Planologische kruimelgevallen

Home > Planologische kruimelgevallen

Planologische kruimelgevallen

Op 23 november 2018 is het Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018 vastgesteld. Dit beleid ziet toe op de toepassing van het buitenplans afwijken op grond van artikel 2.1, lid 1 onder c j° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo.