Regels privacybeleid gemeente Nederweert

Home > Privacybeleid van de gemeente Nederweert > Regels privacybeleid gemeente Nederweert

Regels privacybeleid gemeente Nederweert

Hebt u zorg, hulp of ondersteuning nodig, dan meldt u zich voortaan bij de gemeente. Vaak vragen we dan naar uw persoonlijke gegevens. Dat geldt ook voor de instellingen en instanties met wie de gemeente samenwerkt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hoe we dat doen en wat uw rechten hierbij zijn, leest u hieronder.

We vinden het belangrijk dat u op ons kunt vertrouwen. Alle medewerk(st)ers van onze gemeente moeten zich daarom houden aan de regels uit ons privacybeleid. Die regels schrijven voor hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. De regels gelden ook voor de partijen die in of met een wijkteam samenwerken.

Zo doen wij dat

Persoonlijke gegevens zijn nodig om hulp te kunnen bieden. We willen u daar altijd zoveel mogelijk bij betrekken en u daar zo goed mogelijk over informeren. We vragen nooit meer dan nodig en dus alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Wij gebruiken ze nooit voor een ander doel dan met u is besproken.

Alleen met toestemming

U kunt ervan op aan dat wij persoonlijke informatie alleen vastleggen, opvragen of inzien als u daar toestemming voor heeft gegeven. Dat geldt ook voor het delen van informatie met andere instellingen of hulpverleners. De enige wettelijke uitzondering geldt bij (vermoedelijke) kindermishandeling en huiselijk geweld of als het gaat om jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Uw gegevens vastleggen

Om u te helpen, hebben we vaak persoonlijke gegevens van u nodig. De medewerker van onze gemeente vertelt altijd waarom we deze nodig hebben, welke gegevens worden vastgelegd en waar we ze voor gebruiken. U geeft hiervoor schriftelijk toestemming.
Uw gegevens? Daar gaan wij zorgvuldig mee om!

Bestaande gegevens opvragen

U kunt onze medewerk(st)ers vragen welke gegevens al zijn vastgelegd. Aan de klantadviseurs kunt u bijvoorbeeld vragen wat er over u in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staat. De consulent WMO kan u vertellen welke gegevens in de Wmo zijn vastgelegd. De medewerker Omgevingsdienst kan inzien welke gegevens op dat gebied vastgelegd zijn. Ketenpartners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, zien de gegevens die zij namens de gemeente beheren.

Inzien, controleren en corrigeren

Als u uw persoonlijke gegevens inziet en onjuistheden constateert, dan kunt u ons vragen om deze te corrigeren. Onbelangrijke gegevens kunt u laten verwijderen. Dit kan echter niet altijd.
Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen.

Bent u het niet met ons eens?

Wilt u uw persoonlijke gegevens aanvullen of verbeteren, maar wijzen wij uw verzoek geheel of gedeeltelijk af? Dan leggen wij u altijd uit waarom. Bent u het niet met ons eens, dan kunt u een bezwaarschrift schrijven aan het college van burgemeester en wethouders.
Komt u er daarna niet met ons uit? Dan kunt u in bepaalde gevallen het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vragen om te bemiddelen. Op de website www.mijnprivacy.nl vindt u daarover meer informatie.

Uw gegevens geschonden?

Onze privacyfunctionaris ziet toe op een juiste verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u vermoedt dat uw privacy is geschonden, dan zal zij als onafhankelijke partij de zaak onderzoeken.
De privacyfunctionaris adviseert en helpt om alles goed af te handelen. We betrekken haar zo snel mogelijk bij alle relevante vraagstukken. U bereikt de privacyfunctionaris via e-mail info@nederweert.nl of telefonisch via (0495) 677111.

Vragen?

Hebt u vragen? Stel ze dan aan de medewerk(er)er die uw zaak of verzoek behandelt. U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris.

Meer informatie

Op de website www.mijnprivacy.nl leest u meer over de bescherming van uw privacy gegevens.
Op de website www.nederweert.nl vindt u een overzicht van vragen en antwoorden.