Rekenkamercommissie

Home > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Nederweerter rekenkamercommissie houdt zich bezig met vragen als: Wat wil de gemeente met haar beleid bereiken? Maakt de gemeente waar wat ze heeft beloofd? Heeft de gemeente uitgegeven wat ze mocht uitgeven? De commissie doet onderzoek om die vragen te kunnen beantwoorden. Met dat onderzoek wil de rekenkamercommissie voor de gemeenteraad en voor u, als Nederweertenaar, zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed. En wat er terechtkomt van de plannen van de gemeente.

Controleren

De gemeenteraad bepaalt wat er in Nederweert moet gebeuren. Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van onze gemeente. Zij moeten ervoor zorgen dat de plannen van de raad worden uitgevoerd. De gemeenteraad controleert daarna of het college doet wat hij heeft beloofd. Bij die controle wordt de raad geholpen door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie van Nederweert bestaat sinds medio 2003.

Werk van de commissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebeleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft. De leden bekijken daarbij ook hoe het geld is besteed. Het gaat immers om geld van onze burgers. Dit is niet iets wat de commissie zelf heeft verzonnen; de raad heeft namelijk ook in zijn  verordening aangegeven dat het gaat om onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het werk van de gemeente. Op deze manier helpt de rekenkamer de raad in zijn controlerende taken. Voor de rekenkamercommissie zelf is het ook van belang dat iedereen ziet wat er goed gaat, dat de gemeente heeft bereikt wat ze wilde. Maar ook dat de gemeente leert van wat er niet goed is gegaan. Daarom laat ze met haar onderzoek niet alleen zien wat er eventueel fout gaat, maar doet ze ook aanbevelingen hoe het de volgende keer anders en beter kan. Verbeteren is dus het doel. Door op deze manier verantwoording af te leggen aan het publiek, hoopt de rekenkamer ook bij te dragen aan het vertrouwen in het gemeentebestuur.

Welke onderzoeken?

De rekenkamercommissie voert een tot enkele onderzoeken per jaar uit. Soms gaat dit in samenwerking met andere rekenkamer(commissie)s.Zij kiest vooral onderwerpen waar belangen en geld van veel burgers mee gemoeid zijn; onderwerpen met een groot financieel en maatschappelijk belang dus. Bij de keuze van onderwerpen speelt ook een rol of er aanwijzingen zijn dat dingen niet goed lopen en bijvoorbeeld of er signalen vanuit de bevolking zijn. Natuurlijk kan ook de gemeenteraad vragen om een bepaald onderzoek te doen. De rekenkamercommissie heeft een Jaarplan opgesteld. In dit plan van 1 A4-tje staat vermeld: de missie, doelen voor het jaar 2020, het beoogde onderzoeksonderwerp en het beschikbare budget. De afgelopen jaren heeft de commissie een aantal onderwerpen bij de kop gepakt. Recent zijn de volgende rapporten gepubliceerd: Onderzoek naar beëindiging Fusie Risse en Westrom (2018) Regionaal (be)GRIP? Een onderzoek naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (2016) en Digitale Dienstverlening (2016). U kunt de rapporten onder aan de pagina downloaden.

Vergaderingen en vergoedingen

De rekenkamercommissie uit bestaat drie externe leden: de heer Sampers (voorzitter) en de dames Vaes-Derks en Hermans. Zij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar, op een tijdstip dat in onderling overleg wordt bepaald. Daarnaast wordt tijd besteed aan het doen van onderzoek, de begeleiding van uitbestede onderzoeken en aan de communicatie met de gemeenteraad en andere organen van de gemeente. De rekenkamercommissie wil op een transparante manier werken en heeft daarom haar werkwijze vastgelegd in een Reglement van Orde Rekenkamercommissie. Zo is voor iedereen duidelijk welke procedures de rekenkamercommissie volgt. U kunt dit reglement onder aan de pagina downloaden. De externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Momenteel is deze vergoeding € 175,13 per bijgewoonde vergadering (bedrag per 1 oktober 2019). Leden die niet in de gemeente Nederweert wonen, kunnen daarnaast een reiskostenvergoeding ontvangen. Tenslotte is er een budget beschikbaar voor externe ondersteuning van de commissie bij het opzetten en uitvoeren van onderzoeken.

Bepalingen voor onverenigbaarheid van functies

De gemeentewet kent bepalingen voor de onverenigbaarheid van functies met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie. Zo kunnen onder andere bestuurders en medewerkers van de gemeente Nederweert geen lid zijn van de rekenkamercommissie.

Contact opnemen

Meer weten over de rekenkamercommissie? Raadpleeg dan de website of neem contact op met de secretaris van de commissie, mevr. E. Schrier, telefoon (0495) 677 111, of mail naar griffier@nederweert.nl.

Te downloaden: