Weblog burgemeester

Home > Weblog burgemeester

Weblog burgemeester

 • "Veiligheid voorop" betekent meer dan alleen een nieuwe brandweerkazerne

  (04-12-2017)

  Natuurlijk, de nieuwe kazerne is voor de veiligheid van Nederweert van groot belang. De bereikbaarheid, de kwaliteit van de huidige kazerne is dringend aan vernieuwing toe. Maar alleen met een nieuwe kazerne komen we er niet.

  Onlangs nam ik in Rotterdam deel aan een bijeenkomst over eigentijdse veiligheidsrisico's. Dan gaat het niet uitsluitend om branden en ernstige ongelukken.

  Burgemeester Ahmed Aboutaleb was 's ochtends aanwezig en vertelde ons in het prachtige stadhuis van Rotterdam waar hij als burgemeester van een grote stad zoal mee wordt geconfronteerd. De moderne werkstad van Nederland kent zijn eigen problematieken en risico's. We hoeven alleen maar te denken aan Pernis.

  Wij werden ontvangen in de "Trouwzaal der eerste klasse". En ik maar denken dat Rotterdam geen rangen en standen kent.......

  In onze tijd zijn er vele veiligheidsvraagstukken die om onze aandacht vragen.

  Wat te doen bij langdurige stroomuitval? Sinds enkele jaren beschikken we over een noodaggregaat. Zorginstellingen zullen er vast en zeker ook in hebben voorzien maar hoe bereiken we de mensen thuis. Je zou bijna adviseren om toch maar een radiootje op batterijen bij de hand te houden.

  Een grote zorg zijn de kwetsbare bevolkingsgroepen. In de tijd dat het overheidsbeleid er op is gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen is dat een belangrijk aandachtspunt. Hebben we een goed overzicht over de individuele woonsituatie van plaatsgenoten die minder zelfredzaam zijn?

  Wat zijn de gevolgen wanneer computersystemen worden lamgelegd. "Heel de wereld staat stil als uw computer dat wil". We kunnen ons nauwelijks voorstellingen maken van de gevolgen voor burgers, bedrijven en overheidsdiensten.

  Ook andere grotere en kleinere gevaren liggen op de loer;  Vergiftiging van het ecosysteem, Sabotage van de watervoorziening en natuurlijk dreigingen van terroristische aard.

  De moderne wereld brengt moderne gevaren met zich mee. 100% Veiligheid bestaat niet. We kunnen ons wel zo goed mogelijk voorbereiden. Dat begint met gevaren onder ogen te zien en ons er op te prepareren.

  We blijven daarbij attent én optimistisch, immers "de mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.

  En zeker, een stroomuitval van pak 'm beet 24 uur kent ontegenzeggelijk ook een demografisch voordeel.
  Waarschijnlijk is er 9 maanden na deze calamiteit een stijging van geboorteaangiften waarneembaar

  Wat wil je, de televisie doet het niet, de iPad is op enig moment leeg en het is te donker om een boek te lezen.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nederweert, verkiezingen, vertrouwen, vooruit

  (25-11-2017)

  In de noordelijke provincies vonden er afgelopen week verkiezingen plaats. Verkiezingen naar aanleiding van gemeentelijke herindelingen.. Lokale verkiezingen en landelijke politici waren er als de kippen bij om ze nader te analyseren. Daar is in principe niets mis mee.

  Er werd vrolijk op los getwitterd: Ik geef u er twee als voorbeeld.
  Sybrand van Haersma Buma: "Mooie uitslagen voor het CDA bij de herindelingsverkieizingen. Nu met de rest van Nederland op naar een mooie uitslag op 21 maart."

  Lodewijk Asscher: "Prachtig resultaat, dank voor het vertrouwen, hulde aan alle vrijwilligers en natuurlijk: #nolutznoglory."

  We kunnen er een blog mee vullen.
  In Landgraaf en Brunssum beleeft de politiek roerige tijden. In beide gemeenten leidt de mogelijke herindeling tot een politieke splijtzwam. Zo van een afstandje gaat het er niet altijd even fris aan toe. Bezinning en wijsheid gun ik daar aan alle raadsleden.

  Heel anders is de sfeer in mijn oude gemeente Onderbanken. De gemeenteraad van Onderbanken heeft besloten een fusie aan te gaan met Schinnen en Nuth. Alle partijen waren het er over eens. Het was een unaniem raadsbesluit.  Dat is meer dan nastrevenswaardig wanneer het om het continuïteitsvraagstuk van een gemeente gaat.

  Met zijn 29 jaar is zoon Rens al bijna 4 jaar wethouder van Onderbanken. Hij is beoogd lijsttrekker van Groen Links voor de nieuwe gemeente Beekdaelen maar wil natuurlijk eerst zijn klus afmaken en daarmee Onderbanken netjes in de nieuwe gemeente laten landen.

  Af en toe word ik wel bevraagd op wat ik daarvan vind en of ik er trots op ben. Is zogezegd "de appel (te) ver van de boom gevallen?"
  Welnee, natuurlijk ben ik gepast trots op Rens, op al mijn kinderen trouwens.

  De tijden veranderen maar in de kern blijft er veel hetzelfde. Het gaat om het inzicht dat iedereen even veel kansen moet krijgen, dat de aarde niet alleen van onze generatie is maar wij ook duurzaam de aarde moeten koesteren.  Dat we alleen samen een gemeenschap kunnen vormen. En uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de mensen die je vertegenwoordigen en gehouden zijn belangrijke beslissingen te nemen die ook jou kunnen raken.

  Vanuit die uitgangspunten kun je gelukkig bij veel partijen terecht, ook heel goed bij de partij van zoon Rens.

  Zou ik op Rens stemmen? Als Rens een garagehouder was, kocht ik vast en zeker bij hem mijn auto's. Dus als ik in Beekdaelen woonde, ik wist het wel. Vol vertrouwen.

  Op woensdag 27 december zullen we weten welke partijen mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert. Naast CDA, JAN en VVD zullen zeer waarschijnlijk D66 en Nederweert Anders om de kiezersgunst gaan dingen. Als achtergrondinformatie vindt u onderstaand de verkiezingskalender tot 21 maart 2018.

  https://www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten


  Op onze oproep om u aan te melden als lid van een stembureau hebben zich vele plaatsgenoten gemeld. Geweldig, zo veel dat we er om gaan loten wie lid wordt. Dat is ook nieuw, vroeger werd het lijstje kandidaten met de burgemeester doorgenomen en de bezetting bepaald. Dat vond ik wel erg ouderwets.
   

  Tijdens de laatste raadsvergadering sprak de gemeenteraad over de Strategische Agenda voor Nederweert. Het is een richtinggevend document, geen bijbel, geen blauwdruk en geen spoorboekje. De agenda creëert de ruimte om als partijen met de samenleving en met elkaar aan de slag te gaan.

  Met een knipoog zou ik kunnen zeggen dat de agenda het verkiezingsprogramma van de burgemeester is.

  In mijn blog kom ik er binnenkort op terug. Een ding heeft de raad al heel helder vastgesteld: Nederweert gaat verder als zelfstandige gemeente.


  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Engels Kerkhof in Nederweert, remembrance day, we shall not forget

  (10-11-2017)


  Aan de Mgr. Kreijelmansstraat in Nederweert ligt een bijzondere plek.
  Bijgevoegd filmpje zal waarschijnlijk voor u zeer herkenbare beelden bevatten  https://youtu.be/wP70VKY3eNo

  Hier liggen op de Britse Militaire Begraafplaats 363 militairen uit het Gemenebest begraven die gesneuveld zijn in de laatste dagen van WO II.


  Onder hen Henry Eric Harden die postuum de hoogste onderscheiding kreeg, het Victoria Cross, voor het redden van kameraden.

  Hij liet hierbij zelf het leven. Zijn verhaal staat op de luisterkei die op het voorterrein van het kerkhof is geplaatst. De straat tegenover de Begraafplaats is naar hem vernoemd.

  Op zaterdag 11 november om 15.00 uur wordt op de begraafplaats een herdenking georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel ter gelegenheid van Remembrance Day.

  Voorafgaand aan de plechtigheid zal ik de aanwezig militairen van het Royal British Legion welkom heten in het gemeentehuis. Daar krijgen zij van het gemeentebestuur een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden.
  Door verplichtingen elders kan ik helaas  dit jaar zelf niet bij de plechtigheid en de kranslegging aanwezig zijn.  Ik weet zeker dat wethouder Geraats en echtgenote Karin op een voortreffelijke manier de gemeentelijke honneurs zullen waarnemen.


  Ik ben de Bond van Wapenbroeders Ospel en in het bijzonder hun voorzitter en oud burgemeester van Thorn, dhr Arie van der Lee, zeer erkentelijk voor de organisatie. 
  Arie van der Lee zal de herdenking leiden. Hij zal eveneens de inleiding voor de Engelstalige gasten verzorgen. Bij slechte weersomstandigheden wordt er uitgeweken naar een binnenlocatie.  

  Iedereen is van harte uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop bent u welkom in het gemeentehuis van Nederweert, waar wij u een kopje koffie of thee aanbieden. 

  Het programma ziet er als volgt uit.

  15.00 uur – Intrede Banierwacht

  • Welkomstwoord door de voorzitter van de Bond van  Wapenbroeders afdeling Ospel, de heer  A.P. van der  Lee.
  • Koraal, gezongen door zangvereniging  “De Leeuwerik”
  • Overweging uitgesproken door Pastoor Marcus Vankan.
  • “Exhortation” door een afgevaardigde van het  ”Royal British Legion”.
  • Krans/bloemlegging door de leden van de scouting en militaire  autoriteiten  met achtergrondmuziek  verzorgd door  “Harmonie Pro Musica”  uit Nederweert-Eind en kranslegging op het graf van Henry Harden V.C. en Pte. Foster
  • The “Last Post” door trompettist Yanick Douven.
    

                      Een minuut stilte
   

  • Muziekstuk  “Lament”.  Het  ‘Reveille” door trompettist Yanick Douven.
  • “Dedication” door een afgevaardigde van het  ‘Royal British Legion”.
  • “God save the Queen”  Het  “Wilhelmus”  en Gedicht door Niek Hendrix
  • Uittreden van de Banieren en afsluiting.
    

  Ik hoop dat u in de gelegenheid bent de bijeenkomst bij te wonen "opdat wij hen nooit zullen vergeten".

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

   

 • Veiligheid voorop (3), stand van zaken nieuwe brandweerkazerne

  (05-11-2017)


  Er ontstond begin 2017 enig politiek rumoer. Er waren mensen die vonden dat mijn ambitie wel erg groot was, ik de nieuwe brandweerkazerne er 'doorheen drukte’ én geen uitstel wilde accepteren. Eerlijk is eerlijk, dat was in de gegeven omstandigheden ook zo. "Veiligheid voorop", noemde ik het.

  Logisch en terecht dat er daarom  -ook vanuit de politiek- veel interesse is in de voortgang en de stand van zaken.

  In overheidsland en dus ook in Nederweert duren trajecten vaak té lang is een veel gehoorde kritiek. Daarom is de opleveringsdatum in onderstaande informatievoorziening aan de raad opgenomen. U kunt er uit afleiden dat al wordt een goed en belangrijk project (bestuurlijk) met grote voortvarendheid ter hand genomen het toch nog altijd zeker zo'n twee jaar duurt voordat het gereed is.
  U begrijpt dat de schrijfstijl in de informatievoorziening veel meer 'staccato' is dan in een blog, ik hoop dat u daar begrip voor heeft.

  Enfin, u bent weer op de hoogte.
   


  "In de vergadering van het presidium op 7 september jl. is door de raad verzocht om een update over actualiteiten brandweerkazerne. Onderstaand treft u deze aan.

  Aanbesteding

  Er is een voorontwerp voor de brandweerkazerne Nederweert opgesteld.
  Dit ontwerp met een concept tekening en de randvoorwaarden voor de nieuwbouw ligt ten grondslag aan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer en architect. De aanbesteding loopt en bestaat uit twee fasen (de selectiefase en gunningsfase). De selectiefase is doorlopen. Er zijn 11 bedrijven die deelnemen. Van alle inschrijvingen worden uiteindelijk vijf bedrijven geselecteerd waarmee de gunningsfase wordt ingegaan. In de gunningsfase worden de vijf
  geselecteerde bedrijven beoordeeld op prijs en kwaliteit. De verwachting is dat besluitvorming over de definitieve gunning plaatsvindt voor 01-02-2018 door de brandweer. Gemeente heeft extra aandacht gevraagd voor duurzaamheidsaspecten. De veiligheidsregio ziet dit ook als een maatschappelijk speerpunt bij het realiseren van de nieuwbouw. In de aanbesteding is aandacht voor de mate waarin lokale ondernemers worden betrokken bij de realisatie van het bouwwerk. 


  Ruimtelijke ordening
  De brandweer heeft documenten voor de omgevingsvergunning aangeleverd bij de afdeling vergunningverlening van de gemeente. Er heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen partijen waarbij de eerste stukken door de gemeente zijn beoordeeld. Dit traject verloopt volgens planning. Er heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Vanuit archeologische en cultuurhistorisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.


  Verkeer

  De brandweerkazerne moet aansluiten op het net van doorgaande wegen om een maximaal voordeel van haar centrale ligging te behalen. Optimaal is een aansluiting op de rotonde richting Nederweert-Eind. Dit is een provinciale weg. Voor de aansluiting is instemming van de provincie noodzakelijk. Er hebben diverse gesprekken met de provincie plaatsgevonden.

   

  Dit heeft ertoe geleid dat de provincie haar goedkeuring heeft verleend voor de ontsluiting van de nieuwe brandweerkazerne via de rotonde van de N275 voor het uitrukkend brandweerverkeer. Er worden ook maximale inspanningen verricht om de verkeersveiligheid van fietsers te waarborgen.

  Landschappelijke inpassing
  De werving van een landschapsarchitect is afgerond. De opdracht is gegund aan BRO.
  Gemeente en brandweer hebben afgesproken om een derde bewonersbijeenkomst met direct betrokken omwonenden te plannen om te brainstormen over de landschappelijke inpassing op het perceel. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 november 2017.
  Hierbij betrekken we ook  de organisaties die zich in Nederweert actief inzetten voor bijen en vlinders.


  Erfpachtovereenkomst
  Er is door Adviesbureau Verlinden-Hulsbosch een (concept) erfpachtovereenkomst opgesteld waarin alle uitgangspunten van gemeente en brandweer zijn opgenomen. Dit conform voorwaarden en besluitvorming door uw raad van 18 april 2017. De erfpachtovereenkomst wordt ter besluitvorming aangeboden aan het college van de gemeente Nederweert en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Na definitieve instemming van de besturen zal via de notaris het recht van erfpacht en opstal worden gevestigd.


  Consequenties
  Het streven is om de brandweerkazerne voor 01-01-2019 op te leveren of zoveel eerder als mogelijk".


  _________________________________________________________________________________________________________________________________

   

 • Het was weer een mooie week....

  (27-10-2017)

  Een aantal vroegere plaatsgenoten en de prachtige natuurontwikkeling van Schinveld zijn ons nog steeds zeer dierbaar. Daarom brachten wij afgelopen zondag een bezoek aan de goede kennissen Emile Beulen en Riet Toussaint. Zij wonen in de Gendarmerie, een voormalige marechausseekazerne die tot 1923 in gebruik was. Een uitgebreid grensgebied met Duitsland moest indertijd immers fors worden bewaakt.  En veel meer dan het stalen ros was er niet ter beschikking, alhoewel, die geweren liegen er niet om..........
  Het ietwat druilerige weer leende zich prima voor een herfstwandeling door de Schinveldse bossen. En zo maakte ik een foto van deze reuze parasolzwam. Hij blijkt eetbaar te zijn. We hebben het niet geprobeerd. In mijn jeugd heb ik té veel verontrustende verhalen gehoord over giftige paddenstoelen. Daar bleef je maar liever van af. Het is al met al ook veel beter voor het natuurbehoud.                                                                                                      -------------------


  Op maandagavond begonnen we al vroeg met het presidium. Centraal stond de agenda van de raadsvergadering van 14 november. Daar komen veel belangrijke onderwerpen aan de orde. Ik zag zo juist dat de agenda nog niet op onze website staat anders had ik het linkje toegevoegd. Binnenkort kunt u de stukken zeker tot u nemen.

                                                                                                      -------------------

  Dezelfde avond vond er naast een "technisch beraad" over de begroting 2018, een themaraad plaats over de tweede bestuursrapportage 2017 (BERAP). In deze themaraad passeerden de  meest in het oog springende ontwikkelingen of  financiële wijzigingen van 2017 de revue. Een belangrijk moment in de bestuurscyclus van een gemeente is de bespreking van de BERAB's

                                                                                                      ------------------

  Over regelmaat in de bestuurscyclus gesproken. Het belang daarvan is prominent zichtbaar tijdens de collegevergadering op de dinsdagmorgen. Daar worden wekelijks ontwikkelingen geanalyseerd, daar worden de lijnen uitgezet en belangrijke, soms moeilijke, besluiten genomen. Het gaat dan echt om het besturen van de gemeente en de inhoud. Het is prachtig dat dat in Nederweert kan plaatsvinden onder meer dan uitstekende collegiale verhoudingen. Dat hoor ik ook voortdurend terug van andere burgemeesters over hun colleges. Gelukkig maar!

                                                                                                      ------------------

  Dinsdagavond was het aangenaam druk bij de themaraad over het Sociaal Domein, de stand van zaken met betrekking tot de 'drie decentralisaties' werd uitgebreid toegelicht. Het is goed om te zien dat de klanttevredenheid onder de inwoners van Nederweert groot is. 
  Speciale gast die avond was Jan Karel Jobse. Met hem werd gesproken over de toekomst van de Risse.  Belangrijke onderwerpen dus voor de mensen van Nederweert. Het grootste deel van de begroting wordt zoals u wellicht heeft gezien ingezet voor het sociale domein.

                                                                                                       ------------------
   

  Vraag en aanbod zijn wat de hotelaccommodaties in Limburg betreft niet echt in evenwicht. Daarover spraken wij in Maastricht met hoteliers, de branche en gemeentebestuurders. Dit naar aanleiding van een conceptrapport van een gerenommeerd onderzoeksbureau. Voor Midden-Limburg geldt dat als alle plannen worden geëffectueerd er veel meer aanbod is dan vraag. Er ontvouwden zich interessante gesprekken. Ik was voorzitter van de discussietafel Midden-Limburg. Het gaat bij zo'n bijeenkomst overigens niet om individuele plannen in gemeenten maar om de vraag hoe met de problematiek/uitdagingen beleidsmatig om te gaan. Lastig, niemand wil er rigide of te bureaucratisch mee omgaan en anderzijds schiet het ook niet op als het wordt over gelaten aan de krachten, sommigen zeggen 'jungle', van de vrije markt.

                                                                                                       -------------------

  Bij een calamiteit kan het noodzakelijk blijken een 'officier van dienst bevolkingszorg (OVD bevolkingszorg) in te zetten. Deze man/vrouw heeft een spilfunctie in de relatie tussen de getroffen burgers en de inzet van gemeenten/burgemeester. Nu heeft een dag voor ieder mens maar 24 uur en vandaar dat wij voor de gemeenten Leudal, Weert en Nederweert beschikken over 7 functionarissen. Uiteraard doen ze dat werk naast hun gewone job.

                                                                                                       --------------------

  Het luistert heel, nauw burgemeesters en officieren van dienst bevolkingszorg moeten elkaar kennen en op elkaar kunnen vertrouwen.  Wij organiseerden in Nederweert daarom een kennismakingsgesprek tussen de officieren en de drie burgemeesters (Verhoeven (Leudal), burgemeester Heijmans (Weert) en ik zelf). Het is altijd goed om dat te doen in een 'koude' situatie dus zonder dat er de druk op zit van en grotere of kleinere crisis.

                                                                                                       --------------------

  Komend weekend wordt de klok een uur terug gezet. Dan is het nog eerder donker. Ach ja, ook een mooie tijd toch?
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • We hebben een kabinet

  (15-10-2017)


  U heeft het ongetwijfeld mee gekregen. Er is een nieuw regeerakkoord.

  In paragraaf 1.2 is te lezen dat de benoeming van burgemeesters uit de grondwet wordt gehaald (met een deftig woord wordt dat 'deconstitutionalisering' genoemd). Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een gekozen burgemeester. Één van de mogelijkheden is een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester door de kiesgerechtigde inwoners van een gemeente.

  Ik heb mezelf de vraag gesteld. Wat als morgen die verkiezing zou plaatsvinden?
  Ik was er snel uit: Als morgen de verkiezing zou plaatsvinden voor een rechtstreeks door het volk gekozen burgemeester deed ik ongetwijfeld met veel enthousiasme mee.

  Ik zou dat doen als onafhankelijke kandidaat, niet politiek schatplichtig aan een van de 5 of 6 (lokale) partijen die Nederweert nu rijk is. Dat komt het dichtst bij mijn opvatting dat het een burgemeester niet past partijpolitiek te bedrijven. Dat betekent uiteraard niet dat een burgemeester geen inhoudelijke standpunten moet innemen. Integendeel zelfs.
  Hij of zij zal tegelijkertijd ook altijd op zoek willen gaan naar het overbruggen van verschillende standpunten.

  Er zal nog veel water door de Zuid-Willemsvaart gaan voordat de nieuwe wet op de benoemingsprocedure een feit is. En wie weet is het dan de grootste partij die de burgemeester mag leveren of wordt er alsnog voor een andere benoemingsvariant gekozen. 
  Het staat allemaal in de sterren geschreven.

  In hetzelfde hoofdstuk gaat het akkoord in op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen  (WGR). Een belangrijke wet die de samenwerking tussen gemeenten verankerd. Deze wet wordt aangepast om de politieke verantwoording te verbeteren. Dat is een goed en actueel punt ook voor de raad van de gemeente Nederweert.

  Daarnaast is de zinsnede opgenomen: "Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarige en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijk regelingen voor essentiële taken".
  Ik lig absoluut niet wakker van die zin. Zo werken alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg prima samen in de Veiligheidsregio (brandweer/GGD) en ook bijvoorbeeld in de Regionale Uitvoeringsdienst Toezicht en Handhaving. Daarmee heb ik de twee belangrijkste WGRverbanden in ons gebied wel te pakken.

  Een supergemeente Venlo die de regio van Mook en Middelaar tot en met Echt Susteren beslaat komt er volgens mij nooit. Bij elke andere 'oplossing'  blijven gemeenten langjarig en in hoge mate afhankelijk van gemeenschappelijke regelingen. Nederweert zet consequent in op intergemeentelijke samenwerking.

  Hoofdstuk 3 van het regeerakkoord heeft als titel 'Nederland wordt duurzaam".

  Voor de gemeente Nederweert is de landbouwsector van vitale betekenis. Logisch dus dat ik met meer dan gewone interesse in hoofdstuk 3 de landbouwparagraaf heb gelezen.

  Met de Fipronilcrisis in het achterhoofd was ik daarbij zeer benieuwd naar passages over de NVWA (Nieuwe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Er wordt 20 miljoen gereserveerd voor de versterking van de NVWA om daarmee het toezicht te kunnen versterken. Er wordt niet gerept over steun aan de getroffen boeren.

  De 4 partijen constateren dat Nederland de op een na de grootste voedselexporteur van de wereld is en een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Daarnaast luidt de conclusie dat Nederland wordt geconfronteerd met gezondheids-  en omgevingsrisico's in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Het kabinet wil met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we deze problematiek aangepakt moet worden. VVD, CDA, D66 en Christen Unie spreken in dit verband o.a. over een 'warme sanering' van de varkenssector.

  Het nieuwe kabinet wil aan de Europese eisen voldoen.

  Afgelopen woensdag was ik in Brussel om samen met Noord-Limburg  te spreken over de gezamenlijke lobby richting de Europese Unie. Het leidende motto van de lobby luidt: "van landbouwbeleid naar voedselbeleid" en sluit daarmee aan op de ambities van de Europese Unie. Een buitengewoon waardevolle lobby door de gezamenlijke regio's in Nederland die excelleren op het gebied van de voedselproductie waaronder de regio Foodvalley. Surft u eens naar:  www.regiofoodvalley.nl/
  Het regeerakkoord (paragraaf 3.4)  geeft aan de samenwerking in Foodvalley te willen ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar te maken voor de rest van Nederland.

  Er staan natuurlijk veel meer belangrijke zaken in het regeerakkoord maar dan moet u echt de tekst zelf even downloaden. Via deze site bijvoorbeeld. www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst

  Vol vertrouwen wens ik u een mooie najaarszondag.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Moet je horen Henk......

  (06-10-2017)


  Gisteren was de onderwijsstaking. 60.000 Leerkrachten vonden hun weg naar den Haag. Jarenlang te hoge werkdruk en lage salarissen.
  Vandaag in de Volkskrant kunnen we onder andere een citaat van een onderwijzer uit  Amsterdam Nieuw West lezen:

  "Ik ben hier voor de kinderen. Extra geld is mooi als waardering, maar het gaat mij om de enorme werkdruk, door het lerarentekort en volle klassen......Je kunt de kinderen niet de aandacht geven die ze nodig hebben. Dan sta je machteloos.........
  Toch vind ik in het onderwijs werken geweldig, bijdragen aan het fundament van ons land. Maar op zeker moment moet je een grens trekken".

  Einde citaat.

  Opa en oma Evers (en eerlijk gezegd vooral oma) hebben tijdens de staking de kleinkinderen opgevangen. Zo waren we toch nog een beetje solidair.

  Via de facebookpagina van Thea werd ik attent gemaakt op een foto van Ron van Wessel uit Schinveld. Hij is onderwijzer en was blijkbaar bij de demonstratie In Den Haag. Op de foto zien we Ron (rechts)) in gesprek met Lodewijk Asscher. 
  Ron's vader Thei -consequent PvdA stemmer- heb ik goed gekend. Hij werkte in zijn arbeidszaam leven overwegend ondergronds en als bij zovele koempels werden stoflongen hem uiteindelijk fataal.

  Thei was wedstrijdsecretaris bij de voetbalclub Schinveld in de tijd dat ik er voorzitter was. Daarnaast had hij een grote voorliefde voor motoren. Hij wist er alles van.  In de jaren 80 kwam ik voor de voetbalclub en met achtereenvolgende motoren en scooters (Jawa, DKW, Vespa, Lambretta, Heinkel) zeker wekelijks bij hem over de vloer.

  Ik herinner me dat op enig moment de driewieler van Bertien (destijds een jaar of 4) stuk was. Zij keek, schatte in dat ik het niet voor elkaar zou krijgen en sprak de opbeurende woorden: "Zullen we het maar aan Thei van Wessel vragen"?

  Regelmatig vroeg ik Thei wat hij aan het doen was. Steevast begon hij dan met: "Moet je horen Henk" ...... en dan volgde in de regel een ingewikkelde verhandeling over het bovenste dode punt,  de afstelling van de contactpuntjes of een versleten lager. Thei van Wessel had een aangeboren technisch vernunft. In het uitleggen was hij iets minder sterk.

  Zo heeft iedereen zijn kwaliteiten. Het is de mooie taak van onderwijzers en onderwijzeressen om talenten tot hun recht te laten komen. Dat begint bij het stimuleren en begeleiden van kinderen en een goede uitleg. Dat helpt Nederland vooruit. De acties van gisteren naar ik hoopvol verwacht ook.


  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bericht uit Maastricht en nog twee dingen

  (30-09-2017)


  Bericht uit Maastricht

  Met de stemmen van de PVV en Groen Links tegen hebben Provinciale Staten ingestemd met een voorstel om naast de onderzoeken voor de randweg ook een alternatief voor de randweg te gaan uitwerken.
  Een goed besluit en compromis. Het is in mijn ogen de enige manier om tot resultaat te komen.  Natuurlijk: als je pertinent voorstander bent van de randweg ligt er straks een alternatief op de plank en voor de geharde tegenstanders geldt dat de randweg niet in de prullenbak ligt. Dat is de politieke werkelijkheid van dit moment en we zullen er gezamenlijk uit moeten komen. Het is in de kern ook conform het advies van een meerderheid in de gemeenteraad.

  In het verleden heeft er een stevige lobby plaatsgevonden voor de financiering van de randweg. Die lobby was zeker succesvol en leidde tot de afspraak dat de gemeente Nederweert 25% (5 miljoen) ter beschikking stelt voor de randweg, de gezamenlijke gemeenten in Midden Limburg  ook 5 miljoen en de provincie de helft (10 miljoen). Het was fantastisch nieuws om te horen dat gedeputeerde Geurts desgevraagd de provinciale randweggelden wil behouden voor een mogelijk alternatief.

  Alle kinderen naar Eynderhoof

  Het nieuwe kabinet wil dat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd het Rijksmuseum gaan bezoeken. Ik vind dat een heel mooi initiatief en hoop dat het wordt doorgezet. Nog steeds herinner ik me dat we met het Bisschoppelijk College in Weert naar de theatervoorstelling  " der kaukasische Kreidekreis" van Bertolt Brecht gingen. In die tijd kwamen arbeiderskinderen nauwelijks in het theater. Voor mij was het in ieder geval de eerste keer, ik keek mijn ogen uit en vond het geweldig.

  De gedachte op zich is overigens niet nieuw. In Frankrijk bezoeken alle kinderen in hun schooljaren Oradour-sur-Glane. Het dorpje werd op het einde van de Tweede. Wereldoorlog verwoest en zoals het toen achter werd gelaten ligt het er nu nog bij.  Ons gezinnetje was er ooit toen de kinderen nog klein waren.  Onvergetelijk indrukwekkend. https://www.frankrijk.nl/2017/05/oradour-sur-glane-dorpje-limousin-wo2-herdenking/ Het is een monument tegen de oorlog.

  De kennis van de geschiedenis, kennis van de cultuur verrijkt ons mensen. Het is absoluut niet verkeerd als de Nederweerter kinderen kennis opdoen over de geschiedenis en het leven in onze gemeente en de regio. Een verplichte excursie met de school is waarschijnlijk niet eens nodig.
  Eynderhoof is erg laagdrempelig, vrijwel alle kinderen zullen er wel zijn geweest en anders is het een toch leuke suggestie voor het nieuw coalitieakkoord van de gemeenteraad.

  Een eigen gemeentelijk Wilhelmus hebben we (helaas) niet. Als kers op de taart kan onze Jean Stassen samen met de Hot Buskers een Nederweerter volkslied componeren voor de muzieklessen op school. Met muziekarrangementen voor de harmonieën en de fanfare, voor de accordeon (Johan Veugelers/Eric Kessels), in een klassieke versie (Florieke Beelen/Ellen Valkenburg) en met een bluesharp natuurlijk (Maikel van Bogget).
  Nederweert maakt het muzikaal.

  Tevreden burgers

  Tot slot onderstaand bericht. Ik kreeg een handgeschreven brief over de voortreffelijke hulp die onze brandweer aan een ouder echtpaar heeft geboden. Hartverwarmend en daarom een publiek compliment aan ons brandweerkorps. We moeten vooral ook uitdragen wat goed is en niet alleen de minpuntjes cultiveren.

  En nog iets positiefs. Zo heb ik zojuist aan dhr. Rob Caris uit Nederweert-Eind een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds mogen uitreiken. In de loop van het weekend zult u er ongetwijfeld over kunnen lezen op Nederweert24 of anders natuurlijk in het weekblad.

  Chapeau!

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • 4 x "danke" van(af) de Lambertustoren

  (11-09-2017)


  Afgelopen zondag was de dag van de Lambertustoren. En na zo'n schitterende dag zeggen we in Nederweert  dan:  "Danke, danke, danke".

  Deze keer voeg ik er een vierde " kleine danke" aan toe:
   

  Dank dus -op de eerste plaats-  aan de leden van het comité "Vrienden van de Lambertustoren" die deze dag hebben mogelijk gemaakt. U heeft er uw ziel en zaligheid in gestopt.
   

  Dank aan sponsoren en iedereen die een bijdrage aan de restauratie levert. U maakt van de Lambertustoren een levend monument.
   

  Dank ook aan de verenigingen en organisaties die belangeloos acte de présence gaven en zich van hun beste kant lieten zien.

  En tot slot wil ik een klein bedankje richten aan een tweetal ambtenaren van de gemeente Nederweert; Hans van den Waardenberg en John Metselaars. Intern is er met werkzaamheden geschoven om (natuurlijk samen met de mensen van het comité)  alles op rolletjes te laten verlopen. De restauratie van de kerktoren, wachter van de Peel, verdient dat ook.

  De toren is van ons allemaal, dat bleek afgelopen zondag weer.


  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Komtj nao Ni-jwieërt koomendje zoaterdig en zoondig

  (07-09-2017)


  Dit weekend heeft u veel redenen om Nederweert aan te doen. Bijvoorbeeld vanwege de open-monumenten-dagen. Zo kunt u op 9 en 10 september de molen de Korenbloem in Ospel bezoeken. Een bezoek is werkelijk meer dan de moeite waard, heel zeker ook met (klein)kinderen. https://www.nederweert24.nl/2017/09/06/molen-korenbloem-ospel-9-en-10-september-geopend/

  En als u dan toch besloten hebt om niet thuis te blijven fladder dan verder door de gemeente.
  Nederweert, de vlinder van Limburg. Onder die naam ziet een heel nieuw initiatief het levenslicht. Op 9 en 10 september openen gastvrije bedrijven in Nederweert hun deuren voor inwoners, toeristen en andere geïnteresseerden. Zweef naar http://vlindervanlimburg.nl/

  Nederweert
  is een plattelandsgemeente waarin de agrarische sector zowel economisch als sociaal een belangrijke rol speelt. De organisatie "Boeren van Nederweert" wil als het ware een kwaliteitskeurmerk zijn voor hoogstaande bedrijven die weten dat het in deze tijd meer dan ooit draait om de begrippen people, planet, profit. a.s Zondag onthul ik om 13.30 uur het eerste bord bij Ons Boerenerf, Banendijk 5 in Nederweert. http://boerenvannederweert.nl/.

  En natuurlijk, op zondag 10 september is er ook de dag van de Lambertustoren.  In en om de toren vinden er dan tal van activiteiten plaats. Op die dag kan Nederweert laten zien dat de toren van het volk van Nederweert is. Voor het volledige programma zie: https://www.nederweert24.nl/?s=Dag+van+de+lambertustoren
  Hulde aan de organisatoren en de vrijwilligers.

  De Lambertustoren, "de wachter van de Pieël, is al eeuwenlang een markant herkenningspunt voor onze gemeenschap. 
  Winand Bijlmakers schreef er speciaal een lied over. Het staat op CD, de opbrengst gaat uiteraard naar de restauratie van de kerktoren. De heren musici die u op de foto ziet zijn allen zeer verbonden met (de gemeente) Nederweert. Prachtig, ik glim van trots.
  https://www.nederweert24.nl/2017/09/07/lambertustoren-krijgt-eigen-lied/

  Het is dus druk in Nederweert a.s weekend. En uw burgemeester? Hij heeft het er wel heel goed "voor staan". Op zaterdag 9 september trouwt dochter Vera met Antoine van Cruchten.
  U begrijpt die bijzondere activiteit staat voor Vera en Antoine maar ook voor ons dit weekend met een dikke stip bovenaan.

  Tussen alle feestelijkheden en nabeschouwingen door zal ik zondag zeker wel tijd vinden om hier en daar een activiteit te bezoeken. Wie weet komen we elkaar dan nog  tegen.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Over kabouter Plop en het burgemeesterschap

  (28-08-2017)


  Zo de vakantie zit er nu echt op. Onze reis ging van München naar Boedapest, Wenen, Heidelberg en Nederweert.
  Het was een fantastische vakantie. Alleen maar zon, indrukwekkende steden en mooie fietstochten langs de Isar en de Donau.
  Meer dan 400 km per dag rijden we niet en zo leidde de weg ons naar een camping bij Au an der Donau.
  Op een paar km afstand van de camping ligt het voormalige concentratiekamp Mauthausen. We voelden het als verraad om niet ook het kamp te bezoeken. Daar loop je dan met z'n tweeën maar vooral alleen stilletjes te wezen, met het lied van Liesbeth List over Mauthausen permanent in je hoofd.

  Zouden over 30/40 jaar onze (klein) kinderen Aleppo bezoeken en zich verbijsterd afvragen wat er toch aan de hand was in 2016/2017. Leert de mensheid ooit van de geschiedenis en de gruwelijke gevolgen van politiek fanatisme? Ook daar denk je in je vakantie heel soms over na.

  Regelmatig werd ik op de hoogte gehouden van de Fipronilcrisis. Sterker nog In elke Duitse nieuwsuitzending kwam het uitgebreid aan de orde. Direct bij terugkeer bezocht ik de 4 getroffen pluimveehouders in Nederweert. Ik hoorde de wanhoop, woede en frustratie ook over de overheid. Iedereen kent nu onderhand de nieuwe voedsel- en warenautoriteit (NVWA)  "Waarom hebben ze ons niet gewaarschuwd toen ze het wisten", die vraag dringt zich nog steeds voortdurend op.

  De commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer kwam terug van reces om er over te de debatteren. Is de NVWA voldoende uitgerust voor haar taken?, werkt de zelfregulering, zelfcontrole van de sector in voldoende mate?  In hoeverre heeft de NVWA door haar handelswijze bijgedragen aan de crisis en leidt dit tot een morele verantwoordelijkheid?
  Een van de kamerleden merkte op: "Het kan niet waar zjjn dat zo lang er niet gehandhaafd wordt alles is toegestaan". Dat spreekt mij als verantwoordelijke voor de handhaving in Nederweert natuurlijk óók zeer aan.

  Belangrijk gespreksonderwerp was en is de voedselveiligheid en daarmee de vraag in hoeverre de volksgezondheid nu echt werd bedreigd.

  Ik sprak in de marge van de vergadering ondermeer met Attje Kuiken, woordvoerder van de PvdA op dit dossier. Terecht merkte ze op dat de Tweede Kamer over de grote beleidslijnen gaat. Het is slecht als een politicus valse verwachtingen schept of neigt voor de bühne te spreken.

  Een burgemeester op zijn of haar beurt wordt vooral geconfronteerd met de zorgen van individuele ondernemers. Daar gaapt wel een gigantische kloof met de discussie in de Tweede Kamer. En los van alle juridische haarkloverij denk ik, dat er gezien de gang van zaken, er een morele verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. Er is nu gekozen voor een typisch Hollandse oplossing; een onderzoekscommissie gaat aan het werk. Ik hoop dat de uitkomsten er snel zullen zijn en dat het (nieuwe) kabinet met daadwerkelijke hulpmaatregelen komt. En vooral ook dat er aandacht is voor de menselijke maat.

  Op de terugweg van Den Haag naar Nederweert hoorde ik op radio 1 een interview met  Walter de Donder. U kent hem niet maar toch ook weer wel. Hij is de acteur die al vanaf het begin kabouter Plop speelt, Hij is tegelijkertijd burgemeester van Affligem, een gemeente in België, vooral bekend van het gelijknamige bier.
  De verslaggever vroeg hem of het niet heel ongemakkelijk was die combinatie van uitersten, kabouter Plop en het burgemeesterschap. "Nee" , zei hij. "Het is juist een grote verrijking van mijn bestaan".

  Dat klopt besefte ik opeens. Naast alle dagelijkse werk en soms beslommeringen is het fantastisch als ik met de 21Boeket Blues Band kan/mag meespelen, Dus Peter, Maikel, Erik, Sander, Ruud, Marinus en Martin hartstikke bedankt. Af en toe het 7x24 uur burgemeesterschap combineren met de band is een mentale verrijking. Met dank aan de inzichten van Kabouter Plop.

  Tot slot van deze blog: In de schaapswei van de Philomenahoeve genoten we onlangs met vele anderen van het filmisch project "Ode aan de Peel". Daar hoorde ik de zin: "Als iets normaal wordt, devalueert de waarde".
  Een zinnetje dat me tot nadenken stemde. Want vooral het normale kan zo bijzonder zijn; de mantelzorger die jarenlang liedevol voor de partner zorgt, de oppasoma waarop altijd een beroep kan worden gedaan, de verenigingsman die het nooit te veel wordt......
  We denken wel dat het normaal is maar het is echt bijzonder. Opletten dus, we vinden alles al gauw gewoon en dan lijkt het minder waardevol te worden.

  Het is kermismaandag in Nederweert, de vakantie is voorbij, het gewone werk roept en daarmee zal ik ook weer gaan bloggen.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De geweldige export van Nederweert

  (13-07-2017)


  Deze blog gaat niet over de kracht van Nederweert in relatie tot de export van voedselveilige producten. Daar is Nederweert (ook) groots in.
  De titel slaat op de samenwerking in Midden-Limburg en Limburg Noord. Rare titel dus? Welnee.

  Regionale samenwerking is al lang niet meer alleen een zaak van de Colleges van Burgemeester en Wethouders.
  De gemeenteraden hebben daarbij belangrijke verantwoordelijkheden. Ze zoeken elkaar gelukkig steeds meer en meer op. Een paar recente voorbeelden zien we in het rekenkamerrapport over de Veiligheidsregio, de economische agenda van de Samenwerking Midden-Limburg en de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdienst. Allemaal staaltjes van wat samenwerking vermag.

  Zaak is nu dat de raden die verantwoordelijkheid niet (alleen) nemen vanuit de controlmodus: "We houden het college kort" maar veeleer vanuit de gedachte: "Wij willen onze inwoners en de regio vooruithelpen en gaan dus niet op de rem staan".

  Dan heeft Nederweert in politiek opzicht heel veel te exporteren.

  * Het besef dat een gemeenteraad geen Madurodamuitvoering van de Tweede Kamer is
  * inhoudelijk debat, geen slaafse partijdiscipline maar onafhankelijke denkers
  * geen oppositie om de oppositie
  * politiek gebaseerd op georganiseerd vertrouwen en niet op georganiseerd wantrouwen
  * politici met de geur van wilde meloenen (bestaat dat merk nog?) en geen azijnpissers
  * het besef dat het absolute gelijk niet bestaat
  * kritisch maar nooit destructief
  * een vleugje positieve nestgeur. Het is toevallig wél onze samenwerking, óns Midden-Limburg, ónze veiligheidsregio
  * een inhoudelijke oriëntatie, geen professionele procedurefreaks
  * werkelijke betrokkenheid en geen vlucht in processen en structuren en tenslotte
  * snel tot zaken komen (voor de insiders "meteen van wal steken" en vergelijkbare gezegdes zoals die in de gemeenteraad van Nederweert worden gebezigd).

  U weet dat een exporteur zijn of haar producten altijd iets positiever voorstelt dan de werkelijkheid wellicht is. Dat mag u een klein beetje bij bovenstaand lijstje incalculeren, want kritisch blijven we toch.

  Even nog wat anders.
  A.s. Vrijdag begint de grote vakantie voor de basisscholen in de regio Zuid. Dat betekent dat u 'ijs en weder dienende" mijn blog gedurende die vakantie moet missen. Alleen bij een zeer onweerstaanbare aandrang om te schrijven geef ik daar aan toe.

  Als u weg gaat, heel veel plezier en kom opgewekt en uitgerust weer naar huis.

  Volgende week publiceren wij een preventiebericht in het Weekblad voor Nederweert met tips om uw have en goed tijdens uw vakantie te beschermen.

  Blijft u thuis, bezoek dan onze prachtige natuurgebieden. Pik een terrasje,  geniet van  de Festeynderfeesten en het gratis Raadpopfestival, ga eens wandelen in het Weerterbos, wees trots op Outrageous.

  Kortom: Hou Nederweert hoog waar u ook bent.

  Tot na de vakantie.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Braderie met een geslaagde en zonnige "Dag van Nederweert"

  (01-07-2017)


  Het was een experiment en daarmee best spannend voor ons allemaal; de "Dag van Nederweert". Gedurende de hele dag kwamen bezoekers de gemeentetent binnen. Om stellingen te beantwoorden, te knoteren of te speed-daten. Vaak over hele gewone alledaagse dingen en zorgen.

  Het was mooi om zo met plaatsgenoten in contact te treden. Johan Veugelers, Lorenzo Caboni met vrienden van de Fresh Allstars maakten er een ware happening van. Een volksfeestje dus en daar was het ook om begonnen. Zelfs mensen die niet de tent in gingen prezen het initiatief.

  De kracht van Nederweert zit 'm van oudsher in de korte lijntjes tussen inwoners, bestuur en raadsleden maar we moeten het wel blijven organiseren. Dit gaan we dus vaker doen.
  We hebben er wel ook in praktische zin van geleerd. De opstelling van de tent kan slimmer. We moeten een betere doorgang houden voor rolstoelgebruikers en het opstapje naar de tent was wel erg glad.

  Volgende week gaan we analyseren wat de dag inhoudelijk heeft opgebracht. Daar houden we u van op de hoogte. Er stond al een mooi artikel in Dagblad de Limburger van vandaag. Twee achtergrondartikelen over Nederweert op een gewone zaterdagochtend. Daar is niks mis mee. 

  Voor mijn generatiegenoten; gisteren ontmoette ik bij de tent good-old Jimmy van de Linden. Hij woont weer in Nederweert na een werkzaam leven in het westen van het land. Wat fijn toch als mensen terugkomen naar de plek waar ze zijn opgegroeid. Dan moet het goed zijn geweest.

  Dank aan iedereen die aan de dag heeft meegewerkt, onze ambtenaren, bestuurders, raadsleden en fractie-ondersteuners. De dames en heer van toneelvereniging Mengelmoes. De mannen van Get-Noticed. Herman Poell voor zijn goede zorgen, de ondernemers van het horecaplein, Lorenzo met zijn vrienden, Johan Veugelers met zijn vriendin, Nederweert24.  En natuurlijk u als bezoeker. U heeft een voortreffelijke bijdrage geleverd aan de strategische agenda van Nederweert.

  Tot weer us es.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Hoe staat het met de muziek op de vierde kermisdag?

  (21-06-2017)


  Het geluidsbeleid van Nederweert gaat uit van drie dagen livemuziek tijdens de kermis. Het gemeentebestuur heeft destijds vastgesteld dat er daarmee een goed evenwicht ontstaat tussen de belangen van horeca-ondernemers, de feestende kermisgangers en de overlast voor omwonenden. Ik kan van dat beleid overigens gemotiveerd afwijken.

  Veel discussie hebben we gehad over "de vierde dag". Het gesprek spitste zich vooral toe op wat in de volksmond 'het horecaplein' wordt genoemd in de kern Nederweert. Er was sprake van een oprechte poging van ondernemers en omwonenden om elkaar wat te gunnen en elkaar te vinden. Soms ging het er stevig aan toe maar altijd met respect. Samen zijn we er uit gekomen.

  Er wordt in deze tijd veel geschermd met het toverwoord "verbinden". Waar het uiteindelijk omgaat is het boeken van resultaat. Anders is het woord verbinden vooral een begrip wat thuis hoort in de EHBO-trommel. Daar is het in dit geval uitgehaald en daar ben ik trots op.

  Ik  kwam daarom tot de conclusie dat wanneer horeca-ondernemers en omwonenenden het samen eens worden over een vierde dag, de overheid een stapje terug kan doen. Als bonus daarom ook voor de kermissen in 2017 een vierde dag. Ondernemers moéten er geen gebruik van maken maar kúnnen er gebruik van maken.

  Het vastgestelde beleid van drie dagen gaan we niet veranderen. Er kunnen aan de toestemming 2017 dus geen rechten worden ontleend voor de komende jaren. Ook dan zullen ondernemers en omwonenden het eerst met elkaar eens moeten worden. Zo blijft iedereen bij de les.

  Dit weekend is er kermis in Ospel. Mooi weer, leuke attracties. Gewoon ontspannen genieten en plezier maken. En vier dagen live-muziek; geniet er van.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Dat gaan we vaker doen.....

  (15-06-2017)


  Het is bijna niet te geloven. Met de live-blog bereikte ik exact 13.516 bezoekers.

  Van het totaal aantal kijkers kwam
  87,3% uit Limburg,
  4,97% uit Brabant,
  2% uit België,
  1,36% uit Gelderland,
  en 0,931% uit Zuid-Holland.

  Verder hadden we ook nog kijkers uit Friesland, Noord-Holland, Overijssel en zelfs Turkije en Brazilië.

  Er kwamen 124 reacties binnen, dat is natuurlijk waar het eigenlijk ook om gaat. De vragen en opmerkingen hadden met name betrekking op het afval, het stoplicht bij de randweg, de controles in het buitengebied, internet in het buitengebied, de hotelkwestie, woningen voor jongeren en geuroverlast. Allemaal onderwerpen waarvan het goed is om er voortdurend over in gesprek te blijven.

  De live-blog was een van de activiteiten in het kader van het opstellen van de strategische agenda voor Nederweert en zeker voor herhaling vatbaar. De lokale pers waaronder Nederweert24 en 1Nederweert besteedde er aandacht. Onderstaand daarvan een aardige foto.

  Tijdens de "Dag voor Nederweert" op 30 juni a.s. gaan we uitgebreid met u in gesprek over de agenda. Dan kunt u in onze tent ook genieten van bijzondere Nederweertenaren zoals Johan Veugelers op accordeon en B-Boy Lorenzo Caboni (samen met de regionale breakdance formatie Fresh Allstars).

  U bent natuurlijk allemaal van harte welkom en 500 plaatsgenoten stuurde ik daarom alvast een persoonlijke uitnodiging.

  30 juni, op de kop van het horecaplein: "De Dag van Nederweert".


  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Achter de schermen wordt er hard gewerkt

  (01-06-2017)


  De restauratieplannen voor de kerktoren vorderen gestaag. Wat heet 'gestaag'?  Want uiteraard zijn we intern volop bezig met de technische voorbereidingen.

  Inmiddels staat vast dat de restauratie absoluut noodzakelijk is maar toch ook over enige jaren uitgespreid kan c.q.moet worden. Op onderstaande foto zijn de vlakken in beeld gebracht waarop de restauratie zich gaat richten. Het is niet niks, dat ziet u zo wel.  We moeten en willen rekening houden met wetgeving (met name de Flora- en Faunawet) voordat de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend kan worden. Uiteraard zal er een aanbestedingstraject worden gevolgd. En bij deze restauratie geldt; niet alleen snelheid maar ook zorgvuldigheid staan voorop. Als de resultaten van de aanbesteding bekend zijn zal vervolgens de gemeenteraad zich over een budget uitspreken.

  Bij de restauratie van dit historisch belangrijk gebouw gaat het er om, om bij de werkzaamheden de authenticiteit en het karakter van de toren te bewaren en soms zelfs te herstellen. Dat is een grote en mooie uitdaging.

  Het Comité Herstel Lambertustoren is inmiddels druk doende met het opzetten van acties. Er kan al melding worden gemaakt van een eerste gulle gift. Van het Comité hoort u ongetwijfeld binnenkort meer. Uiteraard proberen we daarnaast meerdere bronnen van subsidies aan te boren.

  Gisteren, woensdag 31 mei, had ik samen met onze projectambtenaar John Metselaars een plezierig gesprek met Pastoor Schuffelers en de bouwkundig adviseur van de parochiecommissie, Huibert Scheijven.
  Wij spraken onder andere over de gebouwelijke eenheid van toren en kerk en uiteraard over de Lambertustoren als hét herkenningspunt van Nederweert.
  Al eeuwenlang, de toren is weliswaar eigendom van de gemeente maar vooral toch het grote bezit van de gemeenschap. Daarom is de toren en de restauratie van ons allemaal. Om dat te illlustreren onderstaande foto die dat prachtig weergeeft.


  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De nieuwe tijd, net wat u zegt

  (27-05-2017)


  Op een aantal onderdelen zoekt Nederweert nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeenten. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de GEO-informatie. GEO heeft in dit geval niets te maken met de bekende driehoek maar duidt op informatie met ruimtelijke componenten. Denkt u maar aan de gebouwen en adressen in een gemeente, de bodemgeschiktheid of noem maar op.
  80% van alle gemeentelijke informatie heeft ruimtelijke aspecten. Vaak bevindt zich het in meerdere systemen. Dat is niet nastrevenswaardig.

  Samen met Roermond, Weert en Leudal werken we aan een Midden-Limburgs samenwerkingsverband om over de GEO-informatie slim, efficiënt en prijsbewust te kunnen beschikken. U als burger zult direct niet zoveel merken van dit samenwerkingsverband. Het speelt zich vooral achter in onze kantoren af. U merkt het pas als het niet functioneert.....

                                                                                        --------------------------

  Gezamenlijk met Roermond, Venlo en Weert maakt Nederweert deel uit van een samenwerkingsverband op ICT niveau. Andere gemeenten maken inmiddels hun opwachting om ook mee te kunnen doen.

  Het is onmogelijk op het niveau van een gemeente de informatietechnologie  te kunnen bestieren. De ontwikkelingen gaan te snel, nieuwe vragen doemen op, de kritische massa te klein om de onderhandelingen met grote bedrijven te kunnen voeren. Dat geldt zelfs voor de stad.
  ICT moet de basis leggen onder het goed zelfstandig kunnen functioneren van onze gemeente. Als we niet samenwerken worden we te kwetsbaar, vermindert de kwaliteit en wordt het te duur.

  Investeren in de toekomstige toepassingen is hoe dan ook onontkoombaar. Samen met anderen kunnen we beter en goedkoper investeren dan alleen. "MInder meer" wordt dat in bestuurlijke termen genoemd. De nieuwe tijd, net wat u zegt.

                                                                                         ----------------------------

  Verontrustende berichten bereiken ons intussen uit Venlo. Politiek Venlo is geschokt door het miljoenenverlies op het sociale domein. Inmiddels hebben twee wethouders hun verantwoordelijkheid genomen en zijn ze opgestapt. Een van hen, wethouder Vera Tax ken ik vanuit het verleden. Een gedreven, hardwerkende en verstandige politica met het hart op de goede plek. Het is ook een persoonlijk drama.

  Het bedrag is groot, 12 miljoen. Minstens net zo ernstig is het feit dat blijkbaar de organisatie, de politiek en het bestuur niet 'in control' zijn. Er wordt gewezen naar den Haag, daar zit een kern van waarheid in. Meer gemeenten luiden de noodklok.

  Heeft iedereen inclusief de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gefaald? Is het toeval of domme pech. Er zijn ook gemeenten die wel met de budgetten uitkomen.

  Nederweert is een sobere, schuldenvrije en volwassen gemeente. Gekke fratsen zijn ons vreemd. Dat willen we combineren met het zijn van een sociale gemeente. Waarschijnlijk omdat we relatief niet groot zijn is het voor ons ook gemakkelijker om in control te blijven. Laten we dat dus maar zo houden.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Een onvermijdelijk afscheid

  (26-05-2017)


  Op zaterdag 20 mei j.l. vond de uitvaartdienst plaats van Lies-Evers van Dijk. Ongeneeslijk ziek moest zij het onvermijdelijke in korte tijd accepteren.
  Lies was eerst en vooral echtgenote, moeder en oma. De wijze waarop kinderen en kleinkinderen in haar laatste dagen om haar heen stonden maakte dat heel mooi en intens zichtbaar.

  Via de werkgroep vrouwenemancipatie kwam Lies in de politiek terecht. De werkgroep betekende in die jaren een doorbraak voor de gemeenteraad. Ook de oud-raadsleden Maria Frenken en Carla Dieteren waren er in actief.

  Lies was met hart en ziel lid van het CDA. Zij werd een paar jaar nadat ik burgemeester werd opnieuw raadslid door het overlijden van Sjaak Jacobs uit Ospel.
  Lies als raadslid, ik als burgemeester we snapten allebei dat we gemeentepolitiek en familie gescheiden moesten houden. Dat was voor ons geen issue.

  Budschop had een bijzondere plaats in haar hart de ontwikkelingen daar volgde ze met meer dan gewone belangstelling. Ze stond met de Dorpsraad aan de basis van het Kunstlint en was (mede) oprichtster van de  Jumping Giants.
  De Giants hebben een wisselbeker naar haar vernoemd. Dat is reusachtig mooi, zo blijft Lies blijvend een deel van de vereniging.

  Voor mijn broer Johan zijn het geen gemakkelijke tijden, een baken in zijn leven is weggevallen. Moge de herinneringen aan Lies voor hem en zijn kinderen een troost zijn in deze droeve dagen.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Het was even lentepauze...

  (15-05-2017)


  Het was even lentepauze op mijn blog....al gebeurde er natuurlijk van alles in Nederweert.

  Een prachtig Moulin Bluesfestival met stevige muziek, veel oude bekenden en zonnig weer. Een perfecte ambiance dus. Een opsteker voor het verjongde bestuur dat nog steeds gebruik kan maken van de ervaring van oude rotten. Op het niveau van de evenementen blijft Moulin Blues Nederweert op de kaart zetten. 

  Achter de coulissen had ik trouwens een aardige ontmoeting met Miriam in 't Veld, burgemeester van Amstelveen. Als partner van bestuurslid Harold Moonen is zij een trouwe bezoekster van het festival. Links ziet u mijn neef Wim Stienen, een andere magistraat en Advocaat-Generaal in Noord-Oost Nederland. Tijdens Moulin Blues ving hij de dames/heren artiesten op. Dat is andere koek dan "streng, onberispelijk en rechtvaardig te zijn". U ziet het aan zijn vingers.


  Foto: Jan Kirkels Weert

  We zijn druk met de nieuwe strategische agenda voor Nederweert. En vooral met de vraag hoe plaatsgenoten daar sturing aan kunnen geven. Zelfs de kleine wereld van Nederweert is niet meer in een blauwdruk voor de toekomst te vangen. In die situatie is het meer dan ooit van belang te formuleren wat de belangrijkste vraagstukken zijn voor de komende jaren. En hoe daar mee om te gaan. O.a. tijdens de zomerbraderie van 30 juni ontmoeten we elkaar op dit onderwerp. Houdt u de publicaties in de gaten.

  Met enige regelmaat vindt er overleg plaats met de Horeca Nederland afdeling Nederweert. Het is goed dat ondernemers zich organiseren. Belangrijke onderwerpen zijn steeds de vergunningverlening en handhaving. Over en weer is er veel begrip. Met elkaar helpen we Nederweert vooruit. Patente ondernemers hebben oog voor elkaars belangen.

  Over handhaving en vergunningverlening gesproken. De gemeenten in Noord en Midden Limburg willen steeds meer met elkaar op trekken. Om de kwaliteit van het werk te verhogen maar ook om efficient en met verstandige inzet van belastinggeld te kunnen presteren.
  Jaren geleden dachten we nog dat we door de samenwerking echt konden bezuinigingen. Nu is de inzet "minder meer". Oftewel, als Nederweert het alleen zou moeten organiseren werd het nog veel duurder. Bovendien hadden we afgelopen jaren een vertekend beeld omdat sommige gemeenten (met name de gemeente Venray) heel veel personele capaciteit hebben ingezet zondat dat te verrekenen met de overige gemeenten. Die situatie kan niet langer voortduren. 
  We willen het dus zelf, het Rijk eist overigens daarnaast dat we op regionaal niveau samenwerken omdat ook volgens den Haag de kwaliteit moet verbeteren.

  Periodiek bespreken we met het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeesters van Weert, Leudal en Nederweert de veiligheidsvraagstukken. Dan passeren de resultaten, de prioriteiten en de politiecapaciteit (o.a. bij evenementen) de revue. De onderlinge samenwerking in ons district is voortreffelijk. Dat hoort ook zo, want het gaat om uw veiligheid.

  Met de 21Boeket Blues Band openden we het seizoen van het "peelpodium 2017'' We hadden er werkelijk lol in. Het publiek ook. U leest het op Nederweert24. https://www.nederweert24.nl/2017/05/14/21boeket-blues-band-opent-peelpodium-2017-fotos/ Muziek als uitlaatklep voor dagelijkse beslommeringen. Prachtig toch!

  Op de foto ziet u val links naar rechts Marinus van Stiphout, mij zelf,Sander Waulthers, Peter Schulz, Maikel van Bogget en Ruud Waulthers. Op de inzet, ziet u  drummer Marinus wat beter en onze toetsenist Erik Kessels.


    
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Dodenherdenking 2017, een verhaal uit Nederweert

  (05-05-2017)


  "Dames en heren,

  Hedenmiddag heeft Julia Wells-Harden, dochter van Henri Harden die op het Engels kerkhof al hier zijn laatste rustplaats vond, het graf van haar vader bezocht. Zij heeft aansluitend bloemen gelegd bij het gemeentelijk oorlogsmonument. Mevr. Wells-Harden voelt zich nog steeds zeer verbonden met Nederweert en laat u allen hartelijk groeten.

  Onze voorzitter van het 4 mei comité, Peter Stultiens, heeft u zojuist deelgenoot gemaakt van het motto van de dodenherdenking 2017. En hij heeft daarbij geduid op het doorgeven van verhalen uit de oorlog. Wij weten hoe immens gruwelijk en schrijnend de oorlogsverhalen van nabij en uit verre streken zijn.

  Als burgemeester van Nederweert spreek ik met veel plaatsgenoten. Regelmatig gaat het gesprek over de oorlog. Ook in onze gemeenschappen leven er nog vele verhalen en herinneringen. We hoeven het niet ver te zoeken.

  Zo sprak ik over de oorlog met mevrouw Ciska van de Kerkhof-Saes, zij is mijn buurvrouw en woont met haar man Mart op de Bosserstraat.

  Ciska van de Kerkhof is 79 jaar oud. Tijdens de gevechten tussen de Duitsers en Amerikanen in ons gebied werd hun huis gevorderd en namen de Duitse soldaten er hun intrek. Het gezin Saes, vader, moeder en 13 kinderen moest de woning aan de Schansstraat op Budschop verlaten. Ciska was een jaar of 7 en het heeft een grote impact gehad op het gezin. Het is ook niet niks als je huis en haard moet verlaten. Achter die paar woorden zit een hele wereld van boosheid en verdriet. Zeker omdat hun huis op het moment dat de militairen er uit trokken door de bezetters in brand werd gestoken.  Het grote gezin Saes ging wonen in het huis van Frens van Geelke, de  ouderen onder ons herinneren zich vast en zeker die naam.
  Op enig moment toen de oorlogshandelingen té dichtbij kwamen werd een veiliger schuilplaats gezocht.
  Slager Wub Verkooyen bracht uitkomst. Hij stelde voor de nacht door te brengen in een kelder bij hem in de loods. Samen met Stinkerte Jan, die zijn naam dankte aan de verkoop van petroleum, en de vrouw van Jan, werd bij slager Verkooyen een veilig onderdak gezocht en gevonden.

  Ciska en haar broer Tjeu (de latere pastoor van Someren) sliepen altijd voor aan in de kelder. Op een nachtelijk moment zagen ze hoe een Duitse soldaat het erf betrad op zoek naar weerbare mannen. Die vond hij gelukkig niet, de soldaat moest onverrichter zaken rechtsomkeer maken.

  Als kind weet buurvrouw Ciska nog dat ze alleen maar dacht. “As hae mich mer neet op mien veut traedtj”. Pas veel later besefte ze het gevaar van dat moment.

  Ciska herinnert zich hoe op de hoek Smisserstraat-Rochusstraat een granaat ontplofte en een Duitse soldaat daarbij het leven liet. Ze wilde gaan kijken maar haar moeder hield haar tegen “weg heej” riep ze. Moeder Saes had de gebeurtenis even te voren van zeer nabij gezien en wilde haar kinderen voor de gruwelijke indrukken besparen.

  Ciska vertelt dat in de oorlog Wullem Weekers terwijl hij met paard en wagen over de Booldersdijk ging door de Duitsers werd neergeschoten. Hij liet Driena Weekers met een kindje als weduwe achter.
  Ciska’s tante Gritje en ome Karel Konings  besloten om bij Driena in te trekken om ze er zo niet alleen voor te laten staan. Een daad van naastenliefde.
  “Dat kon toen allemaal” zei Ciska."Wij op onze beurt gingen met ons grote gezin van 15 in het huis van tante Gritje en Ome Karel wonen. Daar bleven we totdat ons eigen huis na de brand weer was opgebouwd. We mochten alleen niet aan de kersen en peren zitten die waren van tante Gritje en ze was nogal precies".
  Tot zo ver het verhaal van Ciska.

  Veel mensen probeerden in die tijd op hun eigen kleine manier goed werk te doen en elkaar bij te staan. Uit de overlevering weet ik dat de familie Schuman, die tijdens de oorlog in Weert aan de Zuid- Willemsvaart woonde, als evacués werden opgevangen bij opa Kusters van mijn echtgenote Thea in Alweerterheide.

  Op Keent werden bij de andere opa, Siemkes Geel, onderduikers uit Huizen (Noord Holland) ondergebracht. Tot ver na de oorlog bracht de familie jaarlijks een bezoek aan hun onderduikadres aan de Dijkerakkerweg.

  De wereld staat in brand, wij mensen van 2017 kunnen hoop putten uit deze verhalen, verhalen uit onze eigen families en buurt, verhalen die laten zien dat goedheid en goed doen bestaat.

  Vanuit die hoopvolle gedachte herdenken wij vanavond allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Wij mogen gelukkig in vrijheid leven, wij geven de verhalen door en zullen hen nooit vergeten".
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Broedende kippen

  (01-05-2017)


  Radiostilte hotel

  De gemeenteraad van Weert nam een amendement (wijzigingsvoorstel) aan dat de deur op een kier zette voor een werkelijk open overleg tussen Weert en Nederweert over de hotelkwestie. Ik besloot daarop contact op te nemen met collega Heijmans.

  In het Dagblad de Limburger en Nederweert24 werd prima verslag uitgebracht van de gebeurtenissen tot dat moment.

  In alle rust moet nu eerst het open overleg tussen Weert en Nederweert een kans krijgen en daarom is een radiostilte ingelast. U kent het gezegde van de broedende kip die 'men' niet mag storen. In dit geval twee broedende kippen dus. We gaan voor een goede oplossing.  Samenwerking Midden Limburg

  Ons college laste een extra B en W vergadering in over de intergemeentelijke samenwerking in Midden-Limburg. Nederweert blijft een positieve grondhouding aannemen. Ook hier luidt het motto: "Niets is moeilijk voor hen die willen".

  We doen het niet voor meerdere eer en glorie van ons zelf. De inwoners van Midden-Limburg zijn gebaat bij samenwerking tussen de gemeenten. Op diverse terreinen wordt bewezen dat het kan. In alle relevante bijeenkomsten zullen de collegeleden van Nederweert deze positieve grondhouding uitstralen.

  De concrete resultaten van de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg in het verleden, Keyport, het sociale domein zijn het zichtbare bewijs. Natuurlijk kan het ook altijd beter en slimmer. Samenwerken moet!
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Geluidsfragment hotel ontwikkelingen

  (19-04-2017)


  Als laatste punt bij onze raadsvergadering staat altijd de actuele informatievoorziening vanuit het college op de agenda. Hiermee geven wij gestructureerd invulling aan onze actieve informatieplicht. Het agendapunt is kenmerkend voor de open en transparante wijze van besturen zoals wij die in Nederweert met elkaar hebben opgebouwd.

  De raadsleden kunnen vragen stellen aan ons college over de zaken die wij hen eerder schriftelijk hebben gemeld. Besluitvorming vindt in principe niet plaats op basis van de informatievoorziening. Het heeft vooral het karakter van een gedachtewisseling. Raadsleden hoeven ook niet persé namens hun fractie spreken. Verwacht u dus geen raadsbesluit.

  Zo stelden wij de raad op de hoogte van de "hotelkwestie" met Weert. Tijdens de raadsvergadering van gisteravond ging ik in op vragen vanuit de raad.

  U kunt dit naluisteren door onderstaande link aan te klikken. Het fragment neemt in totaal ongeveer 10 minuten in beslag.
   


  _____________________________________________________________________________________________________________________________

 • Over juffrouw Joosten, de haan van de kerktoren, ICT, Risk Factory, paaseieren en meer

  (14-04-2017)


  Twee goede bekenden Theo Schreinemachers en Tjeu van Grimbergen, beiden ambtelijke grondleggers van het solide en schuldenvrije financiële beleid van Nederweert kwamen op bezoek. Als (oud) bestuurders van het lokale Groene Kruis deden zij het verzoek om het archief van de organisatie over te mogen dragen aan de gemeente. Het maatschappelijk belang van dit archief wordt groot geacht en daarom stemden wij in met de overdracht. Wij zullen er goed voor zorgen.

  Dat doen we onder het toeziend oog van juf Joosten, mede-oprichtster en decennialang secretaris en penningmeester van het Groene Kruis.

  Juffrouw Joosten, 60 jaar lang was zij de kapitein van het schip waarmee ze in 1922 van wal stak. Onderstaand ziet u een portret van haar geschilderd door Harry Kranen. Zij schonk het aan het Groene Kruis. Een markante, strenge en doortastende vrouw. Vele generaties Nederweertenaren kennen haar. Zij was tevens onderwijzeres in Ospel van 1910 tot 1912 en in Nederweert aan de meisjesschool van 1912 tot 1953.


  In de Pinnenhof vond de eerste bijeenkomst plaats van het Comité Herstel Lambertustoren. Niet druk maar wel veel goede ideeën en stevige kartrekkers. Veel initiatief is nodig; onze kerktoren moet voor onze kinderen en kleinkinderen hét herkenningspunt van Nederweert blijven. De geschiedenis van Nederweert is de geschiedenis van de kerktoren. Van welke kant u ook komt. Rijdend over de A2 zal de vraag "Wiens haan kraait hier koning?" beantwoord worden met "de haan van de Lambertustoren". Er schiet me trouwens zo snel ook geen andere vogel te binnen.

  Gemeenten in Noord en Midden Limburg hebben het initiatief genomen om ons werk voor de samenleving in de nieuwe tijd met eigentijdse (ICT) technologieën tegemoet te kunnen treden. Nederweert doet mee met Venlo, Weert en Roermond. Vooruit in de vaart der volkeren, samenwerking werkt! In Weert hadden wij een constructief bestuurlijk overleg.

  Samenwerking werkt! Dat bleek ook weer uit het bezoek van de veiligheidsregio aan de Safety Campus Twente. De Twentse gemeenten hebben dit initiatief genomen.
  Er wordt zeer realistisch geoefend. Onze brandweer maakt er graag gebruik van.
  Bijzonder was de kennismakig met de Risk Factory, hier ervaren en beleven kinderen de risico's van alle dag. Niet alleen waar het gaat om brandveiligheid maar ook om gevaren als cyberpesten en akelige kanten van groepsdruk het hoofd te kunnen bieden.

  In Veenendaal vond een overleg plaats van de landelijk bestuursadviescommissie  voor de GHOR, de Geneeskundige HulpOrganisatie in de Regio. Centraal stond het vraagstuk van hulp aan "minder redzamen" bij rampen en crisis.

  Er is veel zelf-oplossend vermogen bij burgers en gemeenschappen. Iedereen moet zich bewust zijn van zijn eigen verantwoordelijkheid. Door veranderingen in de samenleving (bijv. het uitgangspunt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen) is de aandacht voor minder redzamen -altijd maar zeker bij een crisis- zeer relevant.

  Gisteravond -witte donderdag- vond er in de prachtige ECI-cultuurfabriek in Roermond (mede gefinancierd vanuit de Gebiedsontwikkleing Midden Limburg, want ook hier geldt: "Samenwerking werkt!") een drukbezochte bijeenkomst plaats over de nieuwe omgevingswet. De wet wordt wel de grootste verandering sinds Thorbecke genoemd.
  "Meer visie, minder regels en vooral samen" zo zou ik de wet willen samenvatten. Met onze strategische agenda zal Nederweert er ongetwijfeld op voorsorteren. Het is een voorrecht om met deze nieuwe ontwikkeling aan de slag te mogen gaan.

  Eet niet teveel té hardgekookte paaseieren, ze verteren moeilijk.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Het beste rapport ooit...

  (05-04-2017)


  Afgelopen zondag 2 april werd ik 64.

  "Ach ja het is maar een getal", merkte Paul Jaspers, ambtenaar toezicht en handhaving op. Dat is een positieve gedachte. Alhoewel, de kleinkinderen vinden dat ik al knap oud ben. Dat begrijp ik.

  Toen mijn vader 64 werd was ik 18. Ik vond hem oud, zeker in zijn opvattingen. En op 64 -jarige leeftijd was hij fysiek ook al 'op'.

  Het leven wordt (ook) altijd beleefd in relatie of bewuste momenten met mensen om je heen. U herkent dat. Het wordt verwoord in zinnen als:

  "Naar welke school gaat hij nu? Wie heeft er al een brommer. Ze heeft een vriend. Gaan ze ze op kamers? Waar werkt hij? Zijn ze getrouwd? Hebben ze eigenlijk al kinderen? "Goh wat is hij dik geworden". Wat doet hij eigenlijk voor de kost. Zijn ze uit elkaar? Wat een mooie naam voor een kleinkind. Hij ziet er wel al oud uit. Je zou hem geen 64 geven". 
  Ze is wel erg ziek. Er zijn de laatste tijd veel mensen die ons ontvallen".

  Bij ingrijpende levensgebeurtenissen als ziekte en sterven blijken de oude familiebanden opeens sterk. Dat is troostrijk en bemoedigend.

  Op mijn verjaardag kreeg ik van kleindochter Fauve een mind-map in een schoenendoos. Dat leren ze tegenwoordig al in groep 5 op school. Een beter rapport kreeg ik nooit. Ach ja, 64; het is ook maar een getal.....en er is nog zo veel werk te doen in Nederweert, dat is elke dag genieten.


  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Van alles wat.........

  (20-03-2017)


  Om te beginnen een historisch noodzakelijke correctie; in mijn laatste blog schreef ik dat Lilianne Ploumen de eerste minister was die tijdens mijn ambtsperiode Nederweert bezocht. Door een wakkere medewerkster van de afdeling communicatie werd ik er terecht op geattendeerd dat minister Camile Eurlings en al in 2007 naar Nederweert kwam. Ik was toen zo'n 9 maanden burgemeester. Het was tijdens het OLS van 2007 dat Minister Eurlings van Verkeer en waterstaat onze gemeente bezocht. In de coulissen van de formele openingsactiviteiten spraken we over de knelpunten van de A2 en de randweg.

  ----------
  De gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 maart werd gedomineerd door de discussie over het centrumplan. Het was een bijzonder bespreekpunt, de belangen zijn groot. De lobby stevig.
  Centraal blijft de vraag wat het beste is voor een toekomstbestendig winkelgebied voor zowel de consument als de ondernemers. Onder de rook van de oude Lambertustoren moeten we werken aan de toekomst. 
  Net als in het sociale domein geldt hier ook voor alle betrokkenen de uitspraak van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans:  "We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken".

  We staan er niet altijd bij stil maar de gemeente heeft grote investeringen gedaan in de verbetering van het winkelgebied. De Kerkstraat en de Brugstraat zijn de afgelopen jaren zichtbaar verbeterd.

  ----------
  Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak 2017 gaf ik aan dat ik onder andere oud burgemeester Fons Jacobs had benaderd om zitting te nemen in een toen nog op te richten 'Comité herstel Lambertustoren'. Onder zijn voorzitterschap zijn een aantal goede bekenden van onze gemeenschap stevig aan de slag gegaan. Binnenkort hoort en leest u er meer van.

  ----------
  Op woensdag 15 maart maakte ik een rondje langs de stembureaus en stemde ik in Ospeldijk.
  Ook Nederweert kende een hoge opkomst. Gelukkig. 

  Voor de bemensing van onze stembureaus en  het tellen van de stemmen hebben we veel jonge mensen ingeschakeld. Dat is een goede zaak.

  Nu de rookwolken van de verkiezingen en de verkiezingsuitslag zijn opgetrokken mogen minimaal vier partijen aan de slag om een nieuw kabinet te vormen. Dat zal nog niet meevallen en ik denk in al mijn eenvoud dat een coalitie VVD/CDA/D66 en Christen Unie de meeste kans maakt.

  ----------
  Samen met kabinetschef Giel Bruijnaers bezocht ik het diamanten bruidspaar Verdonschot-Cuppens aan de Kapelaniestraat. Mevrouw Verdonschot heeft jarenlang -toen nog in een witte schort- het oude gemeentehuis gepoetst. Dat werd een gezellig weerzien.

  ----------
  Afgelopen maandag 20 maart legden we de laatste hand aan een raadsvoorstel over de nieuwe brandweerkazerne. Het stuk is wat mij betreft rijp om te worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april a.s.

  Het is natuurlijk uiteindelijk maar 'gewoon' werk maar ik wil toch graag alle ambtelijke ondersteuners (en in het bijzonder Pascalle Mommers), de leiding van de brandweerpost en de veiligheidsregio hartelijk danken voor hun inzet. "Veiligheid voorop"  koos ik als motto. En dat motto is ongetwijfeld iedereen en zeker de politieke partijen aan het hart gebakken.

  Het onderwerp heeft vooral een groot bestuurlijk 'duwen en trekken gehalte' en gezien het belang voor Nederweert en mijn specifieke verantwoordelijkheid als burgemeester voor de veiligheid in onze gemeente ga ik er daarom graag de trap voor op.

  ----------
  In de nacht van zondag op maandag werd de 84-jarige  Mevrouw Feijen aan de pastoor Greymansstraat opgeschrikt door een hevige explosie. Echt niet normaal, het pand is behoorlijk vernield. De brokstukken lagen op en aan de overkant van de weg. In die nacht ging ik nog even bij haar en haar directe familie op bezoek en sprak ik met de politie. Dat laatste gebeurde de afgelopen dagen veelvuldig. Alles op alles wordt gezet om de dader(s) te pakken en mevr. Feijen te helpen.

  ----------
  Op naar Weert!

  IJs en weder dienende ben ik op vrijdag 24 maart ben vanaf 20.00 uur te gast in Theatercafé de Huiskamer in Weert. In het programma "de "Boventoon" word ik geïnterviewd door presentator Wim Stienen. O.a. aan de hand van muziekfragmenten wandelen we als het ware door 'mijn' leven.

  Er is ook live-muziek. Samen met vrienden van de 21Boeket Blues Band gaan we vanaf 22.30 uur een gepast semi-akoestisch optreden verzorgen. Als u er bij wilt zijn. Dat kan, de toegang is gratis. Onderstaand de flyer en aankondiging van de "Huiskamer".

 • In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer

  (10-03-2017)


  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.........

  vond in de Pinnenhof een verkiezingsdebat plaats. De avond werd georganiseerd door de Jongerenraad van Nederweert. Weliswaar 'buiten categorie" maar zij waren met stip de winnaars van het debat.
  Het is geweldig dat jonge mensen zich inzetten om de democratie te versterken. Een democratie kan niet bestaan zonder met respect voor politieke tegenstanders op een faire manier het debat aan te gaan. Dat deden de dame en heren politici.

  Het was een amusant moment toen een D66 raadslid aan de D66 kandidaat vroeg wat hij vond van de opstelling van de burgemeester van Weert van D66 huize met betrekking tot asielzoekers. Dat zat (terecht) wel snor. Ons raadslid Marcel Vossen vroeg in die vragenronde naar de standpunten van de partijen met betrekking tot herindeling. Dat onderwerp en de vraag van D66 zijn uitstekend met elkaar te verbinden (met excuses: 'Verbinden en verbinding' zijn zeer typische politieke 'toverwoorden' van deze tijd). 
  Maar goed, de verbinding: "Weert heeft een geweldig goed stadsbestuur, ze kunnen het gemakkelijk als Weert alleen af. Annexatie door Nederweert is uit den boze".

  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer...........
  werd in datzelfde debat een laag inkomen op één hoop gegooid met een sociaal zwak milieu. Dat deed zeer. Alle gewone werkmans-gezinnen met 9 kinderen hadden het in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw niet breed. Ongelooflijk veel respect verdienen die vaders en moeders. De mijne dus ook. Ik ben er trots op opgegroeid te zijn in een sociaal sterk milieu, al moest elk dubbeltje worden omgedraaid.
  "Ach, misschien was het niet zo bedoeld...." was waarschijnlijk de reactie van mijn moeder geweest.

  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.......
  organiseerden we een instructie-avond voor tellers en stembusleden. Er doen genoeg partijen mee aan de verkiezingen. Zie ook: http://www.nederweert24.nl/2017/03/09/instructie-avond-tellers-en-stembureauleden/
   

  In de marge van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.......
  bezocht minister Ploumen Nederweert. Zij is daarmee de eerste minister die tijdens in mijn ambtsperiode Nederweert op bezoek kwam.

  In eerdere jaren ontmoette ik Mark Rutte en Frans Weekers toen nog beiden kamerlid voor de VVD in de Haazehof, Raymond Knops (kamerlid voor het CDA) in de Dorpsherberg en Roland van Vliet, destijds kamerlid voor de PVV, tijdens Festeynder.

  Het was een geslaagd bezoek van de minster. We spraken geanimeerd en informeel met elkaar. Vanuit haar familiebanden is Mevr. Ploumen betrokken op agrarische ondernemers en de ontwikkelingen op het platteland. Wij hebben haar veel "denkstof" voor Den Haag meegegeven.

  Mijn kleindochter Fauve bood de minister een bloemetje aan en dat vond ze (leuk) spannend.

  Voor een uitgebreidere impressie van het bezoek zie ook http://www.nederweert24.nl/2017/03/09/minister-lilianne-ploumen-pvda-bezoekt-nederweert/  Daar komt ook onderstaande foto vandaan.  Tot slot, in het volle licht van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.....
  hoop ik dat u op 15 maart massaal van uw recht om te stemmen gebruik maakt.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Burgerbetrokkenheid, de Dag van Nederweert en de 'Knooterhook"

  (02-03-2017)


  Het hoort echt bij de tijdsgeest, iedere gemeente wil graag de burgerbetrokkenheid vergroten. In een ideale situatie noemen we dat overheidsparticipatie. Niet de burger participeert in de plannen van de overheid maar de overheid participeert in de plannen van haar plaatsgenoten. Het project "de Bengele Beweegt" is daar een goed voorbeeld van.

  Ook bij het bevorderen van eigentijdse burgerbetrokkenheid geldt overigens mijn motto: "'Alles kan anders, alles kan beter".

  We kunnen ons afvragen of elk onderwerp geschikt is voor burgerbetrokkenheid. De hoogte van de leges, uitvoerende handhavingskwesties, openbare orde  lenen zich er minder voor dan het inrichten van een speelterrein met speeltoestellen.

  Al is de burgerbetrokkenheid nog zo optimaal georganiseerd, niet iedereen zal achteraf tevreden zijn. Dan krijgt de overheid ook vaker kritiek in de zin van: "We zijn er te weinig in gekend of we hebben te weinig informatie gehad". Dat kan natuurlijk goed het geval zijn maar het kan ook zomaar zo zijn dat de onvrede over het resultaat reden is om te wijzen naar slechte communicatie/informatie of te weinig burgerbetrokkenheid. Het hoort er allemaal bij.

  In de afgelopen jaren heeft de gemeente Nederweert veel geïnvesteerd in burgerbetrokkenheid, niet alleen in nota's maar vooral ook in praktische inzet. Laat ik 'ns wat noemen:

  Onze Dirk Jan Pereboom is volop in de slag met de dorpsraden en het samen omzetten van plannen in concrete acties.

  Harold van der Haar spant zich dagelijks in om samen met mensen in Nederweert grote en kleine activiteiten mogelijk te maken

  Petra Philips, Berber Rulkens en Hans Corsten zijn gekend vanwege hun inspanningen om de afstand tussen verschillende belangen in het buitengebied te verkleinen en liefst met elkaar te verzoenen.

  John Metselaars, veel lof kreeg ik van betrokken burgers over de wijze waarop hij de aanpassingen aan brug 15 en de Kerkstraat samen met hen heeft opgepakt.

  Jan van Riet is voortdurend op zoek naar verbindingen in het accommodatiebeleid.

  Ger Odekerken staat te popelen om interactief met het nieuwe subsidiebeleid in de slag te gaan.

  Bram Thijssen is een waarlijk uithangbord voor onze gemeente als het gaat om de contacten met het bedrijfsleven.

  En, er is nog veel meer te noemen bij alle grote fysieke projecten worden burgers, ondernemers en organisaties betrokken.

  Er is veel veranderd de laatste 10/15 jaar. Steeds meer werken wij van buiten naar binnen, het beeld van de ambtenaar die uitsluitend regeltjes toetst en de wetten stelt behoort allang tot het verleden.

  Waar we ook absoluut de opvattingen van burgers willen horen is bij de totstandkoming van de "Strategische Agenda". Welke onderwerpen doen er volgens u werkelijk toe, wat moet de inzet van de gemeente en de gemeenschap zijn. Op 14 maart bespreken we een voorstel met de raad.

  Een van de ideeën is dat we willen aansluiten bij de Midzomermarkt. Het plan is om op 30 juni tijdens die markt "De dag van Nederweert" te organiseren. Dan gaan we (niet alleen) zoete broodjes bakken maar kunt u ook al uw (spijkerharde) kritiek (anoniem) kwijt in de "Knooterhook". Heeft Nederweert boze burgers en waarom zijn ze boos? Wij willen er graag van leren.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Laat de lente maar komen

  (19-02-2017)


  Zo, na twee weken lijkt het er op dat ik de griep achter de rug heb. Met hangen en wurgen zweefde ik 14 dagen tussen het bed en het werk. Dan weer wat méér bed, dan weer wat méér werk. Maar niet mopperen, wat hadden we een prachtig lenteweer de afgelopen dagen. Voorjaarskriebels staken de kop op.

  Inmiddels heb ik de draad weer helemaal opgepakt; B en W vergaderingen, overleg over handhavingskwesties, voorbereidingen voor de strategische agenda, een 60-jarige bruiloft, veiligheidsoverleg, gesprekken met plaatsgenoten, ondernemers en ambtenaren. Business as usual dus.

  De voorbereidingen voor de brandweerkazerne gaan ook door. Zoals we in het oorspronkelijk raadsvoorstel hebben aangegeven willen we nog een aantal zaken nader in beeld brengen. O.a. hoe dat we praktisch invulling geven aan het begrip budgettaire neutraliteit. (In dit geval de kosten van de veiligheidsregio door Nederweert en de andere gemeenten mogen door nieuwbouw niet stijgen).
  Door een meerderheid van de gemeenteraad (alleen de Fractie JAN ging er niet in mee) werd een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend.

  Eigenlijk nog voor het debat begon, dat is tekenend voor het belang dat er aan werd gehecht.

  Het was een redelijke nieuwigheid voor politiek Nederweert. In het verleden werden er door fracties vragen gesteld en afhankelijk van de antwoorden vanuit het college werd er al dan niet in tweede termijn een amendement ingediend. Dit omdat we door middel van de dialoog tussen college en gemeenteraad tot goede besluiten willen komen.
  Deze vergadering ging het anders in Nederweert. Blijkbaar was de politieke inschatting dat de grote verschillen in opvatting over de brandweerkazerne alleen door het indienen van een amendement vóóraf door de raad waren te corrigeren. Vanuit democratische regels is er niets tegen in te brengen, enigszins ongebruikelijk in de politieke 'mores' van Nederweert is het wel.

  Maar goed, voor mij verandert er eigenlijk niets, ik was al volop actief rondom de brandweerkazerne en ik ga verder met de voorbereidingen. In het belang van Nederweert. Ik heb daar niet veel woorden voor nodig: "Veiligheid voorop". Ik ga er voor de trap op en lukt het om wat voor redenen niet dan geldt voor mij het aloude spreekwoord: "Komt tijd komt raad"

  Na de prinsenrecepties, de kolderpinvergadering, de Bonte Avonden is het bijna zo ver. Carnaval is in aantocht. Maar eerst a.s. zaterdag de Sleuteloverdracht aan prins Ron van de Pinmaekers, Benieuwd hoe Nederweert in "zijn" drie dagen zal veranderen........ Als er om te beginnen maar nog véél meer ongedwongen plezier wordt gemaakt.
  ________________________________________________________________________________________________________________

 • Brandweerkazerne en extra raadsvergadering randweg

  (09-02-2017)


  Deze korte blog is als het ware te lezen als een vervolg op mijn vorig artikel.

  Over de brandweerkazerne.....

  Gelukkig is de kogel door de kerk en heeft de raad ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de totstandkoming van een nieuwe brandweerkazerne. Nu dus geen mondbelijdenissen meer aan de veiligheid (wie is daar op tegen?) Nu geldt het gezegde: "Geen woorden maar daden".

  Ik stel vast dat het voorstel van B en W meer dan voldoende informatie bevatte om het besluit over een voorbereidingskrediet verantwoord te kunnen nemen. We kunnen aan de slag met de voorbereiding van de planologische procedures. Ik ga me voorlopig in ieder geval niet oriënteren op het vraagstuk. "Wat te doen als de huidige kazerne toch als brandweerkazerne moet blijven bestaan". Ik houd vertrouwen in de toekomst, Nederweert verdient dat.

  Geen ingelaste raadsvergadering over randweg/N266.....

  Nu het voorstel over de randweg/N266 van de agenda van Provinciale Staten is gehaald is het niet zinvol de ingelaste vergadering van de raad op dinsdag 14 februari a.s. over dit onderwerp doorgang te laten vinden. Het is jammer van de vertraging over de definitieve besluitvorming maar het is zeker (ook) positief dat het voorkeursalternatief nu verder uitgewerkt gaat worden. Iedereen zal verder benieuwd zijn naar de mogelijke verbeteringen op het huidige tracé. Wordt ongetwijfeld vervolgd.......
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Twee belangrijke onderwerpen; hoe gaat het verder met de brandweerkzarne en de randweg?

  (29-01-2017)


  Je hoeft bepaald niet op de universiteit te hebben gezeten om te snappen dat de hoek Smisserstraat/Randweg wel een heel ideale plek is voor een nieuwe brandweerkazerne. Goed bereikbaar, de grond is eigendom van de gemeente, centraal gelegen voor alle kernen.
  Het verplaatsen van de kazerne heeft ook grote voordelen voor de kern Budschop als totaal, de mogelijkheid om de rijrichting in de Kerkstraat om te draaien en het toekomstperspectief voor de ontwikkeling van het terrein voor openbare werken.

  Afgelopen week hadden we de omwonenden en de dorpsraden in de raadzaal op bezoek om erover te spreken.  Er was overigens maar een geringe opkomst (7 personen). De sfeer was positief en begripvol. Natuurlijk waren er ook kritische vragen. Voor omwonenden voelt én is het anders dan wanneer je er vanuit het algemeen belang naar kijkt. Dat is gewoon een feit.

  Op basis van de huurpenningen en de vergoeding voor het onderhoud die we nu van de Veiligheidsregio krijgen moet de nieuwbouw in alle gevallen budgettair neutraal kunnen verlopen. Er worden in alle redelijkheid geen extra huisvestingskosten voorzien. Niet voor Nederweert en ook niet voor de andere gemeenten die bij de Veiligheidsregio Limburg Regio Noord zijn aangesloten. 100% zeker is dat nooit.
  Een burgemeester is als eerste verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Naar mijn idee kunnen we de gelegenheid niet voorbij laten gaan of op de lange baan schuiven.
  Sterker nog; deze ontwikkeling laten lopen zou terecht reden zijn voor ernstige kritiek door de gemeenteraad.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met nieuwbouw en een voorbereidingskrediet van 50.000 euro ter beschikking te stellen.

  Omdat 'Veiligheid' bij uitstek tot de belangrijkste verantwoordelijkheid van een burgemeester hoort, heb ik de politieke partijen aangegeven dat ik desgevraagd ook persoonlijk tijdens een fractievergadering op de vragen van de politiek wil ingaan. Het is de eerste keer dat ik in zo'n aanbod in mijn -in totaal- meer dan 12,5  jaar burgemeesterschap doe. U mag er uit afleiden dat ik het wel een heel belangrijke kwestie vind.

  Een andere belangrijk dossier is de Randweg. Veel inwoners en uiteraard politiek Nederweert zijn er al jaren mee in de slag.

  Op 10 februari a.s. gaan Provinciale Staten er zich over buigen. Er liggen dan 5 besluiten voor. Ik citeer ze letterlijk uit het voorstel aan Provinciale Staten.

  "1) In te stemmen met de bestuurlijke standpuntbepaling ten aanzien van de ingekomen zienswijzen en adviezen, zoals geformuleerd in de Nota van Zienswijzen.
  2) De structuurvisie Randweg N266 Nederweert vast te stellen
  3) Ten behoeve van de realisering van de Randweg N266 een provinciale bijdrage ter beschikking te stellen van 10.150.000,00 euro
  4) Gedeputeerde Staten op te dragen de afhandeling en publicatie van dit besluit te verzorgen.
  5) Gedeputeerde Staten op te dragen een definitief verkeerskundig ontwerp (DVO) en een provinciaal inpassingsplan, incl. bijbehorende onderzoeken en project-MER op te stellen".

  De gegevens die het verkeerskundig ontwerp en het provinciaal inpassingsplan opleveren moeten er toe leiden dat de gemeenteraad in juni 2018 aan Provinciale Staten een advies kan uitbrengen. In oktober 2018 is vervolgens besluitvorming door Provinciale Staten voorzien.

  Om uiteindelijk een afgewogen besluit te kunnen nemen zijn die onderliggende gegevens volgens B en W van Nederweert absoluut noodzakelijk.

  Het is moeilijk in te schatten hoe de besluitvorming in Provinciale Staten zal gaan verlopen. Vanwege het publieke belang van de zaak heb ik de fractievoorzitters voorgesteld om op 14 februari in een extra raadsvergadering bij elkaar te komen. Die avond wordt de raad uitgenodigd haar opvatting over het besluit van Provinciale Staten weer te geven en nader in te gaan op (mogelijke) vervolgstappen.  De fractievoorzitters zijn hiermee akkoord gegaan.

  Iedereen beseft, wat er ook door Provinciale Staten wordt besloten, we moeten en willen in Nederweert altijd samen verder.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 't kumptj good

  (22-01-2017)


  In 1951 zong Woody Guthrie, Trump was nog maar 5 jaar oud,

  "This land is your land
  This land is my land
  From the California to the New York island
  From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters
  This land was made for you and me."


  Voor wie het lied niet kent: Onderstaand de beroemde versie van Trini Lopez (en google gerust ook op Woody Guthrie).
  https://youtu.be/KM78iA1Llfk

  De jaren vijftig waren overigens niet altijd even verheffend voor de USA.

  Naar Joseph Raymond McCarthy een republikeins senator uit Winconsin werd een beruchte tactiek vernoemd:
  Het "Mccarthyisme", een werkwijze om mensen te beschuldigen zonder ook maar een spoortje of heel weinig bewijs.
  Velen werden zo aangeklaagd voor extreem progressieve en/of communistische sympathieën. Om maar een paar beroemdheden te noemen: Orson Welles, Pete Seeger, Thomas Mann, Bertold Brecht, Danny Kaye, Albert Einstein.

  In 1963 hield Martin Luther King zijn befaamde rede met als titel "I have a dream" In 1964 zong Bob Dylan "The times they are a changing",

  De hoop op een betere wereld hield vele (jonge) mensen bezig. In Nederland o.a. door Pax Christi en Provo. En in mijn jonge jaren paste de KWJ en de studentenclub van Nederweert naadloos in dat rijtje.

  Ik was niet van plan om op 20 januari veel te kijken naar de installatie van Trump maar er was geen ontkomen aan. Beelden van de installatie waren onophoudelijk op alle tv zenders te zien. De dag er na zag ik de honderdduizenden mensen die lieten blijken dat Amerika niet alleen van Trump is. Indrukwekkend en hoopgevend.

  Er is altijd hoop; om te beginnen dat Trump zich gaat gedragen zoals een wijs staatsman betaamt.
  En 100% zeker staat er nu wel ergens in dat grote land een nieuwe Woody Guthrie, Bob Dylan of Martin Luther King in de luiers.

  'T Kumptj good" zeggen we in Limburg. Daar wil ik het dolgraag mee eens zijn.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Verkiezingen

  (16-01-2017)


  Op 15 maart 2017 vindt de volgende verkiezing voor de Tweede Kamer plaats. Voor het eerst sinds lange tijd heeft een kabinet 4 jaar "de rit uitgezeten". Objectief gezien is dat een uitstekende prestatie. Te veel kabinetswisselingen komen de stabiliteit van een land niet ten goede.

  De lijsttrekkers zijn nu zo ongeveer wel bekend, ze mogen zich gaan op maken voor stevige discussies. Standpunten verschillen nog al, dus er valt wat te kiezen. Gelukkig maar.

  Ik ben zeer benieuwd naar de toon van de debatten. Zal het vooral gepaard gaan met stoten onder de gordel of is er respect voor elkaars standpunten? Omdat Nederland voor een piepklein stukje ook van 'mij' is hoop ik op het laatste.

  Aan mij is een Nederland dat bol staat van het oppoetsen van tegenstellingen tussen groepen mensen niet besteed. Daarvoor woon ik er té graag en voel ik de nationale trots.

  16 maart zullen we het allemaal weten.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nieuwjaarstoespraak 2017

  (03-01-2017)


  Voor wie het wil (her)lezen, onderstaand de tekst van mijn nieuwjaarstoespraak.

  "Dames en heren, goed dat we hier weer in de raadzaal zijn om elkaar de beste wensen voor 2017 te doen toekomen.
  Van kleur en klank zal een nieuwjaarsboodschap altijd positief zijn. Maar om nu te zeggen dat 2016 voor de wereld een goed jaar was zou getuigen van weinig realiteitszin.

  Velen van ons keken op oudjaarsavond naar de Nieuwjaarsconférence van Claudia de Breij. En op enig moment dacht ik, wat Wim Kan kon kan Claudia wel heel goed. Maar als zelfs de kleinkunst nauwelijks woorden heeft voor de situatie in de wereld, wat willen wij eenvoudige lieden dan. Op Nieuwjaarsdag werden u en ik bij het opstaan al direct geconfronteerd met het nieuws over de aanslag in Istanbul.

  Laten we het dus maar klein houden vanavond want het vuurtje van de hoop op minder, minder, minder haat en veel, veel, veel meer vrede moeten we in deze dagen toch vooral bij ons zelf en bij elkaar brandend houden.

  En gelukkig waren er in Nederweert hele mooie dingen te noteren.

  U ziet hier een foto van een 5-tal trainees en een 6-tal personen. Alle zes zijn ze jong van geest al is er eentje in leeftijd niet meer zo piep. We zijn er trots op en het is goed voor de gemeente dat jonge mensen bij ons aan de bak komen, met nieuw elan en verfrissende ideeën. Nederweert bereidt zich voor op de toekomst.  Afgelopen jaar bracht Julia Harden een bezoek aan Nederweert. Haar vader Henri Eric Harden, onbaatzuchtig en heldhaftig, sneuvelde  in de nadagen van WO II om zijn kameraden te redden én voor onze vrijheid. Hij ligt begraven, zoals u ongetwijfeld bekend is, op het Engels Kerkhof alhier. Julia heeft haar vader nooit bewust gekend.

  Het was voor mij een heel bijzonder en zeer memorabel  moment. Het verleden en het heden lagen kort bij elkaar. Ik ben oprecht blij dat ik tijdens mijn loopbaan als burgemeester Julia Harden heb mogen ontmoeten.  Met de gemeenteraad verkenden we onder leiding van onze plaatselijke geschiedkundige Alfons Breukers oud Nederweert. Zo’n wandeling draagt bij aan de onderlinge band in de raad. En met gepaste trots zegt deze raadsvoorzitter, de wijze waarop de raad in Nederweert functioneert en samenwerkt is een zegen voor de gemeente. Meningsverschillen worden niet met de mantel der liefde bedekt of weggepoetst, er is ruimte voor debat, af en toe knettert het stevig en uiteindelijk is het altijd constructief. Zelfs conflicten en verbale oprispingen werken in die situaties louterend.  Tussen wethouder Geraats en Jan van Nierop ziet u wethouder Houtman. In de zomer verliet hij ons college en zoals u weet is hij inmiddels opgevolgd door wethouder Coumans.  Nog een wethouder verliet ons zeer recent, hij vertrok op de fiets
  naar Maastricht en dat haalt hij met zijn conditie en ervaring gemakkelijk.
  Vlak voor deze bijeenkomst heeft de raad Rick van Meel benoemd als nieuwe wethouder, verandert dat veel? Ach, ons team van B en W blijft  onverschrokken, is nog iets verjongd én, we blijven fietsen.  Op het einde van het jaar was het nog behoorlijk schrikken. Er vielen loszittende stukjes steen van de kerktoren. Dat was in de inspecties niet voorzien. Het meerjarenonderhoudsplan heeft daarom ook niet voldoende financiële ruimte om in de restauratiekosten te kunnen voorzien. Wat nu dan, het zal en kan toch niet zo zijn dat de gemeenschap Nederweert achterover leunt en toekijkt hoe de raad en het college het oplost. De Lambertuskerk, ligt velen -gelovigen en niet-gelovigen- na aan het hart. Het is hét monument, hét landmark van Nederweert.
  Dat moet ons allen wat waard zijn. Het verheugt me zeer u te kunnen meedelen dat ik een aantal oud-bestuurders bereid heb gevonden om ook maatschappelijk engagement rondom te restauratie te mobiliseren. Ik ben nog met een aantal mensen in gesprek maar ik kan u nu al wel vertellen dat oud-burgemeester Jacobs en de oud-wethouders Willekens, van de Mortel en Houtman zich hierover gaan buigen.

  U mist in dit rijtje de naam van oud-wethouder Mackus. Dat klopt en ik ben hem niet vergeten, in tegendeel zelfs, hij kan in zijn nieuwe functie van hele grote waarde zijn voor deze restauratie.

  Wat was het trouwens indrukwekkend druk op het winterfestijn. Met zoveel tot de verbeelding sprekende en tot in de puntjes verzorgde uitwerkingen groeide Eynderhoof voor 6500 bezoekers uit tot een zeer aantrekkelijke plek om op tweede en derde kerstdag te vertoeven.


  Op het einde van 2017 waren er vanuit de bevolking nog een tweetal andere hoopvolle initiatieven.


  Op Kerstavond waren we -nog maar met een klein groepje maar toch we waren er- bij elkaar op het Engels kerkhof. Het was een initiatief van Germain Nicholls uit Weert en ook hier werd de verbinding gelegd tussen de oorlog van toen en de crisis van nu. Indrukwekkend en sfeervol.


   


  Op 27 december organiseerde Marjo van Ginderen en Herman Poell een stiltebijeenkomst op het Lambertushof, daar was veel volk en ook daar voelden we de verbondenheid met elkaar en de hoop op een betere wereld.  Dat is waar het om gaat in 2017, in het klein, in ons Nederweert proberen we het flakkerlichtje van vrede en hoop op een betere wereld brandend te houden.
  En daarmee is de cirkel rond en ben ik terug bij het begin van mijn toespraak. Niet voor niets liet de oude wijsgeer Erasmus lang geleden noteren: “Heel de aarde is je vaderland”. Dat lijkt me een actuele boodschap.  Dames en heren, namens het ambtelijk apparaat, namens de raad, namens het college en natuurlijk namens Thea en mijzelf wens ik u daarbij voor u en voor iedereen waarmee u zich verbonden weet alle geluk van de wereld toe. 2017 is begonnen, we maken er wat van".
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Gae motj ieërst eure eige stoep kieëre

  (27-12-2016)


  Derde kerstdag, vanmorgen dus, fietste ik naar het gemeentehuis. Ter hoogte van het Lambertusplein was onze Henk Stultjens druk doende met het vegen van de Kerkstraat.
  Zo liggen de stoepen er netjes bij ten faveure van de ondernemers en hun bezoekers. Niet altijd stond een gemeente daarvoor aan de lat. Vroeger veegde iedereen toch vooral zijn eigen stoep schoon.

  Niet voor niets luidt het Limburgse spreekwoord: "Gae motj ieërst eure eige stoep kieëre". Voor de niet dialectsprekende medemens onder ons, het betekent ongeveer: "Kijk eerst eens kritisch naar je zelf voordat je over anderen spreekt". 

  Ik dacht, ik maak een foto van Henk. Eigenlijk staat hij met die foto symbool voor de dienstbaarheid van de gemeente Nederweert. Dat houden wij ook in 2017 vol.

  Ik wens u alvast een mooie jaarwisseling toe en veel geluk en gezondheid voor 'u en de uwen' in 2017. Het motto: "Gae motj ieërst eure eige stoep kieëre" is daarbij nog steeds een prima uitgangspunt.  Alleen samen kunnen we er een goed jaar van maken.


  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nog één keer de kerktoren (althans in 2016)

  (22-12-2016)


  Op de foto ziet u de noeste werkers van de firma Laudy, zij zorgen er voor dat de Lambertuskerk met Kerstmis veilig door de hoofdingang te bereiken is. Zij verdien(d)en een groot stuk vlaai.

  Het is een indrukwekkende stellage en overkapping geworden. Helaas absoluut noodzakelijk om de restauratiewerken te kunnen uitvoeren. Dan gaat het niet om kleingeld.

  In 1984 werd door de bevolking van Nederweert 183.000 gulden bijeengebracht voor de restauratie van de kerktoren op dat moment. Ik hoop oprecht dat dezer dagen onder de kerstboom briljante ideeën opborrelen om opnieuw geld onder de inwoners/gelovigen in te zamelen. Alleen dan is de restauratie niet alleen een zaak van de gemeente maar van de gehele (kerk)gemeenschap.......
   

  U ziet op de foto naast de mannen met vlaai een bord waarin u fijne feestdagen wordt toegewenst. Daar sluit ik me graag bij aan. En laat 2017 vooral minder oorlog brengen en meer vrede. Dan wordt het voor heel velen (alsnog) een Zalig Kerstfeest.
   

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

 • Twee aardige activiteiten

  (21-12-2016)


  Op onderstaande foto ziet u hoe zoon Rens en ik een aantal lessen maatschappijleer verzorgden op het Cita-Verde College in Nederweert, zie ook: http://www.nederweert24.nl/2016/12/21/burgemeester-en-wethouder-evers-geven-gastles-op-citaverde-college/
  Lessen uit de praktijk, hij als wethouder, ik als burgemeester. De lerares was positief, wij vonden het ook heel leuk om te doen.

  En de leerlingen?, erg politiek geëngageerd waren ze niet echt. Ze kenden geen enkele wethouder van onze mooie gemeente. Zelfs niet toen we wat foto's lieten zien. 

  Moeilijke begrippen hebben we uitgelegd; compromis, coalitie, participatie......Het was heel plezierig.

  Onderstaande foto is er eentje voor "in het archief". We mochten op 17 december j.l. aanwezig in Linne zijn bij de muzikale opening van het jubileumjaar 2017 van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers. Daar waren zeer prominente Limburgers bij aanwezig. Enfin, u ziet het op de foto.


  _______________________________________________________________________________________________________

 • Meer, minder of Zugabe?

  (12-12-2016)


  Afgelopen week bezocht ik voor het eerst de "Huiskamer" in Weert. Daar aan het Rafaëlpad is een alleraardigst theatercafé op poten gezet. De grote zaal boven ademt de nostalgische sfeer van de aula van de huishoudschool van weleer. Hier werd toneel gespeeld.
  Oud plaatsgenoot John Jacobs uit Ospel is samen met Brian Voesten de initiatiefnemer. Wim Stienen, ook afkomstig uit Nederweert, is voorzitter van de stichting  "de Huiskamer".
  De Huiskamer is een welkome aanvulling op de culturele infrastructuur van onze regio. Met het Munttheater en de theaterboerderij Boeket in de nabijheid kan de kleinkunst floreren in het Weerterland.

  In Maastricht vond een workshop plaats met leden van Provinciale Staten en onze gemeenteraad over de Randweg. Om alle antwoorden op vragen goed in beeld te krijgen is een DVO (definitief verkeerskundig ontwerp) een noodzaak. Provinciale Staten dienen hiertoe dan wel nog een besluit te nemen. Het definitieve "go or no go" moment ligt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bij een "go" moet de 6 km lange randweg in 2020 gereed kunnen komen.

  In het MECC te Maastricht vond de conferentie "Europe Calling" plaats. Het is bepaald geen rozengeur en manenschijn met Europa. Het lijkt wel of alles wat na de WOII is opgebouwd aan snelle slijtage onderhevig is.

  "Het kind niet met het badwater weg gooien" zo luidt een oude volks-(= populistische?) wijsheid. Dat geldt wat mij betreft ook voor de Europese Unie. Sinds de tijden van Julius Caesar hebben de volkeren van Europa nog nooit zo lang met elkaar in vrede geleefd als in onze tijd. Al 70 jaar is er geen oorlog op ons continent.
  Nergens is er een grotere interne markt. Het is een wonder dat dat voor elkaar is gekregen. We varen er wel bij.

  De grondleggers voor Europa hadden twee grote doelstellingen: Ze willden oorlog voorkomen en er moest sprake zijn van stabiele sociale rechtvaardigheid. Dat eerste is goed gelukt, het tweede moet veel meer aandacht krijgen. Alleen dan kan de verwarring en het cynisme worden bestreden.

  "'De EU is als de ark van Noach", zo haalde een spreker aan. Om er aan toe te voegen: "je kunt er wel uit springen maar dan verzuip je".

  Hoe moet het nu verder? Gisteravond zag ik een documentaire (VPRO,Tegenlicht) over de Duitse filosofe, politicologe en historica Ulrike Guérot. Ik kan niet in drie zinnen uitleggen waar zij voor staat. Zij heeft een Europese republiek voor ogen die bestaat uit 50 regio's rondom clusters van grote steden met een herkenbare identiteit en een gedeeld economisch en cultureel belang.
  De documentaire gaf voor het slapen gaan wel stof tot nadenken.

  Of zij de oplossing heeft weet ik niet. Ik weet wel dat sommige kwesties te belangrijk en ingrijpend zijn om opgelost te kunnen worden met het scanderen van "meer, meer, meer" of "minder, minder, minder". Alleen op een gezellige avond werkt dat en dan klinkt het toch vooral als "Zugabe" (3keer)
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

Archief