Verkeersplan en verkeersveiligheidsplan

Home > Verkeersplan en verkeersveiligheidsplan

Verkeersplan en verkeersveiligheidsplan

Verkeer is een dynamisch proces dat vraagt om een dynamisch verkeersbeleid. De gemeente Nederweert heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een Duurzaam Veilige weginrichting.

Beleidsplan Verkeer- en Vervoer Nederweert (BVVN)

De ontwikkelingen in de gemeente, maar met name in de regio, vragen om een heldere visie op de toekomst. De landelijke overheid heeft door middel van de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit richting gegeven aan het te ontwikkelen verkeersbeleid, maar een concrete doorvertaling naar gemeentelijk beleid is hierin niet terug te vinden. Om hierop goed te kunnen inspelen, is het van belang dat de gemeente inzicht heeft in de ruimtelijke ontwikkelingen en de consequenties die deze ontwikkelingen hebben voor de wegenstructuur van de gemeente. Met het opgestelde Verkeer en Vervoerplan krijgt de gemeente een doorkijk naar de toekomst die vertaald wordt naar een heldere visie op het te voeren verkeersbeleid. De doelstelling van het Beleidsplan Verkeer- en Vervoer Nederweert (BVVN) luidt dan ook als volgt: Een optimale verkeerssituatie voor Nederweert creëren voor de komende jaren.

VerkeersVeiligheidsPlan Nederweert (VVPN)

In het verkeersveiligheidsplan wordt, als uitvloeisel van het Beleidsplan Verkeer en Vervoer specifiek ingegaan op de knelpunten ten aanzien van verkeersonveiligheid in de gemeente Nederweert. Op basis van een uitgebreide analyse en een uitgebreid communicatietraject is inzicht verkregen in de objectieve en subjectieve knelpunten. Vervolgens wordt inhoudelijk geadviseerd over het verkeersveilig inrichten van de infrastructuur in Nederweert waarbij de genoemde knelpunten extra aandacht krijgen. Tenslotte worden de maatregelen in de tijd uitgezet in een zogenaamd Meerjaren Uitvoeringsprogramma.