Structuurvisie Nieuwe bebouwing buitengebied

Home > Structuurvisie > Structuurvisie Nieuwe bebouwing buitengebied

Structuurvisie Nieuwe bebouwing buitengebied

De aanvullende structuurvisie Nieuwe bebouwing in het buitengebied gaat alleen over het buitengebied van de gemeente Nederweert. De gemeenteraad heeft op 8 november 2011 de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied en de bijbehorende ontwerp nota Kwaliteitsbijdrages vastgesteld.

De structuurvisie over het buitengebied is een vertaling van het Limburgs Kwaliteitsmenu dat Gedeputeerde Staten van Limburg begin 2010 hebben vastgesteld. In dit kwaliteitsmenu staat beschreven onder welke voorwaarden er nog nieuwe bebouwing in het buitengebied kan plaatsvinden. Het gaat dan om alle soorten bebouwing: nieuwe woningen, uitbreiding van agrarische bedrijven, landgoederen, niet-agrarische bedrijven en bebouwing voor toerisme en recreatie.

Het Limburgs Kwaliteitsmenu gaat uit van compensatie. Bij aantasting van het buitengebied door nieuwe bebouwing moet hiervoor compensatie plaatsvinden, bijvoorbeeld door het planten van groen of het slopen van bebouwing. In de nota kwaliteitsbijdrages zijn de compensatiemogelijkheden uitgewerkt. Er is ook aangegeven welke projecten met een fonds worden gefinancierd. De structuurvisie vormt de juridische basis om het fonds te vormen. In de nota kwaliteitsbijdrages wordt de compensatie nader gemotiveerd.

Op 27 maart 2012 heeft de raad de nota kwaliteitsbijdrages gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de toepassing van de BOM+ regeling voor uitbreiding van agrarische bedrijven. Er is een rekenmethode opgenomen om de compensatie in het kader van de BOM+ regeling te berekenen.

Het plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.