Frans Kurstjens, Carin Sieben als opvolger van Carla Dieteren, Jan van Nierop als opvolger van Maria Frenken en Lee Timmermans als opvolger van Martin Stroomer. Nieuwe gezichten die op haar of zijn manier het schip van Nederweert op koers hielden.

  Feiten en beelden komen niet altijd met elkaar overeen maar als we vanuit een helicopterview naar Nederweert kijken mogen we tevreden zijn zowel op de inhoud als op de onderlinge politieke verhoudingen. Ik wil daar u, de raadsleden lichting 2014-2018 heel hartelijk voor bedanken. Maar hoe doe je dat? Elk geschenk valt toch in het niet bij uw tomeloze inzet. En toch hebben we iets gevonden, een geschenk dat het heden met het verleden verbindt. Alle raadsleden wil ik graag onze nieuwe relatieschenk overhandigen. Het is heel bijzonder en gemaakt door Eddy Nijssen". 
   

  Tot zover de toespraak. Met betrekking tot het relatiegeschenk verwijs ik u graag naar de pagina op Nederweert24. https://www.nederweert24.nl/2018/03/27/gemeente-nederweert-presenteert-relatiegeschenken-uit-nederweerter-bodem/

   
  Zoals ik eerder aangaf namen er 8 raadsleden afscheid van de gemeenteraad te weten Mart Knapen, Maan Vaas, Lee Timmermans, Mark Hoeben, Renate van Lierop, Carla van Nieuwenhoven, Jos Willekens en Elly Scheepers. De laatste mocht ik - onder andere voor haar jarenlange lidmaatschap van de raad - Koninklijk onderscheiden. Ook hier een mooi artikel op Nederweert24. https://www.nederweert24.nl/2018/03/27/koninklijke-onderscheiding-voor-elly-scheepers-dings-uit-nederweert/
  De politieke partijen zijn inmiddels druk bezig met de onderlinge eerste exercities om te komen tot een nieuwe coalitie. Het is mede daarom een goede zaak dat er a.s. donderdag na afloop van de raadsvergadering een openbare bijeenkomst van de politieke partijen plaatsvindt. In ons eigen huis van de democratie; het gemeentehuis dus. Daar zal ongetwijfeld door partijen worden teruggekeken op de verkiezingsuitslag en vooruit worden gekeken naar hoe het nu verder moet. U leest er over op: https://www.nederweert24.nl/2018/03/28/eerste-verkennende-ronde-na-verkiezingsuitslag/
  ________________________________________________________________________________________________________________

 • Open brief aan de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen

  (19-03-2018)


  Woensdag 21 maart is het zover. Nederweert kiest een nieuwe gemeenteraad.

  In 2010 en 2014 schreef ik bij gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen een 'burgemeestersbrief' aan de politieke partijen.
  Aan de vooravond van de verkiezingen 2018 doe ik dat in de vorm van een open brief op mijn weblog. In de wetenschap dat mijn blog een van de meest bezochte pagina’s is van de gemeentelijke site verwacht ik hierdoor meer politiek geïnteresseerde plaatsgenoten te kunnen bereiken.

  Met veel genoegen heb ik geconstateerd dat uw programma’s goed aansluiten op de strategische agenda zoals die onlangs door de huidige raad als richtinggevend document is vastgesteld.
  Ik constateer verder dat u op basis van de programma’s tot een constructieve samenwerking kunt komen. Uiteraard zijn er nuance-verschillen maar inhoudelijk lijken er weinig tot geen onoverbrugbare tegenstellingen te bestaan. Zeker zolang wij in Nederweert kunnen blijven spreken over een open en onbevangen bestuurscultuur.

  Er is wellicht één uitzondering; de infrastructuur en bereikbaarheid van Nederweert en meer in het bijzonder de discussie over de Randweg.
  De vraag luidt of vóór- en tegenstanders de loopgraven blijven bezetten.
  Ik stel daarbij vast dat 'loopgravenstellingen' haaks staan op de inspanningen die thans door de provincie worden gedaan om te komen tot besluitvorming op basis van twee alternatieven die gelijkwaardig met elkaar worden vergeleken.
  Natuurlijk, het lijkt aantrekkelijk om van de Randweg een ‘vrije kwestie’ te maken. De bestuurskracht van Nederweert vraagt m.i. echter om een stabiele, zo breed mogelijke coalitie waarin juist op de controversiële onderwerpen wordt getracht tot overeenstemming te komen zonder vooringenomen stellingen die onaantastbaar zijn.

  Gehoord de discussies in de gemeenteraad en bij de politieke debatten is het relevant te melden dat onlangs de opdracht is verstrekt om de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in Nederweert-dorp in beeld te brengen. Medio 2018 kunnen de resultaten aan de nieuwe raad worden gepresenteerd. Ongetwijfeld kan u dat helpen bij het vinden van een oplossingsrichting.

  In uw programma’s mis ik enigszins de betekenis van de regionale samenwerking. Ik hoop dat de nieuwe coalitie en raad dat belang blijven onderstrepen. Het is van cruciaal belang voor het duurzaam eigenstandig voortbestaan van onze mooie gemeente Nederweert. Niet voor niets heeft de huidige gemeenteraad van Nederweert er, bij de begrotingsbehandeling 2018,  150.000 euro voor vrijgemaakt.

  Het is een feit dat gemeenteraden zich soms te veel op afstand voelen gezet door de samenwerkingsverbanden. Dat kan en moet veranderen.  Wellicht vanuit de structuur maar zeker ook vanuit de cultuur. Verwar echter controle niet met wantrouwen, denk (ook) in gezamenlijke maatschappelijke doelen en niet alleen in afrekenbare resultaten.

  Datzelfde geldt overigens tevens voor het gemeentelijk beleid en de uitstekende financiële positie van onze gemeente. Zolang als we financieel onze eigen broek kunnen ophouden heeft Nederweert bestaansrecht.

  Ondanks dat de verkiezingsstrijd aan de buitenkant soms anders doet vermoeden hebben wij in Nederweert een meer dan uitstekende politieke mores. Het is de taak van ons allen om dat in de komende vier jaren zo te houden.

  Naast de gemeenteraadsvergadering, de themaraden, klankbordgroep en het (zeer sporadische) ‘benen op tafel overleg’ zijn er in de afgelopen jaren diverse andere werkvormen van de raad ontstaan.
  Brainstormsessies, workshops, interactieve sessie, informatie-avonden. Alles hebben we wel zo’n beetje de revue zien passeren. Op zich uiteraard prima. Het lijkt me wel zaak om de werkvormen  op een of andere manier in te bedden in de besluitvormingsstructuur van de raad. Als we dat niet doen zal er ongetwijfeld onduidelijkheid over ontstaan en bovendien komt dan de politieke vraag aan de orde wie in de lead is: het presidium? het ambtelijk apparaat?  het college?, individuele wethouders?
  We moeten de komende periode samen zoeken naar dynamische werkvormen binnen maar ook buiten het gemeentehuis. De participatiesamenleving vraagt daar om.

  Op verschillende punten is het wijs om het Reglement van Orde voor de gemeenteraad te actualiseren en bij de tijd te brengen. De griffier heeft een aantal zaken vanuit het recente verleden genoteerd.

  Een aantal onderwerpen met name de openbare orde en veiligheid, bestuurlijke integriteit en het bestrijden van ondermijning zijn hoofdtaken geworden van het werk van een burgemeester. Het komt in uw programma’s niet of nauwelijks voor maar ik weet dat u het zeer relevante onderwerpen acht.

  Met betrekking tot de wethoudersbenoemingen is het mijn werkwijze om - na overleg met de betrokken coalitiepartij- en alvorens die partij een kandidaat-wethouder naar buiten brengt een risico-analyse te doen uitvoeren. Die analyse bespreek ik vooraf met de kandidaat. Een aantal kandidaat wethouders zijn inmiddels bekend. Wanneer opportuun zal ik een actuele risicoanalyse laten uitvoeren. Bij nieuwe wethouders wil ik de geschetste procedure handhaven. Recente gebeurtenissen in andere gemeenten in Limburg onderstrepen wat mij betreft dat belang.

  Tot slot; het is een goed gebruik dat de gemeente Nederweert ambtelijke ondersteuning levert bij de totstandkoming van het coalitie-akkoord. Uw eerste aanspreekpunt daarvoor is Petra Philips.

  Uiteraard is het desgewenst mogelijk de raadzaal in te zetten voor een openbare meeting n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen voorafgaand aan de coalitie-onderhandelingen. In 2010 is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 2014 is er van af gezien. Zo’n meeting geeft de politieke partijen de gelegenheid de verkiezingsuitslag te analyseren en hun positie in het vervolgtraject te markeren. Het aanbod ligt er.

  Graag wens ik u allen veel succes toe met de verkiezingen van 21 maart. Moge al uw verwachtingen uitkomen. We ontmoeten elkaar in ieder geval snel.

  Met vriendelijke groet,

  HFM (Henk) Evers,
  Burgemeester Nederweert
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bericht uit de laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018

  (15-03-2018)


  Op 13 maart vond de laatste inhoudelijke raadsvergadering van deze raadsperiode plaats.

  Politiek het meest opvallend was de discussie m.b.t. de geitenhouderijen. Alhoewel in de in ons direct omringende gemeenten de situatie zeker zo urgent en actueel is, is het Nederweert dat in Limburg de spits afbijt en met haar vooruitstrevend beleid als ‘game-changer’ optreedt. De media berichtten er volop over lees bijvoorbeeld: https://www.nederweert24.nl/2018/03/14/stand-still-beleid-geitenhouderijen-aangenomen/  

  De discussie bracht ook inwoners van andere gemeenten naar Nederweert.
  Van een van hen kreeg ik een mail waarvan ik graag 'n citaat wil aanhalen:

  "Geachte Burgemeester Evers,

  Gisteren mocht ik als inwoner van Vlodrop (Roerdalen) uw gemeenteraadsvergadering bijwonen.

  Ik wil u complimenteren met de wijze waarop deze vergadering op 13 03 verliep.
  Mij viel op dat de vergaderdiscipline, de deskundigheid maar vooral het respect voor elkaar en elkaars mening in uw raad groot is en bijzonder mag worden genoemd.
  De wijze waarop vragen door de wethouders en u werden beantwoord dwingt eveneens respect af.

  Ruimte voor dialoog, op zijn tijd een kwinkslag, humor maar bovenal resultaat gericht werken kenmerkte deze zitting.

  Wellicht dat u op enig moment deze passage met uw ‘team’ kunt/wil delen".


  Tot zover een citaat uit de brief. Aan de laatste zin geef ik graag gehoor, niet alleen intern maar ook aan u via mijn blog.

  Nog een opmerkelijk feit.
  Voor de eerste keer in mijn ambtsperiode in Nederweert kwam het college met een verdeeld stemadvies. Het onderwerp liet dat ook toe. 
  Aan de orde was een motie waarin ons college werd opgeroepen om  te bevorderen dat mensen die in Weert worden geboren Nederweert als geboorteplaats kunnen opgeven.

  Mijn echtgenote wilde graag in een vertrouwde omgeving, thuis dus, bevallen. Bij twee van de drie bevallingen waren we erg blij dat de ziekenhuizen van Heerlen en Brunssum zo kort in de buurt waren. Onze jongste Rens werd thuis in Schinveld geboren.

  Maakte ons de geboorteplaats wat uit? Eerlijk gezegd niet.

  Met dank aan Giel Bruijnaers: “Als een kat in een oven jongt, worden het nog geen kadetjes” Hij is trouwens in Weert “geboeëre”, als Nederweertenaar zou hij er zijn “geboore” maar dat terzijde.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Veiligheid voorop (4), stand van zaken nieuwe brandweerkazerne

  (08-03-2018)


  Stevige discussies zijn er begin vorig jaar gevoerd over de noodzakelijke bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Het is niet zinvol om daar nog al te lang bij stil te staan.

  Op 13 maart a.s. vindt de laatste -inhoudelijke- raadsvergadering van deze raadsperiode plaats. Vandaar dat we de balans hebben opgemaakt en de gemeenteraad en omwonenden onlangs onderstaande informatie hebben verstrekt. Dat is een goede afronding óók van de politieke discussie van destijds.

  U begrijpt dat de schrijfstijl in de informatievoorziening aan de raad veel meer 'staccato' is dan in een blog, ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Het gaat per slot van rekening om de zakelijke informatie.

  "Aanbesteding

  De voorlopige gunning is afgerond. Aannemersbedrijf Van der Horst uit Mill is geselecteerd.

  Thans vinden gesprekken plaats om de definitieve gunning af te ronden.

  Voor de verdere uitwerkingen is  BDO als architect geworven. Met beiden worden momenteel gesprekken gevoerd over de wijze van realisatie van het project en het benodigde tijdpad.

  Ruimtelijke ordening

  Aanvullend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Er is bij twee kavels sprake van een zinkverontreiniging op het perceel. Het betreft twee kavels waarop niet gebouwd wordt maar beplanting is voorzien. De plaatselijk verontreinigde delen en de exacte grootte en hoeveelheden worden verder in beeld gebracht door nader onderzoek. Dit kan betekenen dat delen van het perceel gesaneerd moeten worden door Veiligheidsregio. De gemeente heeft aan de veiligheidsregio gevraagd om vaart te maken met de RO-procedure (bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning) en rekening te houden met tijdige sanering in het bouwproces.

  Archeologisch onderzoek.

  Er heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Vanuit archeologische en cultuurhistorisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.

  In de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de kanttekeningen uit het archeologisch onderzoek voor wat betreft het habitat van vleermuizen. Er is aandacht voor het moment waarop bestaande beplating worden gekapt en herplanting op het perceel plaatsvindt zodat dit het habitat van de vleermuizen niet verstoord.

  Landschappelijke inpassing

  Er zijn recent twee bewonersbijeenkomsten gehouden voor inspraak door de omwonenden over landschappelijke inpassing. Er ligt een definitief plan. De omwonenden worden periodiek geïnformeerd over voortgang van het project. Gelijktijdig met deze informatieverstrekking aan uw raad hebben wij de omwonenden over actualiteiten, per brief, geïnformeerd.

  Verkeer

  Er wordt momenteel voor de verkeersaansluiting een nadere schriftelijke motivatie opgesteld.

  De veiligheidsregio gaat via een ontwerp met goede ruimtelijke onderbouwing een definitief schriftelijk verzoek indienen bij provincie waarop een akkoord kan worden gegeven. De provincie heeft haar mondelinge goedkeuring al verleend voor de ontsluiting van de nieuwe brandweerkazerne via de rotonde van de N275 voor het uitrukkend brandweerverkeer. Er hebben in het voortraject diverse gesprekken hierover plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio, gemeente en de provincie.

  Erfpacht overeenkomst

  Er is door Adviesbureau Verlinden-Hulsbosch een erfpachtovereenkomst opgesteld waarin alle uitgangspunten van gemeente en brandweer zijn opgenomen. Dit conform voorwaarden en besluitvorming door uw raad. Ons college heeft op 8 november 2017 ingestemd met de inhoud en het sluiten van de erfpachtovereenkomst. De (concept) erfpachtovereenkomst ligt klaar voor ondertekening. Dit heeft nog niet plaatsgevonden omdat in het proces bleek dat de overeenkomst voorgelegd moest worden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio vanwege de instemming en het ondertekeningsmandaat.

  Dit vindt plaats in de DB-vergadering van 16 maart 2018. Daarna kunnen partijen de overeenkomst ondertekenen en laten passeren bij de notaris.

  Consequenties

  De planning is ambitieus. Met de architect en aannemer wordt bekeken of alle benodigde stappen in het proces tijdig en goed doorlopen kunnen worden. Het is reëel te veronderstellen dat de brandweerkazerne omstreeks 1 april 2019 operationeel in gebruik kan worden genomen.

  Ook bij deze datum geldt dat alle procedures snel en tijdig moeten worden doorlopen".

  Zo, u bent weer volledig op de hoogte.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Gelukkig dacht ik, stel je voor er waren geen verkiezingen...

  (04-03-2018)


  Gisteren viel mijn stempas in de brievenbus.

  Gelukkig dacht ik, stel je voor er waren geen verkiezingen.

  Op wie konden we dan mopperen?
  Waren we bang voor machtswellustelingen?
  Zouden we om te overleven de macht naar de mond moeten praten?
  Ging het er eerlijk aan toe?
  Wie regelde de zaken in Nederweert?
  Mochten we het openlijk oneens zijn met elkaar?
  Zou dan alles beter gaan?
  Hadden we überhaupt wat te kiezen?

  Gelukkig zijn er verkiezingen.

  Hulde aan de 91 vrouwen en mannen die mee doen. Zonder u werd het niks.

  Hulde aan de kiesgerechtigden die gaan stemmen. Zonder u werd het ook niks.

  Zo eenvoudig kan de wereld zijn.

  Iedereen die van Nederweert houdt gaat stemmen op 21 maart.

  Over het weer hebben we (gelukkig) niets te zeggen.

  Het was mooi en koud de afgelopen dagen. Iedereen; krant, radio, tv, besteedde aandacht aan het prachtige schaatsweer en ons onvolprezen natuurgebied bij de Banen in Nederweert-Eind. Glimmen van trots. Hier nog een fragmentje.

  https://l1.nl/l1nws-prachtige-plaatjes-en-oerhollandse-taferelen-op-natuurijsbanen-139387/

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Wie van Nederweert houdt gaat stemmen.

  (22-02-2018)


  Eigenlijk was ik op zoek naar familie-foto's maar aldoende stuitte ik op deze berichten.

  20 jaar geleden was ik zelf voor de laatste keer kandidaat voor de gemeenteraad.
  Op de foto ziet u een persoonlijk inlegvel van een verkiezingsfolder uit 1998.
   


  Tijdens de nieuwe raadsperiode kreeg ik een nieuwe baan en ging ik me richten op de provinciale politiek. Een mens ontwikkelt zich altijd door.

  Het onderstaand stukje “Pro over samenwerking” is geknipt uit het verkiezingsprogramma 1994.
  Ik las de 5 punten en dacht. Dat zou zo in een verkiezingsfolder van 2018 kunnen staan, al is punt 1 inmiddels -voor zover mogelijk- overal gemeengoed.


  Digitaal was er in die tijd nauwelijks iets, geen facebook of instagram geen twitter of weblog of vlog. Een stripverhaaltje maken was al heel creatief......   

  Sommige onderwerpen zijn door de tijd achterhaald andere thema's nog steeds actueel, de spanning en de dynamiek rond de verkiezingen zijn gebleven, zeker voor de kandidaat raadsleden.

  Op 21 maart 2018 kunt u kiezen uit 5 partijen en 91 kandidaten. Allen hebben het beste voor met Nederweert. Na de verkiezingen gaan we vol vertrouwen weer “Samen op weg naar morgen”. U moet wel even gaan stemmen natuurlijk want wie van Nederweert houdt gaat stemmen en er valt altijd wat te kiezen.


  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Feest, feest, feest; maar liever geen gedonder in de glazen?

  (04-02-2018)


  Kijkt u ook al uit naar de carnaval? U bent  (gelukkig) niet de enige.

  Wat minder is; ook voor inbrekers zijn deze dagen een feestkraker. De reden is helder. Mensen zijn lange tijd buitenshuis om te feesten of gaan juist op vakantie om het feestgedruis te vermijden.

  Onbeheerde huizen zat.
  Veel huizen blijven dan onbeheerd achter, waardoor inbrekers gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Een inbraak kan grote gevolgen hebben. Gelukkig weten we steeds beter hoe we inbrekers voor kunnen zijn. Met een aantal eenvoudige preventiemaatregelen kun u gerust naar de optocht of op vakantie.

  Goede verlichting is bijvoorbeeld erg belangrijk, net als het gebruiken van gecertificeerd hang- en sluitwerk. En in buurten waar bewoners op elkaars eigendommen letten, komen inbrekers liever niet.

  Wees de ongenode gasten voor.
  Het allerbelangrijkste om op te letten is zo vanzelfsprekend dat veel mensen het vergeten. Eén op de zes inbraken betreft ‘insluiping’. Ofwel, inbrekers komen binnen via een open raam of deur. Inbrekers kijken dus niet alleen naar wat er te halen valt in je huis, maar óók of ze makkelijk binnen kunnen komen.

  Geen gedonder in de glazen.
  De kans op inbraak in uw woning kunt u aanzienlijk verlagen als u rekening houdt met de volgende (logische) tips

  • Doe de deur op slot en de ramen dicht (ook als u maar even weggaat)
  • Breng goede buitenverlichting aan
  • Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk
  • Neem deel aan een Buurtwhatsapp groep in uw wijk/kern
  • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent
  • Laat geen dure spullen in je woonkamer slingeren op zichtbare of gemakkelijk vindbare plekken


  Face-book en twitter, iedereen kijkt er op.
  Het is verleidelijk, maar vertel op social media niet dat u niet thuis bent. Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders.

  En nog 'n 'veiligheidstip' die mijn moeder ons altijd mee gaf voordat we het dorp in gingen

  "Doe maar een oude jas aan, dan is het niet zo erg als ie smerig wordt of kwijt raakt".

  Ich wuns uch unne schoeëne Vasteloavendj. Allemoal ein en allemoal pin. Hodj uch.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________

 • De kop is er af, de eerste weken van 2018

  (21-01-2018)


  ....In de eerste drie weken van 2018 bezocht ik samen met wethouder(s)  5 gouden bruidsparen en 1 diamanten bruidspaar.
  Een mooie traditie; bruidsparen, kinderen en kleinkinderen komen op een ongedwongen manier in contact met het gemeentebestuur. En visa versa, keukentafelgesprekken, nog vóór dat dat woord bestond.  Het gaat over vroeger maar heel vaak ook over nu en altijd over Nederweert.  Leerzaam dus, "je gaat het pas zien als je het door hebt". (Johan Cruijff)

  ---

  ....De vastelaovendj is nadrukkelijk in aantocht. Bonte Avonden, prinsenrecepties, afspraken met de vorsten en voorzitters over de sleuteloverdracht en natuurlijk de finale van het buuttekampioenschap in Roermond. Bjorn Smits uit Eind was de glorieuze winnaar. Met Will Knapen, Bloaskracht11, en heel veel plaatsgenoten behoorde de Oranjerie in Roermond even tot Nederweert-Eind’s grondgebied. Thea en ik deelden mee in de feestvreugde. Tijdens de sleuteloverdracht gaan we Bjorn extra in het zonnetje zetten. 

  ---

  ....Op 8 januari vond de evaluatie 2017 plaats van de Commissie Bezwaar en Beroep. Burgers, organisaties en bedrijven kunnen bij de commissie bezwaar aantekenen als ze het niet eens zijn met een besluit van het college of een ander overheidsorgaan.
  De evaluatie zal uiteraard worden aangeboden aan de huidige gemeenteraad. Om alvast een tipje van de sluier op te tillen; het totaal aantal ingediende bezwaarschriften in 2017 is ten opzichte van andere jaren gedaald.

  Onze commissie Bezwaar en Beroep bestaat uit deskundigen van buitenaf. In veel andere gemeenten wordt deze commissie door eigen mensen bezet.
  In het kader van professionele dienstverlening heeft Nederweert gekozen voor een onafhankelijke commissie.

  ---

  ....Op dinsdag  9 en woensdag 10 januari stonden vele plaatsgenoten stil bij het overlijden van Bèr Bijlmakers. Een unieke en goedgekende Nederweertenaar. Bèr bleef tot het laatst altijd geïnteresseerd in Nederweert en de Nederweerter mensen.

   Mijn eerste herinneringen aan Bèr dateren uit de tijd van de ‘Santa Maria’, het schip van Columbus dat lang geleden meetrok tijden een carnavalsoptocht in Nederweert. Het werd opgetuigd door de buurtvereniging rondom het Sint Antoniusplein. Ongelooflijk interessant voor een menneke van pak ‘m beet 5 jaar.

  Tijdens mijn burgemeesterschap in de afgelopen 11 jaar hadden we met enige regelmaat contact. Dan was Bèr Bijlmakers toch voor mij vooral het geweten van Nederweert.

  ---

  ....In het Golden Tulip Hotel Weert vond een bijeenkomst plaats over trends en ontwikkelingen in de hotelwereld. Dit vanuit het gezichtspunt van de hoteliers. Het ging onder andere over de macht van de boekingskantoren maar ook over de effecten van overaanbod van kamers. Dit is een reële dreiging in Midden-Limburg. De een zijn dood is de ander zijn brood maar dan omgekeerd....

  Nou ja, de echt grote jongens zijn van dit soort 'bijverschijnselen' niet onder de indruk. Ongebreidelde marktwerking kan immers niet zonder het principe van ‘het recht van de sterkste’.

  ---

  ....Met een frisse blik kijken twee jonge ambtenaren (Dirk-Jan Pereboom en Chrit Damoiseaux) naar de integrale ontwikkelingen die zich in de kern van Nederweert voordoen. Daar worden vele belanghebbenden bij betrokken. Binnenkort hoort u er vast en zeker meer van. Ons college had er alvast een serieus gesprek over.

  ---

  ....De politieke partijen die in Nederweert deelnemen aan de verkiezingen gaan gezamenlijk een verkiezingsdebat organiseren. Een goed initiatief, er moet wat te kiezen zijn.

  Samen met onze ambtenaren Katja Gerasimova, Esther Schrier en Marcel Tinnemans ga ik aan de slag met ‘opkomstbevorderende’ activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Politiek neutraal en uitsluitend gericht op het grote doel:
  “Allen die mogen zouden op 21 maart moeten gaan stemmen”.  Zeker als Nederweert u lief is.

  ---

  ....'Akela, wij doen ons best', dat was de leus waarmee indertijd onze wekelijkse activiteit van de welpen begon. Dit jaar bestaat Scouting Nederweert 65 jaar. O.a. oud-leiders kwamen afgelopen zaterdagmiddag bij elkaar om te spreken, brainstormen, over een  jubileum-activiteit. Zo zag ik het scoutinggebouw op Steer nog eens goed van buiten en van binnen.
  De bijeenkomst was een toppertje. Practisch, doelgericht en met heel veel ruimte voor het gesprek. toen ik vanmorgen (maandag) naar het werk fietste dacht ik, "Daar had ik best op mijn blog melding van kunnen maken". Bij deze dus. Op naar 65 jaar scouting in Nederweert.
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Archief