Vraag & Antwoord: zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

Home > Privacybeleid van de gemeente Nederweert > Vraag & Antwoord: zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

Vraag & Antwoord: zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonlijke gegevens en wat zijn uw rechten? Hieronder vindt u een aantal vragen met bijbehorende antwoorden.

Waarom heeft de gemeente een privacy beleid?

Met het privacybeleid willen we vertrouwen creëren bij u als inwoner. U moet ervan op aan kunnen dat we zorgvuldig met uw belangen omgaan. Het beleid geeft ook aan welke middelen en rechten u hebt en welke wegen u kunt bewandelen als het gaat om uw persoonsgegevens.

Wat kan ik ermee als inwoner?

Het beleid is een standaard voor de wijze waarop wij omgaan met privacybescherming. Bijvoorbeeld bij dienstverlening in het sociaal domein. Als u vindt dat wij als gemeente hier in de praktijk niet naar handelen, kunt u een beroep doen op het privacybeleid.

Waarom legt de gemeente mijn persoonlijke gegevens vast?

De gemeente voert wettelijke taken uit, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om deze taken uit te voeren, moeten we gegevens van u bewerken. Of dat nu is voor de aanvraag van een paspoort, een invalidenkaart, een bouwvergunning of een aanvraag voor ondersteuning in het kader van de Wmo.

Hoe gaat de gemeente om met mijn persoonlijke gegevens? Zijn daar regels voor?

In het privacybeleid staan specifieke zaken vastgelegd, zoals de wijze van verantwoording, het borgen van privacyrechten en het invullen van nadere privacyrichtlijnen. De basisregels staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en soms - waar aanvullende eisen worden gesteld - in andere wetten, zoals de Jeugdwet.
De gemeente:

 • mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is
 • mag uw gegevens alleen gebruiken als u daar toestemming voor geeft
 • mag alléén gegevens vragen en gebruiken die strikt noodzakelijk zijn
 • mag uw gegevens niet gebruiken voor andere doelen
 • moet u laten weten wat zij met uw gegevens gaat doen
 • mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is
 • moet uw gegevens zorgvuldig beschermen

Wie mag mijn persoonsgegevens inzien bij de gemeente?

Alleen medewerk(st)ers van de gemeente die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk, mogen uw persoonsgegevens inzien.

Kan ik mijn eigen gegevens inzien?

Ja, u kunt bij de gemeente controleren hoe we uw gegevens gebruiken. Dit kan ook bij de samenwerkingspartners waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dit zijn de instanties en instellingen waarmee we in een wijkteam samenwerken. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. Als deze niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen.

Kan ik erop vertrouwen dat de gemeente mijn persoonlijke gegevens niet met iedereen deelt?

Ja, de gemeente is verantwoordelijk voor uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben uw toestemming nodig als andere instanties naar uw gegevens
vragen. Deze doorgeven mag alleen als dat nodig is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Uw gegevens mogen nooit worden gebruikt voor andere doelen.

Ik heb toestemming gegeven voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens. Kan ik dat ongedaan maken?

Ja, u kunt de gemeente of de instantie die uw gegevens heeft gekregen, vragen om deze te verwijderen.
Kan de gemeente mijn medisch dossier inzien?
Nee, de gemeente heeft geen toegang tot uw medisch dossier. Wij beschikken alleen over de gegevens die we van u of met toestemming van u hebben ontvangen.
Kan de gemeente zomaar gegevens over mij opvragen? Ben ik niet de baas over mijn eigen gegevens?
U bepaalt altijd zelf óf en welke gegevens de gemeente mag inzien of doorgeven. U bent en blijft zelf de baas over uw persoonlijke gegevens. U mag ook altijd vragen welke gegevens tussen welke partijen zijn uitgewisseld.

Koppelt de gemeente bestanden aan elkaar?

Nee, dat gebeurt niet, behalve als u er toestemming voor geeft. Binnen de gemeente hebben we wel toegang tot alle gegevens in de Basisregistratie Persoonsgegevens, ook bekend als het bevolkingsregister. Daarin staan bijvoorbeeld uw geboortedatum, waar u woont, of u getrouwd bent en of u kinderen hebt. Wel worden er soms bestanden gekoppeld om de ondersteuning binnen de gemeente beter te kunnen inrichten, om zicht te houden op de kosten en om beter te kunnen sturen. Deze informatie is anoniem en deze bewerkingen worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Is het te voorkomen dat ik mijn verhaal steeds opnieuw moet doen bij verschillende instanties?

Nee, dat kunnen we helaas niet altijd voorkomen, omdat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden beschermd. De gemeente en andere instanties mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming aan elkaar doorgeven. Wilt u uw verhaal niet steeds opnieuw vertellen? Dan kunt u zelf bepalen welke instanties toestemming krijgen om uw gegevens onderling uit te wisselen.

Welke rechten heb ik?

 • Inzien van gegevens
  U kunt de gemeente vragen of er gegevens van u zijn verwerkt in een dossier. Ook kunt u zonder opgave van reden uw dossier inzien of een kopie ontvangen. Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie deze zijn gedeeld.
 • Aanpassen van uw dossier
  Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens afschermen, zodat alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.
 • Bezwaar en beroep
  Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, leggen we altijd uit waarom. U hebft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.
 • Klacht indienen
  Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de gemeente met uw gegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop we omgaan met uw privacyrechten, dan kunt zich wenden tot de privacyfunctionaris van de gemeente, via e-mail info@nederweert.nl of telefonisch via (0495) 677111.

Waar kan ik terecht als ik het niet eens ben met de aanpak van de gemeente?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de gemeente. Wijzen wij uw verzoek om gegevens aan te passen af en bent u het daar niet meer eens? Dan kunt u een bezwaarschrift schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. U kunt daarvoor ook terecht bij het College bescherming persoonsgegevens.
Komt u er niet uit met een gegevensverwerkende instantie? Dan kunt u in bepaalde gevallen het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vragen te bemiddelen.

Waar vind ik meer informatie over de bescherming van mijn privacy?

Als u meer wilt weten over privacybeleid, kijkt u dan op de website van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Ook de privacyfunctionaris van de gemeente staat u graag te woord via e-mail: info@nederweert.nl of telefonisch via (0495) 677111.