Planologische kruimelgevallen

Home > Planologische kruimelgevallen

Planologische kruimelgevallen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 besloten in ontwerp in te stemmen met het Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2019 (kruimelbeleid). Als er geen zienswijzen inkwamen, zou het beleid na afloop van de ter inzage termijn als definitief worden beschouwd.

De beleidsregel is een aanpassing van het bestaande Beleid planologische gevallen kruimelgevallen onder de Wabo, 2018. Naar aanleiding van praktijkgevallen die gaan over kleinere woonvormen is het kruimelbeleid op punten aangepast, zodat ze een goed basisniveau van huisvestingsvormen kan borgen.

De ontwerpbeleidsregel heeft zes weken ter inzage gelegen, van 14 juni t/m 25 juli 2019. In deze periode konden belanghebbenden mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen indienen. Hiervan is geen gebruikgemaakt. De beleidsregel kan daarmee als definitief worden beschouwd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek.